The Source of Accomplishment

Practices › Lineage Prayers | Collections & Cycles › Longchen NyingtikYumka Dechen Gyalmo | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Trinle Özer

English | Deutsch | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Trinle Özer

Yumka Dechen Gyalmo

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Source of Accomplishment, the Fruit of the Twofold Truth

A Prayer to the Wisdom Ḍākinī Dechen Gyalmo

by Dodrupchen Jikme Trinle Özer

 

གུ་རུ་དྷེ་ཝ་ཌཱཀྐི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། །

guru deva dakini sarva siddhi pala hung

Guru deva ḍākinī sarva siddhi phala hūṃ

བདེ་སྟོང་སྤྲོས་དང་བྲལ་བའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

detong trö dang dralwé podrang né

Manifesting from the palace of bliss and emptiness free from elaboration,

ཆོས་སྐུའི་སྟོན་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ། །

chökü tönpa kunzang yabyum la

Dharmakāya teachers, Samantabhadra and Samantabhadrī,

གཉིས་མེད་འཛིན་བྲལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyimé dzindral ngang né solwa deb

To you I pray from the state of non-duality, free from grasping;

གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

zhönnu bumpé ku ru jingyi lob

Bless me to attain the youthful vase body!

 

སྣང་སྟོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

nangtong lhün gyi drubpé podrang né

Manifesting from the palace of the spontaneously accomplished union of appearance and emptiness,

ལོངས་སྐུའི་སྟོན་པ་རིགས་ལྔ་སྟང་དཔྱལ་ལ། །

longkü tönpa rik nga tang chal la

Sambhogakāya teachers, lord and lady deities of the five families,

ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

zungjuk dechen ngang né solwa deb

Immersed in the great bliss of union, I pray to you:

མཐའ་བྲལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tadral longchö dzok kur jingyi lob

Bless me to attain the sambhogakāya, free from extremes!

 

གསལ་སྟོང་རོལ་རྩལ་འགགས་མེད་ཀློང་ཡངས་ནས། །

saltong rol tsal gakmé long yang né

Manifesting from the vast expanse of the unceasing dynamic display of clarity and emptiness,

ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་སྐུའི་སྟོན་པ་བསམ་ཡས་ལ། །

tukjé tulkü tönpa samyé la

Nirmāṇakāya teachers who, due to compassion, manifest in forms beyond the imagination—

རྣམ་གསུམ་དད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

nam sum depé ngang né solwa deb

To you I pray with the three kinds of faith.1

གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gang dul trulpé ku ru jingyi lob

Bless me to attain the nirmāṇakāya to tame beings!

 

འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དུ། །

womin pema ö kyi podrang du

To you who resides at the palace of Unsurpassable Lotus Light,

སྟོན་པའི་ཞལ་སྐྱིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །

tönpé zhal kyin pema jungné la

Padmasambhava, the regent of the Teacher,

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin drenpé ngang né solwa deb

I pray, remembering your kindness;

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

gyurmé dorjé ku ru jingyi lob

Bless me to attain the unchanging vajra body!

 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་མཁའ་སྤྱོད་ཡོངས་ཀྱི་བདག །

neyul durtrö khachö yong kyi dak

To you, the sovereign of all the sacred places, charnel grounds, and celestial lands,

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཛྙཱ་ན་ས་ཀ་རར། །

dorjé pakmo jnana sakarar

Jñāna Sāgara,2 Vajravārāhī in person,

བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

chudruk gawé ngang né solwa deb

I pray from the state of the sixteenfold bliss;

བདེ་སྟོང་གཉིས་འཛིན་བྲལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

detong nyidzin dralwar jingyi lob

Bless me to realize the union of bliss and emptiness free from grasping at duality!

 

རྒྱལ་ཀུན་བསྐྱེད་ཡུམ་མཁའ་འགྲོའི་གསང་གསུམ་ན། །

gyal kün kyé yum khandrö sang sum na

To you who are the mother of all the Victorious Ones, the ḍākinī whose three secrets

གདན་གསུམ་ཡོངས་རྫོགས་དམ་པ་རིགས་བརྒྱའི་ལྷ། །

den sum yongdzok dampa rik gyé lha

Encompass the hundred sacred deities of the three seats of completeness,

དངོས་འཛིན་ཞེན་བྲལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngödzin zhendral ngang né solwa deb

I pray from the state of freedom from attachment and grasping at reality;

ལྷ་ཚོགས་རོ་གཅིག་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lhatsok ro chik tokpar jingyi lob

Bless me to realize the hosts of deities and myself as one taste.

Jikmé Lingpa

ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྗེ། །

ngowo rangzhin tukjé daknyi jé

To the master who is the embodiment of essence, nature and compassion,

རྩ་གསུམ་མྱུ་གུ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་ལ། །

tsa sum nyugu khyentsé özer la

Khyentse Özer, the son of the three roots,

དད་དམ་གོང་འཕེལ་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dé dam gongpel ngang né solwa deb

As I increase my faith and strengthen my samayas, I pray to you:

ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi chik tu drepar jingyi lob

Bless me to merge your wisdom mind and my mind as one!

First Dodrupchen

འགྲོ་ཕན་སྙིང་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་ཀློང་ཡངས་ནས། །

dro pen nyingjé künkhyab long yang né

Manifesting from the vast expanse of all-pervading compassion for the benefit of beings,

འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་དཔལ་འབར་ལ། །

jikmé trinlé özer palbar la

Jikmé Trinle Özer Palbar—

དམ་ཚིག་རྒྱུན་ལྡན་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

damtsik gyünden ngang né solwa deb

Continuously honouring our samaya bond, I pray to you:

རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rabjam trinlé drubpar jingyi lob

Bless me to accomplish the infinite enlightened activities!

Jikmé Gyalwe Nyugu

རླབས་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་སྤྱོད་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས།

lab chen drodul chöpé long yang né

Manifesting from the vast expanse where you tame vast numbers of beings,

རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ་ལ། །

rigdzin jikme gyalwé nyugu la

Vidyādhara Jikmé Gyalwe Nyugu—

རྣམ་ཐར་རྗེས་དྲན་ངང་ནས་གསོལ་བ་བདེབས། །

namtar jedren ngang né solwa deb

To you I pray, while remembering your life and liberation;

ཕྱོགས་མེད་འགྲོ་དོན་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chokmé dro dön nüpar jingyi lob

Bless me to benefit all beings impartially!

Jamyang Khyentse Wangpo

རབ་འབྱམས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཕོ་བྲང་ནས

rabjam chö tsul gyatsö podrang né

Manifesting from the palace of infinite, ocean-like Dharma,

འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞབས

jampal dorjé do ngak lingpé zhab

Jampal Dorje Dongak Lingpa—

སྒོ་གསུམ་ཟོལ་མེད་ངང་ནས་གསོལ་བ་བདེབས་

go sum zolmé ngang né solwa deb

To you I pray, sincerely, with my body, speech and mind;

ཟབ་ལམ་མཐའ་རུ་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས

zablam ta ru khyolwar jingyi lob

Bless me to travel the profound path to the very end!

 

མི་འབྲལ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་ཟུར་ཕུད་ནས

mindral dechen khorlö zung pü né

Manifesting from the chakra of inseparable great bliss at the crown of my head,

བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ

kadrin nyammé tsawé lama la

Root master, in all your incomparable kindness—

ཁྱེད་ཤེས་མོས་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་བདེབས

khyé shé möpé ngang né solwa deb

To you I pray, with unshakeable devotion;

དགོངས་བརྒྱུད་བདུད་རྩིའི་འཚོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས

gonggyü dütsi tsowar jingyi lob

Bless me to sustain myself with the nectar of the mind-transmission!

 

གསོལ་བཏབ་ཐུགས་རྗེས་འཁོར་འདས་ཆོས་སོ་ཅོག །

soltab tukjé khordé chö so chok

By praying in this way, and through your compassion, may I realize that while all phenomena of saṃsāra and nirvāṇa are

ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་རྣམ་རོལ་ཀྱང་། །

kündzob gyumé pé gyé namrol kyang

A magical display, like the eight great similes of illusion, on the relative level,

དོན་དམ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོར་ཡོངས་བཟླུམ་པ། །

döndam deshek nyingpor yong dumpa

On the absolute level, they are the buddha nature3

མྱང་འདས་མཐའ་བྲལ་དོན་ཀྱི་དབུ་མ་མཆོག །

nyangdé tadral dön kyi uma chok

This is the supreme Middle Way, the nirvāṇa devoid of extremes.

 

ཕྱག་རྫོགས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཞལ། །

chakdzok yermé yeshe khandrö zhal

By directly seeing the face of the wisdom ḍākinī, Mahāmudrā and Dzogchen inseparable,

མངོན་སུམ་མཐོང་ནས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན། །

ngönsum tong né tayé drowa kün

May I obtain the glorious power to establish all limitless beings

བདག་མེད་ལྷ་མོ་མཚོ་རྒྱལ་རྣལ་འབྱོར་མའི། །

dakmé lhamo tsogyal naljormé

In the supreme state of the deity without a self,

གོ་འཕང་མཆོག་ལ་འགོད་ནུས་དཔལ་ཐོབ་ཤོག །

gopang chok la gö nü pal tob shok

The yoginī Yeshe Tsogyal!

 

ཅེས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཉིད་དད་དམ་ཐོས་པའི་ནོར་ལྡན་ཡོ་གི་ས་མནྟ་བྷ་དྲ་དྷརྨཱ་དཱི་དང་། སྔོན་ལས་དགེ་བའི་བག་ཆགས་དུས་སུ་སྨིན་པ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཚ་མོ་ཚོགས་གཉིས་དབང་མོ་ཟུང་གིས་ནན་བསྐུལ་ངོར། རྣལ་འབྱོར་པ་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་གྱིས་མཉམ་བཞག་གི་སྒྲོམ་ནས་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྣང་ཆར་སྤེལ་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་འགྱུར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་ཡོངས་སུ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །

This prayer to the wisdom ḍākinī Yeshe Tsogyal, entitled The Source of Accomplishment, the Fruit of the Twofold Truth was discovered from the casket of meditative equipoise and written during the post-meditation phase by the yogi Kunzang Shenpen at the fervent request of the yogi Samantabhadra Dharmadvīpa, who is rich in wealth of learning, samaya and devotion; and of Tsoknyi Wangmo, a niece of mine, who has ripened her virtuous actions of the past. It was transcribed by Gyurmé Yeshe. May it be meritorious! Sarva maṅgalaṃ.

 

| Rigpa Translations

 

Version: 2.3-20230405

  1. The three kinds of faith are vivid, eager and confident faith.
  2. Skt. for Yeshe Tsogyal (“Ocean of Wisdom”).
  3. Skt: tathāgatagarbha.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept