Blessing Vajra and Bell and Visualizing Field of Merit

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོར་དྲིལ་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་གདབ།

Blessing the Vajra and Bell and Visualizing the Field of Merit

according to the tradition of Dodrupchen Monastery

 

Blessing the Vajra and Bell

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དམ་ཚིག་གི་རྟེན་ཅིག་ཤོས་རྡོར་དྲིལ་བཅང་དགོས་པས་བྱིན་རླབས་ནི།

One of the samayas of the Vajrayāna is to keep a vajra and bell. Therefore, perform the blessing. While saying:

ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ།

om maha benza hung

oṃ mahā vajra hūṃ

ཞེས་ལག་གཡས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར།

With your right hand hold the vajra at your heart. While saying:

ཨོཾ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཨ།

om benza ghandé a

oṃ vajra ghaṇṭa āḥ

ཞེས་ལག་གཡོན་གྱིས་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ་ཞིང་དཀུར་བརྟེན།

Ring the bell with your left hand and place it on your hip. Then say:

ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ན་བཛྲ་སྭ་བྷ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོཉཧཿ

om sarva tathagata maha anuragana benza sobhava atmako hang

oṃ sarva-tathāgata mahānuraga vajra-svabhāvātmako ’ham

ཐུགས་ཀར་འཁུད་རྒྱ་བྱ།

And perform the embracing mudrā at the level of your heart.

 

སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་གདབ་ནི།

Visualizing the Field of Merit

 

ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ལ།

For the inner practice of the Gathering of Vidyādharas (Rigdzin Düpa):

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་རིག་འདུས་མ་ཧཱ་གུ་རུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangzhin gyi né né lama dang nyisumepa rikdü maha gurü kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü zhi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the maṇḍala of the Mahāguru and the Gathering of Vidyādharas—indivisible from my guru— surrounded by all the sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samāja.

ཞེས་གཞུང་གང་ཡིན་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོ་ལ་འཇུག

Then continue with the refuge of whichever text you are using.

 

For the Gathering of Vidyādharas:1

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོས་པའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ། །

rang gi nyinggé hung lé özer tröpé lama rikdzin düpé kyilkhor gyi lhatsok tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke all the deities of the maṇḍala of the Mahāguru and the Gathering of Vidyādharas, before me in the sky. Vajra samāja.

 

ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ་ལ།

For the heart practice of the Gathering of Awesome Ones (Palchen Düpa):

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangzhin gyi né né lama dang nyisumepa palchenpo yeshe long gü kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü zhi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the maṇḍala of the Awesome Ones’ nine expanses of wisdom—indivisible from my guru—surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samāja.

ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ་ལ།

For the Female Practice of the Queen of Great Bliss (Yumka Dechen Gyalmo):

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangzhin gyi né né lama dang nyisumepa gyalyum dorjé tsünmö kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü zhi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the maṇḍala of the Vajra Queen, the mother of the victorious ones—indivisible from my guru—surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samāja.

གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་ཆེན་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལ།

For the secret practice of the Great Compassionate One, The Natural Liberation of Suffering (Dukngal Rangdrol):

རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་ཚང་བ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ

rang gi nyinggé hung gi özer gyi rangzhin gyi né né lama dang nyisumepa pakchok tukjé chenpö kyilkhor gyi lhatsok nam la chok chu dü zhi kyabyul matsangwa mepé korwa tamché dün gyi namkhar benza samadza

From hūṃ in my heart, rays of light stream out and invoke from their natural state all the deities of the maṇḍala of the supremely noble Great Compassionate One/Sublime One, the deity of Great Compassion—indivisible from my guru—surrounded by all sources of refuge of the ten directions and four times, before me in the sky. Vajra samāja.

 

སྐྱབས་སེམས་སོགས་ཀྱི་མཐར་ཚོགས་ཞིང་བསྡུ་བ་ནི།

At the end of the refuge, bodhicitta and so on, dissolve the field of merit.

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ།

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།

tsokzhing nam rang la timpar gyur

The field of merit dissolves into me.

 

| Translated by Han Kop, 2016. Edited for the Longchen Nyingtik Project, 2024.

 

Source: "skyabs yul gsal gdab" in klong chen snying thig gi 'don cha rtsa gsum tshogs bskang skor. Gangtok, Sikkim: mChod rten dgon pa, 2016, pp. 97–98.

 

Version: 1.0-20240507

  1. This is a slightly shorter version
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept