Three-Kāya Maṇḍala Offering

Practices › Maṇḍala Offering | Tibetan MastersShabkar Tsokdruk Rangdrol

English | བོད་ཡིག

Shabkar Tsokdruk Rangdrol

Mount Sumeru

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཎྜལ་ཞིང་ཁམས་སྒོ་འབྱེད་བཞུགས།

Maṇḍala Offering That Opens the Door to the Pure Realms

by Shabkar Tsokdruk Rangdrol

 

སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཞིང་། །

tongsum jikten jewa trak gyé zhing

A third-order universe of a hundred times ten million worlds,

རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་འབྱོར་པས་བརྒྱན། །

rirab ling zhi ling tren jorpé gyen

With Mount Meru, the four continents and subcontinents adorned with riches—

ས་གཞིའི་ཁྱོན་ཀུན་གང་བའི་ཞིང་ཁམས་འབུལ། །

sa zhi khyön kün gangwé zhingkham bul

This realm that fills the entire surface of the earth, I offer.

འགྲོ་ཀུན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün tulkü zhing la chöpar shok

May all beings enjoy the nirmāṇakāya field!

 

འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཚངས་པའི་རྔ་སྒྲའི་ཞིང་། །

womin dechen tsangpé ngadré zhing

The unsurpassed realm of great bliss, Drumbeat of Brahmā,

ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འདོད་ཡོན་ལྷ་མོས་བརྒྱན། །

kunzang chötrin döyön lha mö gyen

Adorned with Samantabhadra’s offering clouds and goddesses of sensory delight—

བར་སྣང་ཁྱོན་ཀུན་གང་བའི་ཞིང་ཁམས་འབུལ། །

barnang khyön kün gangwé zhingkham bul

This realm that fills the entire region of the sky, I offer.

འགྲོ་ཀུན་ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün longkü zhing la chöpar shok

May all beings enjoy the sambhogakāya field!

 

འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་ཞིང་། །

ösal lhündrub dorjé nyingpö zhing

The realm of the Vajra Essence, Spontaneously Present Luminosity,

འོད་ལྔ་བརྡལ་བ་སྐུ་དང་ཐིག་ལེས་བརྒྱན། །

ö nga dalwa ku dang tiklé gyen

Pervaded by five-coloured light and adorned with kāyas and tiklés—

ནམ་མཁའི་ཁྱོན་ཀུན་གང་བའི་ཞིང་ཁམས་འབུལ། །

namkhé khyön kün gangwé zhingkham bul

This realm that fills the whole expanse of space, I offer.

འགྲོ་ཀུན་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dro kün chökü zhing la chöpar shok

May all beings enjoy the dharmakāya field!

 

ཅེས་ཆོས་ལོངས་སྤྲུལ་གསུམ་གྱི་མཎྜལ་ཞིང་ཁམས་སྒོ་འབྱེད་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སློབ་བུ་བསྟན་འཛིན་རས་པས་བསྐུལ་ངོར་༧བྱ་བཏང་ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གྱིས་གནས་ཆེན་གངས་རི་ནས་སྦྱར་བའོ།། །།

Thus, in response to a request from Tendzin Repa, a student who upholds the teachings through explication and practice, the renunciant Tsokdruk Rangdrol composed this maṇḍala offering of the three kāyas—nirmāṇakāya, sambhogakāya and dharmakāya—entitled 'Opening the Door to the Pure Realms' at the great sacred place of the Glacial Peak.1

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: Zhabs dkar ba tshogs drug rang grol. gsung 'bum tshogs drug rang grol. 15 vols. New Delhi: Shechen Publications, 2003. Vol. 14: 58–59

 

Version: 1.0-2023026

  1. i.e., Mount Kailash.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept