Siṃhamukhā Fulfilment Practice

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik | Practices › Fulfilment | Deities › Siṃhamukhā | Tibetan MastersDodrupchen Jigme Tenpe Nyima

English | བོད་ཡིག

Dodrupchen Jigme Tenpe Nyima

Siṃhamukhā

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕྲོག་བྱེད་ཞལ་ཅན་མའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུའི་ཡན་ལག་ཏུ་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་སྦྲེལ་བ།

Fulfilment Practice: A Supplement to the Activity Manual of the Lion-Faced Ḍākinī, Siṃhamukhā

by the Third Dodrupchen, Jigme Tenpe Nyima

 

བསྐང་རྫས་བྱིན་རླབས་སྔོན་འགྲོས།

Bless the fulfilment substances before you begin:

རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བདུད་འདུལ་དྲག་མོ་གཟི་བྱིན་བསྐལ་མེ་ལྟར་འབར་ཞིང་། །

rangnyi kechik gi düdul drakmo zijin kalmé tar bar zhing

Instantly I transform into the form of Siṃhamukhā, the wrathful tamer of demons,1

སེང་སྐད་ཀྱི་ང་རོས་ཁམས་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་པའི་སྐུར་གྱུར། ཅེས་དང་། 

seng ké kyi ngarö kham sum zil gyi nönpé kur gyur

With majestic brilliance, blazing like apocalyptic fire, and with a lion’s roar that overwhelms the three realms.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས། འདི་ཡང་འཇིགས་མེད་པས་བྲིས།། །། 

om benza amrita kundali hana hana hum phé

oṃ vajrāmṛta-kuṇḍalī hana hana hūṃ phaṭ

 

ཧཱུྃ། རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གྱུར་བཛྲ་ཝཱ་རཱ་ཧཱི། །

hung, gyalwé yum gyur benza varahi

Hūṃ. Vajravārāhī, mother of the buddhas,

བདུད་དཔུང་འདུལ་ཕྱིར་འབར་བའི་སྐུར་བསྟན་ནས། །

düpung dul chir barwé kur ten né

You reveal your blazing form to tame the demonic hordes,

བདག་མེད་སེངྒེའི་ང་རོ་བཞད་པ་མོ། །

dakmé sengé ngaro zhepa mo

Beaming and uttering the lion’s roar of selflessness—

དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

kyilkhor wangchuk chenmö tukdam kang

Great Lady of the maṇḍala, may your wishes be fulfilled.

 

དེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ་མཆེད་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །

dé yi dorjé kyemché gyumé trul

Her vajra constituents manifest as an illusory display

བདེ་སྟོང་འདོད་དགུར་སྒྱུར་བའི་ཞལ་བརྙན་ཅན། །

detong dögur gyurwé zhal nyenchen

Appearing in various emanations of bliss and emptiness.

གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པ་ལས་བྱུང་བདུད་ཀྱི་དགྲ། །

zungdzin trulpa lé jung dü kyi dra

They are the foes of every demon created by confused dualism—

ཕྲ་མེན་རྡོ་རྗེ་མུ་དྲུག་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

tramen dorjé mu druk tukdam kang

Six Vajra Hybrid Ladies,2 may your wishes be fulfilled.

 

གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་རྣམས་སུ། །

neyul durtrö trulpé zhing nam su

In the emanated sacred lands and charnel grounds

གང་འདུལ་དེར་སྣང་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ཡིས། །

gang dul der nang gyumé rolpa yi

Your illusory display appears to all those to be tamed,

གསང་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཆོས་མཛོད་ལེགས་སྐྱོང་བ། །

sang chen nyingpö chö dzö lek kyongwa

And you excellently guard the treasury of the Great Secret’s Heart Teachings—

མཁའ་འགྲོ་གིང་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང། །

khandro ging chen nam kyi tukdam kang

Ḍākinīs and kiṃkaras, may your wishes be fulfilled.

 

གཞན་ཡང་ལྷན་སྐྱེས་གཉུག་མའི་ཕག་མོ་ཉིད། །

zhenyang lhenkyé nyukmé pakmo nyi

Furthermore, the co-emergent, innate Vārāhī herself

མི་འདྲའི་རྣམ་འགྱུར་བསམ་ཡས་གཟུགས་བཟུང་སྟེ། །

mi dré namgyur samyé zuk zung té

Manifests in various forms beyond the imagination,

སྒྲུབ་པའི་རེ་སྐོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་པའི། །

drubpé rekong ngödrub tsol dzepé

Fulfilling the hopes of practitioners and granting siddhis—

རྩ་གསུམ་སྲུང་མར་བཅས་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

tsa sum sungmar ché nam tukdam kang

Guardians of the Three Root deities, may your wishes be fulfilled.

 

ཁམས་གསུམ་ཕྱི་ནང་སྣང་བའི་འཁོར་ལོ་ཀུན། །

kham sum chinang nangwé khorlo kün

All the maṇḍalas of the outer and inner appearances of the three realms

གཟོད་ནས་འོད་གསལ་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཕྱིར། །

zö né ösal ying lé ma yö chir

Have never wavered from the basic space of luminosity

ཀུན་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །

kün kyang dorjé trömé kyilkhor du

And thus are all equal, perfect and infinitely pure within the maṇḍala

མཉམ་རྫོགས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

nyam dzok dakpa rabjam tukdam kang

Of the Wrathful Vajra Ladies—may your wishes be fulfilled.

 

ཕྱི་ལྟར་ལྷ་རྫས་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ་དང་། །

chitar lhadzé nyerchö chöpa dang

The outer offerings are divine substances and regular offerings.

ནང་ལྟར་ཞིང་ཆེན་ལས་བྱུང་མེ་ཏོག་སོགས། །

nangtar zhing chen lé jung metok sok

The inner offerings are clouds of common sensory delights, human and divine,

ཐུན་མོང་ལྷ་དང་མི་ཡི་འདོད་ཡོན་སྤྲིན།

tünmong lha dang mi yi döyön trin

Such as flowers that grow upon vast meadows.

ཁྱད་པར་བདེ་ཆེན་རིག་མའི་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །

khyepar dechen rikmé longchö dang

In particular, there is the enjoyment of the consort of great bliss,

རྩ་བརྒྱད་ཡན་ལག་སྟོང་སྦྱར་སྨན་མཆོག་དང་། །

tsa gyé yenlak tong jar men chok dang

The supreme medicine with eight major and a thousand minor ingredients,

གཏོར་མའི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བཟའ་བ་དང་། །

tormé damtsik dorjé zawa dang

Food of the vajra samayas such as tormas,

དམར་གྱི་ཆུ་གཏེར་རྦ་ཀློང་གཡོ་བ་སོགས། །

mar gyi chuter balong yowa sok

And the churning waves of an ocean of blood,

རྣལ་འབྱོར་སྣང་བ་བདེ་བར་ཤར་བ་ལས། །

naljor nangwa dewar sharwa lé

All appearing as bliss in the perception of practitioners,

སྣང་གྲགས་མ་ལུས་ཀུན་བཟང་འབྱོར་ཚོགས་སུ། །

nang drak malü kunzang jor tsok su

And so all forms and sounds burst forth as a bountiful feast.

གསལ་འབར་ཡིད་བཞིན་སྤྲིན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

sal bar yizhin trin gyi tukdam kang

With these wish-fulfilling clouds, bright and clear, may your wishes be fulfilled.

རང་སྣང་རིས་མེད་ཆེན་པོར་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

rangnang rimé chenpor tukdam kang

Within the great self-appearance free from bias, may your wishes be fulfilled.

དུས་གསུམ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །

dü sum gyün gyi khorlor tukdam kang

During the continuous wheel of the three times, may your wishes be fulfilled.

ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ཉམས་ཆག་ཚངས་པར་མཛོད། །

tukdam kang gyur nyamchak tsangpar dzö

Now that your wishes are fulfilled, purify our impairments and breakages.

དབང་བསྐུར་བྱིན་རློབས་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །

wangkur jinlob dorjé yeshe tsol

Grant us empowerment, blessings and vajra wisdom.

བྱད་ཕུར་ནད་གདོན་དུས་མིན་འཆི་བ་ཀུན། །

jepur nedön dümin chiwa kün

All black magic, disease, evil spirits and untimely death

ཐོགས་མེད་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་འབར་བས་ཆོད། །

tokmé dorjé driguk barwé chö

Are cut through unobstructedly with your blazing curved knife.

བདུད་བཞིའི་ཁྲག་ཆེན་བཏུང་བའི་བཅུད་ལེན་གྱིས། །

dü zhi trak chen tungwé chülen gyi

With the great rejuvenating blood of the four demons,

ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་རྒྱས་པར་མཛོད། །

tsesö yeshe zijin gyepar dzö

Increase our lifespan, merit and majestic brilliance,

མཐར་ཐུག་རྡུལ་བྲལ་ནམ་མཁའི་སྐུ་ཐོབ་ནས། །

tartuk duldral namkhé ku tob né

And ultimately let us attain the immaculate, space-like kāya

རོལ་པའི་སེང་སྐད་སྲིད་ཞི་འགེངས་པར་ཤོག །

rolpé seng ké sizhi gengpar shok

So that existence and peace are filled with our playful lion’s roar!

 

ཅེས་པའང་སྨྱུག་འཛིན་པ་ཙནྡྲ་བྷ་དྲའི་ངོར་བསྟན་ཉིས་བྲིས།། །།

This was written by Tenpe Nyima with the help of the scribe Candrabhadra.3

 

| Translated by Han Kop and reviewed by Matthias Staber for the Longchen Nyingtik Project, 2023. With gratitude to Khenpo Sonam Tsewang for his clarifications.

 

Sources:

'Jigs med bstan pa’i nyi ma. " 'phrog byed zhal can ma'i phrin las kyi byang bu'i yan lag tu thugs dam bskang ba sbrel ba", in klong chen snying thig rtsa pod. New Delhi: Shechen Publications, 1994. Vol. 4: 861–862.

‘Jigs med bstan pa’i nyi ma. " 'phrog byed zhal can ma'i phrin las kyi byang bu'i yan lag tu thugs dam bskang ba sbrel ba", in gung ʼbum ʼjigs med bstan paʼi nyi ma (bdud ʼjoms rin po cheʼi dpe mdzod khang du bzhugs paʼi shing par dang lag bris ʼdres ma). Vol. 3: 407–409

 

Version: 1.0-20231204

  1. This insert was originally appended to the text, with a note saying it was also written by Jigmepa. For convenience, we have placed it at the beginning.
  2. Tib. Tramen (phra men).Deities with a human body and an animal head, often the head of a bird.
  3. The Sanskritized form would suggest that the scribe’s name was Dawa Zangpo.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept