Summoning the Spirit of Abundance: A Rain of Flowers

Practices › Wealth & Prosperity | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersDorje Dechen Lingpa

English | བོད་ཡིག

Dorje Dechen Lingpa

Domang Dorje Dechen Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་མཛོད་ལས་གཡང་འགུག་མེ་ཏོག་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ༔

Summoning the Spirit of Abundance: A Rain of Flowers

from the Treasury of the Symbolic Scripts of the Profound and Secret Ḍākinī

revealed by Dorjé Dechen Lingpa

 

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔

Homage to the deities who grant accomplishment!

གང་ཞིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་པས༔ ཚེ་བསོད་དཔལ་བསྐྱེད་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་འདོད་ན༔ གཡང་རྫས་སྣ་ཚོགས་བསགས་ལ་མདའ་དར་དང་༔ ཕྱེ་མར་ཟས་ཕུད་ཙམ་ལ་བརྟེན་ཀྱང་རུང་༔ རྣལ་འབྱོར་མོས་འདུན་གདུང་བས་འདི་སྐད་དོ༔

If any yogis who are dedicated to the practice wish to attain the siddhi of increasing the splendour of longevity and merit they should first gather all the materials for attracting prosperity—although to use only an arrow with streamers (dadar) and the first and best part of a mixture of flower and butter would also be acceptable. Then, with ardent and yearning devotion, the yogi chants the following:

ཧཱུྃ༔ བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་གཡང་གི་རྭ་བ་འདིར༔

hung, tashi püntsok yang gi rawa dir

Hūṃ! Here within the fence of auspiciousness and perfect abundance,

གཡང་རྫས་ལོངས་སྤྱོད་སྣ་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས༔

yang dzé longchö natsok trin tar tib

Materials of abundance and sensory enjoyments are amassed like clouds.

ཇོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ༔

jowo könchok sum dang tsawa sum

Noble Buddha, Dharma, and Saṅgha, gurus, devas and ḍākinīs,

བཀའ་སྲུང་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་རྒྱ་མཚོའི་ཡིས༔

kasung norlha terdak gyatsö yi

And vast, ocean-like gathering of Dharma protectors, wealth deities and treasure guardians—

དངོས་གྲུབ་གཡང་གི་ཆར་ཆེན་དུས་འདིར་ཕོབས༔

ngödrub yang gi char chen dü dir pob

Send down a great shower of siddhis and abundance-spirit, here and now!

 

གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་རྡོ་རྗེ་སྐུ་ཡི་གཡང་༔

zhomzhik dralwa dorjé ku yi yang

Indestructibility—the wealth of the vajra body,

འགགས་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་གསུང་གི་གཡང་༔

gakpa mepa dorjé sung gi yang

Freedom from obstruction—the wealth of the vajra speech,

འཁྲུལ་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀྱི་གཡང་༔

trulpa mepa dorjé tuk kyi yang

And absence of delusion—the wealth of the vajra mind,

བདག་སོགས་ལུས་ངག་ཡིད་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

dak sok lü ngak yi la tsal du sol

Bestow them now upon our own and others’ body, speech, and mind!

 

གདོད་ནས་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུའི་གཡང་༔

döné pogyur dralwa chökü yang

The wealth of the dharmakāya, primordially free from transference,

ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་ལྡན་ལོངས་སྐུའི་གཡང་༔

khajor yenlak dünden longkü yang

The wealth of the saṃbhogakāya, endowed with the seven aspects of union,

རིག་རྩལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་གཡང་༔

riktsal gyutrul rolpa tulkü yang

And the wealth of the nirmāṇakāya, the illusory play of rigpa’s expression,

འཁོར་འདས་འུབ་ཆུབ་སེམས་ཀློང་འདི་རུ་བསྐྱིལ༔

khordé ubchub sem long di ru kyil

Let them all converge within this expanse of mind encompassing saṃsāra and nirvāṇa!

 

མཚན་འཛིན་ཀ་ནས་དག་པ་གདོད་མའི་གཤིས༔

tsen dzin kané dakpa dömé shi

In the original condition, pure from the beginning, and free from grasping at characteristics,

ཡེ་སྟོང་རང་བབས་སོར་བཞག་ངང་གནས་པའི༔

yé tong rangbab sorzhak ngang nepé

To abide by an experience of natural rest, in which all is left as it is, primordially empty—

རང་གྲོལ་སྒོམ་པའི་རྫོགས་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་ལ༔

rangdrol gompé dzogchen naljor la

For us Dzogchen yogins who meditate on self-liberation,

གཡང་ཡེ་ཟུང་འཇུག་སྐུ་ལྔའི་གཡང་སྩོལ་ཅིག༔

yang yé zungjuk ku ngé yang tsol chik

Confer the wealth of the five kāyas, the unity of basic space and wisdom!

 

ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་འབྲས་རྟེན་འབྲེལ་ལས་བྱུང་བའི༔

kündzob gyundré tendrel lé jungwé

Within the relative domain, arising through the interdependence of cause and effect,

འདོད་རྒུའི་དཔལ་འབྱོར་སྲིད་ན་མངོན་མཐོ་བ༔

dögü paljor si na ngön towa

The riches of all that is desirable and most excellent in this world—

ནོར་བུ་དབང་རྒྱལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་པའི་ཤིང་༔

norbu wanggyal paksam jönpé shing

The powerful wish-fulfilling jewel, the wish-granting tree,

གཏེར་ཆེན་བུམ་པ་ལྷ་ཡི་བདུད་རྩི་དང་༔

terchen bumpa lha yi dütsi dang

The great treasure vase, the nectar of the gods,

མར་མེ་ལོ་ཏོག་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན༔

marmé lotok rinchen nampa dün

The harvest that needs no toil, and the seven precious substances—

ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་ནོར་གྱི་གཡང་ཁུག་ཅིག༔

khyepar pakpé nor gyi yangkhuk chik

We summon the spirit of all these excellent riches!

 

དབུས་ཀྱི་རི་བོ་མཆོག་རབ་བརྟན་པའི་གཡང་༔

ü kyi riwo chok rabten pé yang

The spirit of stability possessed by the supreme central mountain,

རོལ་པའི་མཚོ་བདུན་མི་ཟད་འཕེལ་བའི་གཡང་༔

rolpé tso dün mizé pelwé yang

The spirit of inexhaustible increase found in the seven frolicking seas,

གསེར་གྱི་རི་བདུན་བཀོད་མཛེས་བརྗིད་པའི་གཡང་༔

ser gyi ri dün kö dzé jipé yang

The spirit of splendour from the seven perfectly arranged golden mountains,

གླིང་བཞི་དགའ་བདེ་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས་པའི་གཡང་༔

ling zhi ga dé paljor gyepé yang

And the spirit of flourishing bliss and happiness within the four continents—

འདི་རུ་ཁུག་ལ་བསྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་བསྟིམ༔

diru khuk la drubpé dzé la tim

We summon them here! Let them dissolve into these substances of accomplishment!

 

དགོན་གནས་རྟེན་གསུམ་བྱིན་རླབས་ལྡན་པའི་གཡང་༔

gönné ten sum jinlab denpé yang

The spirit of monasteries and their blessed supports of body, speech, and mind,

མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་དགེ་འདུན་མང་འདུས་གཡང་༔

khé dang drub nyé gendün mang dü yang

The spirit of great saṅgha gatherings of the learned and accomplished,

བཀའ་བཙུན་ཐུགས་སྒམ་མང་པོས་བཀུར་བའི་གཡང་༔

ka tsün tuk gam mangpö kurwé yang

The spirit of reverence engendered by solemn speech and resolute thought,

འབྱོར་པ་མང་འདུས་རྒྱལ་པོའི་མཛོད་གཡང་སོགས༔

jorpa mang dü gyalpö dzö yang sok

The spirit of the king’s own treasury in which abundant riches are stored,

ཕྱི་ནང་སྣོད་བཅུད་དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོའི་གཡང་༔

chinang nöchü gelek gyatsö yang

The spirit of ocean-like excellence and virtue within the world and its inhabitants—

མ་ལུས་མཆོག་གསུམ་བདེན་པས་འདི་རུ་སྩོལ༔

malü chok sum denpé diru tsol

By the truth of the Buddha, Dharma, and Saṅgha, let them all be gathered here!

 

རྩ་གསུམ་ལྷ་དང་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་༔

tsa sum lha dang guru pema jung

Gurus, devas and ḍākinīs, and Guru Padmasambhava,

ཁྱེད་ལ་རྩེ་གཅིག་རེ་ལྟོས་གསོལ་འདེབས་ན༔

khyé la tsechik rétö soldeb na

With one-pointed mind, we place all our hope in you and pray:

གནས་སྐབས་འབྱོར་པ་ཀུན་གྱིས་མི་ཕོངས་ཤིང་༔

nekab jorpa kün gyi mi pong shing

In the shorter term, may we not lack resources,

ཆོས་ལྡན་བསམ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ༔

chöden sampé tünkyen yizhin drub

And may we find circumstances favourable for following our dharmic aspirations,

མཐར་ཐུག་རང་བཞན་གདོད་མར་བདེ་བླག་སྐྱོལ༔

tartuk rang zhen dömar delak kyol

Then, ultimately, may we all easily arrive at the primordial state!

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་རཏྣ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་བྷྲཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔

om ah hung guru ratna siddhi punyé pushtim kuru droom soha

oṃ āḥ hūṃ guru ratna siddhi puṇye puṣhṭiṃ kuru bhrūṃ svāhā

 

དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་ཡིས༔ ཡང་ཡང་ཚར་མང་བསྐྱལ་གསོལ་བཏབ་ན༔ བསླུ་མེད་དཔལ་ཡོན་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ཐོབ༔ དེང་འདིར་ཕྱ་དང་གཡང་གི་ཆར་ཆེན་འབེབས༔ ཕྱི་མར་རང་གཞན་གདོད་མར་བདེ་བླག་སྐྱོལ༔ དེ་ཕྱིར་ཐུགས་བཅུད་གདམས་པའི་ཡང་སྙིང་འདི༔ དུས་ངན་དབུལ་ཕོངས་སྡུག་བསྔལ་ཀྱིས་གདུང་ཚེ༔ དབེན་པར་རྫོགས་ཆེན་སྒོམ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པའི༔ ཚེ་གཅིག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཆ་རྐྱེན་དུ༔ ཡང་ཟབ་ཌཱ་ཀྐི་གསང་བའི་བརྡ་མཛོད་ལས༔ མན་ངག་ཟབ་ཁྱད་གདམས་པའི་མཛོད་འདི་སྤེལ༔  ས་མ་ཡ༔  རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔

If you pray again and again, one-pointedly, and with a powerful longing, many times over, then you will unfailingly obtain fortune and the supreme and ordinary accomplishments. Here and now a great rain of prosperity and abundance will shower down, and later you and others will be easily brought to the primordial state. Therefore, when in bad times we are tormented and stricken by poverty, to bring forth favourable conditions for yogis who meditate on Dzogpachenpo in isolated places and who aim to accomplish enlightenment in a single lifetime, this innermost heart of the pith instructions of the essence of the enlightened mind, this treasury bringing together the profound and special pith instructions, has been brought forth from the treasury of the symbolic scripts of the profound and secret ḍākinī. Samaya! Seal, Seal, Seal!

 

ཞེས་པ་འདི་ཡང་ཆོས་འདི་ལ་ལས་འཕྲོ་སད་པའི་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་བུ་བསམ་གཏན་མིང་གིས་བསྐུལ་ངོར་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་སྣང་བ་ཕྱོགས་མེད་དུ་ཤར་བའི་ཚེ་མི་སྨྱོན་རྡོ་རྗེ་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་ཐུགས་གཏེར་མཁའ་འགྲོའི་བརྡ་ལས་དག་པར་ཕབ་པའོ༔ དགེའོ༔ མངྒལཾ༔

In response to a request from the fortunate student named Samten, who has a karmic connection to this practice, when the appearances of interdependence arose impartially this mind-treasure was deciphered from the symbolic scripts of the ḍākinīs and unerringly written down by the crazy person Dorjé Dechen Lingpa. Virtue! Maṅgalaṃ!

 

| Translated by Han Kop and Aaron Coote, 2015, based on the explanations of Khenpo Tenzin Wangdu from Namdroling Monastery. Edited by Adam Pearcey.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept