Supplementary Texts for the Concluding Rituals

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Deities of the Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྗེས་ཆོག་ཉེར་མཁོ་བཞུགས།

Supplementary Texts for the Concluding Rituals

according to the tradition of Dodrupchen Monastery

 

Blessing the Tsok

ཚོགས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མགོར་སྤྲོ་ན་ལས་རྡོར་གྱིས་ཚོགས་ཞུས་ནི།

If you want to elaborate a little when blessing the feast offerings, the shrine-master1 can request the blessing of the feast offerings in the following manner:

ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ།

tsok kyi yojé nam jingyi labpa la tuk tepar zhu

Please direct your wisdom mind to bless the articles of the feast.

ཞེས་ཞུས། དེ་ནས་ཚོགས་བྱིན་བརླབ་ལ་འཇུག

Then continue the main text with blessing the feast offerings.

༈ ཚོགས་ཐ་མའི་སྐབས་སུ་འགུགས་པ་ནི།

Before the last part of the feast, summon the negative forces.

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་པས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚོགས་ཐ་མ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག

namo, könchok sum dang tsa sum chökyong sungmé denpé nöjé dragek tamché tsok tama mikpé ten di la khuk chik

Namo. By the power and truth of the Buddha, Dharma and Saṅgha; the gurus, yidams and ḍākinīs; dharmapālas and protectors, may all harmful, obstructive forces and enemies be summoned into this focal point for visualization, the last portion of the feast offering.

ལན་གསུམ་མཐར།

After reciting this three times, say:

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཧཱུྃཿ མ་རིག་ལས་ཉོན་སོགས། 

hung, marik lé nyön....

Hūṃ. Ignorance, karma, destructive emotions…

Aspiration Prayer

༈ ཚོགས་ལ་རོལ་མཐར་སྨོན་ལམ་ནི།

After enjoying the feast offerings, recite the following aspiration prayer:

རིག་འདུས་ལ།

For The Gathering of Vidyādharas (Rigdzin Düpa):

ཧཱུྃ། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

hung, rigdzin düpé kyilkhor du

Hūṃ. By making this feast offering,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

tsok kyi chöpa pulwa yi

To the maṇḍala of the vidyādhara gurus,

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dakzhen drowa malüpa

May I and others, every single sentient being,

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

kyilkhor chik tu drubpar shok

Attain realization within the same maṇḍala!

དེ་ནས་རང་གཞུང་གི་ལྷག་ཆོག་ལ་འཇུག

Then continue with the remainder offering from the main text.

ཐུགས་ཆེན་ལ།

For The Great Compassionate One (Dukngal Rangdrol):

ཧཱུྃ། འགྲོ་འདུལ་འཕགས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

hung, drodul pakpé kyilkhor du

Hūṃ. By making this feast offering,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

tsok kyi chöpa pulwa yi

To the maṇḍala of the Noble Tamer of Beings,

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dakzhen drowa malüpa

May I and others, every single sentient being,

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

kyilkhor chik tu drubpar shok

Attain realization within the same maṇḍala!

དཔལ་འདུས་སོགས་ཁྲོ་བའི་རིགས་ལ།

For wrathful deities such as the Gathering of Awesome Ones (Palchen Düpa), say:

ཧཱུྃ། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་གྲོང་ཁྱེར་དུ། །

hung, heruka pal drongkhyer du

Hūṃ. By making this feast offering,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

tsok kyi chöpa pulwa yi

To the city of Glorious Herukas,

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dakzhen drowa malüpa

May I and others, every single sentient being,

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །

kyilkhor chik tu drubpar shok

Attain realization within the same maṇḍala!

༈ ཡུམ་ཀ་ལ།

For Yumka Dechen Gyalmo:

ཧཱུྃ། ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

hung, yeshe khandrö kyilkhor du

Hūṃ. By making this feast offering,

ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་ཡིས། །

tsok kyi chöpa pulwa yi

To the maṇḍala of wisdom ḍākinīs,

བདག་གཞན་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །

dakzhen drowa malüpa

May I and others, every single sentient being,

དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །སོགས། ཞེས་ཁ་བསྒྱུར་རོ།

kyilkhor chik tu drubpar shok

Attain realization within the same maṇḍala!

 

༈ ལྷག་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནི།

Blessing the Remainder Offering

སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་ཚོགས་ལ་རོལ་བའི་ལྷག་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། གཙང་ལྷག་དང་བཙོག་ལྷག་མཐོང་བརྒྱུད་ལྟར་བཤམས། སྤྲོ་ན་ལས་རྡོར་གྱིས་ལྷག་ཞུས་ནི།

After the practitioners have enjoyed the feast offerings, gather the leftovers. Arrange the pure and impure remainder offering as is traditionally done. If you want to elaborate, the ritual master can request the blessing of the remainder in the following manner:

ལྷག་གཏོར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་ལ་ཐུགས་གཏད་པར་ཞུ།

lhaktor jingyi labpa la tuk tepar zhu

Please direct your wisdom mind to bless the remainder offering.

ཞེས་ཞུས། ལྷག་གཏོར་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་ཧེ་རུ་ཀའི་དམ་རྒྱས་ཁ་ཕྲུ་འདེབས་བཞིན་པར།

Then, the vajra master spits on the remainder offering,2 while doing the samaya mudrā of the herukas.

 

བསྡུ་ན།

If done briefly:

ཨོྂ་ཨཱ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ནཱཾ་ཨཱདྱ་ནུཏྤནྣཏྭཱ་ཏ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ྄་སྭཱཧཱ།

om akaro mukham sarva dharmanam adyanutphanota | om ah hung pé soha

oṃ akāro mukhaṃ sarva-dharmāṇāṃ ādyanutpannatvāt | oṃ āḥ hūṃ phaṭ svāhā

ལན་ཅིག་མཐར།

Say this once, then:

ཧཱུྃཿ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་སོགས།

hung, kyilkhor chenpö....

Hūṃ. You that dwell on the edge of the great maṇḍala…

 

རྒྱས་པར་བྱེད་ན།

If done elaborately:

ཚོགས་གཞོང་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ཚོགས་ཀྱི་ལྷག་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ཞེས་བསམ་ལ། 

tsok zhong bhendé nö yang shing gyachewé nang du tsok kyi lhakma döpé yönten ngé rangzhin du gyur

Inside the vast receptacle of the feast, the remainder offerings of the feast-gathering are transformed into the five sensual delights.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ

om ah hung | pentsa amrita hung ha ho hrih

oṃ āḥ hūṃ | pañca amṛta hūṃ ha ho hrīḥ

ལྷག་མའི་དམ་རྫས་འདོད་ཡོན་གྱི་ཕུང་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པས་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར།

lhakmé damdzé döyön gyi pungpo zé mishepé namkha gangwar gyur

The samaya substances of the remainder offering are transformed into inexhaustible heaps of sensual delights which fill the whole of the sky.

ཨེ་ཨཱ་ར་ལི་ཧྲིཾ་ཧྲིཾ་ཛཿ

é a ra li hring hring dza

e ā ra li hrīṃ hrīṃ jaḥ

ཞེས་སྤྱུགས་གླུ་དང་བཅས་ལྷག་སྡུད་ཀྱི་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་རྣམས་དམ་ཚིག་གི་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས་ལ་།།

Invoke with the 'song of banishment'3 the hosts of messengers who are to enjoy the remainder offering

Offer flowers and other articles with:

ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝི་ཏྱ་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

om benza pupé dhupé aloké gendhé naiwitya shapta pratitsa ho

oṃ vajra puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda pratīccha hoḥ

ཞེས་མེ་ཏོག་ལ་སོགས་པས་མཆོད་ནས།

ལྷག་མ་ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་བཞག་ལ།

Place the remainder offering on a ‘skin from the great fields’.

ཧཱུྃཿ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་

hung, kyilkhor chenpö....

Hūṃ. You that dwell on the edge of the great maṇḍala…

སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་རོལ་དུ་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་རྣམས་ལ་བྱིན།

With this, make the offering to the elemental spirits who reside outside.

Aspiration Prayer

ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

tsokchö pulwé sönam kyi

By the merit of making this feast offering,

མི་ཟད་གཏེར་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །

mizé ter la longchö ching

May we enjoy inexhaustible treasures,

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རབ་རྫོགས་ནས། །

yeshe nangwa rabdzok né

Fully perfect the light of wisdom,

ཀ་དག་ཆེན་པོའི་ས་ཐོབ་ཤོག །

kadak chenpö sa tob shok

And attain the stage of great primordial purity!

ཅེས་གསང་བ་མཆོག་གི་སྐལ་ལྡན་དུ་སྨོན་ལམ་གདབ།

With this aspiration, pray that you may obtain the fortune to realize the supreme secret.

གཏོར་འགུགས་ནི།

Summoning the negative forces into the torma:

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་པས་གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག

namo, könchok sum dang tsa sum chökyong sungmé denpé nöjé dragek tamché sha trak mar gyi torma di la khuk chik

Namo. By the power and truth of Buddha, Dharma, and Saṅgha; the gurus, yidams, and ḍākinīs; dharmapālas and protectors; may all harmful, obstructive forces and enemies be summoned into this red torma of flesh and blood.

ལན་གསུམ་མཐར།

Recite this three times, then:

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཧཱུྃཿ  བཞེངས་ཤིག་རིག་འཛིན་སོགས། 

hung, zheng shik rigdzin...

Hūṃ. Rise up, deities in this Gathering of Vidyādharas!

གཞུང་གི་བསྐུལ་བའི་མཐར་བཀའ་སྲུང་གཏོར་འབུལ་ལ་འཇུག་པ་ན།

If you carry out the torma offering to the protectors at the end of the invocation of the main text, do the following:

སྔགས་མཆོད་བསྡུས་པ།

Concise offering with mantra

ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛཱ་ཧོ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

om shri dharmapala kshétrapala lokapala sapariwara édam balingta putsa ho kha ram khahi

oṃ śrī dharmapāla kṣetrapāla lokapāla saparivāra idaṃ baliṃ te pūjā ho kharaṃ khāhi

ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ  རང་བྱུང་ལྷུན་གྲུབ་སོགས་གཏོར་འབུལ་རྒྱས་བསྡུས་གང་འཚམས་ཀྱིས་མཆོད། 

hung hrih, rangjung lhündrub...

Hūṃ hrīḥ. The naturally arisen, spontaneously present skull-cup...4

མཐར་མཆོད་བསྟོད་ནི།

At the end, present offerings and praise.

ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱ་དྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གྷནྡྷེ་ནཻ་ཝེ་དྱ་ཤབྡ་སརྦ་པཉྩ་རཀྟ་བྷ་ལིངྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་པཱུ་ཙ་ཁཱ་ཧི།

om shri dharmapala kshétapala lokapala sapariwara benza argham padyam pupé dhupé aloké ghandhé naiwitya shapta sarva pentsa rakta balingta maha sukha putsa khahi

oṃ śrī dharmapāla kṣetrapāla lokapāla saparivāra vajra arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda sarva pañca rakta baliṃ te mahāsukha pūjā khāhi

སྔོན་ཚེ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །

ngöntsé orgyen chenpö chen nga ru

Long ago, in the presence of the great guru from Oḍḍiyāna,

ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་གང་ཟག་ལ། །

chö zhin drubpar jepé gangzak la

You pledged to protect all those who practise according to the Dharma,

མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བར་ཞལ་བཞེས་པའི། །

ma yi bu zhin kyongwar zhalzhepé

Like a mother protecting her very own child.

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chökyong sungma nam la chaktsal tö

To all you dharmapālas and guardians, I offer homage and praise!

 

༈ ཆད་ཐོ་བྱིན་རླབས་ནི།

Blessing the covenant offering:

གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

torma yeshe kyi dütsi gyatso chenpor gyur

The torma transforms into a great ocean of wisdom nectar.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཧཱུྃཿ སྔོན་ཚེ་འོག་མིན་སོགས། 

hung, ngöntsé womin...

Hūṃ. Long ago, in the Akaniṣṭha…

 

༈ བརྟན་གཏོར་བྱིན་རླབས་ནི།

Blessing the torma of the Tenma Goddesses:

བཤལ་ཆུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར།

shalchu yeshe kyi dütsi gyatso chenpor gyur

The rinsing water transforms into a great ocean of wisdom nectar.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཧཱུྃཿ དཔལ་གྱི་བཀའ་ཉན་སོགས། 

hung, pal gyi kanyen....

Hūṃ. You obey the Awesome One’s commands…

 

༈ བྲོ་མནན་གྱི་མགོར་རྒབ་འདྲེ་འགུགས་པ་ནི།

Before carrying out the dance of suppression, summon the negative spirits.

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་པས་

namo, könchok sum dang tsa sum chökyong sungmé denpé

Namo. By the power and truth of Buddha, Dharma, and Saṅgha; the gurus, yidams, and ḍākinīs; dharmapālas and protectors;

གནོད་བྱེད་དམ་སྲི་རྒབ་འདྲེ་ལོག་པར་འདྲེན་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་གཞོང་

nöjé damsi gabdré lokpar drenpa

Let all harmful samaya corruptors, negative spirits and those that pervert and lead astray

རི་རབ་གསལ་བའི་འོག་རོལ་དུ་ཁུག་ཅིག

tamché torzhong rirab salwé okrol du khuk chik

Be summoned beneath the vessels of the tormas, which are clearly visualized as Mount Meru!

ལན་ཅིག་མཐར།

Recite this once. Then:

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

ཧཱུྃཿ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སོགས། 

hung, rigdzin gyalwé....

Hūṃ. Here in this maṇḍala of the enlightened vidyādharas,

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག

dakchak pönlob yönchö khor dang chepa nam kyi tsé paljor pa tamché gyepar gyur chik

May the longevity, renown and wealth of all of us —the teachers, students, patrons and retinue—increase and flourish!

བྷྲཱུྃ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

droom pushtim kuru yé soha

bhrūṃ puṣṭiṃ kuruye svāhā

 

༈ གཏང་རག་ལ་མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས།

Replenish the offerings for the thanksgiving offering.

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om hung tram hrih ah

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ

ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག

lhadzé dang ting ngé dzin lé drubpé chi nang sangwé chötrin ngowo yeshe kyi dütsi la nampa döyön gyi trinpung zé mishepa kuntuzangpö chöpé namrol du gyepar gyur chik

Here are clouds of outer, inner and secret offerings, all created from divine substances and meditation. While their essence is wisdom nectar, they appear as unending clouds of sensory delights. May they expand and multiply, to match Samantabhadra’s vast display of offerings!

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tathagata jo bisho mukhebé sarva ta kham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarva-tathāgatebhyo viśva-mukhebhyaḥ sarvathā-khaṃ udgate spharaṇa imaṃ gagana-khaṃ svāhā

ལན་གསུམ་གྱིས་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབས་ནས།

By reciting this three times, the offering substances are blessed.

རང་གཞུང་གི་མཆོད་བསྟོད་ལ་འཇུག

Then carry out the offering and praise of the main text.

Receiving the Siddhis

དེ་ཡང་ཆོ་ག་ཞག་སྦྲེལ་མར་བྱེད་ན། ཞག་བཞི་ཡན་ཆད་ཇི་ཙམ་བྱས་པའི་ཉིན་ཐ་མར་དངོས་གྲུབ་བླང་དགོས་པས། སྐབས་འདིར་སིདྡྷི་ཅི་རིགས་དང་མ་ཧཱ་གུ་རུ་འོས་ཙམ་བྱས་ལ།

If you perform the ritual for multiple days—for three days or more—5 then on the last day one needs to receive the accomplishments. First, one recites the Vajra Guru mantra and the Mahāguru mantra as many times as one feels is appropriate. Then:

ཧོཿ རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམསཿ

ho, rigdzin kyilkhor lhatsok nam...

Hoḥ. Deities of the maṇḍala of the vidyādharas…

སོགས་ནས། སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃཿ ཞེས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་ལ་རོལ། མཐར་ཨཱོྃ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པ་ལ་སོགས་བཀའ་སྲུང་གཏོར་འབུལ་དང་མཆོད་བསྟོད་བཅས་སོང་ནས། རང་གཞུང་གི་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད་ལ་འཇུག་པ་ཀུན་ལ་འགྲེའོ། །

While chanting the mantra 'oṃ āḥ hūṃ vajra-guru padma tötreng tsal vajra-samaya jaḥ siddhi phala hūṃ āḥ', enjoy the accomplishment substances. At the end, recite 'oṃ śrī dharmapāla...' etcetera, do the torma offering, and the offering and praise for the Dharma protectors.6 Then recite the thanksgiving offering and praise of the main text. This is the same for all sādhanas.

 

གཏང་རག་གི་མཆོད་བསྟོད་ནི།

Thanksgiving Offering and Praise

ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ

om hung tram hrih ah

oṃ hūṃ trāṃ hrīḥ āḥ

ལྷ་རྫས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་གྲུབ་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ལ་རྣམ་པ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་ཟད་མི་ཤེས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་རྒྱས་པར་གྱུར་ཅིག

lhadzé dang ting ngé dzin lé drubpé chi nang sangwé chötrin ngowo yeshe kyi dütsi la nampa döyön gyi trinpung zé mishepa kuntuzangpö chöpé namrol du gyepar gyur chik

Here are clouds of outer, inner and secret offerings, all created from divine substances and meditation. While their essence is wisdom nectar, they appear as unending clouds of sensory delights. May they expand and multiply, to match Samantabhadra’s vast display of offerings!

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ སརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

nama sarva tathagata jo bisho mukhebé | sarva ta kham utgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ | sarvathā kham udgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ svāhā

ལན་གསུམ་གྱིས་མཆོད་རྫས་བྱིན་བརླབས་ནས།

By reciting this three times, the offering substances are blessed.

ནང་སྒྲུབ་རིག་འདུས་ཡིན་ན།

For the inner practice of the Gathering of Vidyādharas, make the offering with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔

om ah hung, chinang nöchü chöpé trin

Oṃ āḥ hūṃ. Outer and inner, environment and beings, all arise as offering clouds:

ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་སྣ་ལྔ་དང་༔

nyerchö döyön na nga dang

The customary offerings and the five sensory delights,

བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རྒྱལ་སྲིད་བདུན༔

tashi dzé tak gyalsi dün

Auspicious substances and symbols, seven emblems of royalty,

སྨན་གཏོར་རཀྟ་དྭངས་རེ་སྤྲོ༔

men tor rakta dang ré tro

Medicine, torma and rakta, purely and joyfully offered,

སྒེག་བཞད་གཡོ་བའི་གར་མ་དང་༔

gek zhé yowé garma dang

Beautiful offering goddesses, laughing as they dance,

བདེ་ཆེན་སྦྱོར་བའི་རིག་མ་འབུམ༔

dechen jorwé rik ma bum

And a hundred thousand consorts bringing great blissful union.

མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་ཡུལ་ཀུན༔

chöja chöjé chöyul kün

Offering, offerer and recipients of the offerings,

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་རྣམ་དག་པའི༔

yeshe ying su namdakpé

All are utterly pure within the space of wisdom;

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སོགས༔

chöpé chakgya chenpo sok

This is the great mudrā of offering, and this too

རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ལྷ་ལ་འབུལ༔

rigdzin düpé lha la bul

I present to you, deities of the Gathering of Vidyādharas.

བཞེས་ནས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

zhé né wang dang ngödrub tsol

Please accept it, and grant empowerments and attainments!

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝ་དྱ་ཤཔྟ་རཱུ་པ་ཤཔྟ་གནྡྷེ་རཱ་ས་པརྴེ་ཨཱཿཧཱུྃ་

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta rupa shapta gendhé rasa saparshé ah hung

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda rūpa śabda gandha rāsa sparśa āḥ hūṃ

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་མཆོད། 

maha pentsa amrita khahi | maha rakta khahi | maha balingte khahi

mahāpañca amṛita khāhi | mahārakta khāhi | mahābaliṃ te khāhi

Praise

ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔

hrih, machö trödral lama chö kyi ku

Hrīḥ. Guru dharmakāya, the unaltered nature, free of concepts,

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔

dechen longchö lama chö kyi jé

Guru saṃbhogakāya, the enjoyment of great bliss, lord of Dharma,

པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔

pedong lé trung lama trulpé ku

Guru nirmāṇakāya, born from within a lotus flower—

སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

ku sum dorjé chang la chaktsal tö

Guru vajradhara, the three kāyas all in one, to you I offer homage and praise!

 

གཞན་ཡང་རིག་འཛིན་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

zhenyang rigdzin trulpé kyilkhor du

And then, in this manifested maṇḍala of the vidyādharas,

དམ་ཚིག་ཐུགས་རྗེས་འཁོད་པའི་རྩ་གསུམ་ལྷ༔

damtsik tukjé khöpé tsa sum lha

Gurus, devas and ḍākinīs here on account of samaya and compassion,

ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་བ༔

yeshe ying lé trulpé ponyawa

With protectors and messengers pouring from the space of primordial wisdom—

དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

kyilkhor yongdzok lha la chaktsal tö

Deities of the entire maṇḍala, to you I offer homage and praise!

 

༈ ཡུམ་ཀའི་ཚེ།

For Yumka:

ཧོཿ སྣང་ཞིང་སྲིད་པའི་ཆོས་སོ་ཅོག༔

ho, nang zhing sipé chö so chok

Hoḥ. All phenomena of appearance and existence

འདོད་ཡོན་ལྔ་ཡི་རྒྱན་དུ་ཤར༔

döyön nga yi gyen du shar

Arise as the ornaments of the five sensory delights.

སེམས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་གཏེར་ཆེན་པོ༔

sem kyi yizhin terchenpo

This great wish-fulfilling treasure of the mind,

བླང་དོར་མེད་པའི་དགྱེས་མཆོད་འབུལ༔

langdor mepé gyé chö bul

A delightful offering beyond accepting or rejecting, I offer!

བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པུཥྤེ་དྷཱུཔེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནེེ་ཝེ་དྱ་ཤབྡ་མ་ཧཱ་མུ་དྲཱ་སརྦ་པཱུ་ཛཱ་ཨཱཿཧཱུྃཿ

benza jnana dakini pupé dhuppé aloké gendhé néwitya shapta maha mudra sarva pudza ah hum

vajra jñāna ḍākinī puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda mahā mudrā sarva pūjā āḥ hūṃ

ཞེས་དང་།

And

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་མཆོད། 

maha pentsa amrita khahi | maha rakta khahi | maha balingte khahi

mahāpañca amṛita khāhi | mahārakta khāhi | mahābaliṃ te khāhi

བསྟོད་པ།

Offer praise with the first and last verse of the praise.

ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔

hung, gyalwa kün yum dorjé naljorma

Hūṃ. Vajrayoginī, mother of all buddhas,

སྣ་ཚོགས་ཡུམ་གྱུར་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན༔

natsok yum gyur sherab parol chin

Prajñāpāramitā, universal mother,

དགྱེས་ཆགས་བཞད་པའི་རྣམ་འགྱུར་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ༔

gyé chak zhepé namgyur tsogyal yum

Mother Tsogyal—joyful, passionate and smiling—

སངས་རྒྱས་པདྨའི་ལྕམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔

sangye peme cham la chaktsal tö

Buddha Padmasambhava’s consort, to you I pay homage!

 

བཅུ་དྲུག་དགའ་སྟེར་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་མོའི༔

chudruk ga ter chok gi ponyamö

Most excellent consort who grants the sixteen joys,

གསལ་སྣང་སྒྱུ་མའི་ཏིང་འཛིན་དང་འགྲོགས་པས༔

sal nang gyumé tingdzin dang drokpé

By concentrating on your illusory yet clear appearance,

ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས༔

chinang zhen sum tsalung tiklé kham

May the outer, inner and other, and the elements of channels, wind-energies and essences,

ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཀློང་དུ་དག་གྱུར་ཅིག༔

küntu zangmö long du dak gyur chik

Be purified into the expanse of Samantabhadrī.

སོགས་ཐོག་མཐའི་ཚིགས་བཅད་ཀྱིས་བསྟོད།

 

For the Gathering of Awesome Ones

ཧཱུཾཿ ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་འདོད་ཡོན་ཀུན༔

hum, nyerchö nga dang döyön kün

Hūṃ. The five regular offerings and all sensual delights

དབང་པོ་ལྔ་ཡི་རྒྱན་དུ་ཤར༔

wangpo nga yi gyen du shar

Arise as ornaments of the five sense faculties.

མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས༔

chöpé chakgya chenpo yi

With this great mudrā of offering,

དཔལ་ཆེན་ལྷ་ཚོགས་མཉེས་གྱུར་ཅིག༔

palchen lhatsok nyé gyur chik

Gathering of Awesome Deities, may you be pleased!

ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་དྷུ་པེ་ཧཱུཾཿ པུཥྤེ་ཏྲཱཾཿ ཨ་ལོ་ཀེ་ཧྲཱིཿ གྷནྡྷཻ་ཧོཿ ནཻ་ཝི་དྱེ་ཨཱཿ ཤབྡ་ཧཱུཾཿ སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ

om shri benza sapariwara dhupé hum pupé tram aloké hrih ghandhé ho newidyé ah shabda hum sarva pudza samaya ho

oṃ śrī-vajra-saparivāra dhūpe hūṃ | puṣpe trāṃ | āloke hrīḥ | gandhe hoḥ | naivedye āḥ | śabda hūṃ | sarvapūjā samaya hoḥ

མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་བྷ་ལིངྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་མཆོད། 

maha pentsa amrita khahi | maha rakta khahi | maha balingte khahi

mahāpañca amṛita khāhi | mahārakta khāhi | mahābaliṃ te khāhi

Offer praise with the first and last verse of the praise.

ཧཱུཾཿ མི་སྡུག་སྲིན་པོའི་སྐུ་ནི་སྒེག་ཅིང་དཔའ༔

hum, miduk sinpö ku ni gek ching pa

Hūṃ. Your form of an ugly rākṣasa is captivating and heroic,

དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་གཤེ་བའི་སྒྲ༔

drakshul dorjé gemo shewé dra

Your vajra laughter is menacing and you make ferocious and stern sounds,

མཆོག་ཏུ་ཞི་བའི་ཐུགས་ནི་སྙིང་རྗེ་རྔམས༔

chok tu zhiwé tuk ni nyingjé ngam

Your supremely peaceful mind is compassionate and awesome;

གར་དགུས་ས་གསུམ་རྣམ་གནོན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད༔

gar gü sa sum namnön khyö la tö

With your nine demeanours you suppress the three realms—you I praise!

 

ཆོས་ཉིད་གཅིག་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་རྩལ༔

chönyi chik la yeshe long gü tsal

Reality is singular, yet its radiance is the nine expanses of wisdom.

གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་དགྱེས་ཆགས་ཁྲོ་བའི་ཉམས༔

duljé kham la gyé chak trowé nyam

According to the capacity of students, you appear joyful, desirous or angry.

རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མི་བཟད་འབར་བའི་སྐུ༔

rolpé chotrul mizé barwé ku

Your form is a magical display that blazes unbearably—

བདུན་བརྒྱ་ཉེར་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བསྟོད༔

düngya nyerngé kyilkhor lha la tö

To the seven hundred and twenty-five deities of the maṇḍala, I pay homage!

སོགས་གོང་འོད་གི་ཤླཽ་ཀ་གཉིས་ཀྱིས་བསྟོད་

Consecration

ནོངས་བཤགས་མཐར་མདུན་བསྐྱེད་གསལ་ཡོད་ཚེ་རྟེན་ཡོད་ན།

If you have an image or object in which the deities are visualized, then at the end of the confession of mistakes you recite the following request for the deities to remain.

ཨཱོྃ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །

om, dir ni ten dang lhenchik tu

Oṃ. Remain here, one with these images and objects,

འཁོར་བ་སྲིད་དུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་། །

khorwa si du zhuk né kyang

Until saṃsāra comes to an end;

ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །

nemé tsé dang wangchuk dang

Grant us freedom from illness, and grant us long life, power and prosperity, and

མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །

chok nam lekpar tsal du sol

Make everything supremely auspicious—we pray!

ཨཱོྃ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

om supratita benza yé soha

oṃ supratiṣṭha vajraye svāhā

ཞེས་བརྟན་བཞུགས་དང་། རྟེན་མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱ་བའོ། །

If there is no image or object, request the deities to depart.

 

| Translated by Han Kop, 2016. With Gratitude to Umdze Pema Gyurme from Dodrupchen Monastery (Chorten Gompa) for his clarifications. Edited for the Longchen Nyingtik Project, 2024.

 

Source: "rjes chog nyer mkho" in klong chen snying thig gi 'don cha rtsa gsum tshogs bskang skor. Gangtok, Sikkim: mChod rten dgon pa, 2016, pp. 145–152.

 

Version: 1.0-20240506

  1. Literally, the ‘activity vajra’ (las rdor), which here refers to the shrine-master, or chöpön (Tib. mchod dpon).
  2. It should be noted that this is only to be attempted by a highly realized vajra master; indeed, even such an adept would most likely refrain—in which case, as in the absence of such a realized vajra master, amṛta is used in place of saliva.
  3. This means to whistle (Umdzé Pema Gyurme).
  4. A Concise Torma Offering, author unknown.
  5. The text says four days, but, according to Umdze Pema Gyurme, the Fourth Dodrupchen Rinpoche himself said that you should receive the siddhis if you carry out three days or more of intensive practice.
  6. Umdze Pema Gyurme explains that there are two ways of doing this. Normally, one performs the torma offering, offering and praise to the Dharma protectors after the invocation and before the covenant, but if one receives the siddhis, then all this is postponed until one has done so. Another way is to offer the torma for the Dharma protectors at the normal place, after the invocation and before the covenant.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept