Prayer to Behold Amitābha in Dreams

Deities › Amitābha | Collections & Cycles › Namchö | Literary Genres › Termas | Practices › Sleep and Dream | Tibetan MastersTertön Mingyur Dorje

English | Português | བོད་ཡིག

Tertön Mingyur Dorje

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further Information:
Download this text:

༁ྃ༔ རྨི་ལམ་བཟུང་བའི་གསོལ་འདེབས༔

Prayer to Behold Amitābha in Dreams

from the terma of Tertön Mingyur Dorje

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho.

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངོ་མཚར་ཅན༔

chöku nangwa tayé ngotsar chen

Wondrous dharmakāya Amitābha—'Limitless Light',

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔

chenrezik wang tuchen tob nam la

Avalokiteśvara and Vajrapāṇi-Mahāsthāmaprāpta,

བདག་གི་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས༔

dak gi tsechik yi kyi solwa deb

I pray to you with single-pointed intention:

རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཞིང་བགྲོད་ནས༔

milam yul gyi dechen zhing drö né

Inspire me with your blessings, so that I may travel in my dreams

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

nangwa tayé jalwar jingyi lob

To the Land of Great Bliss and there encounter Amitābha.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.