Vajraṇakhī Dhāraṇī

Deities › Vajraṇakhī | Literary Genres › Dhāraṇī | Words of the Buddha

English | བོད་ཡིག

Buddha

Vajraṇakhī

Further information:
Download this text:

༄༅། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་གཟུངས་བཞུགས་སོ། །

The Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī

from the Words of the Buddha

 

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཤྲཱི་བཛྲ་ར་ཏི་རུ་ནཱ་མ་དྷཱ་ར་ཎཱི།

gyagar ké du shri benza ra ti ru nama dharani

In the language of India: Śrī-vajra-ratiru-nāma dhāraṇī1

བོད་སྐད་དུ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས།

böké du pal dorjé dermo zhejawé zung

In the language of Tibet: pal dorjé dermo shé cha wé zung

In the English language: The Incantation of Glorious Vajra Claw

 

སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sangye dang changchub sempa tamché la chaktsal lo

Homage to all the buddhas and bodhisattvas!

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Three Jewels!

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྡོ་རྗེ་ཟོམ་གྱི་ཁང་པ་ན། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་།  རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་གྲངས་མེད་པ་རྣམས་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།  དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ལ་བཀའ་སྩལ་པ།

chomdendé dorjé zom gyi khangpa na gelong gi gendün chenpo dang rigpa dzinpé gendün drangmepa nam dang tab chik tu zhuk té dené chomdendé kyi rigpa dzinpa nam la katsal pa

The Blessed One was dwelling within the Vajra Palace2 surrounded by a great assembly of monks and an assembly of innumerable vidyādharas. Just then, the Blessed One addressed the vidyādharas:

རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཉོན་ཅིག །

rigpa dzinpa nam nyön chik

“Listen vidyādharas!

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ།

pal dorjé dermo zhejawa zhik yö dé

There is a deity called Vajraṇakhī.

དེ་ནི་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྲས་མོ།

dé ni dewar shekpa nam kyi semo

She is the daughter of the sugatas,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ལྕམ་མོ།

changchub sempa nam kyi chammo

The sister of the bodhisattvas,

ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ།

trowo nam kyi yum

And mother of the wrathful deities.

མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་གཙོ་མོ།

khandroma nam kyi tsomo

She is the foremost of ḍākinīs,

རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་གྲོགས་མོ།

rigpa dzinpa nam kyi drokmo

An ally of the vidyādharas,

བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མངའ་བདག

tenpa sungwé ngadak

And the sovereign guardian of the teachings.

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྲུང་མ།

könchok sum gyi sungma

She is the protectress of the Three Jewels,

དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས།

ngödrub tamché kyi jungné

Source of all siddhis,

བདུད་དང་མུ་སྟེགས་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་བར་བྱེད་པའི་མངའ་བདག་ཡིན་ནོ། །

dü dang mutek tamché drolwar jepé ngadak yin no

And the queen who liberates demons and heretics.

རིག་པ་འཛིན་པ་གང་གིས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མའི་གཟུངས་སྔགས་འདི་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་བཟླས་བརྗོད་བགྱིས་ན། ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅོ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ། བཅོ་ལྔ་པོ་གང་ཞེ་ན།

rigpa dzinpa gang gi dorjé khandromé zung ngak di jesu zung né dejö gyi na lekpé yönten cho nga dang denpar gyur té cho ngapo gang zhé na

Any vidyādhara who recites the dhāraṇī of this Vajra-Ḍākinī from memory will attain these fifteen qualities of excellence:

གནས་གང་དང་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་ཆོས་སྐྱོང་བའི་རྒྱལ་པོ་དང་ཕྲད་པ་དང་།

né gang dang gangdu kyé kyang chökyongwé gyalpo dang trepa dang

Wherever they take birth, they will meet with a king who upholds the Dharma.

སྡིག་པ་མི་བྱེད་པའི་ཡུལ་དུ་སྐྱེ་བ་དང།

dikpa mi jepé yul du kyewa dang

They will be born in a place where negative actions are not committed.

རྟག་ཏུ་དུས་བཟང་པོ་དང་ཕྲད་པ་དང་།

taktu dü zangpo dang trepa dang

They will always encounter favorable times.

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་གྲོགས་པོ་རྣམས་དང་འགྲོགས་པ་དང་།

taktu gewé drokpo nam dang drokpa dang

They will always be befriended by the virtuous.

དབང་པོ་དང་ཡན་ལག་ཚང་བ་དང་།

wangpo dang yenlak tsangwa dang

Their faculties and limbs will be intact.

སྤྱོད་ལམ་རྣམ་པ་བཞི་དུལ་བ་དང་།

chölam nampa zhi dulwa dang

They will maintain their discipline during the four activities.3

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་མེད་པར་འགྱུར་བ་དང་།

tsultrim dang damtsik nyampa mepar gyurwa dang

Their vows and samayas will never be damaged.

མཆོད་རྫས་དང་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་གཞན་གྱིས་མི་འཕྲོག་པར་འགྱུར་བ་དང་།

chödzé dang tsowé yojé nam zhen gyi mi trokpar gyurwa dang

Their offerings and possessions will not be stolen by others.

རྟག་ཏུ་མི་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་བཀུར་སྟི་དང་ཕུ་དུད་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་།

taktu mi zhen nam kyi kurti dang pu dü du jepar gyurwa dang

They will always be respected and honored by others.

ནོར་རྫས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་འགྱུར་བ་དང་།

nordzé dang longchö pünsum tsokpar gyurwa dang

They will have abundant wealth and enjoyments.

འདོད་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་འགྱུར་བ་དང་།

döpé dön tamché drubpar gyurwa dang

They will accomplish whatever they desire.

ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་མགོན་སྐྱབས་བྱེད་པར་འགྱུར་བ་དང་།

chökyongwé sungma nam kyi gön kyab jepar gyurwa dang

They will be protected by the guardians of the Dharma.

རྟག་ཏུ་དགེ་བའི་བཤེས་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་བ་དང་།

taktu geweshé dang trepar gyurwa dang

They will always meet with a spiritual guide.

ཆོས་ཐོས་ནས་སྒྲུབ་པ་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འགྱུར་བ་སྟེ།

chö tö né drubpa nyam su lenpar gyurwa té

They will practice the Dharma upon hearing it.

ལེགས་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །

lekpé yönten nampa cho nga dang denpar gyur ro

These are the fifteen qualities of excellence they will obtain.

གཞན་ཡང་གཤིས་ངན་དུ་འཆི་བ་རྣམ་པ་བཅོ་ལྔ་མྱོང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། དེ་གང་ཞེ་ན།

zhenyang shi ngen du chiwa nampa cho nga nyongwar mingyur té dé gang zhé na

Moreover, they will never experience the fifteen deaths from terrible experiences:

མུ་གེ་བྱུང་ནས་ལྟོགས་ཏེ་མི་འཆི།

mugé jung né tok té mi chi

They will not die of starvation from famine.

མཚོན་ཆ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་རྒྱབ་ནས་མི་འཆི།

tsöncha dang chakkyu gyab né mi chi

They will not die by impact from weapons or blades.

དམག་དྲངས་པའི་གཡུལ་དུ་མི་འཆི།

mak drangpé yul du mi chi

They will not die in battle with an assaulting army.

སྟག་དང་གཅན་གཟན་རྣམས་ཀྱིས་མི་གསོད།

tak dang chenzen nam kyi mi sö

They will not be killed by tigers or wild beasts.

ཆུས་ཁྱེར་ནས་མི་འཆི།

chü khyer né mi chi

They will not die from being drowned in water.

མེས་ཚིག་ནས་མི་འཆི།

mé tsik né mi chi

They will not die from being immolated in fire.

དུག་བླུད་ནས་མི་འཆི།

duk lü né mi chi

They will not die from being poisoned.

འབྱུང་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མི་གསོད།

jungpo nam kyi mi sö

They will not be killed by spirits.

སེམས་སྟོར་ཞིང་སྙིང་མྱོས་པས་མི་འཆི།

sem tor zhing nying nyöpé mi chi

They will not die in a coma or of insanity.

རིའམ་ཤིང་ངམ་གད་པ་ལྷུང་ནས་མི་འཆི།

ri’am shing ngam gepa lhung né mi chi

They will not die from falling off a mountain, tree, or cliff.

ཕ་རོལ་པོའི་བྱད་སྟེམས་ཀྱིས་མི་འཆི།

parol pö jetem kyi mi chi

They will not die from an opponent’s sorcery.

རིམས་ནད་ངན་པས་མི་འཆི།

rimné ngenpé mi chi

They will not die from infectious diseases.

རང་གིས་ལྕེབས་ཏེ་མི་འཆི།

rang gi cheb té mi chi

They will not die from committing suicide.

ཁ་འོག་ཏུ་བལྟས་ཏེ་མི་འཆི།

kha oktu té té mi chi

They will not die facing downwards.

ཐོག་བབས་ཏེ་མི་འཆི།

tok bab té mi chi

They will not die from lightning strikes.

འཐབ་པ་དང་འཁྲུལ་པ་མེད་ཅིང་ལག་པ་གཡའ་མོ་བྱེད་ཅིང་འཆི་བར་མི་འགྱུར་རོ། །

tabpa dang trulpamé ching lakpa yamo jé ching chiwar mingyur ro

They will not die struggling, bewildered, or in great agony.

གཞན་ཡང་ཕན་ཡོན་འདི་རྣམས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ།

zhenyang penyön dinam dang denpar gyur té

Moreover, they will receive these benefits:

ལུས་ལ་ནད་མི་འབྱུང་ཞིང་གལ་ཏེ་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ནད་བྱུང་ན་ཡང་མྱུར་དུ་ཞི་བར་འགྱུར་བ་དང་།

lü la né minjung zhing galté lé kyi wang gi né jung na yang nyurdu zhiwar gyurwa dang

Sickness will not befall them. If, through the power of karma, sickness should arise, they will recover swiftly.

སྐྱེ་བོ་མང་པོའི་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་།

kyewo mangpö yi du ongwa dang

Many will consider them attractive.

ནོར་རྙེད་ཅིང་ནོར་ཡོད་པ་ཡང་རྐུན་མས་ཁྱེར་བར་མི་འགྱུར་བ་དང་།

nor nyé ching nor yöpa yang künmé kyerwar migyurwa dang

Their wealth and possessions will not be stolen.

དགྲའི་འཇིགས་པ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བ་དང།

dré jikpa jungwar migyurwa dang

They will never have to fear enemies.

རིགས་བརྒྱུད་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་དང་།

rikgyü pelwar gyurwa dang

Their progeny will be prosperous.

ཚེ་རིང་བར་འགྱུར་བ་དང་།

tsé ringwar gyurwa dang

They will live long.

མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བ་དང་།

tutsal dang denpar gyurwa dang

They will be powerful and mighty.

བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གུས་ཤིང་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་དང་།

lama dampa nam la gü shing chö la longchö par gyurwa dang

They will have respect for noble teachers and practice the Dharma,

སྲི་དང་མཐུ་དང་མི་ཁ་ཟུག་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར།

si dang tu dang mikha zukpa tamché chir dokpar gyurwé chir

And they will ward off all evil ‘si-spirits’,4 black magic and malicious speech.

རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མས་རྒྱུན་དུ་སྲུང་བ་དང་། སྐྱོབ་པ་དང་།

dorjé khandromé gyündu sungwa dang kyobpa dang

Thus, so that the Vajra-Ḍākinī may continuously guard, protect, and conceal you,

སྦེད་པར་བྱེད་པ་དེའི་ཕྱིར་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུངས་སྔགས་འདི་བྲི་བར་བྱའོ། །བཅང་བར་བྱའོ། །བཀླག་པར་བྱའོ། །ཀུན་ཆུབ་པར་བྱའོ། །ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱའོ། །

bepar jepa dé chir rigpa dzinpa nam kyi zung ngak di driwar ja o changwar ja o lakpar ja o kün chubpar ja o tsulzhin du yi la ja o

Vidyādharas, you should copy this dhāraṇī, wear it, recite it, fully understand it, and correctly memorize it.”

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

könchok sum la chaktsal lo

Homage to the Three Jewels!

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye shakya tubpa la chaktsal lo

Homage to the Bhagavan, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha Śākyamuni!

སྟོང་ཆེན་མོ་རབ་ཏུ་འཇོམས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tongchen mo rabtu jompa la chaktsal lo

Homage to Mahāsahasrapramardanī!

རྨ་བྱ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

maja chenmo la chaktsal lo

Homage to Mahāmāyūrī!

སོ་སོ་འབྲང་པ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

soso drangpa chenmo la chaktsal lo

Homage to Mahāpratisarā!

བསིལ་བའི་ཚལ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

silwé tsal chenmo la chaktsal lo

Homage to Mahāśītavatī!

གསང་སྔགས་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

sang ngak jesu dzinpa la chaktsal lo

Homage to Mahāmantrānusāriṇī!5

རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

dorjé khandroma nam la chaktsal lo

Homage to the vajraḍākinīs!

 

བདག་རྒྱལ་པོའི་འཇིགས་པ་དང་། ཆོམ་རྐུན་གྱི་འཇིགས་པ་དང་། མེའི་འཇིགས་པ་དང་། ཆུའི་འཇིགས་པ་དང་། དུག་གི་འཇིགས་པ་དང་། མཚོན་གྱི་འཇིགས་པ་དང་། ཕ་རོལ་གྱི་དམག་ཚོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་དང་། མུ་གེའི་འཇིགས་པ་དང་། དགྲའི་འཇིགས་པ་དང་། ལྕེ་འབབ་པའི་འཇིགས་པ་དང་། དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་དང་། ས་གཡོ་བའི་འཇིགས་པ་དང་། སྐར་མདའ་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་དང་། རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་འཇིགས་པ་དང་། ལྷའི་འཇིགས་པ་དང་། ཀླུའི་འཇིགས་པ་དང་། གློག་གི་འཇིགས་པ་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་འཇིགས་པ་དང་། གཅན་གཟན་ཁྲོ་བོའི་འཇིགས་པ་དང་། འཇིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་བདག་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །

dak gyalpö jikpa dang chomkün gyi jikpa dang mé jikpa dang chü jikpa dang duk gi jikpa dang tsön gyi jikpa dang parol gyi mak tsok kyi jikpa dang mugé jikpa dang dré jikpa dang ché babpé jikpa dang dü mayinpar chiwé jikpa dang sa yowé jikpa dang karda lhungwé jikpa dang gyalpö chepé jikpa dang lhé jikpa dang lü jikpa dang lok gi jikpa dang namkha ding gi jikpa dang chenzen trowö jikpa dang jikpa dedak tamché lé dak gyalwar gyur chik

All dangers posed by rulers, thieves, fire, water, poison, weaponry, opposing armies, famines, adversaries, storms, untimely death, earthquakes, meteors, royal punishment, gods, nāgas, lightning, garuḍas, and ferocious beasts are overcome!

འཇིགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

jikpa dedak tamché rik ngak di ché do

All are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ནམཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾགྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུ་ཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om gha gha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak gi jikpa tamché maraya pé pé

all that is dangerous māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཕཊ་སརྦ་པཱ་པཾཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya pé sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya phaṭ | sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀམུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ཧ་ན་ད་ཧ་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཤྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana hana daha daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana hana daha daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་ལྷའི་གདོན་དང་། ཀླུའི་གདོན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་གདོན་དང་། རླུང་ལྷའི་གདོན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་གི་གདོན་དང་། དྲི་ཟའི་གདོན་དང་། མིའམ་ཅིའི་གདོན་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོའི་གདོན་དང་། གནོད་སྦྱིན་དང་། སྲིན་པོའི་གདོན་དང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་གདོན་དང་། ཤ་ཟའི་གདོན་དང་། འབྱུང་པོའི་གདོན་དང་། གྲུལ་བུམ་གྱི་གདོན་དང་། སྲུལ་པོའི་གདོན་དང་། ལུས་སྲུལ་པོའི་གདོན་དང་། སྐེམ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང་། བརྗེད་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང་། སྨྱོ་བྱེད་ཀྱི་གདོན་དང་། གྲིབ་གནོན་གྱི་གདོན་དང་། གནོན་པོའི་གདོན་དང་། མཁའ་འགྲོ་མའི་གདོན་དང་། ནམ་གྲུའི་གདོན་དང་། གཤིན་རྗེའི་གདོན་དང་། བྱའི་གདོན་དང་། མ་མོ་དགའ་བར་བྱེད་པའི་གདོན་དང་། ཀུན་ཏུ་འགྲོ་བའི་གདོན་དང་། ཚེར་མ་འདོན་པའི་གདོན་རྣམས་ལས་བདག་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །

dak la lhé dön dang lü dön dang lha mayin gyi dön dang lunglhé dön dang namkha ding gi dön dang drizé dön dang mi'amchi dön dang to ché chenpö dön dang nöjin dang sinpö dön dang yidak kyi dön dang shazé dön dang jungpö dön dang drulbum gyi dön dang sulpö dön dang lü sulpö dön dang kem jé kyi dön dang jé jé kyi dön dang nyo jé kyi dön dang drib nön gyi dön dang nönpö dön dang khandromé dön dang namdrü dön dang shinjé dön dang jé dön dang mamo gawar jepé dön dang küntu drowé dön dang tserma dönpé dön nam lé dak gyalwar gyur chik

All grahas,6 devas, nāgas, asuras, maruts, garuḍas, gandharavas, kiṃnaras, yakṣas, rākṣasas, pretas, piśācas, bhūtas, kumbhāṇḍas, pūtanas, kaṭapūtanas, skandhas, apasmāras, unmādas, chāyās, ostārakas, ḍākinīs, revatīs, yāmakas, śakunis, mātṛnandīs, samikās,7 and kaṇṭakamālinīs are conquered!

གདོན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངན་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dön dedak tamché kyi ngen sem dang nösem tamché rik ngak di ché do

Their evil schemes and harmful intentions are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུ་ཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

om gha gha ghataya ghataya sarva dushtam maraya pé pé

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མཧཱ་པ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་གི་མདངས་དང་གཟི་བརྗིད་འཕྲོག་པ་དང་། ཟས་སུ་མངལ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་ཁྲག་འཐུང་བ་དང་། ཟས་སུ་ཞག་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་ཤ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་ཚིལ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་རྐང་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་བཙས་པ་ཟ་བ་དང་། སྲོག་འཕྲོག་པ་དང་། ཟས་སུ་སྐྱུགས་པ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་མི་གཙང་བ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་སྟོར་ཁུང་ནས་འབབ་པ་འཐུང་བ་དང་། ཟས་སུ་ལྷག་མ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་མཆིལ་མ་འཐུང་བ་དང་། ཟས་སུ་ངར་སྣབས་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་རྣག་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་གཏོར་མ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་འཕྲེང་བ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་དྲི་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་བདུག་པ་ཟ་བ་དང་། སེམས་འཕྲོག་པ་དང་། ཟས་སུ་མེ་ཏོག་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་འབྲས་བུ་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་ལོ་ཏོག་ཟ་བ་དང་། ཟས་སུ་སྦྱིན་སྲེག་ཟ་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལས་བདག་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །

dak gi dang dang ziji trokpa dang zé su ngal zawa dang zé su traktung ba dang zé su zhak zawa dang zé su shaza ba dang zé su tsil zawa dang zé su kang zawa dang zé su tsepa zawa dang sok trokpa dang zé su kyukpa zawa dang zé su mi tsangwa zawa dang zé su tor khung né babpa tungwa dang zé su lhakma zawa dang zé su chilma tungwa dang zé su ngarnab zawa dang zé su nak zawa dang zé su torma zawa dang zé su trengwa zawa dang zé su driza ba dang zé su dukpa zawa dang sem trokpa dang zé su metok zawa dang zé su drebu zawa dang zé su lotok zawa dang zé su jinsek zawa dedak tamché lé dak gyalwar gyur chik

All evil spirits who sap radiance and vitality;8 feed upon fetuses; drink and feed on fat, flesh, grease, marrow, and newborns; steal life force and feed on vomit and feces; drink from cesspools; devour leftovers; drink saliva; consume phlegm and pus, oblations, flower garlands, perfumes, and incense; prey on people’s minds; and who consume flowers, fruits, grains, and burnt offerings—all are conquered!

དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངན་སེམས་དང་གནོད་སེམས་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dedak tamché kyi ngen sem dang nösem tamché rik ngak di ché do

Their evil schemes and harmful intentions are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་གི་མདངས་འཕྲོག་པ་དང་། གཟི་བརྗིད་འཕྲོག་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak gi dang trokpa dang ziji trokpa tamché maraya pé pé

all of you spirits who sap my radiance and vitality māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པཙ་བིདྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་ཕུར་བུས་དབལ་བསྒྲིལ་བ་དང་། མ་མོའི་ཐུན་ཟོར་འཕེན་པ་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། མུ་སྟེགས་ཀྱིས་སྔགས་རྒོད་བཟློས་པ་དང་། ཀླུའི་བྱད་སྟེམས་སུ་འཇུག་པ་དང་། གནོད་སྦྱིན་གྱིས་རྦོད་གཏོང་གཏོང་བ་དང་། བདུད་ཀྱི་དྲག་སྔགས་རྦོད་པ་དང་། མཚེ་ཟོར་དང་ཉུང་ཟོར་འཕེན་པ་དང་། མདའ་ཟོར་དང་། ཀོང་ཟོར་དང་། ཁྲག་ཟོར་དང་། ཐུན་ཟོར་དང་། ཆོས་ཟོར་དང་། བོན་ཟོར་དང་། བུད་མེད་ཀྱི་དམོད་ཟོར་དང་། སྐྱེས་པའི་མདའ་ཟོར་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak la purbü wal drilwa dang mamö tün zor penpa dang shinjé khorlo korwa dang mutek kyi ngak gö döpa dang lü jetem su jukpa dang nöjin gyi bötong tongwa dang dü kyi drakngak böpa dang tsé zor dang nyung zor penpa dang da zor dang kong zor dang trak zor dang tün zor dang chö zor dang bön zor dang bümé kyi mö zor dang kyepé da zor lasokpa dedak tamché rik ngak di ché do

All those who use magical rituals, such as hurling the kīlas, enacting the mātṛkās’ witchcraft, turning Yama’s wheel, uttering the maledictory mantras of heretics, sending nāga curses, performing yakṣa sorcery, proclaiming māras’ wrathful mantras; all who employ zors,9 such as throwing tsé zors, mustard seed zors,10 arrow zors,11 cup zors,12 blood zors, and thün zors13 dharma and bön zors,14 employ zors curses cast by women and shoot real arrows15 are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ། །

om gha gha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་རིགས་སྔགས་ཀྱི་མཐུ་གཏོང་བ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak la rik ngak kyi tu tongwa tamché maraya pé pé

all spells directed against me māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པཙ་བིདྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་རིམས་ཉིན་གཅིག་པ་དང་། ཉིན་གཉིས་པ་དང་། ཉིན་གསུམ་པ་དང་། ཉིན་བཞི་པ་དང་། ཉིན་ལྔ་པ་དང་། ཉིན་དྲུག་པ་དང་། ཉིན་བདུན་པ་དང་། ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་དང་། ཡུད་ཙམ་པ་དང་། རྟག་པའི་རིམས་རྣམས་དང་། རིམས་ལྡང་དུབ་པ་རྣམས་དང་། རིམས་མི་བཟད་པ་རྣམས་དང་། རིམས་དྲག་པོ་རྣམས་དང་། འབྱུང་པོའི་རིམས་རྣམས་དང་། ཁྲག་ལས་གྱུར་པ་དང་། རླུང་ལས་གྱུར་པ་དང་། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང་། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པ་དང་། འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་རྣམས་དང་། རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་དང་། ཀླད་པ་ན་བའི་རིམས་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak la rim nyin chikpa dang nyin nyipa dang nyin sumpa dang nyin zhipa dang nyin ngapa dang nyin drukpa dang nyin dünpa dang dawa chepa dang yütsam pa dang takpé rim nam dang rim dang dubpa nam dang rim mizepa nam dang rim drakpo nam dang jungpö rim nam dang trak lé gyurpa dang lung lé gyurpa dang tripa lé gyurpa dang beken lé gyurpa dang düpa lé gyurpa nam dang rimné tamché dang lepa nawé rim tamché rik ngak di ché do

All infectious diseases—whether they last one day, two days, three days, four days, five days, six days, seven days, half a month, or just a brief moment; whether they are chronic, incessant, intolerable, or severe; whether they are caused by spirits, arise from disturbances in the blood, wind, bile, phlegm, or their combination, all intractable diseases and all diseases of the brain, are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om gha gha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་གི་རིམས་ནད་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak gi rimné tamché maraya pé pé

all infectious diseases affecting me māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བིདྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཤྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་གི་ལུས་ཐམས་ཅད་ན་བ་དང་། གཞོགས་ཕྱེད་ན་བ་དང་། ཡི་ག་འཆུས་པ་དང་། མིག་ནད་དང་། སྣ་ནད་དང་། ཁ་ནད་དང་། མགུལ་ནད་དང་། སྙིང་ནད་དང་། ལྐོག་མའི་ལྷ་གོར་ན་བ་དང་། རྣ་བ་ན་བ་དང་། སོ་ན་བ་དང་། སྙིང་ན་བ་དང་། ཀླད་པ་ན་བ་དང་། རྩི་བ་ལོགས་ན་བ་དང་། རྒྱབ་ན་བ་དང་། ལྟོ་བ་ན་བ་དང་། རྐེད་པ་ན་བ་དང་། ཆུ་སོ་ན་བ་དང་། བརླན་པ་དང་། རྗེ་ངར་ན་བ་དང་། ལག་པ་ན་བ་དང་། རྐང་པ་ན་བ་དང་། ཡན་ལག་ན་བ་དང་། ཉིང་ལག་ན་བ་དང་། བདག་གི་ནད་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak gi lü tamché nawa dang zhok ché nawa dang yi ga chüpa dang mik né dang na né dang kha né dang gul né dang nying né dang kokmé lha gor nawa dang nawa nawa dang so nawa dang nying nawa dang lepa nawa dang tsiwa lok nawa dang gyab nawa dang towa nawa dang kepa nawa dang chuso nawa dang lenpa dang jé ngar nawa dang lakpa nawa dang kangpa nawa dang yenlak nawa dang nying lak nawa dang dak gi né tamché rik ngak di ché do

All illnesses whether they affect the body entirely or partially,16 all loss of appetite, the eyes, nose, mouth, throat, or heart, pain in the larynx, ears, teeth, heart, brain,17 side, back, stomach, waist, urinary tract, thigh, calf, hands, feet, and all the major and minor parts of the body—all are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་གི་ལུས་ཀྱི་ནད་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak gi lü kyi né tamché maraya pé pé

all my illnesses māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་ཡུལ་མིའི་དགྲ་བདོ་བ་དང་། ཕ་ཚན་སྤུན་ཟླ་དང་། ཞང་ཉེ་དང་། མག་སྐུད་དང་། གྲོགས་པོ་དང་། བྲན་ཁོལ་དང་ཡཾ་སྐུད་དང་། བུ་སྲིང་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་ཀྱི་དགྲ་ལྡང་བ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak la yulmi dra dowa dang patsen pünda dang zhangnyé dang mak kü dang drokpo dang drenkhol dang yam kü dang busing dang khyimtsé kyi dra dangwa tamché rik ngak di ché do

All enemies of the people of this land, of our paternal relatives, maternal relatives, siblings-in-law, friends, servants, brothers and sisters, and of our neighbours are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་ལ་བརྡར་བ་དང་། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak la nga dra lak la darwa dang chi dra yi la sempa tamché maraya pé pé

all evil contrived by enemies of the past or plotted by enemies of the future māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་པ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལེགས་ན་མི་དགའ་ཉེས་ན་དགའ་བ་དང་། བདག་བཟང་ན་མི་དགའ་ངན་ན་དགའ་བ་དང་། མཐོ་ན་མི་དགའ་དམའ་ན་དགའ་བ་དང་། གྲགས་ན་མི་དགའ་མ་གྲགས་ན་དགའ་བ་དང་། རྙེད་པ་དང་ལྡན་ན་མི་དགའ་མི་ལྡན་ན་དགའ་བ་དང་། བསྟོད་ན་མི་དགའ་སྨད་ན་དགའ་བ་དང་། ཡོད་ན་མི་དགའ་མེད་ན་དགའ་བ་དང་། བདེ་ན་མི་དགའ་སྡུག་བསྔལ་ན་དགའ་བ་དང་། གཞན་གྱིས་བཀུར་སྟི་བྱས་ན་མི་དགའ་མ་བྱས་ན་དགའ་བ་དང་། མཐུ་རྩལ་དང་ལྡན་ན་མི་དགའ་མི་ལྡན་ན་དགའ་བ་དང་། བྱམས་པ་མང་ན་མི་དགའ་མི་བྱམས་པ་མང་ན་དགའ་བ་དང་། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ན་མི་དགའ་འཁོར་མེད་ན་དགའ་བ་དང་། བདག་ལ་ཆགས་སྡང་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། མཐོ་གནོན་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak lek na mi ga nyé na gawa dang dak zang na mi ga ngen na gawa dang to na mi ga ma na gawa dang drak na mi ga ma drak na gawa dang nyepa dangden na mi ga miden na gawa dang tö na mi ga mé na gawa dang yö na mi gamé na gawa dang dé na mi ga dukngal na gawa dang zhen gyi kurti jé na mi ga ma jé na gawa dang tutsal dangden na mi ga miden na gawa dang jampa mang na mi ga mi jampa mang na gawa dang khor pün sum tsok na mi ga khormé na gawa dang dak la chakdang dang zhedang dang to nön jepa tamché rik ngak di ché do

All those who are upset when I am successful, pleased when I fail; upset when I am well, pleased when I am distressed; upset when I am high and mighty, pleased when I am down and out; upset when I am famous, pleased when I am disgraced; upset when I gain, pleased when I lose; upset when I am praised, pleased when I am blamed; upset when I am well off, pleased when I am lacking; upset when I am happy, pleased when I suffer; upset when I am respected by others, pleased when I am not; upset when I am strong, pleased when I am not; upset when I am loved, pleased when I am hated; upset when I am popular, pleased when I am unpopular—all those who harbor such likes, dislikes, aggression, and hostility towards me are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་མཐོ་གནོན་དང་། ངན་སེམས་དང་། གནོད་སེམས་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་་ཕཊ།

dak la to nön dang ngen sem dang nösem dzinpa tamché maraya pé pé

all hostility, evil schemes and harmful intentions towards me māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་པ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་རྨི་ལམ་ངན་པ་དང་། མཚན་མ་ངན་པ་དང་། ལྟས་ངན་པ་དང་། ཡས་ཀྱི་བདུད་གཡོས་པ་དང་། མས་ཀྱི་སྲི་ལངས་པ་དང་། བར་གྱི་བཙན་ཁྲོས་པ་དང་། ཚེ་ལ་གནོད་པ་དང་། དཔལ་ལ་འཇབ་པ་དང་། རྒྱགས་ལ་རྐུ་བ་དང་། འཁོར་ལ་འཚེ་བ་དང་། ལོངས་སྤྱོད་དང་བསོད་ནམས་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་དང་། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་སྐྱེད་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak la milam ngenpa dang tsenma ngenpa dang té ngenpa dang yé kyi dü yöpa dang mé kyi si langpa dang bar gyi tsen tröpa dang tsé la nöpa dang pal la jabpa dang gyak la kuwa dang khor la tsewa dang longchö dang sönam la nöpar jepa dang sem la dukngal kyepar jepa tamché rik ngak di ché do

All nightmares, evil portents, inauspicious omens, māras stirring above, spirits rising below, and demons raging in between, and all those who endanger my life, rob me of my glory, pillage my wealth, harm my family and friends, destroy my prosperity and merit, and afflict my mind—all are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། །ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་རྣམ་པར་ཚེ་བ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak la nampar tsewa tamché maraya pé pé

all that harms me māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་པ་ལ་ཧ་ན་ཧ་ན་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

བདག་ལ་མི་ཁ་ངན་པ་སྨྲ་བ་དང་། ཕྲ་མ་ངན་པ་འཇུག་པ་དང་། བྱུར་དང་སྐལ་ཡུག་འགེལ་པ་དང་། མཐོ་གོང་དུ་སྒྲལ་བ་དང་། དམའ་བབ་པར་འབེབས་པ་དང་། སྡེ་ཆེན་ལ་སྙེག་པ་དང་། འཕྲང་ཆེན་ལ་སྒུག་པ་དང་། ཕྱིའི་ཞིང་ལ་གནོད་པ་དང་། ཕུགས་ཀྱི་ནོར་ལ་རྐུ་བ་དང་། སྒོའི་ཕྱུགས་ལ་གནོད་པ། མཆན་གྱི་བུ་ལ་གནོད་པ། གཏན་གྱི་གྲོགས་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

dak la mikha ngenpa mawa dang trama ngenpa jukpa dang jur dang kal yuk gelpa dang to gong du dralwa dang ma babpar bebpa dang dé chen la nyekpa dang trang chen la gukpa dang chi zhing la nöpa dang puk kyi nor la kuwa dang gö chuk la nöpa chen gyi bu la nöpa ten gyi drok la nöpar jepa tamché rik ngak di ché do

All those who slander or gossip about me, who bring me misery and misfortune, prevent me from advancing and force me to move down, plot against me to increase their territory, ambush me, destroy my public property, steal my private wealth, harm my livestock, hurt my darling children and life-partner—are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་དང་། གནོད་པའི་བགེགས་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཕཊ་ཕཊ།

dak la dangwé dra dang nöpé gek tamché maraya pé pé

all spiteful enemies and harmful forces māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་སྨད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་བཤིག་པ་དང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ལ་སྡོ་བ་དང་། མཆེད་ལྕམ་དྲལ་ཡོངས་ལ་འཚེ་བ་དང་། བདག་གི་ལུས་ལ་སྡོ་ཞིང་རིགས་ལ་སྙེག་པ་དང་། ལུས་ལ་སྦྲུལ་ལྟར་འཁྲིལ་བ་དང་། མགོ་ལ་སྐྲ་ལྟར་དུ་ཟ་བ་དང་། མིག་ངན་གྱི་ཅེ་རེ་བལྟ་པ་དང་། ཁ་ངན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། བསམ་པ་ངན་པ་དུང་ངེ་སེམས་པ་དང་། སྒྲལ་བའི་ཞིང་བཅུ་ལ་གཏོགས་པ་ཐམས་ཅད་རིག་སྔགས་འདིས་བཅད་དོ། །

könchok gi upang mepa dang sangye kyi tenpa shikpa dang dorjé lobpön gyi ku la dowa dang checham dral yong la tsewa dang dak gi lü la do zhing rik la nyekpa dang lü la drul tar trilwa dang go la tra tar du zawa dang mik ngen gyi ché ré tapa dang khangen du mawa dang sampa ngenpa dung ngé sempa dang dralwé zhing chu la tokpa tamché rik ngak di ché do

All those who disgrace the Three Jewels, destroy the teachings of the Buddha, endanger the life of the vajra master, harm my Dharma siblings, endanger my life and attack my family, coil like snakes around my body, itch like hairs on the head, stare at me with wicked eyes, speak to me in vulgar tones, or harbor bad intention and evil schemes, and those who display the ten reasons for liberation18—all are eliminated through this vidyā-mantra!

ཕུར་བུས་གདབ་བོ། །

purbü dab bo

They are struck with the kīla!

ཐོ་བས་བརྡུང་ངོ་། །

towé dung ngo

Pounded with the hammer!

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ནོ། །

chakgyé nen no

And suppressed beneath the seal!

 

ན་མཿས་མནྟ་བུདྡྷཱ་ནཱཾ། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཎཱཾ།

nama samenta buddha nam kaya waka tsitta benza nam

namaḥ samanta buddhānāṃ kāya vāk citta vajrāṇāṃ |

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ་གྷཱ་ཏཱ་ཡ། སརྦ་དུཥྚཾ་མཱ་ར་ཡ།

om ghagha ghataya ghataya sarva dushtam maraya

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarva duṣṭān māraya |

བདག་ལ་སྔ་དགྲ་སྡང་བ་དང་། ཕྱི་དགྲར་སེམས་པ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཕཊ་ཕཊ།

dak la nga dra dangwa dang chi drar sempa tamché maraya pé pé

all the anger of enemies of the past and harmful intentions of enemies of the future māraya phaṭ phaṭ |

ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་པཱ་པཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ།

kili kilaya sarva papam hung hung hung

kīli kīlaya sarvapāpān hūṃ hūṃ hūṃ |

བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་བཛྲ་དྷ་རོད་ཨཱཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀྩིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

benza kili kilaya benza dharo ajnya payati kaya waka tsitta benza kili kilaya hung pé

vajrakīli kīlaya vajradharodājñāpayati kāya vāk cittaṃ kīli kīlaya hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་ཨ་ཀྲོ་དྷེ་ཀ་མུདྒ་ར་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om a krodhé kamudgara hung pé

oṃ akrodhe kamudgara hūṃ phaṭ |

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་བ་ལ་ཧ་ན་ད་ཧ་པ་ཙ་བི་དྷྭཾ་ས་ཡ་ཛ་ཊི་ལམྦོ་དྷ་རི་ཨུ་ཙུཥྨ་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུཾ་ཕཊ།

om benza krodha maha bala hana daha patsa bidham saya dzati lambo dhari utsushma krodha hung pé

oṃ vajrakrodha mahābala hana daha paca vidhvaṃsaya jaṭilambodari ucchuṣma krodha hūṃ phaṭ ||

 

གཟུངས་འདིའི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྟེ།

zung di yönten sam gyi mi khyab té

The qualities of this dhāraṇī are inconceivable:

ས་ལ་བཏབ་ནས་འགས།

sa la tab né gé

Direct it at the ground and the ground will crack,

བྲག་ལ་བཏབ་ན་བྲག་སྙིལ།

drak la tab na drak nyil

Direct it at a rock and the rock will crumble,

ཤིང་ལ་བཏབ་ན་ཤིང་སྐེམ།

shing la tab na shing kem

Direct it at a tree and the tree will wither,

ཆུ་ལ་བཏབ་ན་ཆུ་འཆད།

chu la tab na chu ché

Direct it at a stream and the stream will halt,

མེ་ལ་བཏབ་ན་མེ་འཆི།

mé la tab na mé chi

Direct it at a fire and the fire will perish,

རླུང་ལ་བཏབ་ན་རླུང་འཆད།

lung la tab na lung ché

Direct it at wind and the wind will stop.

རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ལུས་ཅན་རྣམས་ལ་སྨོས་ཅི་དགོས།

nampar shepé lüchen nam la möchi gö

What need then to mention the effect on conscious beings?”

 

དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །

dené dorjé der mö chomdendé la diké ché sol to

Then Vajraṇakhī said to the Blessed One:

བདག་སྔོན་བྱུང་བའི་དུས་ན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་བུད་མེད་ཀྱི་བླངས་དུས་སུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔའ་བརྟན་པའི་སྡེ་མཚོན་ཆའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་ཏེ། ཕྱག་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བདག་གི་སྤྱི་བོར་བཞག་ནས་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་འདི་གཟུངས་སུ་བཟུང་ལ་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག །དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཕྱིས་མ་འོངས་པའི་དུས་དྲན་པ་ན་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཞེས་བྱ་བར་ལུས་བླངས་ནས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པ་དང་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བྱེད་དོ། །རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཐུ་དང་། དཔུང་གཉེན་དང་། དངོས་གྲུབ་སྟེར་བར་བྱེད་དོ། །རིག་པ་འཛིན་པ་དག་གཟུངས་སྔགས་འདི་དང་ཕྲད་པ་རྣམས་སྔོན་སངས་རྒྱས་གྲངས་མེད་པ་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་ཞིང་། དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །སྨོན་ལམ་བཏབ་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དང་ཕྲད་པར་འགྱུར་རོ། །གཟུངས་སྔགས་འདི་ཟུངས་སུ་བཟུང་ཞིང་། བཟླས་བརྗོད་བྱས་པ་ནི་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་འགྱུར་རོ། །རིང་པོར་མི་ཐོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་པདྨ་ལ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་རོ། །རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་གཟུངས་སྔགས་འདི་ཉིན་ལན་གསུམ་མཚན་ལན་གསུམ་དུ་འདོན་པར་བྱའོ། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་ལྡན་པས་སྤྱོད་པ་བག་ཡོད་པ་དང་ལྡན་པར་གྱིས་ཤིག །ང་དང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ལ་བཀུར་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །

dak ngön jungwé dü na kalpa drangmepé parol tu bümé kyi lang dü su chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye pa tenpé dé tsönché gyalpo zhejawa jikten du jön té chak ser gyi dokchen dak gi chiwor zhak né diké ché katsal to rik kyi bumo khyé kyi sang ngak kyi nyingpo di zung su zung la yi la gyi shik detar jé na chi ma ongpé dü drenpa na dorjé dermo zhejawar lü lang né semchen tamché la penpa dang dewa chenpo jé do rigpa dzinpa nam kyi tu dang pungnyen dang ngödrub terwar jé do rigpa dzinpa dak zung ngak di dang trepa nam ngön sangye drangmepa la chöpa pul zhing gewé tsawa gyacher jepa yin no mönlam tabpé geweshé nyen dang trepar gyur ro zung ngak di zung su zung zhing dejö jepa ni jikten sum na nampar gyalwar gyur ro ringpor mi tokpar sangye kyi zhing dewachen gyi jikten gyi kham su pema la dzü té kyewar gyur ro rigpa dzinpa nam zung ngak di nyin len sum tsen len sum du dönpar ja o semchen tamché dewa dang denpé chöpa bakyö ba dang denpar gyi shik nga dang geweshé nyen la kurwar gyi shik ché katsal to

“In former times, countless eons ago, when I took the form of a woman, the Blessed One, the Tathāgata, the Arhat, the complete and perfect Buddha named Dṛḍhaśūraraṇasenapraharaṇarāja19 appeared in the world. He placed his golden hand on my head and said: ‘Noble daughter, take this dhāraṇī, the essence of the Secret Mantra, and memorize it! If you do, in the future, you shall become renowned as Vajraṇakhī. In this form you will bring great benefit and happiness to all sentient beings. This dhāraṇī will grant you the power, allegiance, and siddhis of the vidyādharas. Vidyādharas who encounter this dhāraṇī have formerly made offerings to countless buddhas and nurtured the roots of virtue extensively. Thus they meet a spiritual friend according to their aspirations. Once they memorize and recite this dhāraṇī, they rise victorious over the three worlds. It will not be long before they take miraculous birth within a lotus in the realm of the buddhafield Sukhāvatī. Vidyādharas, recite this dhāraṇī three times during the day and three times at night. Thus all sentient beings will be fulfilled and act conscientiously in all actions. Have faith in me and your spiritual friends.’”

 

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ལ་བསྟོད་པ།

dené chomdendé kyi dorjé khandroma la töpa

The Blessed One then commended the Vajraḍākinī:

དཔལ་དང་ལྡན་པའི་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཁྱོད། །

pal dang denpé dorjé dermo khyö

“Awesome Vajraṇakhī, Vajra Claw,

མཁའ་མཉམ་བདེ་ལ་རོལ་མཛད་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །

khanyam dé la rol dzé tromö ku

In your wrathful form, you revel in infinite bliss,

ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་ཁྲོ་བོའི་སྐུ་ལ་འཁྲིལ། །

chakpé dang kyi trowö ku la tril

And passionately embrace your wrathful consort.

དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

palden khandro khyö la chaktsal lo

Glorious ḍākinī in all your splendour: homage be to you!”

 

དེ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མ་དེས་གཟུངས་འདིའི་དམ་ཚིག་གསུངས་པ།

dené khandroma dé zung di damtsik sungpa

The ḍākinī then pronounced the samayas for this dhāraṇī:

སློབ་དཔོན་སྤྱི་བོར་འཁུར་ཞིང་དབང་དང་དམ་ཚིག་བསྲུང་། །

lobpön chiwor khur zhing wang dang damtsik sung

“Respect your master and guard your empowerments and samayas.

མན་ངག་ཀུན་ལ་མི་སྤེལ་དགོན་པར་གསངས་ལ་སྒྲུབ། །

mengak kün la mi pel gönpar sang la drub

Do not disseminate the pith instructions, but accomplish them secretly in solitude.

ཚོགས་ནང་མི་འགྲོ་དམ་ཚིག་ཉམས་དང་ཁ་མི་སྲེ། །

tsok nangmi dro damtsik nyam dang kha mi sé

Do not wander among crowds or mingle with those of degenerated samaya.

མཆོད་དང་གཏོར་ཚོགས་འཁོར་འདས་དུས་བཞིར་བྱ། །

chö dang tor tsokkhor dé dü zhirja

Make offerings, oblations and feast offerings to the beings of saṃsāra and nirvāṇa during the four times.

ལྟ་བས་ཐག་བཅད་སྒོམ་བསྒྲུབ་དད་པར་བྱ། །

tawé takché gom drub depar ja

Resolve through the view, practise meditation, and be faithful.

སྤྱོད་པ་མ་དོར་དམ་ཚིག་ལྡན་ན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

chöpa ma dor damtsik den na ngödrub tob

By maintaining the samayas, without rejecting the secret conduct, you will receive the siddhis.

ཚེ་འདིའི་རང་དོན་མ་བྱེད་གདམ་ངག་ལོངས། །

tsé di rangdön ma jé dam ngak long

Follow the oral instructions without prioritizing the pleasures of this life.

རང་སེམས་དབང་དུ་ཚུགས་ལ་དངོས་གྲུབ་དོན་དུ་གཉེར། ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

rangsem wang du tsuk la ngödrub döndu nyer zhé mepa dang

Learn to control your mind and pursue accomplishment.”

 

དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དེ་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ།

dené chomdendé kyi dorjé khandroma dé la lek so zhejawa jin té

Thereupon the Blessed One approved the words of the Vajra Ḍākinī:

ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །རིག་བ་འཛིན་པ་རྣམས་དེ་བཞིན་དུ་དད་པར་གྱིས་ཤིག །

lek so lek so rikwa dzinpa nam dezhindu depar gyi shik

“Excellent, excellent indeed! Vidyādharas, you should gain conviction that it is so!”

བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་དང་། རིག་པ་འཛིན་པའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་། ལྷ་དང་མི་དང་གནོད་སྦྱིན་དང་། སྲིན་པོ་དང་དྲི་ཟ་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་དང་། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མིའམ་ཅི་དང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོ་དང་། མི་དང་མི་མ་ཡིན་དེ་དག་དང་། ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་ཡི་རང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །

chomdendé kyi deké ché ka ché katsal né gelong gi gendün chenpo nam dang pal dorjé dermo dang rigpa dzinpé gendün chenpo dang lha dang mi dang nöjin dang sinpo dang driza dang lha mayin dang namkha ding dang mi'amchi dang to ché chenpo dang mi dang mi mayin dedak dang tamché dang denpé khor dedak yi rang té chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do

When the Blessed One had said this, the great gathering of monks, glorious Vajraṇakhī and the great gathering of vidyādharas together with the whole assembly of gods, humans, yakṣas, rakshasas, gandharvas, asuras, garuḍas, kinnaras, mahoragas—all human beings and spirits—rejoiced and praised the speech of the Blessed One.

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

pal dorjé dermo zhejawé zung dzok so

Thus concludes the Dhāraṇī of Glorious Vajraṇakhī.

མངྒ་ལཾ།།

Maṅgalaṃ!

 

| Samye Translations (Stefan Mang and Lowell Cook), 2020. Many thanks to Wiesiek Mical for checking the Sanskrit mantra.

 

“dpal rdo rje sder moʼi gzungs.” In gzungs bsdus, vol. 1. Ding ri ba chos rgyan, 1947. (BDRC MW1KG12113_078FEA) pp. 235–49.

 

Version: 1.3-20220812

 1. The relation between the Sanskrit and the Tibetan title is unclear. The Sanskrit title suggests that the name of the goddess is Vajraratī. The Tibetan name of the goddess, Dorjé Dermo (rdo rje sder mo), could be reconstructed in Sanskrit as *Vajraṇakhī, but not as Vajraratī. It is possible that *Vajraṇakhī is a form of Vajraratī. Vajraratī is a goddess which figures in a number of highest yoga tantras (niruttara-yoga tantra, rnal ‘byor bla na med pa’i rgyud). She is the consort of Amoghasiddhi and one of the five Ratīs (the other four being Dveṣaratī, Moharatī, Rāgaratī, and Īrṣyāratī).
 2. The Tibetan literally states Vajra House (rdo rje’i zom gyi khang pa). This most likely refers to an indestructible palace made of vajra. (Oral clarification by Lama Öpak.)
 3. The four activities (spyod lam rnam pa bzhi) are walking, moving about, sitting and lying down.
 4. ‘Si spirits’ (sri) are a particular type of evil spirits. It appears that ‘si-spirits’ are originally a class of Bon spirit that was later co-opted by the Buddhists.
 5. In the Mahāyāna tradition these are the five dhāraṇī goddesses collectively known as the Pañcarakṣā, or the “Five Protectresses.” In the Tibetan tradition their dhāraṇīs are collectively known as The Five Great Dhāraṇīs (gzungs chen grwa lnga).
 6. Grahas are understood to be both evil spirits and evil influences that are contained within or connected with a particular spirit or deity. They are also closely associated with the planets and other astronomical bodies. Grahas can inflict great harm on the human body and mind. The following list of various demons (graha, gdon) closely resembles one in the dhāraṇī literature dedicated to the deity Sitātapatrā (Toh. 590-593). For more information on grahas, see: Gail Hinich Sutherland, The Disguises of the Demon: The Development of the Yakṣa in Hinduism and Buddhism, (Albany: State University of New York Press, 1992), 166–167.
 7. In this text the demon is called ‘going everywhere’ (kun tu ‘gro ba). In the list of demons of given in the dhāraṇī literature dedicated to the deity Sitātapatrā it is called ‘following everywhere’ (kun tu ‘breng ba). Pandey’s Sanskrit edition calls the demon śamikā. See: Ngawang Samten and Janardan Pandey, In Dhih Journal, vol. 33, (Sarnath: Central Institute of Higher Tibetan Studies 2002): 145-154.
 8. The following list of demons named after the sustenance they consume again resembles one found in Tōh. 591 and other ḍhāraṇīs.
 9. Zors (zor) are substances or objects that, through ritual and mantra recitation, are charged with magical powers. In most cases these zors are small pyramids made of dough. These are placed around the main torma (gtor ma) and through the ritual charged with magical power. By throwing the zors the magical power is released and directed at an enemy. In this case, the practitioner invokes Vajraṇakhī in order to stop the misuse of zors, magic rituals, substances and objects etc. For more information on zor, see: René de Nebesky-Wojkowitz, Oracles and Demons of Tibet, (Kathmandu, Nepal: Book Faith India, 1996), 354-358.
 10. A tsé zor (mtshe zor) resemble leaves made of dough. Thorns are inserted into the tips of the leaves. A mustard seed zor (nyung zor) is small dough pyramid bearing a mustard seed on top.
 11. In this case the zor made of dough resembles an arrow.
 12. A cup zor is a cup that is filled with butter or other substances.
 13. This term refers to the ritual casting away of iron filings (lcags phye), stone powder (rdo phye), or mustard seeds (yungs dkar).
 14. These are zors inscribed with either Buddhist or non-Buddhist mantras.
 15. In this case real arrows are shot at an effigy or in the direction of an enemy or obstacles.
 16. The Tibetan term gzhogs phyed, here translated as ‘partially’ appears to be a translation of the Sanskrit word avabhedaka which seems to reference to hemiplegia.
 17. While the Tibetan text here reads klad, ‘brain’, following the Sitātapatrā dhāraṇī (Tōh. 591), the term is more likely gnad, ‘joints’.
 18. The ten reasons for liberation (bsgral ba'i zhing bcu) refer to the ten evil deeds which, when all enacted by a single enemy, make that enemy suitable for liberation. According to the Nyingma School these are: 1) a general enemy of the Three Jewels (dkon mchog spyi dgra), 2) the personal enemy of the vajra-master (rdo rje slob dpon gyi sgos dgra), 3) a samaya corruptor (dam nyams pa), 4) one who has contravened samaya (dam las log pa); 5) one who has shared secret samayas with those who are improper vessels for the path of secret mantra (dam la 'khus pa ste gsang ba snod ngan la spel ba), 6) one who arrives at a congregation of practitioners and berates them (sgrub pa'i 'du bar 'ong nas gshe ba), 7) one who, like the chief of a band of armed robbers, harms everyone (yongs la gnod pa'i jag dpon lta bu), 8) one called ‘hostile to samaya’ – who is the sort who needs to be exorcised (dam dgra zhes bya ba ste bzlog pa mkhan lta bu); 9) one whose style of negative conduct is non-virtuous through-and-through (mi dge ba kho na longs spyod pa ngan pa'i ngang tshul can) and 10) beings of the three lower realms (ngan song gsum).
 19. Lit. the king who has an army and weapons and is heroic and steadfast in battle.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept