Gateway for the Faithful

Practices › Prayers | Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Trulshik Rinpoche and his 30 previous incarnations

༄༅། །ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་སྐྱེས་རབས་དང་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སུ་བཏགས་པ་དད་པའི་འཇུག་ངོགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Gateway for the Faithful

A Supplication Recalling the Lives and Liberation of Kyabje Trulshik Rinpoche, Ngawang Chökyi Lodrö

by Kyabje Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti

ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་ཐུགས་རྗེའི་ཆུ་འཛིན་འཁྲིགས། །

chöying kha la tukjé chudzin trik

Clouds of compassion gather in the sky-like dharmadhātu,

མཁྱེན་བརྩེའི་བདེ་འཐུང་སྙན་པའི་དབྱར་རྔ་སྒྲོགས། །

khyentsé dé tung nyenpé yar nga drok

To bring the delightful thunder and lightning of wisdom and love

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྦྲང་ཆར་འབེབས་མཛད་པ། །

choktün ngödrub drang char beb dzepa

And shower a timely rain of common and supreme accomplishments —

རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྗེ་བཙུན་བླ་མར་འདུད། །

rik kün khyabdak jetsün lamar dü

Precious guru, all-pervasive lord of every buddha family, I bow before you.

 

མི་འགྱུར་ཀུན་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཀྱི་གར། །

mingyur künkhyab yeshe zuk kyi gar

Dance-like form of all-pervasive, unchanging wisdom,

མཚན་དཔེ་ཆུ་ཟླའི་སྣང་བརྙན་ཇི་སྲིད་དུ། །

tsenpé chudé nangnyen jisi du

You appear with the signs and marks like the moon’s reflection in water;

མི་གཡོ་ལོངས་སྤྱོད་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རྫོགས། །

mi yo longchö ngepa ngaden dzok

Immutable sambhogakāya, perfect with the five certainties —

སྤྲུལ་གཞི་རྣམ་སྣང་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

trulzhi namnang chenpor solwa deb

The source of all emanations, great Vairocana, to you I pray.

 

ཇི་ལྟ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གི། །

ji ta kunzang dorjé chang wang gi

Your nature is the mighty Samantabhadra Vajradhara,

ཇི་སྙེད་གསང་ཆེན་བཀའ་ཡི་བསྡུ་བ་པོར། །

jinyé sang chen ka yi duwa por

Yet you appear as the compiler of the great secret teachings,

རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བས་མགྲིན་གཅིག་བསྔགས་མཛད་པ། །

rabjam gyalwé drin chik ngak dzepa

Lauded by the oceanic Buddhas as if in a single voice —

གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangdak dorjé chö la solwa deb

Lord of Secrets, Vajradharma, to you I pray.

 

ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་སྲི་ཞུ་མཐར་ཕྱིན་ནས། །

nyimé nyen gyi sizhu tarchin né

When you completed your service to Śākyamuni, Kinsman of the Sun,

དགྲ་བཅོམ་ལྔ་བརྒྱའི་སྣམ་སྦྱར་བཏིང་བའི་སྟེང༌། །

drachom ngabgyé nam jar tingwé teng

Five hundred arhats laid down their robes to serve as your seat,

འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་ཞེས་བཀའ་བསྡུའི་སྲོལ། །

di ké dak gi tö zhé ka dü sol

And with the words, ‘Thus have I heard’,

ཕྱེ་མཛད་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ché dzé küngawo la solwa deb

You began to compile the Buddha’s words — Ānanda, to you I pray.

 

ངོ་མཚར་ལྟས་བཞིན་ཏནྟྲའི་གླེགས་བམ་ཆར། །

ngotsar té zhin tantré lekbam char

When a volume of tantra fell onto the roof of your palace, a most marvellous sign,

ཁང་སྟེང་དངོས་སུ་བབས་ནས་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

khang teng ngö su bab né dorjé sem

You practiced its method of Vajrasattva,

བསྒྲུབས་པས་ཞལ་བསྟན་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་རྟོགས་བསྟན། །

drubpé zhal ten nyingpö gyü tok ten

Beheld the deity and realized the innermost meaning —

རྒྱལ་པོ་ཛཿཞེས་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalpo dza zhé drak la solwa deb

King Jaḥ, to you I pray.

 

ནཱ་གརྫུ་ནས་དབུ་མའི་ཞིང་རྟ་གཏད། །

na gar dzu né umé zhing ta té

Nāgārjuna entrusted you with the tradition of the Middle Way,

སྐྱེ་བའི་མཆོག་གྱུར་སྡེ་སྣོད་མཁས་པའི་ཕུལ། །

kyewé chokgyur denö khepé pul

You whose birth was supreme and who mastered the three baskets,

འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་ཕྲེང་བའི་དབུས། །

dzamling dzepé gyen druk trengwé ü

Renowned as one of the Six Ornaments who beautify the world —

ཨཱརྻ་དེ་ཝར་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

arya dewar drak la solwa deb

Āryadeva, to you I pray.

 

ཛ་ལནྡྷ་རས་རྗེས་བཟུང་བདེ་མཆོག་གྲུབ། །

dza landha ré jezung demchok drub

Accepted by Jalandhara, you accomplished Cakrasaṃvara,

གཞུང་དྲུག་གསལ་མཛད་གྲུབ་ཆེན་སྟོང་རྩས་འདུད། །

zhung druk sal dzé drubchen tong tsé dü

Clarified the six treatises, were lauded by thousands of accomplished ones,

ཡུལ་ཆེན་བཅུ་གསུམ་སྐྱེ་བོ་སྨིན་གྲོལ་མཛད། །

yul chen chusum kyewo mindrol dzé

And brought the people of thirteen great lands to maturity and liberation —

གྲུབ་ཆེན་ནག་པོ་སྤྱོད་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubchen nakpo chöpar solwa deb

Mahāsiddha Kṛṣṇācārya, to you I pray.

 

སྲོང་བཙན་རྗེ་ཡི་མདུན་ན་འདོན་ཆེན་པོ། །

song tsen jé yi dün na dön chenpo

Great minister in the service of King Songtsen Gampo,

བསིལ་ལྗོངས་གཙུག་ལག་ཤིང་རྟ་ཡི་གེའི་སྲོལ། །

sil jong tsuklak shingta yigé sol

You invented the Tibetan script and paved the way for Tibet’s literary traditions,

གཏོད་ཅིང་འཕགས་བོད་ཐོག་མའི་ལོ་ཙཱ་བ། །

tö ching pak bö tokmé lotsawa

You translated from the languages of India into Tibetan and thus became the original lotsāwa —

ཐུ་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tu mi sam bho ta la solwa deb

Tönmi Sambhoṭa, to you I pray.

 

དཔལ་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ནག་པོའི་རིགས་སྔགས་ལས། །

palchen tobden nakpö rik ngak lé

Through the mantra practice of the glorious heruka Tobden Nakpo,

མཐུ་ཐོབ་རྩལ་གྱིས་དམོད་པས་ལོག་འདྲེན་ཀུན། །

tu tob tsal gyi möpé lokdren kün

You gained the power to curse, crush and annihilate all negative forces

གཟིར་ཞིང་ཚར་གཅོད་རྗེས་སུ་འཛིན་ལ་དབང༌། །

zir zhing tsarchö jesu dzin la wang

And to bring their entourages under your control —

རིག་འཛིན་ཤཱནྟིཾ་གརྦྷར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin shanting garbhar solwa deb

Vidyādhara Śāntigarbha, to you I pray.

 

རྒྱལ་བསྟན་རྩ་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྡེ་སྣོད་འཛིན། །

gyalten tsawa tsultrim denö dzin

You upheld the Vinaya piṭaka of ethical discipline, the root of Buddha’s teaching;

དགུ་བརྒྱ་གཞིས་ཚེ་བོད་རྗེའི་བླ་མཆོད་མཛད། །

gugya zhi tsé bö jé lachö dzé

Having lived nine hundred years, you served as royal chaplain to Tibet’s court,

འཕགས་བོད་ཡོངས་གྲགས་དབུ་སེམས་ཟུང་འཇུག་སྲོལ། །

pak bö yong drak u sem zungjuk sol

And were renowned throughout India and Tibet for skilfully combining the views of Middle Way and Mind Only —

འབྱེད་མཁས་མཁན་ཆེན་ཞི་འཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jé khé khenchen zhitsor solwa deb

Great abbot Śāntarakṣita, to you I pray.

 

གངས་ལྗོངས་ཐོག་མའི་རབ་བྱུང་སད་མིའི་གྲས། །

gangjong tokmé rabjung sé mi dré

One of the first seven monastics of Tibet’s snowy land,

ངེས་དོན་པཎ་ཆེན་སྒྲ་སྒྱུར་སྨྲ་བའི་ཟོལ། །

ngedön penchen dragyur mawé zol

You followed twenty-one learned teachers and underwent fifty major hardships,

མཁས་པ་ཉེར་གཅིག་དཀའ་ཆེན་ལྔ་བཅུས་བསྟེན། །

khepa nyerchik kachen ngabchü ten

Becoming a translator and true scholar —

ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ནར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lochen bai ro tsa nar solwa deb

Master lotsāwa Vairotsana, to you I pray.

 

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི། །

pemé gyaltsab yeshe dorjé yi

Yeshe Dorje, Padmasambhava’s regent,1

དག་པའི་གཟིགས་སྣང་གང་གི་ཟློས་གར་དུ། །

dakpé zik nang gang gi dögar du

Received a prophecy concerning this emanation in a pure vision

ལུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་གསུང་གི་གསང་བ་ཅན། །

lung gi ukyung sung gi sangwachen

And issued a secret proclamation accordingly —

གཉགས་ལོ་ཡེ་ཤེས་གཞོན་ནོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyak lo yeshe zhön nor solwa deb

Nyak lotsāwa Jñānakumāra, to you I pray.

 

བི་མ་ལ་དང་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི། །

bimala dang pema sambha wé

Having received instructions from Padmasambhava and Vimalamitra,

གདམས་པས་རྗེས་བཟུང་རི་བྲག་ཟང་ཐལ་བགྲོད། །

dampé jezung ri drak zangtal drö

You practiced them and, as a sign of accomplishment, could pass through sold rock;

སྡིག་རྒྱལ་བསྒྲལ་ནས་བོད་ཡུལ་ཕན་བདེར་བཀོད། །

dik gyal dral né böyul pender kö

By liberating the evil king, you returned Tibet to happiness —

ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lha lung pal gyi dorjér solwa deb

Lhalung Palgyi Dorje, to you I pray.

 

སྔ་འགྱུར་བཀའ་བབ་སོ་ཟུར་གནུབས་གསུམ་ལས། །

ngagyur kabab so zur nub sum lé

Through teaching and practice, you spread the Early Translation lineages of So, Zur and Nup,

མདོ་སྒྱུ་སེམས་ཕྱོགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །

do gyu sem chok shé dang drubpa yi

The Sūtra, Illusory Web and Mind,2

བསིལ་ལྡན་ནོར་འཛིན་ཁྱོན་ཀུན་བརྡལ་བར་མཛད། །

silden nordzin khyön kün dalwar dzé

Throughout the cool and bountiful land of Tibet —

ཟུར་ཆེན་ཤཱཀ་འབྱུང་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zur chen shak jung zhab la solwa deb

Zurchen Shakya Jungne, to you I pray.

 

མཆིམས་ཀྱི་རིགས་འཁྲུངས་ཀླུ་མེས་མཁན་བུ་ལས། །

chim kyi rik trung lu mé khen bu lé

Born into the Chim clan, you became a monk in Lumé Khenpo’s line,3

རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་དབུ་རྩེའི་ཀ་བ་ནས། །

rabtu jung zhing u tsé kawa né

And took from a pillar in the central temple at Samyé

བཻ་རོས་བསྒྱུར་བའི་གསོ་རིག་རྒྱུད་བཞི་ཕྱུངས། །

bai rö gyurwé so rik gyü zhi chung

The four medical tantras translated by Vairotsana —

གྲྭ་མངོན་དབང་ཕྱུག་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dra ngön wangchuk bar la solwa deb

Drapa Ngönshé Wangchuk Bar, to you I pray.

 

འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོ་མི་ཡི་ཟོལ་བཟུང་ནས། །

jampal nyingpo mi yi zol zung né

Mañjuśrī appearing in human form,

སྒྲ་ཚད་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཅེས། །

dratsé lung rik mawé khyuchok ché

You excelled at grammar, logic, scripture and reasoning,

འཕགས་བོད་ལོ་པཎ་དུ་མས་བསྔགས་པའི་ཡུལ། །

pak bö lo pen dumé ngakpé yul

And were praised by Indian and Tibetan scholars and translators alike —

རོང་ཟོམ་པཎྜི་ཏ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rong zom pandita la solwa deb

Rongzom Chökyi Zangpo, to you I pray.

 

པཎ་གྲུབ་ཆེན་པོ་ནཱ་རོ་ཏ་པ་ཡིས། །

pendrub chenpo naro tapa yi

You alone received the most profound, whispered Dharma

ཀུན་ལ་སྦས་ཆོས་ཡང་ཟབ་སྙན་བརྒྱུད་གཏད། །

kün la bé chö yangzab nyengyü té

From the great realized scholar, Nāropa,

ས་སྤྱོད་བལ་པོའི་ཡུལ་ཁམས་ཕན་བདེར་བཀོད། །

sachö balpö yul kham pender kö

And brought benefit and happiness to the land of Nepal —

ཕམ་མཐིང་འཇིགས་མེད་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pam ting jikme drakpar solwa deb

Pamting Jigme Drakpa, to you I pray.

 

རྒྱ་གར་བལ་བོད་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་བསྟེན། །

gyagar bal bö shenyen duma ten

Relying on many masters from India, Nepal and Tibet,

མཆོག་གི་གོ་འཕང་ས་ར་ཧ་དང་མཉམ། །

chok gi gopang sara ha dang nyam

You achieved supreme accomplishment, becoming Saraha’s equal,

ཐུན་མོང་ཚེ་དངོས་བརྒྱ་དང་ལྔ་བཅུར་གཞེས། །

tünmong tsé ngö gya dang ngabchur zhé

And through the common attainment of longevity, lived 150 years —

མཁས་གྲུབ་ཁྱུང་པོར་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khedrub khyungpor drak la solwa deb

Learned and accomplished Khyungpo Naljor, to you I pray.

 

འཕགས་ཡུལ་པཎ་ཆེན་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ན་བརྗིད། །

pakyul penchen gyatsö tsuk na ji

Majestically adorning the crowns of myriad scholars of India and Tibet,

གཞུང་དང་གདམས་ངག་ཟུང་འབྲེལ་ལམ་སྒྲོན་གསལ། །

zhung dang damngak zungdrel lam drön sal

You set out A Lamp for the Path by combining major works and pith-instructions,

ཐུབ་བསྟན་རྒྱན་གཅིག་ས་གསུམ་སྙན་པར་ཁྱབ། །

tubten gyen chik sa sum nyenpar khyab

And, as the sole ornament of the Buddha’s teaching, your fame spread throughout the three worlds —

ཇོ་བོ་དཱི་པཾ་ཀཱ་རར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jowo dipam karar solwa deb

Lord Atiśa Dīpaṃkara, to you I pray.

 

གངས་ཅན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་མི་ལ་རྗེར། །

gangchen drub gyé chimé mi la jer

As the ḍākinī prophesied, you became the closest spiritual son

མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཉེ་བའི་སྲས་གཅིག་པུ། །

khandrö lungten nyewé sé chikpu

Of Lord Milarepa, the great forefather of all yogis in the Land of Snows,

འཕགས་པའི་ཡུལ་ནས་སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པ་བླངས། །

pakpé yul né nyengyü dampa lang

And brought oral instructions from India’s noble land —

རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

réchung dorjé drak la solwa deb

Rechung Dorje Drak, to you I pray.

 

ཐུབ་དབང་བསྟན་པའི་ནང་མཛོད་འདུལ་བའི་སྡེར། །

tubwang tenpé nang dzö dulwé der

You perfected and upheld the Vinaya collection,

སྦྱངས་པ་ཕུལ་བྱུང་མུ་མེད་འཛིན་སྐྱོང་གིས། །

jangpa puljung mumé dzin kyong gi

Which is the inner treasure of the Buddha’s teaching,

གསེར་ལྡན་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བས་དོག་པོར་མཛད། །

serden ngurmik changwé dokpor dzé

And ordained many saffron-clad monks throughout the land —

བྱ་འདུལ་བརྩོན་འགྲུས་འབར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ja dul tsöndrü bar la solwa deb

Chadul Tsöndrü Bar, to you I pray.

 

སྐྱེ་འཕྲེང་ཉེར་ལྔར་པཎ་ཆེན་ཚུལ་བཞེས་ཤིང༌། །

kyé treng nyerngar penchen tsul zhé shing

A great paṇḍita throughout twenty-five consecutive lives,

རིག་གཏེར་གྱིས་མཚོན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕུལ། །

rik ter gyi tsön ché tsö tsompé pul

Who, as the Treasury of Reasoning shows, excelled in exposition, debate and composition,

གངས་ཅན་མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་བདག་ཉིད་ཆེ། །

gangchen khepé tsukgyen daknyi ché

Crown adornment of all scholars in the Land of Snows —

ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sakya pandita la solwa deb

Sakya Paṇḍita, to you I pray.

 

བི་མའི་བཀའ་སྲོལ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི། །

bi mé kasol mengak nyingtik gi

Holder of the life-force of the Nyingtik lineage,

བརྒྱུད་པའི་སྲོག་བཟུང་ཁྱད་པར་རྡོར་སེམས་ཀྱིས། །

gyüpé sok zung khyepar dorsem kyi

The pith instructions from Vimalamitra’s tradition,

རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་དབང་དང་གདམས་པ་གཏད། །

dzogpachenpö wang dang dampa té

Especially the Dzogchen empowerment and instructions of Vajrasattva —

གྲུབ་ཆེན་མེ་ལོང་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubchen melong dorjér solwa deb

Drupchen Melong Dorje, to you I pray.

 

ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་པས། །

chinang drubta gyatsö tarsönpé

Having reached the far shore of ocean-like tenets, outer and inner,

ལུང་རིགས་ཐེག་མཆོག་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ། །

lung rik tek chok sengé dra drokpa

You proclaimed the lion’s roar of the supreme vehicle,

བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཞེས་གྲགས། །

silden jong kyi jampal yang zhé drak

And were renowned as Mañjuśrī incarnate throughout the cool lands of Tibet —

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drimé özer zhab la solwa deb

Longchenpa Drimé Özer, to you I pray.

 

ཡབ་མེས་སྔ་འགྱུར་རིགས་འཁྲུངས་བཀའ་གདམས་ཀྱི། །

yabmé ngagyur rik trung kadam kyi

Born into a family that followed the Early Translations,

རིང་ལུགས་འཛིན་ཅིང་རྗེ་བཙུན་ཙོང་ཁ་པའི། །

ringluk dzin ching jetsün tsongkhapé

You upheld the Kadam tradition and became a teacher to Lord Tsongkhapa,

རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བདག །

rik kyi chöpen nyengyü tenpé dak

And holder of the teachings of the oral lineage —

ལྷོ་བྲག་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lho drak lé kyi dorjér solwa deb

Lhodrak Lekyi Dorje, to you I pray.

 

འཇམ་མགོན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་འཁོར་གྱི་དབུས། །

jamgön lozang drakpé khor gyi ü

Eminent amongst Jamgön Lobzang Drakpa’s disciples,

མཁྱེན་རབ་ཕུལ་བྱུང་གཞུང་བརྒྱ་སྨྲ་བའི་དབང༌། །

khyen rab puljung zhung gya mawé wang

With perfect wisdom, you mastered hundreds of texts,

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་བསྐྲུན་སོགས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད། །

palden dré pung trün sok tukkyé mé

And among your marvellous deeds, established glorious Drepung —

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamyang tashi drak la solwa deb

Jamyang Tashi, to you I pray.

 

ཁྲིམས་ལྡན་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་ཚུལ་བཟུང་ཡང༌། །

trimden dulwa dzinpé tsul zung yang

You adopted the guise of a disciplined holder of the Vinaya,

རྟོགས་པའི་གདེང་གིས་པདྨ་གླིང་པ་དང༌། །

tokpé deng gi pema lingpa dang

Yet with the confidence of your inner realization, pleased Pema Lingpa

གཏེར་སྐལ་ཞལ་དགྱེས་ཆོས་རྗེ་ཞྭ་དེའུ། །

ter kal zhal gyé chöjé zha dé'u

And others blessed with the fortune of terma —

འཁྲུལ་ཞིག་ཀུན་དགའ་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trulzhik künga drak la solwa deb

Dharma Lord, Shadeu Trulshik Kunga, to you I pray.

 

རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་སྦྱོར་དྲུག་ཅེས། །

dorjé naljor dang drel jordruk ché

Master of the Six Branches connected with the Vajra Yoga,

རིགས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ཆབ་གངྒཱའི་ཀླུང༌། །

rikden nam kyi zhalchab ganggé lung

And the instructions flowing like the Ganges from the Kalki kings,

གཙོར་བྱས་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་མགོན། །

tsor jé gyüdé kün la wanggyur gön

Lord who mastered all classes of tantra —

ཇོ་ནང་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jonang künga nyingpor solwa deb

Jonang Kunga Nyingpo (Tāranātha), to you I pray.

 

གཉོས་ཀྱི་རིགས་ལས་གསང་ཆེན་བཀའ་གཏེར་བསྟན། །

nyö kyi rik lé sang chen kater ten

Born into the Nyö family, you taught the kama and terma,

འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ། །

drenpé depön rimé gyalten pel

And caused the unbiased teachings of Buddha to spread,

སྐུ་གསུམ་མཛད་པའི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ། །

ku sum dzepé namtar sam mikhyab

Your life and liberation into the three kāyas inconceivable —

གཏེར་ཆེན་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

terchen gyurmé dorjér solwa deb

Terchen Gyurme Dorje, to you I pray.

 

གཞོན་ནུར་དགེ་ལྡན་ལུགས་བཟང་བསྟན་དང་མཇལ། །

zhönnur geden luk zang ten dang jal

As a youth, you encountered the fine Ganden tradition;

ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །

künkhyen jikme lingpé jesu zung

Later, you became a disciple of the omniscient Jigme Lingpa,

འཆི་བ་སློང་སོགས་བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པ་སྐྱོང༌། །

chiwa long sok tulzhuk chöpa kyong

Mastering such feats of yogic conduct as reviving the dead —

གུ་ཡངས་བློ་བདེ་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

guyang lo dé tsal la solwa deb

Guyang Lodé Tsal, to you I pray.

 

ཐེག་རྩེ་ཡང་ཏི་གསེར་འབྲུའི་ཉེ་བརྒྱུད་མཚོན། །

tek tsé yang ti ser drü nyegyü tsön

Holder of the close lineage of the Golden Letter, quintessence of Atiyoga, pinnacle of vehicles,

རང་སྐལ་ཟབ་གཏེར་བཀའ་བབས་མཚོ་སྐྱེས་རྗེའི། །

rangkal zabter kabab tsokyé jé

And other profound treasure teachings, as the Lake-born Guru prophesied,

ལུང་ཟིན་གྲོལ་བཞིའི་མངའ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ །

lung zin drol zhi ngadak heruka

A heruka and master of the four means of liberation —

ཀུན་བཟང་མཐོང་གྲོལ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

kunzang tongdrol dorjér solwa deb

Kunzang Tongdrol Dorje, to you I pray.

 

ནམ་ཞིག་བསྐལ་བཟང་སྟོང་རྩའི་མཐའ་མ་རུ། །

namzhik kalzang tong tsé tama ru

When this most fortunate of eons draws to a close,

བདེ་གཤེགས་མོས་པའི་སྐུ་རུ་བཞེངས་པའི་ཚེ། །

deshek möpé ku ru zhengpé tsé

You will manifest as the thousandth buddha, Möpa Tayé,

ཚད་མེད་བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

tsemé duwa nam zhi trinlé kyi

And through the four means of gathering and boundless activity,

འགྲོ་ཀུན་སྲིད་མཐར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dro kün si tar dzé la solwa deb

Bring saṃsāric existence to an end for all beings — to you I pray.

 

གཞན་ཡང་གནས་དུས་འགྲོ་བའི་ཁམས་དབང་དང༌། །

zhenyang nedü drowé kham wang dang

Also, at different times and in different places, according to beings’ temperament and capacity,

རྗེས་མཐུན་གང་འདུལ་སྣང་ངོར་དག་མ་དག །

jetün gang dul nang ngor dak ma dak

You appear in various ways, both pure and impure,

དེ་དང་དེར་སྨན་བཤེས་གཉེན་གང་དང་གང༌། །

dé dang der men shenyen gang dang gang

As spiritual guides bringing benefit to those in need —

ཇི་སྙེད་སྣ་ཚོགས་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jinyé natsok tön la solwa deb

To you who display these various emanations, I pray.

 

དེང་དུས་ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་པདྨོའི་ཚལ། །

dengdü tubten rimé pemö tsal

Now, in the lotus-grove of the entire Buddha’s teaching,

ཀུན་ཀྱང་གདུལ་བྱའི་བུང་བ་སོ་སོ་ཡི། །

kün kyang duljé bungwa soso yi

Disciples, like honeybees, enjoy their particular feasts,

དགའ་སྟོན་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་མོས་གུས་ཅན། །

gatön nyi du ro chik mögü chen

But you in your devotion recognize the single taste of all —

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chökyi lodrö drak la solwa deb

Chökyi Lodrö, Kyabje Trulshik Rinpoche, to you I pray.

 

བྱིས་པ་ཉིད་ནས་སྙིང་རྗེའི་བག་ཆགས་བརྟས། །

jipa nyi né nyingjé bakchak té

The imprints of your compassion blossomed from an early age,

ཀུན་སྤངས་རི་སུལ་འགྲིམ་ལ་ཆེར་སྤྲོ་ཡང༌། །

künpang ri sul drim la cher tro yang

And you yearned to leave everything behind and travel to lonely places,

དྲིན་ཅན་བླ་མས་དམ་པའི་སྐྱེ་བ་རུ། །

drinchen lamé dampé kyewa ru

Yet your kind masters recognized you as a sublime incarnation

བསྔགས་ནས་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngak né ka zhin drub la solwa deb

And you heeded their advice — to you I pray.

 

ལུང་ཟིན་གཡུ་སྒྲའི་ཟློས་གར་སྙིགས་དུས་འདིར། །

lung zin yudré dögar nyikdü dir

You received the blessing of the wisdom-mind lineage of

གསང་གསུམ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་པ། །

sang sum dzepé trinlé tayepa

Samantabhadra, the luminous vajra,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །

kuntuzangpo ösal dorjé yi

From the emanation of Yudra Nyingpo prophesied for this degenerate age,

དགོངས་རྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཐོབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gong gyü jinlab tob la solwa deb

With activity of secret body, speech and mind beyond limit —to you I pray.

 

ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་མང་དུ་བསྟེན། །

yongdzin shenyen dampa mangdu ten

You followed many spiritual guides and teachers,

མདོ་རྒྱུད་ལུང་རིག་མན་ངག་དུ་མ་ཐོས། །

dogyü lung rik mengak duma tö

Received teachings and transmissions of sūtra, tantra and quintessential instruction,

ཐོས་དོན་དམ་སྡོམ་ཁྱད་དུ་མ་བསད་པར། །

tö döndam dom khyé duma separ

And took them all to heart, never neglecting your vows and commitments —

ཀུན་སྤྱོད་གཙང་མས་མཛེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

künchö tsangmé dzé la solwa deb

To you whose activity is pure, I pray.

 

ཁྱད་པར་པདྨ་འབྱུང་དང་བི་མ་དངོས། །

khyepar pema jung dang bi ma ngö

In particular, you followed the two great treasure-revealers,

གཏེར་ཆེན་ཆོས་རྗེ་རྣམ་པས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

terchen chöjé nampé jezung né

Who were none other than Padmasambhava and Vimalamitra in person,

པདྨ་ཚེ་ཡི་སྙིང་ཐིག་ལ་སོགས་ཀྱི། །

pema tsé yi nyingtik lasok kyi

And these veritable lords of the Dharma appointed you

ཆོས་ཀྱི་བདག་པོར་དབུགས་དབྱུང་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö kyi dakpor ukyung solwa deb

Custodian of the Pema Tseyi Nyingtik and other cycles — to you I pray.

 

འཕགས་པའི་ཡུལ་སོགས་བལ་བོད་གནས་ཆེན་དུ། །

pakpé yul sok bal bö né chen du

In sacred sites throughout India, Nepal, and Tibet,

དམ་ཆོས་འཆད་ཉན་བརྩོན་དང་མཆོད་སྤྲིན་སྤྲོས། །

damchö chenyen tsön dang chötrin trö

You diligently studied, taught the sublime Dharma and made cloud-like offerings,

ཀུན་ཀྱང་ཆོས་བརྒྱད་ཟོལ་དང་མ་འདྲེས་པར། །

kün kyang chö gyé zol dang madrepar

Entirely untainted by the eight worldly concerns —

ལྷག་བསམ་དཀའ་སྤྱད་སྒྲུབ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lhaksam kaché drub der solwa deb

To you who endured hardship with pure motivation, I pray!

 

ལྷ་བུའི་བདུད་ཀྱིས་བསླུས་སམ་འདུ་བ་གསུམ། །

lha bü dü kyi lü sam duwa sum

You were not led astray by the demon of sensory pleasures,

མ་ངེས་རྩོལ་བས་མ་བསྒྲུབས་རྙེད་བཀུར་རྫས། །

ma ngé tsolwé ma drub nyekur dzé

Resources and honour did not come to you through effort in the three gatherings,

དགོན་གནས་རྟེན་གསུམ་བསྐྲུན་དང་གཞན་ཕན་དུ། །

gönné ten sum trün dang zhenpen du

But you allocated funds solely to temples and enlightened representations, as well as other altruistic aims —

གཏོང་ལས་བདག་འཛིན་བྲལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tong lé dakdzin dral la solwa deb

To you who offered all without the slightest grasping, I pray!

 

ཕུལ་བྱུང་དམ་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་དང༌། །

puljung dampé nampar tarpa dang

You saw that the pure life of a perfect saint

འདི་སྣང་ཟིན་མེད་འཁྲུལ་པའི་བྱ་བ་དག །

dinang zinmé trulpé jawa dak

And the endless confusion of acting only for this life

ཆོས་ཀུན་ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་མཉམ་བརྡལ་བས། །

chö kün chönyi long du nyam dalwé

Are equal within the natural dharmadhātu expanse —

རེ་དོགས་མཚན་མས་དབེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

redok tsenmé wen la solwa deb

To you who banished hope and fear, I pray!

 

བདག་ནི་གཞོན་ནུར་བསྟན་ལ་རབ་འབྱུང་བས། །

dak ni zhönnur ten la rab jungwé

In youth you became a monk dedicated to the teachings,

ཁྱིམ་ཐབས་བྱིས་པའི་རྣམ་གཡེང་ཕོངས་ཙམ་ལས། །

khyimtab jipé namyeng pong tsam lé

And avoided the distractions of an ordinary childhood;

དེ་ལྟའི་རློམ་སེམས་ཆོས་བརྒྱད་མ་མཆིས་ཀྱང༌། །

deté lomsem chö gyé ma chi kyang

Yet you didn’t think yourself superior or entertain worldly concerns,

དེ་བཞིན་མོས་དགེས་བཏགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dezhin mö gé tak la solwa deb

But made only virtuous aspirations — to you, I pray!

 

རང་ཉིད་མ་སྨིན་གཞན་བྱིན་བརླབ་དཀའ་ཡང༌། །

rangnyi ma min zhen jin lab ka yang

‘It is difficult to bless others without first maturing oneself,

གང་ལ་མོས་ན་དེ་ཡིས་བྱིན་རློབ་པར། །

gangla mö na dé yi jin lobpar

But anyone with faith shall receive inspiration’ —

རྒྱལ་བའི་ལུང་དང་སྔོན་བྱུང་ཚུལ་གནས་ཀྱིས། །

gyalwé lung dang ngön jung tsul né kyi

Thus, according to these words of the Buddha and the ways of the past,

དད་གསུམ་དག་སྣང་མོས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dé sum daknang möpé solwa deb

I pray with threefold faith, pure vision and devotion!

 

དེང་བཟུང་རང་གཞན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །

deng zung rangzhen changchub nyingpö bar

Henceforth, until I and others attain the essence of enlightenment,

སྐྱོན་བྲལ་མཚན་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kyöndral tsenden lamé jezung té

May you grant us blessings, so we may follow the perfect, authentic teacher,

ལམ་གོལ་ལོག་པའི་གཡང་ས་ལས་གྲོལ་ནས། །

lamgol lokpé yangsa lé drol né

Avoid the abyss of erroneous ways and false paths,

རྣམ་མཁྱེན་ལམ་མཆོག་སྒོ་འབྱེད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

namkhyen lam chok gojé jingyi lob

And set out upon the supreme path to omniscience!

 

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་དང་འབྲས། །

dukngal künjung khorwé gyu dang dré

May we develop a mind of renunciation for suffering and its origin,

བཟོད་པར་དཀའ་བར་ངེས་འབྱུང་བློ་སྐྱེས་ནས། །

zöpar kawar ngejung lo kyé né

The causes and results of saṃsāra that are so difficult to bear,

རླབས་ཆེན་ལམ་བཟང་ཚད་མེད་རྣམ་པ་བཞིའི། །

lab chen lamzang tsemé nampa zhi

And always train in the most magnificent of paths,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྟག་ཏུ་འབྱོང་བར་ཤོག །

changchub sem chok taktu jongwar shok

Supreme bodhicitta with its four boundless qualities!

 

ལྟ་བ་མཐའ་བྲལ་དབུ་མ་ཆེན་པོ་རྟོགས། །

tawa tadral uma chenpo tok

May we realize the view of the Great Middle Way beyond extremes,

སྒོམ་པ་ཕྱག་ཆེན་འོད་གསལ་ལམ་དུ་ལོངས། །

gompa chakchen ösal lam du long

Meditate upon the luminous Great Seal (Mahāmudrā) as the path,

འབྲས་བུ་གཞིར་གྲོལ་རྫོགས་ཆེན་མངོན་གྱུར་པའི། །

drebu zhir drol dzogchen ngöngyur pé

Render evident the resultant state of the Great Perfection,

རྒྱལ་སྲས་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་པར་སློབ་ནུས་ཤོག །

gyalsé gyepé chöpar lob nü shok

And enact the conduct that delights the buddhas and their heirs!

 

སྒྲིབ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་འགྲོ་ཁམས་མུན་པའི་སྨག །

drib nyi zungjuk dro kham münpé mak

May the union of the two obscurations that shrouds beings in darkness

མདོ་སྔགས་ཟུང་འཇུག་ཉི་ཟླའི་ལམ་གྱིས་བསལ། །

do ngak zungjuk nyidé lam gyi sal

Be dispelled by the path of sun and moon, the union of sūtra and tantra,

སྐུ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་ཆོས། །

ku nyi zungjuk ten ching drel jung chö

To bring about the dependent arising of the union of the two kāyas,

དོན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ཤོག །

dön nyi zungjuk tashi palbar shok

So that the union of twofold benefit may blaze in perfect splendour!

 

ཅེས་པ་འདི་ལྟས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་པའི་དགེ་མཚན་ལྟ་ཅི་རང་ཉིད་སྒྲིབ་བྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་མོད། །སྦས་ཡུལ་ཁུམ་བུ་གངས་རྭའི་ཐང་དགོན་པ་དད་ལྡན་སྒྲུབ་བརྩོན་བླ་མ་ངག་དབང་དང༌། མཁྱེན་རྟོགས་རྨད་བྱུང་སྐྱ་རོག་ཉ་བླ་བསྟན་འཛིན། དམ་པའི་ངང་ཚུལ་ཀུན་ལུང་བླ་མ་ངག་དབང་ཆོས་དཔལ་སོ་སོས་སྔ་ཕྱི་རིམ་པར་བདོག་པའི་སྐྱེས་བཅས་ལོ་མང་གོང་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ་ལན་གྲངས་དུ་མར་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་བསྐུལ་མ་མཛད་པ་དང༌། རྗེ་བླ་མའི་དབོན་རིགས་གསུང་སྐྱེས་ཀྱི་ཐུ་བོ་པྲཛྙཱ་བྷ་དྲ་མཆོག་གིས་དབུས་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་སློབ་འགས་ཀྱང་རང་གི་བྱུང་བ་བརྗོད་ཚུལ་ཞིབ་རྒྱས་ཤིག་ཡི་གེའི་ལམ་དུ་ངེས་པར་དགོད་དགོས་ཞེས་ལྷ་རྫས་རྟེན་ལྡན་གྱི་གསུང་ནར་མར་གནང་ཞིང༌། ལྷག་པར་གསང་སྔགས་མཁར་བ་དགའ་ལྡན་དར་རྒྱས་ཀྱི་རྣམ་སྤྲུལ་དུ་གྲགས་པ་ཞྭ་སེར་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་སྐྱབས་རྗེ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་ཀྱང་ལྷ་རྫས་ཉི་བདེ་མ་དང༌། །ཁ་རྫུ་རཾ་གི་ཙཀྲ་བཅུ་ཕྲག་བཀྲ་ཤིས་པའི་གྲངས་དང་བཅས་ཏེ། སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དང༌། རྣམ་ཐར་རྒྱས་པ་བྱུང་ན་རབ། དེ་མིན་ཚིགས་བཅད་མདོར་བསྡུས་ཤིག་འཕྲལ་དུ་གྲུབ་པར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཨུ་ནན་ཆེན་པོ་སྩལ་བ་སྟེ། མཆོག་དམན་བར་མ་དུ་མའི་བཞེད་པ་ལྡོག་ཏུ་མ་བཟོད་པའི་རྒྱུ་བྱས། དབུ་དགེ་ངག་བཟོད། །རི་པ་ངག་སངས། ཤར་མཐོང་བཙུན་མ་ངག་ཡེ་ཤེས་སྤུན་མཆེད་རྣམས་དང༌། ཀུ་ལུང་ངག་མཐའ་ཡས་སོགས་ནས་ཀྱང་འཕྲལ་མར་སྤར་བརྐོའི་ཡོན་སྦྱར་བའི་རྐྱེན་དང་བཅས་པས། རང་ལ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དེ་རྣམས་རེ་རེའི་སྐུའི་བ་སྤུ་བརྒྱ་སྟོང་དུ་ཕྱེ་བའི་ཆ་ཕྲ་མོ་ཙམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མི་མངའ་བ་རང་རྒྱུས་རང་དང༌། མཁས་བླུན་གང་གིས་ཀྱང་མངོན་སུམ་རྗེས་དཔགས་ཀྱི་ཆ་ནས་མཁྱེན་ཆོད་རུང༌། བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྫ་སྤྲུལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་གསུང་གིས་གོང་མའི་སྐྱེ་གྲལ་དུ་དབུགས་དབྱུང་བ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་དམ་པ་དེ་དག་གི་གདུལ་བྱར་རང་ཡང་གྱུར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་རམ་སྲིད་སྙམ་ནས། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང༌། པ་གོར་སྐུ་ཕྲེང་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་ཇོ་ནང་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོ་དང༌། སྨིན་གཏེར། ཞྭ་དེའུ་འཁྲུལ་ཞིག་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་དང༌། གོང་མ་ཤྲཱི་རྒྱལ་སྲས་མཐོང་གྲོལ་རྡོ་རྗེ་སོགས་གསར་རྙིང་གི་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་འཁྲུངས་རབས་དང༌། བཻ་རོའི་འདྲ་འབག་སོགས་ཁུངས་ཚད་མ་ལས་བཏུས་ཏེ་སོ་སོའི་མཛད་རྣམ་རགས་ཙམ་གོ་བདེ་ཅན་དང༌། རང་གི་ལུས་རྟེན་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་ཅུང་ཟད་བཟང་བའི་ཆ་དང་བཅས་ཚིགས་བཅད་འབོལ་རྩོམ་དུ་གྲོས་སོ། །མངྒ་ལཾ།།

Leaving aside the obvious lack of virtue or benefit for the teaching of Buddha or beings, writing such things as this supplication can only be a further cause of one’s own delusion and obscuration. However, the faithful and enthusiastic practitioner Lama Ngawang of Tangme Monastery, Solukhumbu, Nepal, as well as the learned and accomplished Kyarok Nyala Tenzin, and the sublime Lama Ngawang Chöpel of Kulung, all made repeated requests over many years and offered gifts. To these were added the urging of my master Dzatrul Ngawang Tenzin Norbu’s relative, Prajñābhadra, and the repeated urgings of many other dharma friends — accompanied by gifts of divine silken scarves — particularly the renowned tulku of Sang-ngak Kharwa Ganden Dhargye, he who beautifully adorns the Geluk tradition, Kyabje Lobzang Tsultrim Rinpoche, who offered a celestial scarf along with ten garlands of dried dates to make everything auspicious. He strongly urged me to write a supplication to the garland of my previous lives and, at best, an autobiography. If this would not be possible, he insisted, I must write at least a few verses recounting the events of my life.

With all these many requests made from on high, from below and everywhere else in-between serving as the principal cause and the promise of the chanting master Ngawang Zöpa, the retreatant Ngawang Sangye, my relative the nun Ngawang Yeshe, Ngawang Tayé of Kulung, and many others to immediately carve the wood blocks and print the book as the condition, I reflected: It was obvious to me at least that I do not possess even a tiny fraction of the qualities that these sublime ones possess even in the hairs on their body. This is something I know myself and which anyone else, whether learned or foolish, can either see directly or infer. Nevertheless, the sublime protector whose kindness is unequalled, the great Vajradhara, Dzatrul Rinpoche, in his infinite wisdom proclaimed me to be the successor to this garland of lives, perhaps to create an auspicious condition for my becoming their disciple in future lives. I drew upon accounts of the successive lives of these learned and accomplished master of the Old and New traditions, such as Jonang Tāranātha, who claimed to be an emanation of the Lord of Secrets Vajradharma and of Pagor Vairotsana, Minling Terchen, Shadeu Trulshik Kunga Rinchen, and the previous Trulshik Rinpoche — the bodhisattva Tongdrol Dorje and others, as well as valid sources such as the Great Mask biography of Vairotsana. I thus provided simple accounts of the main deeds of each figure and supplemented this with a brief synopsis of some of my own more positive actions during this present life. Maṅgalam!

 

| Translated by Sean Price with the kind assistance of Khenpo Gyurme Tsultrim and Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.4-20230821

  1. i.e., Dudjom Rinpoche Jikdral Yeshe Dorje (1904–1987)
  2. This refers to the Anuyoga root text, the Sūtra Which Gathers All Intentions; the Mahāyoga root tantra, the Web of Magical Illusion, and the Atiyoga root tantra of Semdé, 'The All-Creating King' (Kunjé Gyalpo).
  3. i.e., the lineage of Lumé Khenpo Tsultrim Sherab.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept