The Sun of Ambrosial Wisdom

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersDilgo Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersSakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Dilgo Khyentse Rinpoche

Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཉིན་བྱེད་བཞུགས་སོ། །

The Sun of Ambrosial Wisdom

A Guru Yoga of Dharmarāja Sakya Paṇḍita

by Dilgo Khyentse Rinpoche

 

ཕྱི་སྒྲུབ་ནི།

The Outer Practice:

ཨ།    སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་། །

a nangsi namdak womin dechen zhing

Ah! Where all that appears and exists is completely pure, Akaniṣṭha, the realm of great bliss—

བཀོད་པ་རབ་མཛེས་རང་མདུན་མཆོད་སྤྲིན་དབུས། །

köpa rab dzé rang dün chötrin ü

Before me, amidst a ravishing display of cloud-like offerings,

འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །

jampé yang ngö sakya pandita

Is Mañjughoṣa in person, Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen.

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་མཚན་དཔེའི་གཞོན་ཚུལ་མཛེས། །

kün ga gyaltsen tsenpé zhön tsul dzé

Youthful and handsome, adorned with all the enlightened marks,

ངུར་སྨྲིག་ཆོས་གོས་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་བཀླུབས། །

ngurmik chögö sum gyi dzepar lub

And attractively clothed in three saffron dharma robes,

ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀར་ཆོས་འཆད་ཕྱག་རྒྱ་ལས། །

chak nyi tukkar chö ché chakgya lé

At his heart his two hands form the Dharma-teaching mudrā.

པད་སྡོང་ཟུང་སྟེང་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་བསྣམས། །

pedong zung teng raldri lekbam nam

Both hold lotus stalks, upon which rest a sword and a scripture,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

zhab nyi dorjé kyiltrung pé dé teng

His legs are vajra-crossed, and he is seated upon a lotus and moon.

དགྱེས་འཛུམ་བརྩེ་བའི་སྤྱན་གྱིས་བདག་ལ་གཟིགས། །

gyé dzum tsewé chen gyi dak la zik

Smiling with delight, he looks upon me with love.

ཐུགས་ཀའི་དཔལ་བེར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ། །

tukké pal ber yeshe sempé tsul

As the glorious jñānasattva in his heart,

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དམར་སེར་རལ་པོད་ཅན། །

jampal zhönnu marser ral pöchen

Youthful Mañjuśrī, orange, with scripture and sword,

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་འོད་ཟེར་འབུམ་གྱིས་འཁྱུད། །

dorjé kyiltrung özer bum gyi khyü

Sits with legs in vajra posture, enveloped in myriad rays of light.

ལོངས་སྐུའི་ཆས་ཅན་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་དྷཱིཿ

longkü chechen tukkar da teng dhih

With all saṃbhogakāya attributes, upon a moon in his heart is dhīḥ,

དམར་སེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བྱིན་འབར། །

marser nyima jewé zijin bar

Blazing with the orange brilliance of a billion suns.

འཁོར་དུ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས། །

khor du sé ché gyalwé kyilkhor zhuk

Around him is a maṇḍala of buddhas and bodhisattvas.

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འཆང་བ། །

sangye kün gyi yeshe ku changwa

He possesses the wisdom kāya of all the buddhas.

དཔལ་ལྡན་བླ་མར་དད་བརྒྱའི་ཕྱག་གིས་འདུད། །

palden lamar dé gyé chak gi dü

Bowing with devotion to the glorious guru, I prostrate a hundred times,

སྣང་སྲིད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་དགྱེས་དགུར་འབུལ། །

nangsi kunzang chötrin gyé gur bul

I offer all that delights within appearance and existence as clouds of Samantabhadra’s offerings,

མི་ཤེས་སྒྲིབ་པའི་ནོངས་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །

mi shedrib pé nongpa tol lo shak

I regret mistakes due to obscured ignorance and confess them,

འཁོར་འདས་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་རྗེས་ཡི་རང་། །

khordé gé tsok gyatsor jé yi rang

And I rejoice in the ocean of virtues gathered in saṃsāra and nirvāṇa,

དྲི་མེད་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

drimé zabgyé chökhor korwar kul

I enjoin you to turn the wheel of stainless Dharma, profound and vast,

འགྲོ་ཁམས་ཇི་སྲིད་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞུགས་ནས། །

dro kham jisi dorjé kur zhuk né

And to remain in the vajra body for as long as wandering beings exist:

མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་སྲིད་ཞི་ལས་གྲོལ་ཞིང་། །

khakhyab yichen sizhi lé drol zhing

Please free beings from existence and peace as far as the reaches of space,

རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་མཐར་སོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

dzok min jang tar sönpar dzé du sol

And bring completion, maturation and training to perfection!

ཁྱོད་ནི་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡབ། །

khyö ni sé ché gyalwa kün gyi yab

You, father of all victors and their bodhisattva heirs,

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

nyimé yeshe kuchen jampé yang

Have the form of non-dual wisdom, Mañjuśrī.

རྣམ་ཐར་བསམ་ཡས་ཕྱོགས་དུས་འདྲེན་པས་བསྔགས། །

namtar samyé chok dü drenpé ngak

Your inconceivable life and liberation, a guide for all places and times, I praise.

ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །

yönten jesu drenpé solwa deb

Remembering your qualities, I pray.

བདག་གི་སྙིང་དབུས་པདྨའི་གེ་སར་རྩེར། །

dak gi nying ü pemé gesar tser

Within my heart, atop a blossoming lotus flower,

དགྱེས་པའི་མཚན་བཟང་མངོན་སུམ་བཀོད་ནས་ཀྱང་། །

gyepé tsen zang ngönsum kö né kyang

With excellent, delightful marks, truly adorned,

མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་དུ། །

gönpo khyö kyi namtar jizhin du

Just as you have done in your life and liberation, O Protector,

སྤྱོད་ནུས་བྱིན་རླབས་རྟེན་འདིར་བསྩལ་དུ་གསོལ། །

chö nü jinlab ten dir tsal du sol

Please bestow on us, your disciples, your conduct, power and blessings!

ཞེས་དང་།    ཞལ་གསུང་གསོལ་འདེབས།

Then, the prayer spoken by the master himself:1

 

ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པའི་སྤྱན་ཡངས་ཤིང་། །

sheja tamché zikpé chen yang shing

In your expansive vision, you see all that can be known,

འགྲོ་ཀུན་དགེ་ལེགས་སྒྲུབ་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །

dro kün gelek drubpé tukjé chen

In your compassion, you accomplish virtue and goodness for all beings,

བསམ་ཡས་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་སྟོབས་མངའ་བ། །

samyé trinlé dzépé tob ngawa

In your power, you perform activities beyond comprehension,

འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamgön lamé zhab la solwa deb

At the feet of the teacher Mañjunātha, Gentle Lord, I pray!

ཞེས་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་གདབ།

Thus, pray with one-pointed trust.

 

ཆོས་རྗེའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་དྷཱིཿདམར་སེར། །

chöjé tukkar da teng dhih marser

In the heart of the Dharmarāja, an orange dhīḥ rests upon a moon,

ཡི་གེ་དྲུག་པ་རྡེ་རྗེ་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །

yigé drukpa dé jé ngak kyi kor

Surrounded by the six-syllable vajra mantra.

འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །

özer trodü dro kün drib nyi jang

Light-rays shine out and then gather, purifying all beings' two obscurations,

སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་རྒྱུད་བསྐུལ་མཁྱེན་ནུས་བརྩེའི། །

sangye changsem gyü kul khyen nü tsé

And invoking the mind-streams of buddhas and bodhisattvas,

བྱིན་རླབས་འོད་ཟེར་བསྡུས་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །

jinlab özer dü né tukkar tim

Light-rays imbued with the blessings of wisdom, power and love gather and dissolve into the heart.

སྐུ་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

ku lé sam mi khyabpé özer gyi

From your form, inconceivable light rays

རང་གི་ལུས་གང་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དག །

rang gi lü gang nedön dikdrib dak

Fill my own body, and purify spiritual and physical sickness, negativities and obscurations.

མི་ཤེས་དྲི་སྦྱངས་བདག་མེད་གནས་ལུགས་དོན། །

mi shé dri jang dakmé neluk dön

With impurities of ignorance cleansed, wisdom which realizes

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར། །

tokpé yeshe gyü la kyepar gyur

The meaning of selflessness, the natural state, arises within the mind.

 

ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ

om a ra pa tsa na dhih

oṃ arapacana dhīḥ

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ།    ཐུན་མཐར།

Recite this as much as you can.
At the end of the session:

 

བླ་མའི་སྐུ་ལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

lamé ku lé yeshe dütsi gyün

From the guru’s form, ambrosial wisdom

དམར་སེར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་བྱུང་། །

marser dewa chenpö nampa jung

Pours forth as an orange stream of great bliss,

སྤྱི་གཙུག་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང་བ་དང་། །

chitsuk né zhuk lü kün gangwa dang

It enters the crown of the head and fills the whole body,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་ཞུགས། །

ku sung tuk kyi jinlab ngö su zhuk

And blessings of enlightened body, speech, and mind are truly received.

ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་མ་ལུས་དག།

lü ngak yi kyi dribpa malü dak

All obscurations of body, speech and mind purified,

བླ་མ་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་དང་། །

lama jampé dorjé sang sum dang

The three vajra secrets of Guru Mañjuśrī,

གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར། །

nyisu mepé kalzang ngön du gyur

And the good fortune of non-duality are actualized.

བླ་མ་འཁོར་བཅས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །

lama khor ché ö zhu rang la tim

The guru and entourage melt into light and dissolve into me.

གདོད་ནས་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་སེམས་ཀྱི་གཤིས། །

döné kyegak nedral sem kyi shi

The ground of mind is primordially free from arising, ceasing and abiding.

གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོར་འདྲེས་པ་ཡིས། །

nyimé yeshe pungpor drepa yi

Non-dual wisdom suffuses the aggregates.

དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་བསམ། །

wang dang ngödrub tamché tobpar sam

All empowerments and siddhis are obtained.

སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་སྐུ་ཡིས་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ། །

nangtong gyumé ku yi zhing künkhyab

All realms are pervaded by illusory forms, empty yet appearing.

རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཐེག་གསུམ་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས། །

nampa tamché tek sum chö dra drok

All sounds at all times proclaim the three vehicles’ Dharma.

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་དཔག་ཡས་འཇམ་མགོན་རྗེའི། །

khyen tsé nü pa pakyé jam gön jé

May we enjoy the glorious three secrets of Lord Protector Mañjuśrī,

གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

sangwa sum gyi pal la chö gyur chik

His wisdom, love and power beyond measure!

 

ཅེས་པའང་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་འབྲོང་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྲིན་ལས་ཉི་མ་དང་། །དོ་སྐྱ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་རྗེས་སུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆ་ཙམ་ཐོབ་པའི་འཁོས་ཆུང་གྱི་ན་བ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་བློ་གྲོས་དྲི་མེད་གཟི་བརྗེད་རབ་དགའི་དཔལ་གྱིས་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གླིང་གི་རི་རྩེ་ཌ་ལིས་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བྲིས་ཤིང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །

Due to the requests of those who closely rely upon extraordinary wisdom, realization and qualities, Tulku Trinlé Nyima (Sun of Activity), and Dokya Tulku Chökyi Nyima (Dharma Sun), the invalid of little worth who's attained but a fraction of the blessing of Dharmarāja Mañjuśrī, Jikmé Khyentsé Özer Lodrö Drimé Zijé Rabgé Pal, wrote this in the monastery of Ritsé Dali Gön in Dorjé Ling (Darjeeling), within the noble land of India, and there made prayers. May it be meaningful!

 

ཕྲིན་ལས་ཉི་མའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོས་བསྐུལ། །

First requested by the daybreak of the Sun of Activity,

ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འཆར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱི། །

And in dependence upon the rising Dharma Sun,

ཡེ་ཤེས་ཉི་མའི་བླ་སྒྲུབ་འདི་ཉིད་ཀྱིས། །

By this guru yoga, which is the wisdom sun,

རྒྱལ་བསྟན་ཉི་མ་སྒྲིབ་མེད་གསལ་གྱུར་ཅིག །

May the sun of the Buddha’s teachings shine, freed of veils!

 

མངྒ་ལཾ།    དགེའོ།།

Maṅgalaṃ! Virtue!

 

| Translated by Peter Woods and edited with the help of Stefan Mang, 2017.

  1. This four-line prayer to Mañjuśrī, which appears at the beginning of Sakya Paṇḍita’s Tsema Rikter (Tshad ma rigs gter), was later adopted as a prayer to Sakya Paṇḍita himself.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept