Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche | Tibetan MastersSogyal Rinpoche

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Sogyal Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང༌། །

om svasti, chimé ku nyé pema jungné dang

Oṃ svasti! Through the power and blessings of Padmasambhava, who has attained the deathless wisdom body, and

རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །

jetsün nyurma pamö tu jin gyi

The Glorious Tārā, swift to act,

གཏེར་ཆེན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་པོའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི། །

terchen sönam gyalpö trulpé kü

May the incarnation of the 'King of Merit', the great Tertön Sogyal,

༧ཞབས་ཟུང་རྟག་བརྟན་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

zhabzung takten trinlé tarchin shok

Enjoy a life that is secure and long: may all his enlightened activities be completely fulfilled!

 

ཅེས་འཛམ་གླིང་ནུབ་ཕྱོགས་སོགས་སུ་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་༧ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཤོ་ལོ་ཀ་བསེ་རུའི་གྲངས་ལྡན་འདི་བཞིན་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཞྭ་དེའུ་པ་འཁྲུལ་ཞིག་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

On behalf of the matchless Sogyal Rinpoche, the glorious protector of the Vajrayāna teachings and all beings—especially in the West—the Buddhist monk Shadeupa Trulshik Ngawang Chökyi Lodrö composed this long-life prayer in a single verse, along with this heartfelt prayer that it be accomplished!