Aspirations in Accordance with the Dharma

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

The Third Dodrupchen

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨོན་ལམ་ཆོས་ལ་བཏབ་པ།

Aspirations in Accordance with the Dharma

by Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

 

སྐྱིད་ན་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བའི་ཞིང་། །

kyi na nyenkur jawé zhing

When I am happy, it is you whom I honour and revere,

སྡུག་ན་ཡུས་ཀྱིས་འབོད་པའི་ཡུལ། །

duk na yü kyi böpé yul

When I suffer, it is you whom I call upon for help,

ཚེ་འདིའི་རེ་ས་ཕྱི་མའི་སྐྱབས། །

tsé di resa chimé kyab

You are my source of hope for this life, and protection for the next—

པདྨ་འབྱུང་གནས་སྤྱན་རས་གཟིགས། །

pema jungné chenrezig

Padmasambhava, Avalokiteśvara,

དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་གསུམ། །

drinchen tsawé lama sum

And my kind root teacher.

མཚན་དང་རྣམ་འགྱུར་ཐ་དད་ཀྱང་། །

tsen dang namgyur tadé kyang

Although you assume these different names and forms,

དགོངས་ཀློང་མཛད་པ་དབྱེར་མེད་ཕྱིར། །

gong long dzepa yermé chir

In the expanse of your wisdom and in your deeds, you are no different,

སོ་སོར་མི་འཛིན་གཅིག་ཏུ་བསྡུ། །

sosor mi dzin chik tu du

So without considering you as separate, but fused together as one—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །

solwa deb so tukjé zung

I pray to you: hold me with your compassion!

དུས་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dü nam küntu jingyi lob

At all times and in all situations, inspire me with your blessings!

 

དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཐོབ་དུས་སུ། །

daljor milü tob dü su

Now that I have found this human existence, with its freedoms and advantages,

སྙིང་པོའི་ལྷ་ཆོས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

nyingpö lha chö drubpar shok

Let me accomplish the most essential teachings!

 

ཚེ་ཐུང་དགུན་ཉི་འདྲ་བ་འདི། །

tsé tung gün nyi drawa di

Life, like a winter’s day, lasts but a short while,

དོན་ལྡན་ཆོས་ལ་འདྲིལ་བར་ཤོག །

dönden chö la drilwar shok

So let me devote it to what is meaningful: the Dharma.

 

གདོང་ཐུག་འཆི་བ་བྱུང་ཙ་ན། །

dong tuk chiwa jung tsana

If I should face death all of a sudden,

ཆོས་ཀྱི་ར་མདའ་སླེབ་པར་ཤོག །

chö kyi rada lebpar shok

Let the teachings come swiftly to my aid!

 

ཐག་རིང་ཕྱི་མར་འགྲོ་བའི་ཚེ། །

takring chimar drowé tsé

When setting out upon the long journey to the next life,

ཆོས་ཀྱི་ལམ་རྒྱགས་མང་བར་ཤོག །

chö kyi lam gyak mangwar shok

Let my provisions of Dharma be plentiful!

 

ཚེ་འདིར་ཆོས་ཀྱི་ས་བོན་ཐེབ། །

tsé dir chö kyi sabön teb

By planting the seed of Dharma in this life,

ཕྱི་མ་ལོ་ཐོག་ལེགས་པར་ཤོག །

chima lo tok lekpar shok

May I reap an abundant harvest in the next!

 

གར་སྐྱེས་གང་དུ་སོང་ན་ཡང་། །

gar kyé gangdu song na yang

Wherever I am born, wheresoever is my destination,

ཆོས་ཀྱི་བག་ཆགས་སད་པར་ཤོག །

chö kyi bakchak separ shok

Let my propensity for the Dharma be awakened!

 

སྐྱིད་སྡུག་ལེགས་ཉེས་ཅི་བྱུང་ཡང་། །

kyiduk leknyé chi jung yang

Happiness or suffering, good or bad—no matter what occurs,

བློ་གཏད་ཆོས་ལ་བྱེད་པར་ཤོག །

lo té chö la jepar shok

May I always place my trust in the Dharma!

 

ཆོས་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་མ་ནོར་བ། །

chö kyi jukgo manorwa

Since it is the infallible entry to the Dharma,

དད་པའི་རྩ་བ་བརྟན་པར་ཤོག །

depé tsawa tenpar shok

Let the roots of my faith be strong!

 

ཆོས་ཀྱི་གཞི་མ་མ་འཆུགས་པ། །

chö kyi zhima machukpa

Since it is the definite foundation of the Dharma,

མི་འཚེའི་བརྟུལ་ཞུགས་བརླིང་བར་ཤོག །

mi tsé tulzhuk lingwar shok

Let my training in nonviolence be secure!

 

ཆོས་ཀྱི་སྲོག་ཤིང་མ་ཡོ་བ། །

chö kyi sokshing mayowa

Since it is the vital axis of the Dharma,

བདེན་པའི་གཞུང་ལམ་སྲོང་བར་ཤོག །

denpé zhunglam songwar shok

May I follow the way that accords with how things truly are!

 

ཆོས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་མ་བསླད་པ། །

chö kyi nyingkhu malepa

Since it is the pure quintessence of the Dharma,

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས་པར་ཤོག །

changchub sem nyi jongwar shok

Let me master bodhicitta in both its aspects!

 

དམ་ཆོས་རྒྱལ་པོ་ཡི་གེ་དྲུག །

damchö gyalpo yigé druk

Since the six-syllable mantra is the sovereign of practices,

གཡེལ་མེད་བཟླས་སྒོམ་བྱེད་པར་ཤོག །

yelmé dé gom jepar shok

May I recite it and meditate unwaveringly!

 

ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མེད། །

chö zhin drub la barché mé

May I accomplish the Dharma authentically and without obstacle,

མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་འཛོམ་པར་ཤོག །

tünkyen yizhin dzompar shok

And find favourable conditions in abundance, just as I desire!

 

བླ་མ་ལྷ་ལ་དཔང་བཅོལ་ནས། །

lama lha la pang chol né

Taking the teachers and the deities as my witness,

སྨོན་ལམ་ཆོས་ལ་བཏབ་པ་འདི། །

mönlam chö la tabpa di

May these, my prayers of aspiration towards the Dharma,

བཏབ་སར་ཐེབས་ཤིན་ཕྱིར་མི་ལྡོག །

tab sar teb shin chir mi dok

Take seed in fertile ground, and without ever failing,

ཆུད་ཟོས་མེད་པར་འགྲུབ་པར་ཤོག །

chüzö mepar drubpar shok

May they be accomplished, and never go to waste!

 

དད་ལྡན་དགྲ་བླ་འཕན་དར་གྱི་ངོར་བསྟན་ཉིས་བྲིས།། །།

Written by Tenpé Nyima for the devoted Drala Pendar.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2008. Revised 2012 & 2016.

 

Source: 'jigs med bstan pa'i nyi ma. "dgra bla phan dar gyi ngor bris pa/" in rDo grub chen ’jigs med bstan pa’i nyi ma’i gsung ’bum. 7 vols. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2003. TBRC: W25007, vol. 1: 477–478

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept