Prayer to Amitāyus

Deities › Amitāyus | Practices › Prayers | Tibetan MastersShechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Shechen Gyaltsab Gyurme Pema Namgyal

Amitāyus, Buddha of Boundless Life

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས།

A Prayer to Amitāyus

by Shechen Gyaltsab Pema Namgyal

 

གང་མཚན་ཐོས་པས་དུས་མིན་འཆི་བའི་དཔུང་། །

gang tsen töpé dümin chiwé pung

Hearing your name, O Bhagavān Amitāyus,

ཅིག་ཅར་གཞོམ་མཛད་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད། །

chikchar zhom dzé chomden tsepakmé

Instantly destroys the armies of maras who bring untimely death.

ཁྱེད་ལ་སྐྱབས་མཆི་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyé la kyab chi nying né solwa deb

In you I take refuge! To you I pray from the depth of my heart:

རྡོ་རྗེའི་ཚེ་མཆོག་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dorjé tsé chok drubpar jingyi lob

Bless me, so I may attain supreme vajra-like longevity!

ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om amarani dziwentiyé soha

oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

 

ཞེས་པའང་བི་ཛས་སོ༎ ༎

By Vijaya.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: pad+ma rnam rgyal. "bla ma rgyang 'bod dang yul dam pa rnams la gsol 'debs zhabs brtan gyi skor dad bsod rgya mtsho'i sprin chen/." In gsung 'bum/_pad+ma rnam rgyal. Paro: Ngodup, 1975 - 1994. TBRC W3916. Vol. 9: 659

 

Version: 1.1-20210707

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept