The Attainment of Immortality

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche | Tibetan MastersSogyal Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Sogyal Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བརྟན་བཞུགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་བཞུགས། །

The Attainment of Immortality

A Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི། མི་མཇེད་སྟོན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་། །

om svasti, mijé tönpa tubpé wangpo dang

Oṃ svasti! Lord of Sages, teacher in this world of sorrow,

འཆི་མེད་ཚེ་མཐའ་ཡས་པ་རྣམ་པ་གསུམ། །

chimé tsé tayepa nampa sum

The three deities of immortality and limitless life,

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་ཀཱ་ར་སོགས། །

sangye nyipa pema kara sok

Padmākara, the second Buddha—

ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །

tsé yi lhatsok nam kyi gelek tsol

May all the deities of long life grant all that is excellent and good!

 

ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་བོད་ཀྱི་ཐོག་མའི་འབངས། །

orgyen pemé bö kyi tokmé bang

Among the Tibetan disciples of Padmākara of Orgyen

རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །

dorjé düjom yeshe gyumé ku

The foremost was Dorjé Dudjom. The magical embodiment of his wisdom,

རྒོད་ཀྱི་ལྡེམས་ཕྲུ་བསམ་བཞིན་སྲིད་པ་ཅན། །

gö kyi dem tru samzhin sipachen

Who also took rebirth consciously as Rigdzin Gödem,

གཏེར་སྟོན་ལས་རབ་གླིང་པས་དུས་ཀུན་སྐྱོངས། །

tertön lerab lingpé dü kün kyong

Was the treasure revealer Lerab Lingpa: may he protect us at all times!

 

གང་དེའི་སྤྲུལ་པ་ལས་སད་མོས་སྣང་ངོར། །

gang dé trulpa lé sé mö nang ngor

In the perceptions of those of us who have devotion, and whose karmic connections have awakened, this emanation of Lerab Lingpa

ཆུ་སྣོད་དུ་མར་ཟླ་བའི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན། །

chunö dumar dawé zuknyen zhin

Appears, just as the moon reflects in countless vessels of water.

མཐའ་འཁོབ་གདུལ་ཕྱིར་པདྨའི་ཕོ་ཉ་མཁན། །

takhob dul chir pemé ponya khen

The emissary of Padmākara, he has come to guide those in distant lands,

༧ཞབས་ཟུང་མི་འགྱུར་རྟག་ཏུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །

zhabzung mingyur taktu zhuk soldeb

I pray that his life is firm and strong—that he remain with us always and forever!

 

སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱར་སྣང་བའི་བསོ༵ད་ནམ༵ས་གཟུགས། །

kalden duljar nangwé sönam zuk

His form is an expression of the merit of us fortunate ones whom he is to guide

རྒྱལ༵་བསྟན་སྤྱི་དང་སྔ་འགྱུར་བསྟན་འཛིན་གང༌། །

gyalten chi dang ngagyur tendzin gang

He upholds the teachings of the victorious buddhas in general, and those of the Early Translation school in particular,

མཚ༵ན་རྫོགས་སྣང་བརྙན་མི་མཐུན་མེད་པའི་སྐུ། །

tsen dzok nangnyen mitün mepé ku

His form is entirely pleasing, a magical display of all marvellous signs.

འཕོ་མེད་མི་ཤིགས་རྟག་བརྟན༌འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

pomé mishik takten tsozhé sol

I pray that he live forever, in the unchanging, indestructible sphere of being!

 

བསོ༵ད་ནམ༵ས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་ལས་ཚངས་པའི་དབྱངས། །

sönam jewé trün lé tsangpé yang

His speech, born of his million-fold merit,

༧སྙན་འཇེབས་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་དགེ་བའི་གཏམས། །

nyenjeb tok ta bar du gewé tam

Is the melodious utterance that is good in the beginning, middle and end,

རྒྱལ༵་བའི་གསུང་རབ་ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །

gyalwé sung rab tek chok chö kyi dra

I pray that he live long, in order to proclaim unceasingly and meaningfully,

འགགས་མེད་མཚ༵ན་ལྡན་སྒྲོགས་ཕྱིར་༧ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

gakmé tsenden drok chir zhabten sol

The sound of the Dharma of the Supreme Vehicle, the excellent speech of the buddhas!

 

སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

tröpa kün dral zakmé yeshe kyi

Free from ordinary concepts, his inexhaustible wisdom

ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་གཤིས། །

tingdzin miyo ösal nyukmé shi

Is the unwavering samādhi of clear light—the genuine and unconditioned nature of being.

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །

yingrig zungjuk khakhyab dorjé tuk

His vajra mind is the unity of space and rigpa, pervading everywhere.

རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །

takpa gyün gyi khorlor tsozhé sol

I pray that he live long, in continuous and everlasting stability!

 

གང་གི་བཞེད་པ་ཉི་གཞོན་གསར་པ་ཡིས། །

gang gi zhepa nyizhön sarpa yi

His enlightened intent, like the newly risen sun,

གང་གདུལ་བསྟན་འགྲོའི་པདྨོའི་ཚལ་ཡངས་པོ། །

gang dul ten drö pemö tsal yangpo

Shines on the lotus grove of the teachings and the beings to be nurtured.

ཀུན་ཏུ་བཞད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི། །

küntu zhepé trinlé khakhyab kyi

May this serve as the cause for us all to enjoy the splendid banquet

དགའ་སྟོན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །

gatön pal la chöpé gyur gyur chik

Of his enlightened activity, which shines everywhere, throughout the reaches of space!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་སྨོན་པའི་རེ་འབྲས་གང༌། །

detar soltab mönpé ré dré gang

With this prayer of ours, may everything which we aspire and hope for,

ཆོས་ཅན་ཆོས་ཉིད་རྟེན་འབྲེལ་བདེན་མཐུ་དང༌། །

chöchen chönyi tendrel den tu dang

Through the power of truth of the interdependence of phenomena and their true nature,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྲུང་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །

yeshe chenden sungmé trinlé kyi

And through the activity of the guardian deities, endowed with the eye of wisdom,

ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་དུ་ཤོག །

yongsu drubpé tashi pal du shok

Be completely accomplished, amid all splendour and auspiciousness!

 

ཅེས་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་འབྲི་དགོས་ཞེས་གང་གི་སློབ་འབངས་ཐུབ་བསྟན་མདོ་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་རྟེན་འབྲེལ་ཉེས་སེལ་གྱི་སྒྲུབ་མཆོད་དུ་བཞུད་པའི་ཨ་ནེ་དམ་ཆོས་ཀྱིས་གཙོས་རིག་པ་ཆོས་ཚོགས་ཐུན་མོང་ནས་ལྷ་རྫས་ཉི་བདེ་མ་སྲིད་དུ་རིང་བ་རིགས་ལྔའི་མདོག་ལྡན་སོགས་ཀྱི་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་མ་ནན་ཆགས་སུ་གནང་ངོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ཤིང་བྱ་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༥ ཉིན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སུ་འབོད་པས་བྲིས་པ་ཛ་ཡནྟུ། །

I was requested to compose a prayer, both extensive and profound, for the long life of the excellent Sogyal Rinpoche, who upholds the extensive lineage of Padmākara in the western hemisphere. This request was made by students of Sogyal Rinpoche—Ané Damchö and others of the Rigpa saṅgha—who were attending the drupchö ceremony of Tendrel Nyesel held at Tupten Do-ngak Chöling. Their request was accompanied by such offerings as fine long scarves of the five colours of the buddha families. In response I, the one called Ngawang Chökyi Lodrö (Trulshik Rinpoche), a follower of Śākyamuni, wrote this on the fifth day of the ninth month of the Wood Bird year (2005). May our aspirations be realized!

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept