Calling the Guru from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersShechen Rabjam Rinpoche | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Shechen Rabjam Rinpoche

Dilgo Khyentse Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད།

Calling the Guru from Afar

by the Seventh Shechen Rabjam Rinpoche

 

མཁྱེན༵་རབ་ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་གཟི་འོད་དང་། །

khyen rab yeshe barwé zi ö dang

The brilliant radiance of sublime knowledge and wisdom,

ཀུན་ཁྱབ་བརྩེ༵་བ་ཆེན་པོའི་རང་མདངས་ལས། །

künkhyab tsewa chenpö rang dang lé

Along with its all-pervading self-radiance of great love,

རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་རང་གཟུགས་མཚོ་ལས་སྐྱེས། །

gyal kün trinlé rang zuk tso lé kyé

Appeared as the activity of all the victorious buddhas, the Lake-Born Lord,

གཉིས་མེད་འཇམ་མགོན་རབ༵་གས༵ལ་ཟླ༵་བ༵ར་འདུད། །

nyimé jamgön rabsal dawar dü

Who is inseparable from the gentle protector, Rabsel Dawa—to you, I bow.

 

མགོན་ཁྱེད་རིང་ནས་རང་བྱུང་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །

gön khyé ring né rangjung dzok sangyé

Protector, you have ever been the natural and most perfect Buddha,

ལྔ་ལྡན་ཞིང་དུ་བདེ་ཆེན་སྐུ་ལྔའི་སྤྲིན། །

ngaden zhing du dechen ku ngé trin

And the clouds of the five blissful families gathered within your fivefold field –

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

sé ché gyalwé gyutrul sam mikhyab

The magical manifestations of the buddhas and their children defy the imagination,

དེང་འདིར་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བའི་ཅོད་པན་ཁྱེད། །

dengdir khedrub jewé chöpen khyé

Yet here you chose to appear in a form that would adorn the crowns of the learned and spiritually accomplished in their millions.

 

མཐོང་བས་ཡིད་འཕྲོག་མཚན་དཔེའི་གཟི་འབར་བ། །

tongwé yitrok tsenpé zi barwa

Seeing the radiance of your attractive and beautiful form, ablaze with its major and minor marks of perfection,

མཛེས་བརྗིད་འོད་ཀྱིས་དད་ཚལ་དབང་མེད་བསྐྲུན། །

dzé ji ö kyi dé tsal wangmé trün

Shining brightly, the garden of faith effortlessly came to life

སྐལ་བཟང་རྐང་དྲུག་རོལ་གནས་དགའ་བའི་ཚལ། །

kalzang kang druk rol né gawé tsal

And we fortunate bees enjoyed a veritable pleasure grove –

བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཁྱེད། །

duwa nam zhi dreltsé dönden khyé

Attracting disciples with four activities, you brought great meaning to whomever you met.

 

ལེགས་གསུང་འོད་ཟེར་སྟོང་གི་དྲྭ་བ་ཡིས། །

lek sung özer tong gi drawa yi

The brilliant play of a thousand lights that was your eloquent speech

ཡུན་རིང་ཉལ་བའི་རྨོངས་མུན་མཐར་མཛད་ནས། །

yün ring nyalwé mong mün tar dzé né

Brought the long dark slumber of ignorance to an end.

ཟབ་ཡངས་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་ཅིག་ཅར་དུ། །

zab yang shejé né la chikchar du

And you bestowed the joy of confident intelligence

བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་དགའ་བ་སྟེར་མཛད་ཁྱེད། །

lodrö pobpé gawa ter dzé khyé

That understands profound and vast subjects simultaneously.

 

ཀ་དག་འོད་གསལ་རིག་སྟོང་སྒེག་མོའི་མཁར། །

kadak ösal riktong gekmö khar

In the space of the seductress, aware yet empty, primordially pure and luminous,

བདེ་ཆེན་ཉམས་རྒྱས་བརྒྱད་གཉིས་གད་མོའི་གླུས། །

dechen nyamgyé gyé nyi gemö lü

With a song of joy, you brought about the experiences of sixteen-fold great bliss.

འཕྲད་ཚད་རང་གྲོལ་ངོ་མཚར་ཚིག་བརྒྱད་ཀྱིས། །

tré tsé rangdrol ngotsar tsik gyé kyi

Through the eight expressions of wonder, you naturally liberated all you encountered,

ཟིལ་གནོན་བརྟུལ་ཞུགས་གནས་སུ་བཀོད་མཛད་ཁྱེད། །

zilnön tulzhuk né su kö dzé khyé

And brought all to the level of the yogic conduct of surpassing splendor.

 

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་མཛོད། །

sé ché gyalwé sang sum yönten dzö

The treasures, the qualities of the three secrets of the buddhas and bodhisattvas,

མ་ལུས་གཅིག་བསྡོམས་ཡིད་བཞིན་དབང་གི་རྒྱལ། །

malü chik dom yizhin wang gi gyal

Were all found in you, powerful, wish-fulfilling monarch.

སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་མཐའ་དག་འཇོ་བའི་དཔྱིད། །

sizhi gelek tadak jowé chi

You bestowed every excellence in saṃsāra and nirvāṇa and

དྲན་པས་གདུང་སེལ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱེད། །

drenpé dung sel palden lama khyé

To recall you, my glorious guru, quells the anguish I feel.

 

གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས། །

gang dul trinlé nam zhi roltsé kyi

The play of your fourfold taming activity elevated the teachings of Buddha

བསྟན་དང་དེ་འཛིན་ཆེ་དགུའི་དབུ་འཕང་དགུང་། །

ten dang dé dzin chegü upang gung

And those who uphold them to greater heights.

རབ་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱོན། །

rab tö trinlé nangwé sa sum khyön

Highly praised, your activity reached throughout the three realms.

ཁྱབ་པའི་དགེ་མཚན་འབར་བ་ཁྱེད་ཀྱི་དྲིན། །

khyabpé getsen barwa khyé kyi drin

Such a pervasive glow of auspiciousness and virtue is all your kindness.

 

དྲིན་ལ་འཁོར་མཐའ་མི་འདུག་དཔལ་ལྡན་གྱི་བླ་མ། །

drin la khorta minduk palden gyi lama

Glorious guru whose kindness could never be repaid,

དད་དང་གདུང་བ་དྲག་པོས་ཁྱེད་གཅིག་རང་འབོད་ན། །

dé dang dungwa drakpö khyé chik rang bö na

I call out to you with a fierce and longing faith –

རང་སེམས་ཁྱེད་ཐུགས་ཀློང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་ནས། །

rangsem khyé tuk long dang yermé du gyur né

Cause my mind to merge and become one with the expanse of your wisdom.

འཁྲུལ་རྟོག་རང་སར་གྲོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་དེ་སྩོལ་མཛོད། །

trul tok rangsar drolwé ngödrub dé tsol dzö

And bestow, I pray, the accomplishment whereby mistaken thoughts are freed in and of themselves.

 

ཅེས་རྒྱང་འབོད་འདི་ཉིད་གངས་ལྗོངས་རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ནོར། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འདི་ཕྱིའི་༧སྐྱབས་གནས་མཚུངས་མེད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་གང་ཉིད་ཚུར་མཐོང་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་དགོངས་པ་ཞི་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་གསུམ་ཧྲིལ་པོར་འཁོར་བའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་སྐབས་དང་བསྟུན། གང་གི་ཟབ་གཏེར་རང་བྱུང་པདྨའི་སྙིང་ཐིག་གི་སྒྲུབ་ཆེན་དང་འབྲེལ་འདས་མཆོད་གཟབ་རྒྱས་ཤིག་འཚོག་པའི་སྐབས། མགོན་པོ་གང་ཉིད་རྨི་ལམ་དུ་ཡང་ཡང་མཇལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། གང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་མིང་ནས་ལྕགས་གླང་ལོའི་བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༤ ལ་བྲིས་པའོ།། །།

This Calling the Guru from Afar prayer is directed toward the crown jewel of all the oceanic non-sectarian teachings of Buddha in the Land of Snows, our incomparable Lord of Refuge, the excellent and glorious emanated great treasure-revealer, Gyurme Tekchok Tenpe Gyaltsen. It has been thirty years since, before the eyes of his disciples, he showed the aspect of departing into the dhātu of peace. Therefore, at this special time, I thought to combine a great accomplishment ceremony, based on his profound treasure, the Rangjung Pema Nyingtik (The Heart-Essence of the Spontaneously Arisen Padma), with elaborate and grand offerings to mark the anniversary of his mahāparinirvāṇa. To this end, I was repeatedly blessed with continuous dreams of my master and received the blessing to be continually cared for by him. Written by the one who holds the name of Rabjam Tulku on the fifteenth day of the eighth month in the year of the Iron Ox (20 September, 2021).

 

| Translated by Sean Price. © Shechen Translations, 2021. Published here with the kind permission of Rabjam Rinpoche.

 

Version: 1.0-20210924

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept