Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche—Tibetan

Practices › Long Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Kyabje Trulshik Rinpoche

Further Information:
Download this text:

༄༅། །བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

 

ཨོཾ་སྭསྟི། བསོད་ནམས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་མཚན་དཔེའི་གར། །

སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་ཆོས་སྒྲ་ཀུན་ནས་སྒྲོགས། །

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

༧ཞབས་ཟུང་རྟག་བརྟན་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

 

ཅེས་པའང་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་ཞལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་དུ་ཕུལ་བའི་ཚེ་རྒྱབ་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་འབོད་པའི་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝཱ་གིནྡྲས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །