Amitāyus Dhāraṇī

Practices › Longevity | Deities › Amitāyus | Literary Genres › Dhāraṇī | Collections & Cycles › Nyingma Mönlam | Words of the Buddha

English | Français | བོད་ཡིག

Buddha

Amitāyus, Boundless Life

༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གཟུངས།

The Dhāraṇī of Amitāyus

from the Words of the Buddha

 

འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། །

jikten drenpé tsowo tsepakmé

Buddha of Infinite Life, foremost guide for beings in this world,

དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། །

dü min chiwa malü jompé pal

Your glory overcomes all untimely death,

མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། །

gönmé dukngal gyurpa nam kyi kyab

You are a refuge for those of us who suffer without protection—

སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye tsepakmé la chak tsal lo

To you, Buddha Amitāyus, I pay homage!1

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སུ་བི་ནི་ཤྩི་ཏ་ཏེ་ཛོ་རྭ་ཛཱ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་པུཎྱེ་པུཎྱེ་མ་ཧཱ་པུཎྱེ། ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱེ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་པུཎྱ་ཛྙཱ་ན་སཾ་བྷཱ་རོ་པ་ཙི་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་སཾ་སྐཱ་ར་པ་རི་ཤུདྡྷ་དྷརྨ་ཏེ་ག་ག་ན་ས་མུཏྒ་ཏེ་སྭ་བྷཱ་ཝ་བི་ཤུདྡྷེ་མ་ཧཱ་ན་ཡ་པ་རི་ཝཱ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagawate | aparimita ayurjnana subinischita tejo rajaya | tathagataya arhate samyaksambuddhaya | tadyatha om punye punye maha punye | aparimita punye aparimita punya jnana sambharo pachite | om sarva samskara parishuddha dharmate gagana samudgate svabhava vishuddhe mahanaya parivare soha |

oṃ namo bhagavate aparimitāyur-jñāna-suviniścita-tejo-rājāya tathāgatāya arhate samyak saṃbuddhāya | tadyathā | oṃ puṇye puṇye mahā-puṇye 'parimita-puṇye 'parimita-puṇya-jñāna-saṃbhāropacite | oṃ sarva-saṃskāra-pariśuddhe dharmate gagana-samudgate svabhāva-viśuddhe mahā-naya-parivāre svāhā |

 

སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

jinpé tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of generosity, the Buddha is perfectly sublime.

མི་ཡི་སེང་གེ་སྦྱིན་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé jinpé tob tok té

A lion among men, he has realized generosity’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

སྦྱིན་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

jinpé tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of generosity is heard.

 

ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

tsultrim tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of discipline, the Buddha is perfectly sublime,

མི་ཡི་སེང་གེ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé tsultrim tob tok té

A lion among men, he has realized discipline’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

ཚུལ་ཁྲིམས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

tsultrim tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of discipline is heard.

 

བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

zöpé tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of patience, the Buddha is perfectly sublime,

མི་ཡི་སེང་གེ་བཟོད་པའི་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé zöpé tob tok té

A lion among men, he has realized patience’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

བཟོད་པའི་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

zöpé tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of patience is heard.

 

བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

tsöndrü tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of diligence, the Buddha is perfectly sublime,

མི་ཡི་སེང་གེ་བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé tsöndrü tob tok té

A lion among men, he has realized diligence’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

བརྩོན་འགྲུས་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

tsöndrü tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of diligence is heard.

 

བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

samten tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of meditation, the Buddha is perfectly sublime,

མི་ཡི་སེང་གེ་བསམ་གཏན་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé samten tob tok té

A lion among men, he has realized meditation’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

བསམ་གཏན་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

samten tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of meditation is heard.

 

ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཡང་དག་འཕགས། །

sherab tob kyi sangye yangdak pak

“Through the strength of wisdom, the Buddha is perfectly sublime,

མི་ཡི་སེང་གེ་ཤེས་རབ་སྟོབས་རྟོགས་ཏེ། །

mi yi sengé sherab tob tok té

A lion among men, he has realized wisdom’s strength.

སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་འཇུག་པ་ན། །

nyingjé chen gyi drongkhyer jukpa na

When entering the citadel of the compassionate ones,

ཤེས་རབ་སྟོབས་ཀྱི་སྒྲ་ནི་གྲགས་པར་འགྱུར། །

sherab tob kyi dra ni drakpar gyur

The sound of the strength of wisdom is heard.”

 

| Translated by Adam Pearcey, 2007, revised 2022.

 

Version: 2.0-20220127

  1. The author of this popular four-line praise is yet to be identified.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept