Rainbow Body Guru Yoga

Deities › Amitābha | Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersShabkar Tsokdruk Rangdrol

English | Español | བོད་ཡིག

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Buddha Amitābha, 'Boundless Light'

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒྱུ་ལུས་འོད་སྐུར་གྲོལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Guru Yoga That Liberates the Illusory Body as a Kāya of Light

by Shabkar Tsokdruk Rangdrol

 

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་ཚད་མེད་བཞི་སྔོན་དུ་བཏང་ནས། དངོས་གཞི་ནི།

Begin by taking refuge, generating bodhicitta and practising the four immeasurables, then the main practice is as follows:

རང་གནས་ཁོར་ཡུག་ས་གཞི་འདི་དག་ཀུན། །

rangné khoryuk sa zhi didak kün

The whole site and environment where I am

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལྟར། །

dewachen gyi zhing gi köpa tar

Is transformed to appear just like Sukhāvatī,

ཕུན་ཚོགས་ཡོན་ཏན་དུ་མས་རྣམ་པར་བརྒྱན། །

püntsok yönten dumé nampar gyen

Adorned with an array of perfect qualities—

མཛེས་ཤིང་ཡིད་འོང་དག་པའི་ཞིང་དུ་གྱུར། །

dzé shing yi ong dakpé zhing du gyur

A beautiful and enchanting pure realm.

རང་ལུས་འོད་ཞུ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། །

rang lü ö zhu tongpanyi du gyur

My body melts into light and becomes emptiness.

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་དཀར་ཟླ་སྟེང་དུ། །

tongpé ngang lé pekar da tengdu

Out of that emptiness, upon a white lotus and moon,

རང་ཉིད་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་སྐུ་མདོག་དཀར། །

rangnyi chenrezik wang kudok kar

I manifest as Avalokiteśvara, white in colour,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་དང་། །

zhal chik chak nyi chak yé chok jin dang

With one face and two hands, the right hand in the gesture of supreme generosity,

གཡོན་པས་པདྨ་དཀར་པོའི་སྡོང་བུ་བསྣམས། །

yönpé pema karpö dongbu nam

And the left holding the stem of a white lotus flower.

དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །

dar dang rinpoche yi gyen gyi dzé

He is handsomely decorated with the silk and jewel ornaments

སྣང་སྟོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀ་རུ། །

nangtong zuknyen tabü tukka ru

And resembles a reflection, apparent yet empty.

སྙིང་ཡང་སྦུབས་སྟོང་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གྱུར། །

nying yang bub tong ökyi gongbur gyur

At his heart centre, your own heart becomes a hollow sphere of light,

སྙིང་དབུས་འཇའ་འོད་འཁྱིལ་བའི་གུར་ཁང་ནང་། །

nying ü ja ö khyilwé gurkhang nang

In the centre of which, within a shining pavilion of rainbow light,

སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ། །

natsok pema nyidé den tengdu

Upon a multi-coloured lotus and discs of sun and moon,

རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམ་པ་འོད་དཔག་མེད། །

tsawé lama nampa öpakmé

Dwells one’s own root guru in the form of Amitābha,

སྐུ་མདོག་དམར་པོ་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་བཞུགས། །

kudok marpo özer trowa zhuk

Red in colour, and radiating light-rays.

དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། །

dé lé özer pak tu mepa trö

These boundless beams of light

ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་བར་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །

lü kyi chi nang bar sum tamché khyab

Pervade everywhere, inside and outside the body.

ཤ་རུས་གདོས་བཅས་སྣང་བ་ཀུན་དག་ནས། །

sha rü dö ché nangwa kün dak né

They purify the body’s flesh and bones and all its apparent solidity,

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་གྱུར། །

chimé jalü dorjé ku ru gyur

And transform it into a deathless rainbow body, a vajra-kāya.

གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer

སྙིང་དབུས་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་གི །

nying ü pema nyidé den teng gi

To the Guru Amitābha, upon lotus, sun and moon

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama öpakmé la solwa deb

In the centre of my heart, I pray:

ཤ་རུས་གདོས་བཅས་སྣང་བ་ཀུན་དག་ནས། །

sha rü dö ché nangwa kün dak né

Purify flesh, bones and all the body’s apparent solidity,

འཇའ་ལུས་འོད་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

jalü öku drubpar jingyi lob

And inspire me to accomplish the rainbow body, the kāya of light.

ཞེས་དམིགས་པ་དང་བཅས་ཏེ་གསོལ་འདེབས་ཅི་མང་འདོན།

Recite this prayer as many times as possible together with the visualization.

ཡང་རླུང་བུམ་པ་ཅན་དང་སྦྲགས་པར་འདོད་ན། སྔོན་དུ་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་ནས་རླུང་བུམ་པ་ཅན་གཟུང་། དམིགས་པ་དང་བཅས་གསོལ་འདེབས་ཡིད་ཀྱིས་བྱ།

If you wish to combine this with vase-breathing, then first exhale the stale air three times, then hold the vase breath. Recite the prayer mentally while maintaining the visualization.

མཐར་བསྡུ་རིམ་ནི།

Finally, as the dissolution:

རང་ལུས་འོད་ཞུ་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཐིམ། །

rang lü ö zhu öpakmé la tim

My own body melts into light and dissolves into Amitābha.

འོད་དཔག་མེད་མགོན་མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་ཡལ། །

öpakmé gön kha la ja tar yal

Lord Amitābha then fades like a rainbow in the sky.

སླར་ཡང་སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས། །

lar yang tongpé ngang lé kechik gi

Once again, out of the state of emptiness, in a single instant,

རང་ལུས་འོད་དཔག་མེད་བཅས་གསལ་བར་གྱུར། །

rang lü öpakmé ché salwar gyur

My own form clearly appears together with Amitābha.

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་གང་ཤེས་བྱའོ། །

Recite whichever verses of dedication and aspiration you are familiar with.

 

ཞེས་ཕུང་པོ་འཇའ་ལུས་འོད་སྐུར་བསྒྱུར་བའི་འོད་དཔག་མེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འདི་ནི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ཡོངས་ལ་ཕན་ཕྱིར་༧བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་སྦྱར་བའོ།། །། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Thus, the renunciant Tsokdruk Rangdrol composed this extraordinary guru yoga focusing on Amitābha through which the aggregates are transformed into the rainbow body, the kāya of light, for the benefit of all fortunate disciples. Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Zhabs dkar ba tshogs drug rang grol. gsung 'bum tshogs drug rang grol. 15 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2003. Vol. 14: 59–60

 

Version: 1.1-20230626

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept