Aspiration of Mahāmudrā

Schools & Systems › Mahāmudrā | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersThird Karmapa

English | Português | བོད་ཡིག

Third Karmapa

Third Karmapa, Rangjung Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གཞུགས་སོ།

Aspiration of the Mahāmudrā of Definitive Meaning

by the Third Karmapa, Rangjung Dorje

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

བླ་མ་རྣམས་དང་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །

lama nam dang yidam kyilkhor lha

All you masters and yidam deities of the various maṇḍalas,

ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །

chok chu dü sum gyalwa sé dangché

Buddhas and your heirs throughout the ten directions and three times:

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་བདག་གི་སྨོན་ལམ་རྣམས། །

dak la tser gong dak gi mönlam nam

Turn your loving attention towards me and grant your blessings,

ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པའི་མཐུན་འགྱུར་བྱིན་རླབས་མཛོད། །

jizhin drubpé tün gyur jinlab dzö

So that all may be conducive to the fulfilment of my aspirations.

 

བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dak dang tayé semchen tamché kyi

May streams of virtue, unsullied by the three conceptual spheres,

བསམ་སྦྱོར་རྣམ་དག་གངས་རི་ལས་སྐྱེས་པའི། །

samjor namdak gangri lé kyepé

Sprung forth from snowy peaks—my own pure intentions and actions,

འཁོར་གསུམ་རྙོག་མེད་དགེ་ཚོགས་ཆུ་རྒྱུན་རྣམས། །

khor sum nyokmé gé tsok chugyün nam

And those of all other sentient beings, who are infinite in number—

རྒྱལ་བ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་གྱུར་ཅིག །

gyalwa ku zhi gyatsor juk gyur chik

All merge into the vast ocean of the buddhas’ four kāyas.

 

ཇི་སྲིད་དེ་མ་ཐོབ་པ་དེ་སྲིད་དུ། །

jisi dé matobpa desi du

Meanwhile, for as long as I have not yet reached that level of attainment,

སྐྱེ་དང་སྐྱེ་བ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡང་། །

kyé dang kyewa tserab küntu yang

Throughout the course of my many lives in one rebirth after another,

སྡིག་དང་སྡུག་བསྔལ་སྒྲ་ཡང་མི་གྲག་ཅིང་། །

dik dang dukngal dra yang mi drak ching

May I never so much as hear the words ‘wrongdoing’ or ‘suffering’,

བདེ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

dé gé gyatsö pal la chöpar shok

And may I enjoy the splendour of oceanic happiness and virtue.

 

དལ་འབྱོར་མཆོག་ཐོབ་དད་བརྩོན་ཤེས་རབ་ལྡན། །

daljor chok tob dé tsön sherab den

Having found supreme freedom and advantage, with faith, diligence, and wisdom,

བཤེས་གཉེན་བཟང་བསྟེན་གདམས་པའི་བཅུད་ཐོབ་ནས། །

shenyen zang ten dampé chü tob né

May I rely upon excellent spiritual friends, receive the elixir of instruction,

ཚུལ་བཞིན་བསྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མ་མཆིས་པར། །

tsulzhin drub la barché machipar

And accomplish it in the proper way without any impediment,

ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་ཆོས་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tserab küntu damchö chöpar shok

Putting the genuine Dharma into practice throughout all my lives.

 

ལུང་རིག་ཐོས་པས་མི་ཤེས་སྒྲིབ་ལས་གྲོལ། །

lung rik töpé mi shedrib lé drol

Study of scripture and reasoning liberates from the veils of unknowing;

མན་ངག་བསམ་པས་ཐེ་ཚོམ་མུན་ནག་བཅོམ། །

mengak sampé tetsom münnak chom

Contemplating instructions overcomes the dense darkness of doubt;

སྒོམ་བྱུང་འོད་ཀྱིས་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་གསལ། །

gom jung ö kyi neluk jizhin sal

And the light arisen from meditation illuminates reality just as it is—

ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །

sherab sum gyi nangwa gyepar shok

May the radiance of these three forms of wisdom expand and increase.

 

རྟག་ཆད་མཐའ་བྲལ་བདེན་གཉིས་གཞི་ཡི་དོན། །

takché tadral den nyi zhi yi dön

The ground is the two truths, free from eternalist and nihilistic extremes;

སྒྲོ་སྐུར་མཐའ་བྲལ་ཚོགས་གཉིས་ལམ་མཆོག་གིས། །

drokur tadral tsok nyi lam chok gi

The supreme path, twofold accumulation, unlimited by projection and denial,

སྲིད་ཞིའི་མཐའ་བྲལ་དོན་གཉིས་འབྲས་ཐོབ་པའི། །

sizhi tadral dön nyi dré tobpé

Brings the fruition, twofold benefit, free from the extremes of existence and quiescence—

གོལ་འཆུག་མེད་པའི་ཆོས་དང་ཕྲད་པར་ཤོག །

gol chuk mepé chö dang trepar shok

May I encounter this Dharma that is without error or confusion.

 

སྦྱང་གཞི་སེམས་ཉིད་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ལ། །

jang zhi semnyi saltong zungjuk la

Upon the basis of purification, mind’s nature of clarity and emptiness in union,

སྦྱོང་བྱེད་ཕྱག་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཆེས། །

jongjé chakchen dorjé naljor ché

May that which purifies, the great adamantine yoga of Mahāmudrā,

སྦྱང་བྱ་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་རྣམས། །

jangja lobur trulpé drima nam

Purify its objects, the stains of adventitious delusion,

སྦྱངས་འབྲས་དྲི་བྲལ་ཆོས་སྐུ་མངོན་འགྱུར་ཤོག །

jang dré dridral chöku ngön gyur shok

And, as a result, may I realize the immaculate dharmakāya.

 

གཞི་ལ་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པ་ལྟ་བའི་གདེངས། །

zhi la drondok chöpa tawé deng

Eliminating misconceptions of the ground brings assurance in the view;

དེ་ལ་མ་ཡེངས་སྐྱོང་བ་སྒོམ་པའི་གནད། །

dé la ma yeng kyongwa gompé né

To sustain that view without distraction is the key point of meditation;

སྒོམ་དོན་ཀུན་ལ་རྩལ་སྦྱོང་སྤྱོད་པའི་མཆོག །

gom dön kün la tsal jong chöpé chok

And to train in all of meditation’s facets is the supreme form of action—

ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པར་ཤོག །

ta gom chöpé deng dang denpar shok

May I possess the confident assurance of view, meditation and conduct.

 

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཏེ། །

chö nam tamché sem kyi namtrul té

All phenomena are but apparitions of the mind;

སེམས་ནི་སེམས་མེད་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོས་སྟོང་། །

sem ni semmé sem kyi ngowö tong

Mind itself is without mind, empty of mind’s essence—

སྟོང་ཞིང་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་སྣང་བ་སྟེ། །

tong zhing magak chiryang nangwa té

Empty yet unrestricted, appearing in any way at all.

ལེགས་པར་བརྟག་ནས་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་ཤོག །

lekpar tak né zhi tsa chöpar shok

Having examined it well, may I eradicate the base.

 

ཡོད་མ་མྱོང་བའི་རང་སྣང་ཡུལ་དུ་འཁྲུལ། །

yö manyongwé rangnang yul du trul

I mistake my own perceptions, which have never been real, for objects,

མ་རིག་དབང་གིས་རང་རིག་བདག་ཏུ་འཁྲུལ། །

marik wang gi rangrig dak tu trul

And through ignorance’s power, confuse my own awareness for a self.

གཉིས་འཛིན་དབང་གིས་སྲིད་པའི་ཀློང་དུ་འཁྱམས། །

nyidzin wang gi sipé long du khyam

Through duality’s force, I roam the arena of saṃsāric existence.

མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་རྩད་བརྡར་ཆོད་པར་ཤོག །

marik trulpé tsé dar chöpar shok

May I thoroughly eradicate ignorance and delusion.

 

ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟིགས། །

yöpa mayin gyalwé kyang ma zik

It is not existent, for even the buddhas have not seen it.

མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །

mepa mayin khordé kün gyi zhi

It is not nonexistent, for it’s the basis of all saṃsāra and nirvāṇa.

འགལ་འདུ་མ་ཡིན་ཟུང་འཇུག་དབུ་མའི་ལམ། །

galdu mayin zungjuk umé lam

This is not a contradiction; it’s the middle way of unity.

མཐའ་བྲལ་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །

tadral sem kyi chönyi tokpar shok

May I realize mind’s nature, free from limiting extremes.

 

འདི་ཡིན་ཞེས་པ་གང་གིས་མཚོན་པ་མེད། །

di yin zhepa gang gi tsönpamé

There is nothing to point to, saying, “It is this.”

འདི་མིན་ཞེས་བྱ་གང་གིས་བཀག་པ་མེད། །

di min zheja gang gi kakpamé

Nor can there be denial as in, “This it is not.”

བློ་ལས་འདས་པའི་ཆོས་ཉིད་འདུས་མ་བྱས། །

lo lé depé chönyi dümajé

Dharmatā, beyond the mind, is uncompounded.

ཡང་དག་དོན་གྱི་མཐའ་ནི་ངེས་པར་ཤོག །

yangdak dön gyi ta ni ngepar shok

May I determine the bounds of genuine reality.

 

འདི་ཉིད་མ་རྟོགས་འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོར་འཁོར། །

di nyi ma tok khorwé gyatsor khor

Not realizing this, I drift about in saṃsāra’s ocean.

འདི་ཉིད་རྟོགས་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད། །

di nyi tok na sangye zhen namé

When I do realize it, buddhahood lies nowhere else.

ཐམས་ཅད་འདི་ཡིན་འདི་མིན་གང་ཡང་མེད། །

tamché di yin di min gangyang mé

Everything is this; there is nothing else besides.

ཆོས་ཉིད་ཀུན་གཞིའི་མཚང་ནི་རིག་པར་ཤོག །

chönyi künzhi tsang ni rigpar shok

May I know the hidden point of the all-ground, dharmatā.

 

སྣང་ཡང་སེམས་ལ་སྟོང་ཡང་སེམས་ཡིན་ཏེ། །

nang yang sem la tong yang sem yin té

Appearances are mind; emptiness is also the mind.

རྟོགས་ཀྱང་སེམས་ལ་འཁྲུལ་ཡང་རང་གི་སེམས། །

tok kyang sem la trul yang rang gi sem

Realization is mind; delusion too is one’s own mind.

སྐྱེས་ཀྱང་སེམས་ལ་འགགས་ཀྱང་སེམས་ཡིན་པས། །

kyé kyang sem la gak kyang sem yinpé

What’s arisen is mind; what’s ceased is also mind.

སྒྲོ་འདོགས་ཐམས་ཅད་སེམས་ལ་ཆོད་པར་ཤོག །

drondok tamché sem la chöpar shok

May I eliminate all misconceptions within the mind.

 

བློས་བྱས་རྩོལ་བའི་སྒོམ་གྱིས་མ་བསླད་ཅིང་། །

löjé tsolwé gom gyi ma lé ching

Unspoilt by deliberate, mind-fabricated meditation,

ཐ་མལ་འདུ་འཛིའི་རླུང་གིས་མ་བསྐྱོད་པར། །

tamal dudzi lung gi makyöpar

And unswayed by the winds of ordinary preoccupation,

མ་བཅོས་གཉུག་མ་རང་བབ་འཇོག་ཤེས་པའི། །

machö nyukma rangbab jok shepé

May I learn how to settle naturally without contrivance,

སེམས་དོན་ཉམས་ལེན་མཁས་ཤིང་སྐྱོང་བར་ཤོག །

sem dön nyamlen khé shing kyongwar shok

And skilfully sustain the practice of mind’s ultimate point.

 

ཕྲ་རག་རྟོག་པའི་དབའ་རླབས་རང་སར་ཞི། །

tra rak tokpé walab rang sar zhi

With waves of coarse and subtle thought naturally calmed,

གཡོ་མེད་སེམས་ཀྱི་ཆུ་བོ་ངང་གིས་གནས། །

yomé sem kyi chuwo ngang gi né

And the river of mind unmoving, spontaneously stilled;

བྱིང་རྨུགས་རྙོག་པའི་དྲི་མ་དང་བྲལ་བའི། །

jing muk nyokpé drima dang dralwé

Uncontaminated by the taints of lethargy and dullness,

ཞི་གནས་རྒྱ་མཚོ་མི་གཡོ་བརྟན་པར་ཤོག །

zhiné gyatso mi yo tenpar shok

May the ocean of śamatha remain steadfastly inert.

 

བལྟར་མེད་སེམས་ལ་ཡང་ཡང་བལྟས་པའི་ཚེ། །

tarmé sem la yangyang tepé tsé

When looking repeatedly at unobservable mind,

མཐོང་མེད་དོན་ནི་ཇི་བཞིན་ལྷག་གེར་མཐོང་། །

tongmé dön ni jizhin lhak ger tong

The point of non-seeing is vividly seen, just as it is.

ཡིན་མིན་དོན་ལ་ཐེ་ཚོམ་ཆོད་པ་ཉིད། །

yin min dön la tetsom chöpa nyi

And indecision—is it? or is it not?—is cut right through.

འཁྲུལ་མེད་རང་ངོ་རང་གིས་ཤེས་པར་ཤོག །

trulmé rang ngo rang gi shepar shok

May I recognize my very own nature, without delusion.

 

ཡུལ་ལ་བལྟས་པས་ཡུལ་མེད་སེམས་སུ་མཐོང་། །

yul la tepé yulmé sem su tong

Looking at objects, I see them as objectless mind;

སེམས་ལ་བལྟས་པས་སེམས་མེད་ངོ་བོས་སྟོང་། །

sem la tepé semmé ngowö tong

Looking at mind, mind is absent, empty of essence;

གཉིས་ལ་བལྟས་པས་གཉིས་འཛིན་རང་སར་གྲོལ། །

nyi la tepé nyidzin rang sar drol

Looking at both, duality is liberated there and then—

འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་ཤོག །

ösal sem kyi neluk tokpar shok

May I realize mind’s true nature, which is clear light.

 

ཡིད་བྱེད་བྲལ་བ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །

yi jé dralwa di ni chakgya ché

This absence of mental engagement is Mahāmudrā.

མཐའ་དང་བྲལ་བ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་ཡིན། །

ta dang dralwa uma chenpo yin

The freedom from extremes is the great Middle Way.

འདི་ནི་ཀུན་འདུས་རྫོགས་ཆེན་ཞེས་ཀྱང་བྱ། །

di ni kündü dzogchen zhé kyangja

Since all is here included, it is also Great Perfection.

གཅིག་ཤེས་ཀུན་དོན་རྟོགས་པའི་གདེང་ཐོབ་ཤོག །

chik shé kün dön tokpé deng tob shok

May I acquire the confidence of knowing one and realizing all.

 

ཞེན་པ་མེད་པའི་བདེ་ཆེན་རྒྱུན་ཆད་མེད། །

zhenpa mepé dechen gyünché mé

Great bliss without attachment continues uninterruptedly;

མཚན་འཛིན་མེད་པའི་འོད་གསལ་སྒྲིབ་གཡོགས་བྲལ། །

tsen dzin mepé ösal drib yokdral

Clear light without conceptual identification is unobscured;

བློ་ལས་འདས་པའི་མི་རྟོག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

lo lé depé mi tok lhün gyi drub

Non-conceptuality beyond the mind is spontaneously present—

རྩོལ་མེད་ཉམས་མྱོང་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་ཤོག །

tsolmé nyamnyong gyünché mepar shok

May effortless experience emerge in a never-ending flow.

 

བཟང་ཞེན་ཉམས་ཀྱི་འཛིན་པ་རང་སར་གྲོལ། །

zang zhen nyam kyi dzinpa rang sar drol

Attachment to positive experience is liberated of its own accord;

ངན་རྟོག་འཁྲུལ་པ་རང་བཞིན་དབྱིངས་སུ་དག །

ngen tok trulpa rangzhin ying su dak

Negative thinking and delusion are purified within the natural expanse;

ཐ་མལ་ཤེས་པ་སྤང་བླང་བྲལ་ཐོབ་མེད། །

tamal shepa panglang dral tobmé

And ordinary awareness is neither shunned nor sought, neither lost nor gained—

སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་རྟོགས་པར་ཤོག །

trödral chönyi denpa tokpar shok

May I realize the truth of dharmatā that is beyond conceptual elaboration.

 

འགྲོ་བའི་རང་བཞིན་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །

drowé rangzhin taktu sangye kyang

Although beings’ true nature has always been awakened,

མ་རྟོགས་དབང་གིས་མཐའ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

ma tok wang gi tamé khorwar khyam

In their non-recognition, they wander in saṃsāra without end.

སྡུག་བསྔལ་མུ་མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །

dukngal muta mepé semchen la

For these sentient beings whose misery knows no bounds,

བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

zömé nyingjé gyü la kyewar shok

May I develop a compassion that is unbearably intense.

 

བཟོད་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྩལ་ཡང་མ་འགགས་པའི། །

zömé nyingjé tsal yang magakpé

The strength of unbearable compassion is unrestricted,

བརྩེ་དུས་ངོ་བོ་སྟོང་དོན་རྗེན་པར་ཤར། །

tsé dü ngowo tong dön jenpar shar

And in this love, the reality of the empty essence laid bare.

ཟུང་འཇུག་གོལ་ས་བྲལ་བའི་ལམ་མཆོག་འདི། །

zungjuk golsa dralwé lam chok di

May I constantly cultivate this supreme, unerring path of unity

འབྲལ་མེད་ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་སྒོམ་པར་ཤོག །

dralmé nyintsen küntu gompar shok

And may I never be apart from it, by day or by night.

 

སྒོམ་སྟོབས་ལས་བྱུང་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་དང་། །

gom tob lé jung chen dang ngönshé dang

With sight and heightened perception born of meditation,

སེམས་ཅན་སྨིན་བྱས་སངས་རྒྱས་ཞིང་རབ་སྦྱངས། །

semchen min jé sangye zhing rab jang

May I bring beings to maturity, fully purify buddha realms,

སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས། །

sangye chö nam drubpé mönlam dzok

And fulfil the aspirations to accomplish a buddha’s qualities—

རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་སངས་རྒྱས་ཤོག །

dzok min jang sum tarchin sangye shok

Thus may I awaken, with perfecting, maturing and purifying all complete.

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་རྗེ་དང་། །

chok chü gyalwa sé ché tukjé dang

Through the compassion of the buddhas and their heirs in every direction,

རྣམ་དཀར་དགེ་བ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པའི་མཐུས། །

namkar gewa jinyé yöpé tü

And the power of whatever wholesome virtue there might be,

དེ་ལྟར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

detar dak dang semchen tamché kyi

May my own and all other beings’ purest aspirations

སྨོན་ལམ་རྣམ་དག་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

mönlam namdak jizhin drub gyur chik

Be fulfilled, exactly in accordance with our wishes.

 

ཅེས་ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་རྗེ་ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་མཛད་པའོ།། །།

This Aspiration of the Mahāmudrā of Definitive Meaning was composed by Lord Karmapa Rangjung Dorje.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Source: Karma pa 03 rang byung rdo rje. “Nges don phyag rgya chen poʼi smon lam.” In Karma pa sku phreng rim byon gyi gsung ʼbum phyogs bsgrigs. Lhasa: dPal brtsegs bod yig dpe rnying zhib ʼjug khang, 2013. Vol. 20: 627–632.

 

Version: 1.2-20230522

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept