Biographical Prayer to Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Literary Genres › BiographyBiographical Prayers | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་སྙིང་པོ་ངོ་མཚར་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ་བཞུགས་སོ།    །

The Quintessence of Marvellous Nectar

A Prayer Based on the Liberational Life of the Gentle Protector Guru

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སེམས།    །

chöying künkhyab khyen nyi yeshe sem

Wisdom embodiment of twofold omniscience pervading the dharmadhātu,

དག་པའི་ཞིང་ཀུན་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ།    །

dakpé zhing kün gyutrul gyatsö pal

Resplendent amidst an ocean of illusory forms in all the pure realms,

བདག་སོགས་འདུལ་ཕྱིར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་ཚུལ།    །

dak sok dul chir khorlö wangchuk tsul

You appeared in the form of a lord of the maṇḍala to tame the likes of me—

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གསོལ་བ་འདེབས།    །

jamyang chökyi lodrö solwa deb

Jamyang Chökyi Lodrö, to you I pray.

 

འཕགས་བོད་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་བསྒྲངས་ཡས་ཀྱི།    །

pak bö tenpé shingta drang yé kyi

Khyentse Wangpo was the embodiment of the universal wisdom

ཡེ་ཤེས་སྤྱི་གཟུགས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཉིད།    །

yeshe chizuk khyentsé wangpo nyi

Of countless charioteers of the teachings from the Land of Āryas and Tibet.

བསམ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་དུ་སྐུ་སྤྲུལ་ནས།    །

samzhin ten drö pal du ku trul né

You were his intentional emanation, a splendour of the teachings and beings,

རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dorjé lung gi ngak la solwa deb

Praised in vajra prophecies—to you I pray.

 

རྡོ་རྗེ་གདན་དངོས་ཀཿཐོག་ཆོས་ཀྱི་ཁྲིར།    །

dorjé den ngö kah tok chö kyi trir

You were installed on the dharma throne at Katok, the true Vajra Seat,

ཞབས་པད་བཀོད་ཅིང་ཀུན་གཟིགས་ཆོས་རྒྱ་མཚོས།    །

zhabpé kö ching künzik chö gyatsö

And the all-seeing Chökyi Gyatso1

སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་ཐབས་བཀོད།    །

dompa sum gyi tek chok gyaltab kö

Invested you with the supreme vehicle’s sovereignty of the three sets of vows.

གསན་བསམ་རྣམ་ཐར་རྒྱས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

sen sam namtar gyé la solwa deb

To you, in whom liberating study and contemplation flourished, I pray.

 

ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་ཀུན་ཐུགས་སུ་ཆུད།    །

chinang rigpé né kün tuk su chü

You mastered all the outer and inner fields of knowledge,

འཆད་རྩོད་རྩོམ་པས་དག་པའི་རྣམ་ཐར་བསྐྱངས།    །

ché tsö tsompé dakpé namtar kyang

And maintained a pure life of exposition, debate and composition.

སྨིན་གྲོལ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་བསྟན་མཆོག་གི།

mindrol chö kyi jungné ten chok gi

Source of maturing and liberating Dharma, sole charioteer

ཤིང་རྟ་གཅིག་པུར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

shingta chikpur gyur la solwa deb

Of the supreme teachings, to you I pray.

 

རིམ་གཉིས་ཏིང་འཛིན་ཡོན་ཏན་མངའ་དབང་འབྱོར།    །

rim nyi tingdzin yönten nga wangjor

You mastered the qualities of two-stage samādhi,

གཟུངས་དང་སྤོབས་པའི་གཏེར་མཛོད་དངོས་སུ་གྲོལ།    །

zung dang pobpé terdzö ngö su drol

And unlocked a treasury of mnemonic retention (dhāraṇī) and courageous eloquence.

ཟབ་རྒྱས་མདོ་རྒྱུད་གསང་བ་གཟིགས་པས་རྟོགས།    །

zabgyé dogyü sangwa zikpé tok

You saw the secret of the sūtras and tantras, profound and vast, and gained realization.

འཛིན་སྤེལ་སྡུད་པའི་བྱེད་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dzin pel düpé jepor solwa deb

Master of upholding, propagating and gathering, to you I pray.

 

བཀའ་གདམས་གསར་རྙིང་ལམ་འབྲས་མར་ཤངས་ཀྱི།    །

kadam sar nying lamdré mar shang kyi

The teachings of the old and new Kadam, Lamdré, Marpa and Shangpa Kagyü,

བཀའ་བརྒྱུད་ཞི་གཅོད་ཇོ་ཞལ་དུས་འཁོར་ལོ།    །

kagyü zhi chö jo zhal dükhor lo

Pacifying (Zhijé), Severance (Chöd), Jonang and Zhalu Kālacakra,

སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ལེགས་གསན་ཅིང་།    །

ngagyur kater yongdzok lek sen ching

And the kama and terma of the Ancient Translations—you masterfully studied them all.

གངས་ཅན་ཁྱབ་པར་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

gangchen khyabpar pel la solwa deb

To you, who then disseminated them throughout the Land of Snows, I pray.

 

དོན་གྱི་སྤངས་རྟོགས་འཕགས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས།    །

dön gyi pang tok pakpé gopang nyé

In reality, through elimination and realization, you attained the level of an ārya.

ཚུར་མཐོང་མཛད་པ་ཆོས་དང་མཐུན་པར་སྟོན།    །

tsur tong dzepa chö dang tünpar tön

For those of limited vision, you displayed acts in accordance with the Dharma.

ཆོས་བརྒྱད་བསྙེམས་བྲལ་རེ་དོགས་མདུད་པ་གྲོལ།    །

chö gyé nyemdral redok düpa drol

Uninvolved in the eight worldly concerns, you untied the knots of hope and fear.

འཁྲུལ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གསོལ་བ་འདེབས།    །

trulzhik naljor wangchuk solwa deb

Delusion-conquering lord of yogins, to you I pray.

 

རྩ་གསུམ་ལྷ་ཡི་དགྱེས་ཞལ་དུས་ཀུན་གཟིགས།    །

tsa sum lha yi gyé zhal dü künzik

You continually beheld the smiling faces of the deities of the Three Roots.

ཆོས་ཀྱི་སྒོ་གཏད་བྱིན་བརླབས་རྒྱུན་བསྙེན་པས།    །

chö kyi go té jinlab gyün nyenpé

Through the doors of Dharma, entrustment, blessings and regular recitation,

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་སེལ་བའི།    །

dön nyi lhündrub ten drö gü selwé

You spontaneously accomplished the twofold benefit, like a great sun

ཕན་བདེའི་ཉིན་བྱེད་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

pendé nyinjé chenpor solwa deb

Of benefit and happiness banishing troubles for the teachings and beings—to you I pray.

 

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་མཐར་སོན་ཏེ།    །

kunzang dorjé namtar tar sön té

When you reached the end of your ever-perfect vajra life of liberation,

ཐ་མའི་མཛད་པ་ངོ་མཚར་བཅས་ཏེ་བསྟན།    །

tamé dzepa ngotsar ché té ten

You displayed your final act accompanied by wondrous signs.

སླར་ཡང་བསྟན་དང་ལྷག་མའི་གདུལ་བྱའི་ཕྱིར།    །

lar yang ten dang lhakmé duljé chir

Then, once more, for the sake of the teachings and to train disciples who remained

སྤྲུལ་པའི་ཉིན་བྱེད་འཆར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

trulpé nyinjé char la solwa deb

You arose in a sun-like emanation—to you I pray.

 

དཔལ་མགོན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་རྗེས་དྲན་པས།    །

palgön lamé namtar jedren pé

By recalling your liberational life, O glorious protector guru,

གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་བདག་གིས་མངོན་དུ་གྱུར།    །

solwa tab zhin dak gi ngön du gyur

And praying to you, may I gain the corresponding realization.

ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་མོས་གུས་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས།    །

chi dzé lek tong mögü kya reng kyi

May the dawning devotion of seeing all your deeds as positive

དགོངས་བརྒྱུད་ཉིན་བྱེད་སྙིང་ལ་འདྲེན་གྱུར་ཅིག  །

gonggyü nyinjé nying la dren gyur chik

Draw the sun of mind-direct transmission into my heart.

 

མགོན་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་མངོན་བརྙེས་ཚུལ་བསྟན་ཚེ།    །

gön khyö changchub ngön nyé tsul ten tsé

O protector, when you ultimately display the attainment of awakening,

ཉེ་བའི་སྲས་སུ་གྱུར་ནས་ཐུགས་མཛོད་འཛིན།    །

nyewé sé su gyur né tuk dzö dzin

May I be there among your closest heirs and hold your wisdom treasury.

མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ནས།    །

nyepa sum gyi tuk yi chik dré né

Through the three means of delight, may I blend my mind with your wisdom,

འཇམ་མགོན་མཛད་པ་མཐའ་དག་བསྒྲུབ་ནུས་ཤོག  །

jam gön dzepa tadak drub nü shok

And may I be able to accomplish all the Gentle Protector’s enlightened deeds.

 

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་ཞལ་སློབ་རྒྱལ་རྩེ་ཁྲོ་དགའི་སྲས་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེས་ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས།  དགེ་སློང་དམ་ཆོས་གྲགས་པས་ཀྱང་བསྐུལ་ངོར་༧བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་མདོ་ཁམས་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྱན་སྔར་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག  །

Thus, in response to a request, supported by a silk scarf, from the all-seeing precious master’s own disciple Trogawa Sé Rinpoche of Gyangtse2 and from the monk Damchö Drakpa, I, Khyentse Özer Tashi Paljor of Kham, who was cared for3 by the guru Mañjuvajra, wrote this and offered prayers in the presence of the master’s precious relics. May it bring virtue and excellence!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources

Bkra shis dpal 'byor. "'Jam mgon bla ma’i rnam thar gsol 'debs snying po ngo mtshar bdud rtsi’i nying khu/" in gSung ʼbum rab gsal zla ba. 25 vols. Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 3: 70a–71a.

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'Jam mgon bla ma’i rnam thar gsol 'debs snying po ngo mtshar bdud rtsi’i nying khu/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. Vol. 3: 291–294

 

Version: 1.0-20220210

  1. Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925).
  2. Dr. Trogawa Rinpoche (1931–2005).
  3. Following the Dilgo Khyentse sungbum edition. The version in Jamyang Khyentse’s collected writings here omits rjes.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept