Golden Mañjuśrī Sādhana

Deities › Mañjuśrī | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Orange Mañjuśrī

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་སེར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས། །

A Sādhana of Golden Mañjughoṣa

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་བསྟེན། །

lama chok sum güpé kyab su ten

By respectfully relying on the Guru and Three Jewels as refuge,

འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་བསྟོད་སྒྲུབ་མཐུས། །

dro kün dral chir jampal tö drub tü

And through the power of praising and accomplishing Mañjuśrī in order to liberate all beings,

སེམས་ཅན་བདེ་ལྡན་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ། །

semchen deden dukngal kün dangdral

May sentient beings enjoy happiness, be free from all kinds of suffering,

བདེ་ལས་མི་ཉམས་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག །

dé lé mi nyam tangnyom la né shok

Never be separated from happiness and abide in equanimity.

ལན་གསུམ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས།

Repeat this three times. Then, recite “oṃ svabhāva..etc.”

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ།

om sobhawa shuddha sarwa dharma sobhawa shuddho ham

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་དང་རྟེན་འབྱུང་ཟུང་འཇུག་ཆོ་འཕྲུལ་ལས། །

tong dang tenjung zungjuk chotrul lé

Arising from the unified display of emptiness and dependent origination,

གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་དྷཱིཿཡིག་གིས། །

né sum om ah hung dang dhih yik gi

Three places marked with oṃ āḥ hūṃ and syllable dhīḥ

སྤྱན་དྲངས་མདུན་མཁར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

chendrang dün khar jetsün jampé yang

Invoke noble Mañjughoṣa into the sky before me—

དམར་སེར་རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་གླེགས་བམ་འཛིན། །

marser raldri char zhing lekbam dzin

Orange in colour and holding a sword and volume of text.

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་མཛེས་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས། །

dar dang rinchen gyen dzé kyiltrung gi

He wears jewel ornaments and silken garments and his two legs are crossed,

པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་དབང་བསྐུར་རྒྱས་གདབ་གྱུར། །

pé da la zhuk wangkur gyé dab gyur

As he sits upon a lotus and moon-disc, empowered and sealed.

ཐུགས་སྲོག་ལས་བྱུང་བསྟོད་སྤྲིན་རིགས་སྔགས་ཕྲེང་། །

tuk sok lé jung tö trin rik ngak treng

From his vital syllable arise clouds of praise and the mantra garland.

བདག་ཐིམ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་གྱུར། །

dak tim yeshe nangwa gyepar gyur

Dissolving into me and causing wisdom’s radiance to expand.

གང་གི་བློ་གྲོས་སོགས། ལན་གསུམ་དང་།

Repeat “Gang gi lodrö...etc” three times.

གང་གི་བློ་གྲོས་སྒྲིབ་གཉིས་སྤྲིན་བྲལ་ཉི་ལྟར་རྣམ་དག་རབ་གསལ་བས། །

gang gi lodrö drib nyi trindral nyi tar namdak rabsalwé

Your wisdom is brilliant and pure like the sun, free from the clouds of the two obscurations.

ཇི་སྙེད་དོན་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས་ཕྱིར་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གླེགས་བམ་འཛིན། །

jinyé dön kün jizhin zik chir nyi kyi tukkar lekbam dzin

You perceive the whole of reality, exactly as it is, and so hold the book of Transcendental Wisdom at your heart.

གང་དག་སྲིད་པའི་བཙོན་རར་མ་རིག་མུན་འཐུམས་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གཟིར་བའི། །

gangdak sipé tsönrar marik mün tum dukngal gyi zirwé

You look upon all beings imprisoned within saṃsāra, enshrouded by the thick darkness of ignorance and tormented by suffering,

འགྲོ་ཚོགས་ཀུན་ལ་བུ་གཅིག་ལྟར་བརྩེ་ཡན་ལག་དྲུག་བཅུའི་དབྱངས་ལྡན་གསུང༌། །

dro tsok kün la bu chik tar tsé yenlak drukchü yangden sung

With the love of a mother for her only child. Your enlightened speech, endowed with sixty melodious tones,

འབྲུག་ལྟར་ཆེར་སྒྲོགས་ཉོན་མོངས་གཉིད་སློང་ལས་ཀྱི་ལྕགས་སྒྲོགས་འགྲོལ་མཛད་ཅིང༌། །

druk tar cher drok nyönmong nyi long lé kyi chak drok droldzé ching

Like the thundering roar of a dragon, awakens us from the sleep of destructive emotions and frees us from the chains of karma.

མ་རིག་མུན་སེལ་སྡུག་བསྔལ་མྱུ་གུ་ཇི་སྙེད་གཅོད་མཛད་རལ་གྲི་བསྣམས། །

marik münsel dukngal nyugu jinyé chödzé raldri nam

Dispelling the darkness of ignorance, you wield the sword of wisdom to cut through all our suffering.

གདོད་ནས་དག་ཅིང་ས་བཅུའི་མཐར་སོན་ཡོན་ཏན་ལུས་རྫོགས་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་སྐུ། །

döné dak ching sa chü tar sön yönten lü dzok gyalsé tuwö ku

Pure from the very beginning, you have reached the end of the ten bhūmis and perfected all enlightened qualities. Foremost of the Buddha’s heirs,

བཅུ་ཕྲག་བཅུ་དང་བཅུ་གཉིས་རྒྱན་སྤྲས་བདག་བློའི་མུན་སེལ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་འདུད། །

chu trak chu dang chunyi gyen tré dak lö münsel jampé yang la dü

Your body is adorned with the hundred and twelve marks of enlightenment. To Mañjughoṣa, the ‘Gentle-voiced’, I prostrate, and pray: dispel the darkness from my mind!

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

om a ra pa tsa na dhih

oṃ arapacana dhīḥ

བཟླ། བརྩེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱི་སོགས།

Repeat the mantra. Then, recite “Tseden khyé kyi ...etc”.

བརྩེ་ལྡན་ཁྱེད་ཀྱི་མཁྱེན་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས། །

tseden khyé kyi khyen rab özer gyi

With all of your kindness and love, let your wisdom’s shining light

བདག་བློའི་གཏི་མུག་མུན་པ་རབ་བསལ་ནས། །

dak lö timuk münpa rabsal né

Clear the darkness of my ignorance, once and for all.

བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་གཞུང་ལུགས་རྟོགས་པ་ཡི། །

ka dang tenchö zhung luk tokpa yi

Grant me, I pray, the intelligence, the brilliance

བློ་གྲོས་སྤོབས་པའི་སྣང་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

lodrö pobpé nangwa tsal du sol

To understand the scriptures—the words of the Buddha and works of the masters.

 

གང་ཚེ་བལྟ་བར་འདོད་པའམ། །

gang tsé tawar döpa am

And whenever I wish to look upon you,

ཅུང་ཟད་འདྲི་བར་འདོད་ན་ཡང༌། །

chungzé driwar dö na yang

Or ask of you anything at all,

མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཁྱེད་ཉིད་ནི། །

gönpo jamyang khyé nyi ni

Lord and protector, Mañjughoṣa,

གེགས་མེད་པར་ཡང་མཐོང་བར་ཤོག །

gek mepar yang tongwar shok

Let me see you without any hindrance!1

 

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །

jampal zhönnu khyö kyi tukkyé dang

Just like the Youthful Mañjuśrī — in exalted intention,

མཛད་པ་སྨོན་ལམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཚུལ། །

dzepa mönlam khyen tsé nü pé tsul

Activities, aspirations, wisdom, love and capacity,

བླ་མེད་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཇི་འདྲ་བ། །

lamé yeshe gyutrul ji drawa

Whatever displays of unsurpassable wisdom there might be —

དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་བདག་སོགས་འགྱུར་བར་ཤོག །

dendra khonar dak sok gyurwar shok

May I and other beings come to be exactly as he is.

 

ཅེས་པའང་ལྷོ་ལྗོངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་བསླབ་གྲྭ་རྣམས་ཀྱི་འདོན་བྱར་སྒོམ་ཆེན་ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོའི་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉི་ཤར་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བྲིས་པ་འབྲེལ་ཚད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་སྤྱོད་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།

When the great meditator Tsering Gyatso requested a chant text for students of National Dharma Institute in Lhojong, I, Jigme Khyentse Özer (Dilgo Khyentse Rinpoche), wrote this in the main shrine of Kyerchu temple in Paro at sunrise on the tenth day of the seventh month. May whoever makes a connection with this liturgy enjoy the splendor of wisdom radiance.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2019.

  1. Bodhicaryāvatāra, X.53

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept