Song of Four Mindfulnesses

Literary Genres › Advice | Literary Genres › Songs and Poems | Practices › Mindfulness | Tibetan MastersSeventh Dalai Lama

English | Português | བོད་ཡིག

Seventh Dalai Lama

Seventh Dalai Lama

Further information:
Download this text:

༄༅།།དབུ་མའི་ལྟ་ཁྲིད་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་མགུར་དབྱངས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་བཞུགས།

Rain of Accomplishments

A Song That Incorporates the Four Mindfulnesses from an Instruction on the View of the Middle Way

by the Seventh Dalai Lama, Kalzang Gyatso

 

ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་འགྱུར་མེད་ཀྱི་གདན་སྟེང་ན། །

tabshé zungjuk gyurmé kyi den teng na

Upon a seat of the unchanging union of method and wisdom,

སྐྱབས་ཀུན་ངོ་བོ་དྲིན་ཅན་གྱི་བླ་མ་བཞུགས། །

kyab kün ngowo drinchen gyi lama zhuk

Sits the gracious guru, embodiment of all sources of refuge—

སྤངས་རྟོགས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤིག་དེ་ན་གདའ། །

pang tok dzokpé sangye shik dé na da

A buddha, perfect in abandonment and realization, right there.

སྐྱོན་རྟོག་སྤངས་ནས་དག་སྣང་གིས་གསོལ་བ་ཐོབ། །

kyön tok pang né daknang gi solwa tob

Abandoning all critical ideas, supplicate him or her with pure perception.

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇོག་མོས་གུས་ཀྱི་ངང་དུ་ཞོག །

rangsem gya yen duma jok mögü kyi ngang du zhok

Without allowing the mind to wander, remain in a state of devotion.

དྲན་པ་བརྗེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་མོས་གུས་ཀྱི་ངང་དུ་ཟུངས། །

drenpa jemé du jé né mögü kyi ngang du zung

Without losing mindfulness, remain in a state of devotion.

 

འཁོར་བ་མཐའ་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱི་བཙོན་ར་ན། །

khorwa tamé dukngal gyi tsönra na

Within the prison of suffering in saṃsāra that is without end,

བདེ་བས་ཕོངས་པའི་རིགས་དྲུག་གི་སེམས་ཅན་འཁྱམས། །

dewé pongpé rik druk gi semchen khyam

The six classes of beings wander, bereft of happiness—

དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་མ་རྣམས་དེ་ན་གདའ། །

drin gyi kyangpé pama nam dé na da

Your very own parents, who nurtured you with such care, right there.

ཆགས་སྡང་སྤངས་ནས་གཅེས་འཛིན་དང་སྙིང་རྗེ་སྒོམས། །

chakdang pang né chedzin dang nyingjé gom

Abandoning attachment and aversion, meditate on cherishing others and on compassion.

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇོག་སྙིང་རྗེ་ཡི་ངང་དུ་ཞོག །

rangsem gya yen duma jok nyingjé yi ngang du zhok

Without allowing the mind to wander, remain in a state of compassion.

དྲན་པ་བརྗེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་སྙིང་རྗེ་ཡི་ངང་དུ་ཟུངས། །

drenpa jemé du jé né nyingjé yi ngang du zung

Without losing mindfulness, remain in a state of compassion.

 

སྐྱིད་དུ་ཚོར་བ་བདེ་ཆེན་གྱི་གཞལ་ཡས་ན། །

kyi du tsorwa dechen gyi zhalyé na

Within the celestial palace of great bliss, delightful to experience,

ཕུང་ཁམས་དག་པ་རང་ལུས་ཀྱི་ལྷ་སྐུ་བཞུགས། །

pung kham dakpa rang lü kyi lha ku zhuk

The divine body of your own pure aggregates and constituents abides—

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཡི་དམ་ཞིག་དེ་ན་གདའ། །

ku sum yermé yidam zhik dé na da

The yidam deity, in whom the three kāyas are inseparable, right there.

ཕལ་པར་མ་འཛིན་ང་རྒྱལ་དང་གསལ་སྣང་སྦྱོངས། །

palpar ma dzin ngagyal dang sal nang jong

Without clinging to ordinariness, practise divine pride and vivid appearance.

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇོག་ཟབ་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཞོག །

rangsem gya yen duma jok zabsal gyi ngang du zhok

Without allowing the mind to wander, remain in a state of profound clarity.

དྲན་པ་བརྗེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་ཟབ་གསལ་གྱི་ངང་དུ་ཟུངས། །

drenpa jemé du jé né zabsal gyi ngang du zung

Without losing mindfulness, remain in a state of profound clarity.

 

སྣང་ཞིང་སྲིད་པ་ཤེས་བྱ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ན། །

nang zhing sipa sheja yi kyilkhor na

The sky of ultimate luminosity, the nature of phenomena,

ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་འོད་གསལ་གྱི་ནམ་མཁས་ཁྱབ། །

chönyi döndam ösal gyi namkhé khyab

Pervades the maṇḍala of knowable things, whatever appears and exists—

བརྗོད་བྲལ་དོན་གྱི་གནས་ལུགས་ཤིག་དེ་ན་གདའ། །

jödral dön gyi neluk shik dé na da

The way things actually abide, beyond expression, right there.

བློས་བྱས་སྤངས་ནས་སྟོང་སང་གི་ངོ་བོར་ལྟོས། །

löjé pang né tong sang gi ngowor tö

Abandoning mental fabrication, look into the essence of empty clarity.

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇོག་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཞོག །

rangsem gya yen duma jok chönyi kyi ngang du zhok

Without allowing the mind to wander, remain in a state of dharmatā.

དྲན་པ་བརྗེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཟུངས། །

drenpa jemé du jé né chönyi kyi ngang du zung

Without losing mindfulness, remain in a state of dharmatā.

 

སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་ཚོགས་དྲུག་གི་བཞི་མདོ་ན། །

nangwa natsok tsok druk gi zhido na

At the crossroads of the six collections of consciousness with all their various appearances,

གཞི་རྩ་བྲལ་བའི་གཉིས་ཆོས་ཀྱི་ཟ་ཟི་མཐོང་། །

zhi tsa dralwé nyi chö kyi za zi tong

The haze of dualistic phenomena lacking basis or origin can be seen—

བསླུ་བྲིད་སྒྱུ་མའི་ལྟད་མོ་ཞིག་དེ་ན་གདའ། །

lu dri gyumé temo zhik dé na da

A deceptive, illusory spectacle, right there.

བདེན་ནོ་མ་སྙམ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་ལྟོས། །

den no ma nyam tongnyi kyi ngowor tö

Without thinking of it as real, look into the essence of emptiness.

རང་སེམས་རྒྱ་ཡན་དུ་མ་འཇོག་སྣང་སྟོང་གི་ངང་དུ་ཞོག །

rangsem gya yen duma jok nangtong gi ngang du zhok

Without allowing the mind to wander, remain in a state of appearance and emptiness.

དྲན་པ་བརྗེད་མེད་དུ་བྱས་ནས་སྣང་སྟོང་གི་ངང་དུ་ཟུངས། །

drenpa jemé du jé né nangtong gi ngang du zung

Without losing mindfulness, remain in a state of appearance and emptiness.

 

དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོར་དངོས་སུ་གནང་བའི་གདམས་ངག་ཁྱད་པར་ཅན་དྲན་པ་བཞི་ལྡན་གྱི་ལྟ་ཁྲིད་དང་སྦྱར་བའི་མགུར་དབྱངས་འདི་ཡང་རང་གཞན་ལ་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བའི་བག་ཆགས་འཇོག་པའི་ཆེད་དུ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བློ་བཟང་བསྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོས་བསྡེབས་པའོ།།

Thus, so that I and others may become habituated to the correct view, I, Lobzang Kalzang Gyatso, a monk-follower of Śākyamuni, composed this song, which incorporates the instruction on the view of fourfold mindfulness, a special instruction that Lord Mañjuśrī gave directly to the great dharma-king Tsongkhapa.

 

| Translated by Sean Price and Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.3-20230224

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept