The Hook Which Invokes Blessings

Literary Genres › Biography | Practices › Prayers | Tibetan MastersDo Khyentse Yeshe Dorje

English | བོད་ཡིག

Do Khyentse Yeshe Dorje

Do Khyentse Yeshe Dorje

Further information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འཛིན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ་བཞུགས་སོ།།

The Hook Which Invokes the Blessings

A Supplication to the Life and Liberation of Rigdzin Jalü Dorje

by Do Khyentse Yeshe Dorje

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་འོད་མི་འགྱུར། །

dömé gönpo kunzang ö mingyur

The Primordial Protector, Küntuzangpo, the Buddha of Unchanging Light,

རྩལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་ཚོམ་བུ་ཤར། །

tsalnang yeshe rik ngé tsombu shar

Who arises as the appearing-radiance of the gathering of the five wisdoms;

ཐུགས་རྗེས་གར་བསྒྱུར་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

tukjé gar gyur drodul trulpé ku

Transforming into the dance of compassion, the nirmāṇakāya that tames beings

སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས། །

ku sum yermé gönpo tsé tayé

And is indivisible from the three kāyas, Lord Amitāyus,

སྙིང་རྗེའི་རང་གཟུགས་འཕགས་མཆོག་པད་དཀར་འཆང་། །

nyingjé rang zuk pakchok pekar chang

The embodiment of compassion, noble and supreme Holder of the White Lotus (Avalokiteśvara),

འགྲོ་ངོར་སྣང་བ་མཚོ་སྐྱེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

dro ngor nangwa tsokyé trulpé ku

The Lake Born Nirmāṇakāya (Padmasambhava), who appears in response to beings,

རིགས་བདག་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་དཔའ་བོ་དང་། །

rikdak dorsem garab pawo dang

Lord of the Family, Vajrasattva, hero Garab Dorje,

དབྱེར་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

yermé tötreng tsal la solwa deb

And the inseparable Guru Tötrengtsel, I supplicate.

 

གང་ཁྱོད་གདོང་དམར་བོད་ཀྱི་གདུལ་བའི་དོན། །

gang khyö dong mar bö kyi dulwé dön

For the sake of those to be tamed, the red-faced Tibetans,

མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་གཏེར་གྱིས་བཀང་ནས་ཀྱང་། །

ta ü tamché ter gyi kang né kyang

You filled the whole of Tibet from center to its borders with treasures.

གང་དང་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

gang dang tuksé jebang trulpé ku

I supplicate you and your emanated heart-disciples, the king and subjects,

ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

zabter gojé tsok la solwa deb

Who opened the gateway to those profound treasures.

 

དེང་དུས་ལྔ་ཕྲག་ཐ་མའི་སེམས་ཅན་ཀུན། །

dengdü nga trak tamé semchen kün

Currently, unbearable suffering is greatly increasing

བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་ཆེས་ཆེར་མཆེད་པའི་ཚེ། །

zö ké dukngal ché cher chepé tsé

For all sentient beings of the final five-hundred-year period.

དྲི་མེད་དགའ་རབ་པད་འབྱུང་བཱི་མ་ལའི། །

drimé garab pejung bi ma lé

During this time, I supplicate the supreme, single-embodied emanation

སྤྲུལ་པ་གཅིག་བསྡུས་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

trulpa chikdü chok der solwa deb

Of Drimé Özer, Garab Dorje, Pema Jungné, and Vimalamitra.

 

ལྷུམས་སུ་ཞུགས་ནས་ཏིང་འཛིན་མི་གཡོ་ཞིང་། །

lhum su zhuk né tingdzin mi yo zhing

You entered the womb never wavering from samādhi.

བཙས་པའི་ཞག་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་འགྲིམས། །

tsepé zhak sum khandrö tsokdral drim

Three days after your birth, you roamed among the assembly of ḍākinīs,

ཟླ་བཅུའི་དུས་སུ་མཁའ་འགྲོས་དབང་བསྐུར་བའི། །

da chü dü su khandrö wangkurwé

And when you were ten months old, you received empowerment from them—

རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།

rangjung trulpé ku la solwa deb

I supplicate the naturally arisen nirmāṇakāya.

 

བགྲང་བྱ་གསུམ་ནས་དཔལ་རི་རིག་འཛིན་ཞིང་། །

drangja sum né palri rigdzin zhing

At the age of the two, in Zangdokpelri (the Copper-Coloured Mountain), the realm of the awareness-holders,

སྤྲུལ་གཞིར་མཇལ་ནས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱི་བརླབས། །

trulzhir jal né wangkur jin gyi lab

You beheld the prominent nirmāṇakāya who conferred empowerment and blessings upon you—

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རིགས་ལྡན་ཚོགས་ཀུན་གྱིས། །

pawo khandro rikden tsok kün gyi

I supplicate the one who is always watched over

མེལ་ཚེས་རྟག་ཏུ་བསྐྱངས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

meltsé taktu kyang der solwa deb

By the heroes and ḍākinīs of all the noble families.

 

སྔོན་གནས་རྗེས་དྲན་རིགས་བདག་བླ་མ་བཙལ། །

ngön né jedren rikdak lama tsal

Recalling your previous lives, you searched for your lama, the Lord of the Family,1

ཐུགས་རྗེས་རྗེས་བཟུང་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ། །

tukjé jezung dü kyi yul lé gyal

Who lovingly and compassionately accepted you [as a disciple].

ཆོས་ཀྱི་བདག་པོ་རིགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་བཙས། །

chö kyi dakpo rik kyi nyugu tsé

Victorious over the hordes of demons, your potential as a Dharma Lord was brought forth—

རྟེན་འབྲེལ་དུས་སུ་སྨིན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

tendrel dü su min der solwa deb

I supplicate the one whose auspicious connections ripened on time.

 

གཞོན་ནུའི་དུས་ནས་ངེས་འབྱུང་སྐྱོ་ཤས་ཀྱིས། །

zhönnü dü né ngejung kyoshé kyi

From a young age, with the sadness born from renunciation,

རྒྱུད་བསྐུལ་ཉིན་སྣང་རྨི་ལམ་སྒྱུ་མ་དང་། །

gyü kul nyin nang milam gyuma dang

You continuously saw daily appearances as an illusory dream,

མཚན་སྣང་སྐུ་དང་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་འདྲེས། །

tsen nang ku dang jazer tiklé dré

And at night you mingled the kāyas and the spheres of rainbow light—

སྔོན་ལས་དུས་སུ་སྨིན་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

ngön lé dü su min der solwa deb

I supplicate the one whose previous karma ripened on time.

 

བཅུ་གསུམ་ལོན་ནས་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་དུ་ཞུགས། །

chusum lön né kyedzok lam du zhuk

When you reached twelve, you entered the path of generation and completion [stage practices].

ཉིན་དུས་རིགས་བདག་བླ་མའི་ཞལ་ཁྲིད་དང་། །

nyin dü rikdak lamé zhal tri dang

During the day, you received oral instructions of the Lama, the Lord of the Family,

མཚན་སྣང་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིས་བརྡ་སྤྲོད་པས། །

tsen nang pawo daki datröpé

And during the night the heroes and ḍākinīs symbolically transmitted [the teachings]

ས་ལམ་སྐད་ཅིག་བསྒྲོད་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

salam kechik drö der solwa deb

By which you traversed the stages and paths in an instant— I supplicate you.

 

བཅོ་ལྔ་ལོན་ནས་གཏེར་གྱི་ཁ་བྱང་ཐོབ། །

cho nga lön né ter gyi kha jang tob

When you reached fourteen, you obtained an inventory of treasures.

བླ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཨོ་རྒྱན་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །

lamé tukkyé orgyen jinlab kyi

By the compassion of the Lama and the blessings of Orgyen (Guru Rinpoche),

ས་གཏེར་དགོངས་པའི་གཏེར་དུ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །

sa ter gongpé ter du wanggyur né

You had the authority over earth and wisdom-mind treasures—

མཁའ་འགྲོའི་གསང་མཛོད་དབང་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

khandrö sangdzö wang der solwa deb

I supplicate the one who has the command of the secret ḍākinī treasury.

 

ཉི་ཤུ་ལོན་ནས་སྨིན་གྲོལ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ། །

nyishu lön né mindrol kyedzok la

When you reached nineteen, having mastered the generation and completion phases of maturation and liberation,

མངའ་བརྙེས་རིགས་བདག་གནང་བ་ཐོབ་ནས་སླར། །

nga nyé rikdak nangwa tob né lar

You obtained permission from the Lord of the Family.

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་ལུང་བསྟན་ཇི་བཞིན་དུ། །

pawo khandrö lungten jizhin du

Once again, in keeping with the prophecy of the heroes and ḍākinīs,

རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

naljor chöpa kyang der solwa deb

You maintained the yogic observances—I supplicate you.

 

བླ་མ་ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཞིང་། །

lama yidam ngödrub chok nyé zhing

You attained the supreme accomplishment of the lama and deity

བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་བསྲེག་མནན་འཕེན་པ་ཡིས། །

nyendrub tarchin sek nen penpa yi

And defeated the attacks of unruly demons by completing the approach and accomplishment [stages of deity practice],

མ་རུང་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ངོ་ཕམ་མཛད་པའི། །

ma rung dü kyi yulngo pam dzepé

And by burning, suppressing, and casting away [as found in those practices]—

ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

yeshe rolpé dorjér solwa deb

I supplicate you, Yeshe Rölpa’i Dorje (Vajra of Primordial-Wisdom Display).

 

བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱ་ཕྲ་བའི་རྣལ་འབྱོར་བརྙེས། །

kyerim chakgya trawé naljor nyé

You obtained the subtle, yogic mudrā of the generation phase,

རྫོགས་རིམ་རྟགས་བཅུ་ཡོན་ཏན་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །

dzokrim tak chu yönten ta ru chin

Perfected the qualities of the ten signs of the completion stage,

དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་ཨ་ཝ་དྷུ་ཏིར་བཅིང་། །

dangmé tiklé a wa dhu tir ching

And held the pure vital-essence in the central channel—

གྲུབ་བརྙེས་རིག་འཛིན་མཆོག་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

drub nyé rigdzin chok der solwa deb

I supplicate the supreme and accomplished Awareness-Holder.

 

ཁྲེགས་ཆོད་སྣང་སེམས་འདྲེས་ཤིང་གཟུང་འཛིན་ཞིག །

trekchö nang sem dré shing zungdzin zhik

By the [practice] of Cutting Through (trekchö), you mixed appearances and mind, thus destroying subject-object grasping.

དབའ་རླབས་ལ་བརྟེན་འབྲས་བུའི་དེ་ཉིད་མཐོང་། །

walab la ten drebü denyi tong

Relying on the [energy] waves, you beheld the resulting suchness.

ཐོད་རྒལ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་མཐའ་རྫོགས་པའི། །

tögal nyam nang gongpel ta dzokpé

Through the [practice] of Direct Crossing (tögel), the experiences and visions were increased to their perfect culmination—

འཁྲུལ་ཞིག་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས།

trulzhik jalü dorjér solwa deb

I supplicate Trülzhig Jalü Dorje (Indestructible Rainbow Body that Dismantles Delusion).

 

རྨི་ལམ་འོད་གསལ་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ། །

milam ösal nyam kyi nangwa la

In the experiential appearances of the clear light of dreams,

བདེ་བྱེད་བརྩེགས་དང་མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་གནས། །

dé jé tsek dang khachö sachö né

You abided in the Tiers of Bliss and other celestial and terrestrial realms.

རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་གྲལ་འགྲིམས། །

rigdzin pawo kha drötsok dral drim

You roamed among the assembly of awareness-holders, heroes, and ḍākinīs—

ཁྲག་འཐུང་དཔའ་བོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

traktung pawö zhab la solwa deb

I supplicate at the feet of Traktung Pawo (Blood Drinking Hero).

 

ཐ་སྙད་ཤེས་བྱའི་གནས་ལ་མ་སྦྱང་ཡང་། །

tanyé shejé né la ma jang yang

Although you did not study the conventional fields of knowledge,

ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡིས། །

lhenkyé yeshe dewa chenpo yi

You completely unraveled the chakra of the Wheel of Enjoyment

ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་རྩ་འཁོར་ཡོངས་ཞིག་པའི། །

longchö khorlö tsakhor yong zhikpé

By the great bliss of the innate, primordial wisdom—

བདེ་བའི་རྡ་རྗེ་དཔལ་དེར་གསོལ་བ་འདེབས།

dewé da jé pal der solwa deb

I supplicate Dewa’i Dorje Pel (Glorious, Blissful Vajra).

 

ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་སར་མངའ་བརྙེས་ཀྱང་། །

ngowo chökü gyalsar nga nyé kyang

You seized the royal seat of the essential Dharmakāya;

མ་དག་འགྲོ་བའི་ལོས་བློ་མཐུན་སྣང་དང་། །

ma dak drowé lö lo tün nang dang

Still, you performed deeds to tame impure beings

འཚམས་པར་གང་ལ་གང་འདུལ་དོན་མཛད་པའི། །

tsampar gang la gang dul dön dzepé

According to their devotion, intelligence, and common perceptions—

མཐུ་སྟོབས་དཔའ་བོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tutob pawö zhab la solwa deb

I supplicate at the feet of Tutob Pawo (Hero of Power and Strength).

 

ཡང་གསང་ལུས་མེད་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཐིག་ཆོས། །

yangsang lümé khandrö tuk tik chö

To benefit the fortunate ones of the highest capacity,

མན་ངག་སྙན་བརྒྱུད་ཡི་གེ་མོད་པའི་སྐོར། །

mengak nyengyü yigé möpé kor

You properly taught the cycle without letters, the pith instructions of the hearing lineage,

དབང་རབ་སྐལ་ལྡན་དོན་དུ་ལེགས་བསྟན་ནས། །

wang rab kalden döndu lek ten né

The doctrine of The Extremely Secret Heart-Essence of the Formless Ḍākinīs.2

འཇའ་ལུས་འོད་སྐུའི་ལམ་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jalü ökü lam tön la solwa deb

I supplicate the teacher of the path of the rainbow body of light.

 

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་ཀུན། །

zukchen zukmé drowa tadak kün

With great love and compassion, you held limitless beings,

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

jam dang nyingjé chenpö jezung né

Both those with form and those without form,

དངོས་སམ་བརྒྱུད་ནས་སྨིན་གྲོལ་སྒོར་བཅུག་ཅིང་། །

ngö sam gyü né mindrol gor chuk ching

And, directly and indirectly, ushered them through the gates of maturation and liberation—

བཙན་ཐབས་རྫོགས་སངས་རྒྱས་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsentab dzoksang gyé dzé la solwa deb

I supplicate the one who enacts the robust deeds of a perfected buddha.

 

བདག་སོགས་ཁྱེད་ཀྱི་གདུལ་བྱར་གྱུར་པ་རྣམས། །

dak sok khyé kyi duljar gyurpa nam

We who have become your disciples

ལས་ཉོན་སྡུག་བསྔལ་དྲག་པོའི་མུན་འཐུམས་ཤིང་། །

lé nyön dukngal drakpö mün tum shing

Are enveloped in the darkness of the intense sufferings of karma and afflictions.

ཁྱོད་ཀྱི་གསང་གསུམ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བ་ཡི། །

khyö kyi sang sum ting pak kawa yi

We are blind to the qualities of your three secrets, so difficult to fathom,

ཡོན་ཏན་ལྟ་བའི་འདྲེན་བྱེད་ཅེ་རེ་ལོངས། །

yönten tawé dren jé ché ré long

And the view that would guide us.

 

ལས་ངན་དབང་གིས་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟ་འཁྲུགས། །

lé ngen wang gi tetsom lokta truk

By the power of negative karma, we are conflicted with doubt and wrong views

ལོག་སྨོན་བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་དབང་ཤོར་ཞིང་། །

lok mön dü kyi dé tsok wang shor zhing

And overpowered by the demonic masses of wrong aspirations.

རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་འགལ་རལ། །

tsawa yenlak damtsik nyam gal ral

Our root and branch samayas have deteriorated, been transgressed, and torn apart.

གཏིང་ནས་འགྱོད་པ་དྲག་པོས་བཟོད་པར་གསོལ།

tingné gyöpa drakpö zöpar sol

With fervent, heartfelt regret, we pray for forgiveness.

 

རྨོངས་དང་མཉམ་འགྲོགས་དབང་ཤོར་ལོག་པར་བལྟས། །

mong dang nyam drok wang shor lokpar té

Influenced by ignorance and its close friend, wrong views,

གཤེ་ཞིང་སྐུར་པ་འདེབས་དང་དད་མེད་ཀྱི། །

shé zhing kurpa deb dang demé kyi

I have abused and slandered,

སྣང་ངོར་བསམ་བཞིན་མ་དག་ཚུལ་བསྟན་ནས། །

nang ngor samzhin ma dak tsul ten né

And intentionally demonstrated impure behavior in the presence of those without faith.

ཐེ་ཚོམ་བསྐྱེད་ཅིང་ངན་འབྲེལ་གྱིས་སྡུད་པའི། །

tetsom kyé ching ngen drel gyi düpé

I have given rise to doubt and have amassed negative connections,

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་དགོངས་པ་མ་རྟོགས་ཤིང་། །

ting pak kawé gongpa ma tok shing

And because of this, I have not realized your unfathomable and all-subsuming enlightened mind.

 

བཀའ་འགལ་ཐུགས་དཀྲུགས་ཐུགས་སུན་སྐྱོན་བརྗོད་ཅིང་། །

ka gal tuk truk tuk sün kyön jö ching

I have opposed your command, upset and disturbed your mind, proclaimed faults,

ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་དག་སྣང་འགྲིབ་གྱུར་པ། །

chi dzé lek tong daknang drib gyurpa

And have diminished my pure perception that sees all that the master does as good.

ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་བཟོད་པར་གསོལ།

yönten jesu drenpé zöpar sol

By remembering your qualities, I pray for forgiveness.

 

བླ་མའི་ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོས། །

lamé tukgyü gongpé jinlab pö

Now, by the blessings transferred from the wisdom-mind of the guru,

ད་ནི་ལས་ངན་བག་ཆགས་སྲབ་གྱུར་པས། །

dani lé ngen bakchak sab gyurpé

My negative karma and habitual tendencies are diminished.

ལོག་པར་མི་རྟོག་སྙིང་ནས་དམ་བཅའ་འཛིན། །

lokpar mi tok nying né damcha dzin

Thus, from my heart, I vow not to hold onto wrong concepts,

བརྩེ་བ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ། །

tsewa chenpö jesu zung du sol

And I pray you lovingly hold me close.

 

མགོན་ཁྱོད་ཡོན་ཏན་གབ་ཅིང་སྐྱོན་སྟོན་པས། །

gön khyö yönten gab ching kyön tönpé

Protector, you hide your qualities and display faults,

མ་དག་སེམས་ཅན་མགོ་བོ་རྨོངས་གྱུར་ཅིང་། །

ma dak semchen gowo mong gyur ching

So that we impure sentient beings are fooled.

ལས་སྐལ་ལྡན་པའང་ཐེ་ཚོམ་དབང་གྱུར་ཕྱིར། །

lekal denpa ang tetsom wang gyur chir

For the karmically fortunate beings under the sway of doubt,

གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་དུ་གསོལ། །

ting pak kawé yönten ten du sol

Please reveal your unfathomable qualities.

 

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་བགྲེས་རྒུད་མི་མངའ་ཡང་། །

dorjé ku la dré gü mi nga yang

The vajra body is not subject to decay or decline;

སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། །

kutsé tarchin dro dön yongdzok shing

Yet I pray that your life reaches its fullest extent, so that you fully accomplish the benefit of beings;

ད་དུང་འཁོར་བའི་འཇིག་རྟེན་མ་སྟོངས་བར། །

dadung khorwé jikten matongwar

And thereafter, until cyclic existence is emptied,

སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པས་འགྲོ་དོན་མཛད་དུ་གསོལ།

natsok trulpé dro dön dzé du sol

Please act to benefit beings through a myriad of emanations.

 

རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་འབྲས་བུ་ཡིས། །

tsechik solwa tabpé drebu yi

By the fruit of this one-pointed supplication,

ཞབས་ཏོག་མཐར་ཕྱིན་འགྲོ་དོན་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །

zhabtok tarchin dro dön yongdzok né

May I perfectly serve you and fully benefit beings.

ཟག་པ་བག་ཆགས་བཅས་པ་ཡོངས་ཟད་ཅིང་། །

zakpa bakchak chepa yong zé ching

Having done so, may the defilements and habitual tendencies be completely exhausted;

སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

nang zhi tarchin jalü drubpar shok

May I perfect the four visions and attain the rainbow body!

 

དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་སྐེམས་ནས། །

gewé dro kün dukngal tso kem né

By this virtue, may sentient beings’ ocean of suffering dry up.

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རང་རིག་ངོ་ཤེས་ཤིང་། །

deshek nyingpo rangrig ngoshé shing

May they recognize the reflexive awareness, the essence of the Sugata.

སྟོང་ཉིད་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་འབྲས་སྨིན་ནས། །

tongnyi changchub sem kyi dré min né

May the fruit of emptiness-bodhicitta ripen!

སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་དབུགས་དབྱུང་ཤོག

ku sum gyalwé zhing du ukyung shok

May they be assured in the realms of the victors of the three kāyas!

 

ཅེས་པའང་ཁྲོ་ཆེན་ས་དབང་མཆོག་གིས་གསུང་ནན་ལན་གྲངས་གནང་བ་ལྡོག་མི་ནུས་ཏེ་བློ་ངོར་གང་ཤར་ཐོལ་བྱུང་དུ་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེས་རང་ཆེ་འབྱིན་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་ཀྱང་དད་ལྡན་སུན་མི་འབྱིན་པའི་ཕྱིར་སྨྲས་པ་སྟེ་ཡི་གེར་འདུ་བྱེད་སློབ་བུ་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ།། །།

This was repeatedly and earnestly requested by the supreme Trochen Sawang Chok, and I was unable to refuse his request. Although this has caused self-aggrandizement to come forth, I, Jalü Dorje, in order not to disenchant those with faith, composed this supplication, which suddenly arose and filled my mind, and the disciple, Özer Thaye, wrote it down.

 

| Translated by Ryan Jacobson, 2018.

 

Source: Ye shes rdo rje. "Rig 'dzin 'ja' lus rdo rje'i rnam thar gsol 'debs byin rlabs 'gugs pa'i lcags kyu." In Mdo mkhyen brtse ye shes rdo rje'i rnam thar, pp. 406–413. Gangtok: Dodrupchen Rinpoche, null. BDRC W18047

 

Version: 1.2-20211019

  1. This refers to the First Dodrupchen, Jigme Trinlé Özer (1745–1821). See: https://treasuryoflives.org/biographies/view/Dodrubchen-Jigme-Trinle-Wozer/TBRC_P293.
  2. The Extremely Secret Heart Essence of the Formless Ḍākinīs is a set of revealed treasures discovered by Do Khyentse Yeshe Dorje. This cycle of teachings comprises the second and third volumes in his collection of treasure teachings: the Self-Release of Fixation (’dzin pa rang grol) and the Cycle for Accomplishing the Guru (bla sgrub kyi skor), respectively. For reference, see: https://www.tbrc.org/#!rid=O3JT5188%7CO3JT51883JT5245$W1PD89990.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept