Khenpo Sodargye Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersAlak Zenkar Rinpoche | Tibetan MastersKhenpo Sodargye

English | 中文 | བོད་ཡིག

Alak Zenkar Rinpoche

Khenpo Sodargye

Further information:
Download this text:

༄༅། །མཁན་ཆེན་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Long-Life Prayer for Khenpo Sodargye Rinpoche

by Alak Zenkar Rinpoche

 

སྟོན་མཆོག་མཉམ་མེད་ཐུབ་དབང་སྲས་དང་བཅས། །

tön chok nyammé tubwang sé dangché

Lord Buddha, supreme and peerless teacher, with his bodhisattva heirs,

འཕགས་བོད་པཎ་གྲུབ་བདེན་ཚིག་གྲུབ་པའི་ཚོགས། །

pak bö pendrub dentsik drubpé tsok

All the learned and realized ones of India and Tibet who proclaim the words of truth,

ཁྱད་པར་ཚེ་ལ་དབང་བའི་རིག་འཛིན་བཅས། །

khyepar tsé la wangwé rigdzin ché

And especially the vidyādharas with mastery over life—

དེང་འདིར་དགེ་ལེགས་སྣང་བའི་ཤིས་པ་སྩོལ། །

dengdir gelek nangwé shipa tsol

Here and now, bestow perfect well-being and manifest good fortune.

 

མཁྱེན་པའི་ཤེས་རབ་མཁའ་ཡི་འོད་སྣང་གསལ། །

khyenpé sherab kha yi ö nangsal

Your all-knowing wisdom is like the sunlight shining through the sky,

བྱམས་བརྩེ་ལྷག་བསམ་དུང་གི་ཟླ་བ་མཛེས། །

jam tsé lhaksam dung gi dawa dzé

Your supreme intention of loving kindness the lovely conch-white moon,

མཁྱེན་གཉིས་ཉི་ཟླ་ཟུང་གི་རྣ་ཆ་ཅན། །

khyen nyi nyida zung gi nacha chen

And your twofold knowledge the ear-rings of sun and moon,

བསྟན་འགྲོའི་གཉེན་གཅིག་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག །

tendrö nyen chik kutsé tenpar shok

Sole friend of the teachings and beings, may your life be firm and long.

 

ཤེས་རིག་རིན་ཆེན་ནོར་གྱི་བང་མཛོད་ཆེས། །

sherig rinchen nor gyi bangdzö ché

The priceless jewels in your treasure-house of culture and learning

ས་ཆེན་གོ་ལའི་ཁྱོན་འདི་ཡོངས་བཀང་སྟེ། །

sa chen golé khyön di yong kang té

Fill the whole face of this vast world, and your close disciples,

བརྒྱུད་འཛིན་བུ་སློབ་རྒྱུ་སྐར་བྱེ་བའི་གྲངས། །

gyüdzin bulob gyukar jewé drang

Lineage holders, number millions, like the galaxies of stars—

སྐྱོང་མཛད་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

kyong dzé kyé chen dampé zhabten sol

You are the one who nurtures them, great and holy being, may your life be firm and long.

 

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། །

chok sum tsa sum sungmé jinlab dang

By the blessing of the Three Jewels, the Three Roots and protectors

ཚེ་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཀྱི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །

tsendzin drubpé tsok kyi den tob kyi

And the power of truth of all who accomplish and hold long life,

ཚེ་ཡི་མི་མཐུན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ནས། །

tsé yi mitün barché kün zhi né

May all obstacles endangering your life be eliminated—

སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

mawé khyuchok zhabpé ten gyur chik

Pre-eminent among teachers, may your lotus feet be ever stable.

 

མི་ཤིགས་མི་འགྱུར་གསང་བ་སྐུ་ཡི་ཁམས། །

mishik mingyur sangwa ku yi kham

Your secret wisdom body, may its nature be indestructible and immutable,

མི་འགག་མི་འགྱུར་གསང་བ་གསུང་གི་ཁམས། །

mingak mingyur sangwa sung gi kham

Your secret wisdom speech, may its nature be unceasing and unchanging,

མི་གཡོ་མི་འཕོ་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཁམས། །

miyo mipo sangwa tuk kyi kham

Your secret wisdom mind, may its nature be unmoving and inexhaustible—

གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

sang sum dorjé kham su ten gyur chik

May your three secrets possess the everlasting vajra nature.

 

ཅེས་པ་འདི་སྙིགས་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་འགྲོའི་མགོན་དང་དཔུང་གཉེན་དམ་པར་གྱུར་པ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་ལགས་སྙུན་གཞི་ལས་གྲོལ་བའི་མཐུན་རྐྱེན་དུ་ཤར་མི་ཉག་འཁྱམ་པོ་པ་ཐུབ་བསྟན་ཉི་མར་འབོད་པ་དེས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །

The true friend and protector of living beings in this dark age is the precious Khenpo Sonam Dargye. So that every favourable condition will accrue to free him from all illness, the wanderer from Minyak called Tudeng Nima made this keen and wholehearted prayer, and may it come about exactly as it says.

 

| © Rigpa Translations, 2023. Reproduced with permission.

 

Version: 1.3-20230709

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept