Devotional Song

Practices › Prayers | Tibetan MastersTsewang Drakpa

English | བོད་ཡིག

Tsewang Drakpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །མོས་གུས་གླུ་དབྱངས།

A Devotional Song1

by Tersé Tsewang Drakpa

 

ཨེ་མ་ཧོ།  སྙིང་དབུས་དད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་འདབས་བརྒྱད་རུ་བཞད་པའི། །

emaho, nying ü depé chukyé dab gyé ru zhepé

Emaho! Upon the scintillating pistils of an eight-petaled lotus

གེ་སར་རྣམ་པར་བཀྲ་བ་འོད་ལྔ་ཡི་ཀློང་དུ། །

gesar nampar trawa ö nga yi long du

In full bloom at the center of my faithful heart,

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་དེ་བཞུགས་ཡོད། །

kadrin sumden terchen lama dé zhuk yö

You sit, Great Tertön, guru of threefold kindness, in a sphere of five-colored light.

མོས་གུས་གདུང་བ་དྲག་པོའི་གསོལ་བ་རང་འདེབས་སོ། །

mögü dungwa drakpö solwa rang deb so

I pray to you with fervent, piercing devotion!

 

རྨད་བྱུང་མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་གྱི་སྒོ་འཕར་དེ་ཕྱེད་ནས་། །

mejung khyentsé pal gyi gopar dé ché né

Throw open the glorious door of your wondrous wisdom and love,

སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རང་སློབས་ཤིག །

go sum lha ngak chökur jin gyi rang lob shik

And bless my three doors as deity, mantra, and dharmakāya!

ཤིན་ཏུ་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་ཨོ་རྒྱན་རྗེའི་ཐུགས་བསྐྱེད། །

shintu zabpé tartuk orgyen jé tukkyé

The consummate, utmost profundity of the Lord of Uḍḍiyāna’s wisdom mind

བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་གཏུམ་ཆེན་རིགས་བཞི་ཡི་ནག་ཚན། །

dü zhi zilnön tum chen rik zhi yi nak tsen

Is the four fierce Acala classes who overpower the four demons.

རྣམ་གཡེང་ལྷ་བུ་བདུད་བཅོམ་མི་གཡོ་བ་མཐིང་གའི། །

namyeng lha bu dü chom miyowa ting gé

Blue Acala is the slayer of the demon of distraction, the son of the gods.

རིམ་གཉིས་ལམ་ལ་གོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དཔོན་སློབ། །

rim nyi lam la gompé naljor gyi pönlob

Upon us teachers and disciples, trained in the two stages of Acala,

ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པའི། །

lam gyi ngözhi tummö naljor la tsönpé

And striving in the main practice, the yoga of fierce heat,

བདེ་དྲོད་ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུའོ། །

dé drö yeshe charwé ngödrub zhik zhu o

Bestow, we pray, the siddhi that rouses the wisdom of blissful warmth!

 

ཅེས་པའང་འབྲུག་ལོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་རྫོགས་པ་གསུམ་པར་སྣང་ཚེ། །གྲུ་འཛིན་གྱི་གནས་རྩེར་རས་ཆོས་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ། །རྣལ་འབྱོར་པ་ཤེས་རབ་ནས་ཆེད་དུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་ལས། །འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་གྲགས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།

This was written by Gyurmé Tsewang Drakpa at the request of the yogi named Sherab, while practicing fierce heat at the summit of Potala, on the auspicious day of the full moon in the Miracle Month of the Dragon year.2 May it be virtuous!

 

| Samye Translations, 2023 (trans. Maitri Yarnell and Laura Swan, ed. Libby Hogg).

 

Source: tshe dbang grags pa. “snying dbus dad pa’i sogs” In sprul pa’i gter chen o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling pa phrin las ’gro ’dul rtsal gyi zab gter yid bzhin nor bu’i mdzod chen po, Vol. 39: 565. Kathmandu: Ka-Nying Shedrub Ling Monastery, 2004.

 

Version: 1.0-20230502

  1. The original text is untitled; this title has been added by the translators.
  2. Wednesday, 25 February, 1880.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept