Prayer for the Flourishing of the Teachings

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersTertön Sogyal

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Tertön Sogyal

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་བཞུགས།།

Prayer for the Flourishing of the Teachings

A prayer given by a ḍākinī in a vision to Lerab Lingpa

 

སྤྲུལ་སྐུ་རྣམ་རྒྱལ་ནས་ཁམས་དགོན་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་སྨོན་ཚིག་ཞིག་བྲིས་གསུངས་ལྟར་བྲི་བར་བརྩམ་པའི་ཚེ་ཌཱཀྐི་དམར་མོ་ཞིག་གིས་ད་དུང་སྡོད་ཅིག །དུས་སུ་ངས་སྨྲ་བར་བྱེད་དོ་ཟེར་བར་ཡུན་རིང་ལུས་མཐར་རྒྱལ་སྟོད་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ཏུ་ཌཱཀྐི་དེས་འདི་ལྟར་གསུངས།

Tulku Namgyal had asked me to write a prayer for causing the teaching of Buddha to flourish in the Khamgön monastery, and I was just beginning to write when a red ḍākinī appeared and said: “Wait! When the time comes, I’ll speak it to you!” Time went by, and I was in the Crystal Cave of Padma in Gyaltö, when that same ḍākinī appeared and this is what she said:

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ། །

könchok sum dang shakyé gyal

Buddha, Dharma and Saṅgha, and the Lord of the Śākyas, Śākyamuni,

རིགས་གསུམ་མགོན་དང་མ་ཕམ་པ། །

rik sum gön dang mapampa

Avalokiteśvara, Mañjuśrī and Vajrapāṇi, and Maitreya,

གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་དང༌། །

neten chenpo chudruk dang

The sixteen Great Sthaviras,

པདྨ་འབྱུང་གནས་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

pema jungné den tob kyi

And Padmākara—

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

lamé kutsé ten gyur chik

Through your power and through your truth, may the lives of the masters be secure!

དགེ་འདུན་སྡེ་འཕེལ་ཐུགས་མཐུན་ཤོག །

gendün dé pel tuktün shok

May the Saṅgha increase and dwell in harmony!

བསྟན་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང༌། །

tenpé galkyen kün zhi zhing

May all circumstances hostile to the teaching be pacified!

བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་དར་རྒྱས་ཤོག །

shedrub trinlé dargyé shok

May the activities of study and practice grow and spread!

 

ཨ་མའི་ཁ་ཆད་ཀྱི་ཚིག་འདི་ཡིན། ད་དུང་མང་པོ་ཡོད་པས་དུས་དུས་སུ་བཤད་པས་ཆོག་གོ །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལས་གླིང་གིས་བྲིས། །

“These words are the mothers’ last advice. There is still much more to this, and it will be explained, when the time is right.” This is what she said and I, Lerab Lingpa, wrote it down.

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept