Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche | Tibetan MastersSogyal Rinpoche

English | Español | Français | བོད་ཡིག

Trulshik Rinpoche

Sogyal Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Sogyal Rinpoche

by Kyabjé Trulshik Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭསྟི། བསོད་ནམས་བྱེ་བས་བསྐྲུན་པའི་མཚན་དཔེའི་གར། །

om svasti, sönam jewé trünpé tsenpé gar

Oṃ svasti! Your marvellous form manifests from measureless acts of merit.

སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་ཆོས་སྒྲ་ཀུན་ནས་སྒྲོགས། །

dé sum long gü chö dra künné drok

Far and wide you make the Dzogchen teachings of the Three Categories and Nine Spaces resound.

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

ngagyur tenpé gyaltsen trulpé ku

You are the incarnation who is the victory banner of the Ancient Tradition:

༧ཞབས་ཟུང་རྟག་བརྟན་གུ་རུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhabzung takten gurü jingyi lob

May the blessing of Guru Rinpoche make your life forever secure and firm!

 

ཅེས་པའང་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨའི་ཞལ་ཚབ་མཚུངས་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་བསོད་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་དམ་དུ་ཕུལ་བའི་ཚེ་རྒྱབ་བྱང་སྨོན་ཚིག་ཏུ་འཁྲུལ་ཞིག་ཏུ་འབོད་པའི་དགེ་སྦྱོང་དྷརྨ་ཝཱ་གིནྡྲས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

This prayer was composed by the monk Dharma Vāgindra, known as Trulshik Rinpoche, to bless the object of meditation of the peerless incarnation Sogyal Rinpoche, Padmasambhava's representative in the West. Siddhirastu!

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept