Calling the Guru from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersShabkar Tsokdruk Rangdrol

English | བོད་ཡིག

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བཞུགས་སོ།།

Calling the Guru from Afar

by Shabkar Tsokdruk Rangdrol

 

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

O guru, watch over me!

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

O guru, watch over me!

བླ་མ་མཁྱེན།

lama khyen

O guru, watch over me!

 

རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ། །

rik nam kün gyi dakpo

Lord of all buddha families,

དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ། །

kyilkhor kün gyi tsowo

Chief of all maṇḍalas,

བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག །

tenyo kün gyi khyabdak

Sovereign of the whole animate and inanimate world,

འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་དཔལ་མགོན། །

khordé kün gyi palgön

Glorious protector of all saṃsāra and nirvāṇa,

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ། །

drinchen tsawé lama

Gracious root guru,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

མ་རིག་མུན་པས་བསྒྲིབས་ལ། །

marik münpé drib la

As I’m enshrouded in the darkness of ignorance,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

འཆི་བ་ཡོང་སྙམ་མེད་ལ། །

chiwa yong nyammé la

As I fail to consider the approach of death,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

ལྟོ་གོས་ཞེན་པ་ཅན་ལ། །

to gö zhenpachen la

As I’m attached to food and clothing,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

བློ་བསྐྱེད་ཡོང་རྒྱུ་མེད་ལ། །

lo kyé yong gyumé la

As I’m incapable of forming resolve,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

སྐྱབས་མགོན་ཁྱེད་རང་མ་གཏོགས། །

kyab gön khyerang ma tok

Lord of refuge, aside from you,

རེ་ས་གཞན་ན་མི་འདུག །

resa zhen na mi duk

I have no other source of hope.

འདི་ཕྱི་བར་དོ་གང་དུ། །

di chi bardo gangdu

In this life, the next and the bardo state,

ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱི་གཟིགས་ཤིག །

tukjé chen gyi zik shik

Look upon me with eyes of compassion.

 

ཅེས་བླ་མ་རྒྱང་འབོད་འདི་ནི་དད་ཅན་སྙིང་གར་རྒྱལ་ལ་གདམས་པའོ།། །།

This call to the guru from afar was imparted as an instruction to the faithful Nying Gargyal.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Zhabs dkar ba tshogs drug rang grol. gsung 'bum tshogs drug rang grol. 15 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2003. Vol. 14: 51

 

Version: 1.0-20230222

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept