Simple Fire Offering

Practices › Fire Offering | Collections & Cycles › Rinchen Terdzö | Tibetan MastersTamdrin Gönpo

English | བོད་ཡིག

Tamdrin Gönpo

Dilgo Khyentse Rinpoche performing a fire offering

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྤྲོས་མེད་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་པའི་སྦྱིན་སྲེག་ཉི་མའི་མདངས་འོད་བཞུགས་སོ། །

Bright Light of the Sun

A Simple Fire Offering Based on a Single Substance

by Tamdrin Gönpo

 

ན་མོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནཱི།

Namo guru deva ḍākinī

སྤྲོས་མེད་རྫས་གཅིག་ལ་བརྟེན་ནས་སྡིག་སྒྲིབ་བར་ཆད་སྦྱང་བ་ནི། མདུན་དུ་མེ་དང་། རྫས་ཏིལ་ནག་པོ་འདུ་བྱས་ལ།

To purify negativities and obscurations with a simple fire pūja based on a single substance, light a fire in front of you, and have a store of the substance—black sesame seeds.

བདག་གཞན་དམིགས་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dakzhen mikyul tamché kyi

All negativity, obscurations, habitual tendencies and the results of karma

སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་རྣམ་སྨིན་ཀུན། །

dikdrib bakchak nammin kün

Of the beings on whom I focus in this practice—myself and others—

བསྡུས་ནས་ཏིལ་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། །

dü né til la timpar gyur

Are gathered and absorbed into the sesame seeds.

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་བརྗོད།

Say the mantra ‘Oṃ akāro... etc.’ three times:

ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨ་ནཱཾ་ཨཱ་དྱ་ནུ་ཏྤནྣ་ཏྭ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།

om akaro mukham sarwa dharmanam adyanutpanna tota om ah hung pé soha

oṃ akāro mukhaṃ sarvadharmānām ādyanutpannatvāt oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā

རང་མདུན་མེ་དཀྱིལ་རྡོར་སེམས་དཀར། །

rang dün mé kyil dorsem kar

The maṇḍala of fire in front of me becomes white Vajrasattva,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རྡོར་དྲིལ་བསྣམས། །

zhal chik chak nyi dordril nam

With one face and two hands holding vajra and bell,

རྒྱན་ལྡན་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །

gyenden kyilmo trung gi zhuk

He wears his ornaments and sits cross-legged –

ཞལ་དུ་སྡིག་སྒྲིབ་ཕུལ་བས་བསྲེགས། །

zhal du dikdrib pulwé sek

Burn away the negativities and obscurations offered into your mouth!

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ། སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

om benza sato hung | sarwa papam dahana shanting kuru soha

oṃ vajra satva hūṃ | sarva pāpaṃ dahana śāntim kuru svāhā

བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་འགྲུབ་འབུལ།

Offer the substance while repeating this mantra, a hundred times or more—as much as you can manage.

ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད།

Make offerings with argham etc.

ཨརྒྷཾ་པཱདྱཱཾ་པུཥྤེ་དྷུ་པེ་ཨ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་དྱ་ཤཔྟ།

argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta

arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda

བསྟོད་པ་ནི།

Offer praise:

རིགས་འདུས་མངའ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ །

rik dü ngadak heruka

Sovereign Heruka who embodies all families,

རབ་དཀར་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན། །

rab kar dorjé drilbu dzin

Utterly white holder of vajra and bell

ལས་སྒྲིབ་སྦྱོང་བའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །

ledrib jongwé tutob chen

Who has the power to purify karma and obscurations,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

dorjé sempar chaktsal tö

Vajrasattva—I offer prostration and praises to you!

བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dakzhen semchen tamché kyi

My own and others'—every beings’

བདག་འཛིན་འཆིང་བའི་བག་ཆགས་དང་། །

dakdzin chingwé bakchak dang

Habitual tendencies based on binding ourselves with grasping at the self,

རྣམ་སྨིན་དུག་ལྔའི་འབྲས་བུ་ཀུན། །

nammin duk ngé drebu kün

And the results of our karma which are the fruits of the five poisons—

མ་ལུས་ཡེ་ཤེས་མེས་བསྲེགས་ནས། །

malü yeshe mé sek né

Burn them all away in the wisdom fire!

བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

jang zhing dakpar dzé du sol

Cleanse and purify them!

མདུན་གྱི་རྡོར་སེམས་རང་ལ་ཐིམ། །

dün gyi dorsem rang la tim

Vajrasattva in front dissolves into me.

ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་དོན་རྟོགས་ནས། །

kadak chöying dön tok né

May we realize the primordially pure dharmadhātu

མྱུར་དུ་སངས་རྒྱས་སར་འཁོད་ཤོག །

nyurdu sangye sar khö shok

And swiftly reach Buddhahood!

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་དད་ལྡན་འགའ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ངོར་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཧ་ཡ་གྲཱི་བ་ནཱ་ཐས་སྦྱར་པ་མངྒ་ལཾ།། །།

This practice was put together at the request of a few devoted students by the vidyādhara Hayagrīvanātha.1 Maṅgalam!

 

| Translated by Gyurme Avertin, 2019.

 

Source: rta mgrin mgon po. "spros med rdzas gcig la brten pa'i sbyin sreg nyi ma'i mdangs 'od" In rin chen gter mdzod chen mo. New Delhi: Shechen Publications, 2007. Vol. 42: 229

 

Version: 1.1-20231129

  1. Hayagrīvanātha is the Sanskrit equivalent of the Tibetan Tamdrin Gönpo (rta mgrin mgon po).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept