Prayer to Vidyādhara Gurus

Practices › Prayers | Tibetan MastersChokgyur Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Chokgyur Dechen Lingpa

Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

A Prayer to the Vidyādhara Gurus

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས་རྩ་གསུམ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱིན་རླབས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་ངོ་། །

from A Shower of Precious Blessings: A Garland of Supplications to Guru Rinpoche, Embodiment of All Refuge Objects, and to the Three Roots and Lineage Masters

by Chokgyur Dechen Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

emaho, chöying nampar dakpé zhingkham su

Emaho—O wonder! In the immaculate dharmadhātu realm,

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

kyemé chöku dakpé podrang né

Within the palace of dharmakāya, pure and unborn,

ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chöku kuntuzangpo la solwa deb

Dharmakāya Samantabhadra: to you I pray!

སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyemé chöku tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the birthless Dharma body!

 

འོག་མིན་འཐུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

womin tukpo köpé zhingkham su

In the Densely-Ornamented Realm of Akaniṣṭha,

གཏི་མུག་རྣམ་དག་མེ་ལོང་ཕོ་བྲང་ནས། །

timuk namdak melong podrang né

Within the mirror-like palace of immaculate ignorance,

སངས་རྒྱས་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye nampar nang dzé la solwa deb

Buddha Vairocana: to you I pray!

གཏི་མུག་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

timuk namdak tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the utter purity of ignorance!

 

ཤར་ཕྱོགས་མངོན་པར་དགའ་བའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

sharchok ngönpar gawé zhingkham su

In the eastern pure realm of Profound Joy,

ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་སྟོང་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །

zhedang namdak tongnyi podrang né

Within the emptiness palace of immaculate anger,

སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye dorjé sempa la solwa deb

Buddha Vajrasattva: to you I pray!

ཞེ་སྡང་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhedang namdak tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the utter purity of anger!

 

ལྷོ་ཕྱོགས་དཔལ་ལྡན་མཛེས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

lhochok palden dzepé zhingkham su

In the southern pure realm of Glorious Beauty,

ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་མཉམ་ཉིད་ཕོ་བྲང་ནས། །

ngagyal namdak nyamnyi podrang né

Within the equality palace of immaculate pride,

སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye rinchen jungden la solwa deb

Buddha Ratnasambhava: to you I pray!

ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngagyal namdak tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the utter purity of pride!

 

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

nubchok dewachen gyi zhingkham su

In the western pure realm of Great Bliss,

འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་སོར་རྟོག་ཕོ་བྲང་ནས། །

döchak namdak sortok podrang né

Within the discriminating palace of immaculate desire,

སངས་རྒྱས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye nangwa tayé la solwa deb

Buddha Amitābha: to you I pray!

འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

döchak namdak tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the utter purity of desire!

 

བྱང་ཕྱོགས་ལས་རབ་རྫོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ། །

jangchok lerab dzokpé zhingkham su

In the northern pure realm of Fulfilled Activity,

ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་བྱ་གྲུབ་ཕོ་བྲང་ནས། །

trakdok namdak ja drub podrang né

Within the all-accomplishing palace of immaculate jealousy,

སངས་རྒྱས་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye dön yö drubpa la solwa deb

Buddha Amoghasiddhi: to you I pray!

ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trakdok namdak tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the utter purity of jealousy!

 

སེམས་དཔའ་བརྒྱད་དང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་དང་། །

sempa gyé dang sangye tong tsa dang

Eight male bodhisattvas, thousand buddhas,

སེམས་མ་བརྒྱད་སོགས་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་། །

sem ma gyé sok longku tulkü zhing

Eight female bodhisattvas, and all others

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye changsem nam la solwa deb

Of the saṃbhogakāya and nirmāṇakāya pure realms—to you I pray!

བདག་རྒྱུད་བྱིན་བརླབ་གཞན་རྒྱུད་གྲོལ་བ་དང་། །

dak gyü jin lab zhen gyü drolwa dang

Let my mindstream be blessed and others' mindstreams liberated!

ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trinlé chok chur gyepar jingyi lob

Bless us so enlightened activity spreads throughout the ten directions!

 

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་གཅིག་བསྡུས་པའི། །

dü sum deshek tamché chikdü pé

Precious Padmākara, venerable guru who singly embodies

རྗེ་བཙུན་གུ་རུ་པདྨ་རིན་པོ་ཆེ། །

jetsün guru pema rinpoche

All sugatas throughout the three times;

སློབ་དཔོན་བརྒྱད་དང་མ་གཅིག་མཚོ་རྒྱལ་མ། །

lobpön gyé dang ma chik tsogyalma

Eight ācāryas and sole mother Lady Tsogyal;

ལོ་པཎ་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lo pen jebang nam la solwa deb

Lotsawas, paṇḍitas, lord and subjects—to you I pray!

 

བསྐྱེད་རྫོགས་མཐར་ཕྱིན་རྩ་རླུང་མངོན་གྱུར་ནས། །

kyedzok tarchin tsalung ngöngyur né

Bless me that by perfecting generation and completion,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ནས་སུ། །

chimé tsé yi ngödrub tob né su

And actualizing the subtle channels and winds,

ཚེ་འདིར་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé dir jalü drubpar jingyi lob

I attain the siddhi of immortality and accomplish rainbow body in this very life!

 

ཆོས་རྒྱལ་རིམ་བྱོན་གཏེར་ཆེན་གཏེར་ཕྲན་དང་། །

chögyal rim jön terchen tertren dang

Succession of Dharma kings, major and minor tertöns,

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་སོགས། །

kater gyüpé lama rigdzin sok

Vidyādhara gurus of the Scriptural and Treasure Lineages,

རྒྱ་བོད་རིས་མེད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gya bö rimé lamar solwa deb

All gurus of all traditions of India and Tibet—to you I pray!

དག་སྣང་བརྩོན་འགྲུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

daknang tsöndrü kyewar jingyi lob

Bless me that pure perception and diligence may grow!

 

ལོངས་སྐུའི་ཞིང་དུ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

longkü zhing du tönpa dorjé sem

Teacher Vajrasattva of the saṃbhogakāya realm;

ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། །

tubpé nyentö lak na dorjé dang

Śrāvakas who listen to the Muni; Vajrapāṇi;

པད་འབྱུང་དྲུང་དུ་རྒྱལ་སྲས་མུ་རུབ་བཙན། །

pejung drung du gyalsé mu rub tsen

Murub Tsenpo, bodhisattva in Padmasambhava’s presence;

ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་མཆོག །

zabter ngadak sangye lingpa chok

Supreme Sangyé Lingpa, sovereign of profound treasures;

ཡང་སྤྲུལ་རིག་འཛིན་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་དང་། །

yangtrul rigdzin mingyur dorjé dang

Re-emanated vidyādhara, Mingyur Dorjé;

གུ་དྲག་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

gu drak kabab rigdzin chokgyur ling

Vidyādhara Chokgyur Lingpa, who holds the transmission of Guru Drakpo;

མ་འོངས་གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་ཀུན་ལྡན་དང་། །

ma ong tertön drimé künden dang

And future treasure revealers Drimé Künden

སངས་རྒྱས་མོས་པ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangye möpachen la solwa deb

And Sangyé Möpachen—to you I pray!

འབྲེལ་ཚད་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dreltsé dön dang denpar jingyi lob

Grant your blessings that all encounters be beneficial!

 

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས། །

jingyi lob shik lama rigdzin tsok

Assembly of vidyādhara gurus, grant your blessings!

བར་ཆད་སོལ་ཅིག་རིག་འཛིན་སངས་རྒྱས་གླིང་། །

barché sol chik rigdzin sangye ling

Vidyādhara Sangyé Lingpa, dispel all obstacles!

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྩལ། །

ngödrub tsol chik mingyur dorjé tsal

Mighty Mingyur Dorjé, grant the siddhis!

ཕྲིན་ལས་རྒྱས་ཤིག་རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་། །

trinlé gyé shik rigdzin chokgyur ling

Vidyādhara Chokgyur Lingpa, perpetuate enlightened activity!

ཁྱེད་ཀྱིས་རྗེས་འཛིན་བུ་སློབ་བདག་ཅག་ལ། །

khyé kyi jedzin bulob dakchak la

Upon us, the disciples whom you embrace with care,

བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་དྲིན་ཅན་བླ་མ་རྗེ། །

jingyi lob shik drinchen lama jé

Gracious lord gurus, bestow your blessings!

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

tsé chik sangye drubpar dzé du sol

Help us attain awakening within this very life!

 

ཞེས་རིག་སྔགས་འཆང་བ་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་ནས་ཡང་ཡང་བསྐུལ་ངོར། རིག་འཛིན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་བདེ་བ་རྩལ་གྱི་མཚམས་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་དགེ། ཡི་གེ་པ་ནི་ཞུ་བ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས། །

This was composed by vidyādhara Chokgyur Lingpa in the retreat house at Dewatsal, in response to repeated requests by the vidyāmantradhara Rigdzin Paljor. It was transcribed by the petitioner himself.

 

| Samye Translations (trans. Oriane Lavolé and Laura Swan, ed. Libby Hogg), 2020.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept