Rigdzin Düpa Amṛta Offering

Collections & Cycles › Longchen NyingtikRigdzin Düpa | Practices › OfferingAmṛta Offering | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Rigdzin Düpa and the other main practices of Longchen Nyingtik

Further information:
Download this text:

༄༅། །རིག་འདུས་སྨན་མཆོད་བཞུགས།

Rigdzin Düpa Amṛta Offering

by the Third Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima1

 

རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་རྨད་པོ་ཆེ།

dorjé damtsik mepo ché

Vajra samaya, O great wonder!

རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་བདུད།   །

tsa gyé tong la jarwé dü

The demon of eight major and thousand minor substances

རྒྱུ་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་འཇོམས་པའི་རྩི།   །

gyu druk dukngal jompé tsi

And the elixir which destroys the suffering of the six causes2

རིགས་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དངོས།   །

rik nga yeshe nga yi ngö

Are the five buddha families and five wisdoms.3

ༀ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ

om ah hung sarva pentsa amrita hung hrih ta

oṃ āḥ hūṃ sarva pañcāmṛta hūṃ hrīḥ ṭhaḥ

 

ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས།   །

kunzang yabyum tönpa dorjé sem

Samantabhadra and consort, the teacher Vajrasattva,

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཤྲཱི་སིང་ཧ་དང་།   །

garab dorjé shri'i singha dang

Garab Dorjé, Śrī Siṃha,

འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཛྙཱ་ན་སུ་ཏྲ་ལ།   །

jampal shenyen jnanasutra la

Mañjuśrīmitra, and Jñānasūtra—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

 

བི་མ་ལ་དང་པདྨཱ་ཀ་ར་དང་།   །

bimala dang pemakara dang

Vimalamitra, Padmākara,

རྣམ་སྣང་མཛད་དང་ཚངས་པ་ལྷའི་མེ་ཏོག   །

namnangdzé dang tsangpa lhé metok

Vairocana and Tsangpa Lha’i Metok,4

མཁར་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལ།   །

kharchen tsogyal longchen rabjam la

Princess of Kharchen Yeshe Tsogyal and Longchen Rabjam—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

Jigme Lingpa

རྟོགས་པ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་དགོངས་བརྒྱུད་དང་།   །

tokpa chökü long né gonggyü dang

With your realization of the expanse of the dharmakāya, you received the mind-direct transmission.

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ལས་སྙན་བརྒྱུད་རྫོགས།   །

rigdzin khandrö da lé nyengyü dzok

Based on the signs of the vidyādharas and ḍākinīs, you perfected the oral transmission.

པདྨས་ལུང་བསྟན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ།   །

pemé lungten jikme lingpa la

You who were prophesied by Padmasambhava, Jigme Lingpa—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

First Dodrupchen

གང་དེས་རྗེས་བཟུང་དགོངས་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་བདག   །

gang dé jezung gongter chö kyi dak

Held in his compassionate care, custodian of his Dharma mind treasures,

མུ་རུབ་བཙད་པོའི་ཟློས་གར་ནིརྨ་ཀཱ།   །

murub tsepö dögar nirmaka

Nirmāṇakāya manifestation of Prince Murub Tsenpo,5

འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར་དཔལ་འབར་ལ།   །

jikme trinlé özer palbar la

Dodrupchen Jigme Trinle Özer Palbar—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

 

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དང་།   །

dé sé tuwo chökyi lodrö dang

His heir, mighty Chökyi Lodrö,6

བཻ་རོའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད།   །

bairö namtrul zhenpen tayé ö

Gyalsé Shenpen Tayé—Vairocana incarnate—

པདྨས་ལུང་བསྟན་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་རྩལ།   །

pemé lungten lamé dorjé tsal

And the one prophesied by Padmasambhava: unsurpassable Dorjé Tsal,7

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

Jamyang Khyentsé Wangpo

མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཡང་སྲིད་བཅུ་གསུམ་པ།   །

chok drub gyalpö yangsi chusumpa

Supremely accomplished thirteenth incarnation of the king,8

ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མདོ་སྔགས་གླིང་།   །

ngotsar kabab dünden dongak ling

You posses the seven wondrous authoritative transmissions—Dongak Lingpa,9

བརྒྱུད་སྲོལ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ།   །

gyü sol kündü tsawé lama la

Embodiment of all lineages and traditions, root guru—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

 

དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བརྒྱད།   །

kyilkhor tsowo drubpé rigdzin gyé

Chiefs of the maṇḍala, the eight accomplished vidyādharas,

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་རྒྱ་བོད་རིག་པ་འཛིན།   །

jebang nyernga gya bö rigpa dzin

The king and subjects, the twenty-five disciples, the vidyādharas of India and Tibet,

རིག་འཛིན་འདུས་པ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ།   །

rigdzin düpa lamé kyilkhor la

Vidyādhara Assembly of the unsurpassable maṇḍala—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

 

མ་མགོན་གཟའ་རྡོར་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་།   །

magön za dor tsering ché nga dang

Magön,10 Za Rāhula, Vajrasādhu,11 Five Sisters of Long Life,12

དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་དབང་ཕྱུག་ཉི་ཤུ་བརྒྱད།   །

palgön dünchu wangchuk nyishugyé

The seventy glorious protectors, twenty-eight Īśvarīs,

བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་སྲུང་མ་རྒྱ་མཚོ་ལ།   །

kadö damchen sungma gyatso la

Oath-bound attendants and oceans of protectors—

མྱོང་གྲོལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་མཆོད་པ་འབུལ།   །

nyongdrol dütsi men gyi chöpa bul

To you I offer this amṛta medicine which liberates on taste!

སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི།

sarva pentsa amrita kha ram khahi

sarva pañcāmṛta kharaṃ khāhi

དངོས་གྲུབ་བླང་བ་ནི།

Receiving the siddhis

མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བླངས་ལ་གནས་གསུམ་དུ་རེག་ཅིང་།

Take the siddhis with thumb and ring-finger and touch your three places.

བདུད་རྩི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི་དབུས།   །

dütsi nyingpochen gyi ü

In the middle of the kapala13

སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས།   །

sangye kün gyi ku sung tuk

Are the enlightened body, speech and mind of all the buddhas

ཡི་གེ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན།   །

yigé sum gyi nampachen

In the form of the three syllables.

དམ་ཚིག་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོས་བླངས།   །

damtsik chakgya nyenpö lang

Respectfully receive it with the samaya mudrā!14

ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ༀ།   ཝཱཀྐ་སིདྡྷི་ཨཱཿ   ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།   སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཿ   སརྦ་པཉྩ་བྷ་ལིང་ཏ་སོགས། 

kaya siddhi om | waka siddhi ah | tsitta siddhi hung | sarva siddhi hrih |sarva pentsa balingta rakta mahasukha dharmadhatu ah hung

kāya siddhi oṃ | vāka siddhi āḥ | citta siddhi hūṃ | sarva siddhi hrīḥ | sarva-pañca-baliṅta-rakta-mahā-sukha-dharmadhātu āḥ hūṃ

 

| Translated by Han Kop, 2018. Edited by Adam Pearcey.

 1. Although it is not entirely certain who wrote and compiled this supplementary text, the verses from the invocation of the First Dodrupchen onwards, up to and including the prayer to Khyentse Wangpo, were written by the Third Dodrupchen, so the text has been provisionally attributed to him.
 2. In other words, the six negative emotions.
 3. Here in this verse there is a play on the Tibetan word for amṛta, dütsi, which consists of the two words demon (dü) and elixir (tsi).
 4. An epithet for King Trisong Detsen. It is the secret name he received from Padmasambhava during an empowerment into the Vajradhātu maṇḍala at Chimphu.
 5. One of the sons of King Trisong Detsen.
 6. I.e., Dola Jikmé Kalzang
 7. I.e., Khenpo Pema Vajra
 8. King Trisong Detsen
 9. Jamyang Khyentsé Wangpo
 10. Ekajaṭī and Maning Nakpo.
 11. Tib. Dorje Lekpa
 12. The five Tseringma
 13. Literally ‘that which contains the essence of amṛta’.
 14. Tulku Dawa Rinpoche explains that this means that you should receive it reverently with the special mudrā or hand gesture.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept