Guru Yoga of Milarepa

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersTenth Pawo Rinpoche | Tibetan MastersMilarepa

English | བོད་ཡིག

Tenth Pawo Rinpoche

Milarepa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས་སོ།།

Guru Yoga of Milarepa Shepa Dorje for Daily Practice

by the Tenth Pawo Rinpoche, Tsuklak Mawé Wangchuk

 

རང་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

rang gi chiwor pé dé teng

Majestic Shepa Dorje

རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ནི། །

jetsün shepa dorje ni

Is seated at the crown of my head upon cushions of lotus and moon.

སྐུ་མདོག་སྔོ་སངས་རས་དཀར་གསོལ། །

ku dok ngo sang ré kar söl

He is pale green,1 dressed in robes of white cotton,

དབུ་རལ་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པ་ཡི། །

u ral gyen du chokpa yi

His long hair falling over his shoulders.

ཕྱག་གཡས་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་བསྟེན། །

chek yé nyen gyi tekar ten

An imposing figure, he sits with splendour

གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་ཐོད་ཞལ་བསྣམས། །

yönpé nyam zhak tö zhal nam

Amidst a swirl of wisdom’s rainbow light;

ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔ་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་། །

yeshé ö nga trukpé long

His right hand is at his right ear,

གཟི་བྱིན་རབ་ཏུ་འབར་བར་བཞུགས། །

zi jin rabtu barwar zhuk

And his left rests in his lap holding a skull-cup,

གཞོན་མེད་རྡོ་རྗེའི་མགུར་དབྱངས་སྒྲོགས། །

zhom mé dorjé gur yang drok

As he sings a stream of spiritual vajra songs.

 

༈ ཐུགས་རྗེས་བདག་ལ་བརྩེ་བས་དགོངས། །

tukjé dak la tsewé gong

Think lovingly of me and grant your blessings, so that:

སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཐོབ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ku nga yeshe nga tob chin gyi lop

I may actualize the five kāyas and five wisdoms,

གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

neluk rang zhal jalwar chin gyi lop

And see my own true face, the natural state,

རྣམ་རྟོག་བསྒོམ་དུ་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namtok gom du charwar chin gyi lop

Thoughts may become meditation,

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyen ngen lam du longwar chin gyi lop

Negative circumstances may help my path,

ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lé ngen dik drip dakpar chin gyi lop

Negative action, sin, and obscuration may be purified,

ལྟ་བ་གོལ་ས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tawa gölsa chöpar chin gyi lop

Deviations in the view may be overcome,

འཁོར་བ་ཞེན་ལོག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

khorwa zhen lok kyewar chin gyi lop

I may become disenchanted with saṃsāra,

འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ja lü khachö drubpar chin gyi lop

And I may achieve the rainbow body and accomplish Khechara.2

 

ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་ཧཱ་ས་བཛྲ་ཧཱུྃ།

om ah guru hasa bendza hung

oṃ āḥ guru hāsa vajra hūṃ3

 

རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

jetsün shepa dorje ku

Finally, like a water bubble dissolving back into water,

རང་སེམས་སྤྲོས་བྲལ་གཉིས་མེད་འདྲེས། །

rang sem trödral nyimé dré

Lordly Shepa Dorje dissolves into me,

ཆུ་ལ་ཆུ་བུར་ཐིམ་པ་ལྟར། །

chu la chubur timpa tar

And I rest in equipoise,

དམིགས་མེད་ངང་དི་མཉམ་པར་བཞག །

mikmé ngang de nyampar zhak

My mind free of all elaboration and duality.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyur du dak

Through this merit, may I swiftly

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

chakgya chenpo drup gyur né

Accomplish Mahāmudrā,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And go on to establish all beings

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པ་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

In that same state.

 

ཅེས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མཐའ་རྒྱས་བྱའོ། །

Conclude the practice with prayers of dedication and auspiciousness.

 

དཔའ་བོ་པས་སྦྱོར་བའོ།།

Written by the one called Pawo.4

 

| Translated by Sean Price, 2016

  1. sngo sang(s). According to Chime Rinpoche, the colour is a pale bluish green, i.e., more green than blue.
  2. Skt. Khecara. The pure land of Vajravārāhī.
  3. Hāsa vajra is Sanskrit for Shepa Dorje, Milarepa's name.
  4. i.e., The Tenth Pawo Rinpoche, Tsuklak Mawé Wangchuk.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept