Marmé Mönlam

Practices › Aspiration PrayersLight Offering Prayers | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersRigdzin Nyima Drakpa

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Rigdzin Nyima Drakpa
Further information:
Download this text:

༄༅། །མར་མེ་སྨོན་ལམ་བཞུགས།

Marmé Mönlam: The Light Offering Prayer

a terma revelation of Tertön Nyima Drakpa1

 

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་རིགས་མ་རྣམས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་ཤིང་ཐོད་ཆང་ཐོགས་མཆེད་ལྕམ་རྣམས་ཀྱི་ལག་ཏུ་མར་མེ་དང་སྤོས་ཀྱི་རེང་བུ་ཐོགས་ཏེ༔ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔ འཕགས་པ་མ་རིག་མུན་སེལ་མངོན་སུམ་དུ་བསྒོམ་ཞིང་༔ མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ༔ དབྱངས་སྙན་པོས་འདི་སྐད་དོ༔

In front of the vajra master, are the ‘suitable disciples’, wearing ornaments and holding kapāla with amṛta. The vajra brothers and sisters each hold a lamp and stick of incense in their hands. Without any doubt in your mind, consider you are actually in the presence of the Vajra Sovereigns and their consorts, and the Noble One who Dispels the Darkness of Ignorance, and arousing deep devotion, recite this in a melodious chant:

ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བཞུགས་པའི་གནས༔

hung, dü sum gyalwa tamché zhukpé né

Hūṃ! You who embody all the buddhas of past, present and future,

མ་རིག་མུན་སེལ་འཕགས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དང༌༔

marik mün sel pakpé lhatsok dang

Noble One who Dispels the Darkness of Ignorance, with all your deities,

སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས༔

tönpa dorjé gyalpo yabyum nam

Master, vajra sovereigns and your consorts,

མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔

ché dang chamdral düpa gyatsö tsok

Vast, ocean-like gathering of brothers and sisters:

མ་ལུས་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ནས༔

malü tamché dak la tser gong né

All of you, without exception, look upon us with your love, and

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་ཏེ༔

changchub chok gi kyilkhor dir zhuk té

Remaining here in this maṇḍala of supreme enlightenment,

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོར་མཛོད༔

dak gi mönlam drubpé pangpor dzö

Bear witness to the accomplishment of our aspirations and prayers!

 

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་སངས་རྒྱས་འདུས་པའི་དཔལ༔

dorjé gyalpo sangye düpé pal

Vajra Sovereigns, glorious embodiments of all buddhas,

རྒྱལ་བའི་ཡུམ་མཆོག་རྒྱལ་བ་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ༔

gyalwé yum chok gyalwa kyepé yum

Supreme consorts of the buddhas, the mothers who give birth to the buddhas,

ཐུགས་སྤྲུལ་རྒྱལ་སྲས་བྱང་སེམས་བསྟན་པའི་བཙས༔

tuktrul gyalsé changsem tenpé tsé

Emanations of their wisdom mind, sons of the buddhas, holders of the teaching of the awakened mind of bodhicitta,

མཆེད་ལྕམ་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་རིག་འཛིན་ཚོགས༔

checham damtsik chikpé rigdzin tsok

Brothers and sisters, gathering of vidyādharas who share one and the same samaya,

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔

dené zung té changchub matob bar

From now on, until enlightenment is realized,

མི་འབྲལ་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་འགྲོགས་པར་ཤོག༔

mindral chitsuk gyen du drokpar shok

Without ever separating, remain as the jewel ornament on the crown of my head!

 

བདག་གིས་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་ཡུལ༔

dak gi dü sum küntu go sum yul

When all past, present and future perceptions of my body, speech and mind,

ཐ་ན་རྨི་ལམ་གཉིད་དུ་འཕྲེང་པའི་ཚེ༔

tana milam nyi du trengpé tsé

Even those of dream and sleep, arise

བླ་མ་ཡབ་ཡུམ་མཆེད་ལྕམ་མཐོང་བར་ཤོག༔

lama yabyum checham tongwar shok

May I see them as the guru and consort, and vajra brothers and sisters

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དགྱེས་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཅིང༌༔

ku sung tuk kyi gyepa kün drub ching

May I please your body, speech and mind,

དད་གུས་གདུང་བའི་སྲིད་ཞུས་བསྟེན་པར་ཤོག༔

dé gü dungwé sizhü tenpar shok

And serve you with the deepest devotion and respect!

 

ཚེ་འདིའི་སྣང་བ་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ༔

tsé di nangwa nubpar gyurpé tsé

When perceptions of this life fade away, and

འཆི་བ་དང་པོ་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

chiwa dangpo ösal chö kyi ku

At the moment of death, when first the dharmakāya luminosity dawns,

ངོ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་ཀྱང༌༔

ngoshé tsal dzok tenpa tob né kyang

Having recognised, perfected the strength and gained stability,

ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་དང་དབྱེར་མེད་པར༔

chöku öpakmé dang yermépar

By not separating from the ‘Limitless Light’ of dharmakāya Amitābha,

ཀ་དག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

kadak chökü ying su drolwar shok

May I be liberated into the dharmakāya space of primordial purity!

 

རང་རིག་ཆོས་སྐུར་རང་རྩལ་མ་རྫོགས་ནས༔

rangrig chökur rang tsal madzok né

If my rigpa has not perfected its own risings into dharmakāya

བར་དོའི་སྣང་ཤེས་རང་སྣང་ལྷར་ཤར་ན༔

bardö nang shé rangnang lhar shar na

And perceptions and awareness of the bardo arise as self-appearing deities,

རང་སེམས་དག་པའི་རྩལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་དེ༔

rangsem dakpé tsal du ngotrö dé

Introducing my own mind to its own pure energy, and

སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་མདངས་ལྡན་རང་སྒྲར་བཅས༔

dra özer sum dang den rangdrar ché

Manifesting as sound, colour, light and radiance, with its own self-sound,

ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

nga den longkü zhing du drolwar shok

May I be liberated into the pure saṃbhogakāya realm complete with its five certainties!

 

དེ་ལྟར་རང་རིག་ཚད་ལ་མ་ཕེབ་ནས༔

detar rangrig tsé la mapeb né

So, if my rigpa does not mature into its fullness,

སྲིད་པ་བར་དོའི་འཁྲུལ་པས་གཡེངས་གྱུར་ན༔

sipa bardö trulpé yeng gyur na

And I am distracted by the delusory appearances of the bardo of becoming,

རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྗེས་དྲན་ཏེ༔

dorjé gyalpo yabyum jedren té

By remembering the Vajra Sovereign and his consort,

སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི་ཡིས་རྒྱུད་བརྟེན་ནས༔

nangsal marmé di yi gyü ten né

And by virtue of this lamp of appearance and luminosity,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་བསྐོར་ཏེ༔

pawo khandrö tsok kyi yong kor té

Completely surrounded by a gathering of vīras and ḍākinīs,

མཁའ་སྤྱོད་དག་པའི་གནས་སུ་གྲོལ་བར་ཤོག༔

khachö dakpé né su drolwar shok

May I be liberated into the pure celestial domain!

 

ལས་ཀྱི་དབང་གིས་རིགས་དྲུག་ཡུལ་མཐོང་ཞིང༌༔

lé kyi wang gi rik druk yul tong zhing

Whilst I see the realms of the six classes of beings dominated by their past karma,

བག་ཆགས་དབང་གིས་འཁོར་བ་འདིར་འཁྱམས་ཀྱང༌༔

bakchak wang gi khorwa dir khyam kyang

And I wander in this saṃsāra, driven by habitual tendencies,

བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོ་འདི་ཡིས་མཚམས་སྦྱར་ནས༔

kyedzok zabmo di yi tsamjar né

Through practising together these profound generation and completion phases,

དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ལྡན་པའི་ལུས་ཐོབ་སྟེ༔

daljor chobgyé denpé lü tob té

I have obtained a free and well-favoured human body;

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དང༌༔

kyilkhor chik tu tsokpé tendrel dang

Through the auspicious tendrel of gathering in this one maṇḍala,

མར་མེ་གཅིག་ལ་བལྟས་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔

marmé chik la tepé tingdzin gyi

And through the samādhi of focusing on this one lamp,

མི་འབྲལ་ཚོམ་བུ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པར་ཤོག༔

mindral tsombu chik tu tsokpar shok

May we all unite in the one mandala gathering, and never separate!

 

དེ་ཚེ་འཕགས་མཆོག་ཡི་དམ་ལྷར་གྱུར་ཞིང༌༔

de tsé pakchok yidam lhar gyur zhing

At that time, transforming into the noble, supreme chosen deity,

རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་བྱམས་པའི་སྐུ་དྲིན་གྱིས༔

dorjé lobpön jampé kudrin gyi

And through the loving kindness of the vajra master,

ཐོས་བསམ་བསྒོམ་གསུམ་ཡང་དག་རང་རྒྱུད་ལྡན༔

tö sam gom sum yangdak ranggyü den

May my mindstream be penetrated by perfect hearing, contemplation and meditation, and

ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་ལ་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ཞིང༌༔

tsulzhin chö la nyertsé kün zhi zhing

Pacifying all harm and dangers, through practising according to the Dharma,

བསྒྲུབ་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

drubpé drebu tarchin drubpar shok

May I realize the ultimate fruition of accomplishment!

 

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་མཆོག་གི་ནོར་འཆང་ཞིང༌༔

ngödrub nam nyi chok gi nor chang zhing

As one who holds the supreme jewel of the two siddhis,

མ་དག་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་ཁམས་རྣམས་སུ༔

madak drowa druk gi kham nam su

In the realms of the six classes of impure beings,

རྒྱལ་རིགས་རྗེའུ་རིགས་དམངས་རིགས་བྲམ་ཟེའི་རིགས༔

gyalrik jé'u rik mangrik dramzé rik

Whether as a warrior, merchant, low caste or priest,

གདོལ་པ་བུད་མེད་ཁྱེའུ་དགེ་སྦྱོང་དང༌༔

dolpa bümé khyé'u gejong dang

Labourer, woman, child or śramaṇa,

ཀུན་ཏུ་རྒྱུ་དང་བསླབ་གནས་རིགས་བྱེད་མཁན༔

küntugyu dang lab né rikjé khen

A sage, expert in all kinds of learning,

རིགས་ཀྱི་བཀུར་བ་དང་ནི་མ་བཀུར་བ༔

rik kyi kurwa dang ni makurwa

Born in a family of honour or disrepute,

སྨད་དང་བསྟོད་དང་ནད་པ་ཆོས་སྨྲ་དང༌༔

mé dang tö dang nepa chöma dang

Low or high, invalid or teacher of Buddhadharma,

བྱ་དང་རི་དྭགས་གྲོང་ཁྱེར་སློང་མོ་བ༔

ja dang ridak drongkhyer longmowa

Bird or beast or beggar in the city—

གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་མཐུན་དུ༔

gangla gang dul dé la der tün du

Teaching each and every being, in whichever way they need,

སྣ་ཚོགས་གཟུགས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ་བར་ཤོག༔

natsok zuk kyi drowa dulwar shok

May I take on different forms in order to train beings!

 

སྦྱིན་དང་སྙན་སྨྲ་དོན་མཐུན་དོན་སྤྱོད་སོགས༔

jin dang nyenma döntün dönchö sok

Generosity, pleasing speech, the right message, and beneficial behaviour:

བསྡུ་བ་རྣམ་པ་བཞི་ཡི་དཔུང་གྲོགས་བཅས༔

duwa nampa zhi yi pungdrok ché

Keeping to these four ways of attracting disciples,

ཐབས་ལ་མཁས་པའི་རྣམ་གྲངས་དཔག་མེད་ཀྱིས༔

tab la khepé namdrang pakmé kyi

And skilled in an immeasurable number of methods,

རང་སྐལ་གང་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་ཆར་འབེབས་ཤིང༌༔

rangkal gangden chö kyi char beb shing

May I pour down a rain of Dharma, according to the needs of each one,

ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་འཁོར་བ་ལས་སྒྲོལ་ཞིང༌༔

pama dro druk khorwa lé drol zhing

Liberate the six classes of beings, my fathers and mothers, from saṃsāra

མ་རིག་མུན་པའི་སྒྲོན་མེ་བྱེད་པར་ཤོག༔

marik münpé drönmé jepar shok

And be a lamp to dispel the darkness of ignorance!

 

སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་གནས་ཀློང༌༔

nangsi khordé chöying yé né long

Since all that appears and exists, saṃsāra and nirvāṇa, is from the very beginning perfectly contained within the expanse of dharmadhātu,

མ་རིག་དག་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་འཆང༌༔

marik dakpa rangjung dorjé chang

And ignorance when purified is the naturally arisen supreme vajra,

བྱ་རྩོལ་མེད་པར་འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་ཏུ༔

jatsol mepar dro kün chamchik tu

May all beings, effortlessly, as one,

རིགས་བདག་ཡི་དམ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པར༔

rikdak yidam lha dang yermé par

Be indivisible from the yidam, the Lord of Buddha families,

གཉིས་སུ་མེད་པའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པར་ཤོག༔

nyisu mepé drebu tobpar shok

And obtain the fruition of nonduality!

 

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ༔

 

| Rigpa Translations. Edited for Lotsawa House, 2019.

  1. Extracted from Casket of Siddhis: A Framework for Attainment (sgrub pa'i khog dbub dngos grub sgrom bu), which is part of Tertön Nyima Drakpa's revelation known as Dispelling the Darkness of Ignorance (Marig Munsel), a collection of Avalokiteśvara practices.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept