Sevenfold Supplication

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Tibetan MastersDrikung Kyobpa Jikten Sumgön

English | བོད་ཡིག

Drikung Kyobpa Jikten Sumgön

Green Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མ་བཞུགས་སོ། །

Prayer to Tārā: A Sevenfold Supplication for Protection

by Drikung Kyobpa Jikten Sumgön

 

མ་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ན། །

ma kyewa mepé chöying na

I pray to celestial Tārā, the exalted mother,

ཡུམ་རྗེ་བཙུན་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་བཞུགས། །

yum jetsün lhamo drolma zhuk

Who abides within the uncreated dharmadhātu,

དེ་སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་བདེ་སྟེར་མ། །

dé semchen kün la dé ter ma

From where she bestows comfort and joy upon all:

བདག་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

dak jikpa kün lé kyab tu sol

Protect me from all fear.

 

རང་ཆོས་སྐུ་ཡིན་པར་མ་ཤེས་པར། །

rang chöku yinpar ma shepar

I pray to the divine mother Tārā:

སེམས་ཉོན་མོངས་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཡི། །

sem nyönmong wang du gyurpa yi

Through not realizing our innate nature to be dharmakāya,

མ་འཁོར་བར་འཁྱམས་པའི་སེམས་ཅན་ལ། །

ma khorwar khyampé semchen la

Our minds remain under the influence of destructive emotion;

ཡུམ་ལྷ་མོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

yum lhamo khyö kyi kyab tu sol

Protect all of us who wander aimlessly in saṃsāra.

 

ཆོས་སྙིང་ནས་རྒྱུད་ལ་མ་སྐྱེས་པར། །

chö nying né gyü la ma kyepar

I pray to the genuine deity, mother Tārā:

ཐ་སྙད་ཚིག་གི་རྗེས་འབྲངས་ནས། །

tanyé tsik gi jé drang né

Protect us in whose hearts the genuine dharma hasn’t been born,

གྲུབ་མཐའ་ངན་པས་བསླུས་པ་ལ། །

drubta ngenpé lüpa la

Who fixate on words and ideas,

ཡུམ་ཡང་དག་གི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

yum yangdak gi lhamö kyab tu sol

Or who have been deceived by false claims.

 

རྟོགས་པར་དཀའ་བ་རང་གི་སེམས། །

tokpar kawa rang gi sem

I pray to the deity of mindfulness, mother Tārā:

མཐོང་ནས་གོམས་པར་མི་བྱེད་པར། །

tong né gompar mi jepar

Protect us who have glimpsed the nature of mind, so difficult to realize,

བྱ་བ་ངན་པས་གཡེང་བ་ལ། །

jawa ngenpé yengwa la

And yet, due to lack of mindfulness and familiarity,

ཡུམ་དྲན་པའི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

yum drenpé lhamö kyab tu sol

Remain distracted by negative action.

 

སེམས་རང་བྱུང་གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལ། །

sem rangjung nyimé yeshe la

I pray to the deity who is inseparable from my mind, mother Tārā:

གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་བག་ཆགས་ཀྱིས། །

nyisu dzinpé bakchak kyi

Protect us whose strong adherence to and grasping at subject-object duality

ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་བཅིངས་པ་རྣམས། །

jitar jé kyang chingpa nam

Blinds us from realizing

ཐུགས་གཉིས་མེད་ཀྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

tuk nyimé kyi lhamö kyab tu sol

The true nature of mind, non-dual wisdom.

 

ཡང་དག་གི་དོན་ལ་གནས་བྱས་ཀྱང་། །

yangdak gi dön la né jé kyang

I pray to the deity of omniscience, mother Tārā:

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་མི་ཤེས་པས། །

gyundré kyi tendrel mishepé

Protect us who, even though we abide in the midst of reality

ཤེས་བྱའི་དོན་ལ་རྨོངས་པ་ལ། །

shejé dön la mongpa la

Fail to recognise cause and effect and mutual dependence

ཡུམ་ཀུན་མཁྱེན་གྱི་ལྷ་མོས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

yum künkhyen gyi lhamö kyab tu sol

And thus remain in confusion.

 

སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །

trödral namkhé tsennyi chen

I pray to the fully awakened deity, mother Tārā:

ཐམས་ཅད་དེ་དང་དབྱེར་མེད་ཀྱིས། །

tamché dé dang yermé kyi

Protect us who still remain unaware of the inseparability

ད་དུང་སློབ་མའི་གང་ཟག་ལ། །

dadung lobmé gangzak la

Of the unelaborate, sky-like nature,

ཡུམ་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

yum dzok sangyé kyi kyab tu sol

And everything it pervades.

 

ཅེས་པ་ཨེ་ཆུང་ཕུག་ཏུ་རྗེ་འཇིག་རྟེན་མགོན་པོས་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་བདུན་ཞལ་གཟིགས་དུས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སྐྱབས་བདུན་མར་གྲགས་པ་བྱིན་བརླབས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་གྲགས་སོ། །

Whilst residing at the Echung Cave, the great master Jikten Gönpo beheld the faces of seven forms of Tārā. He supplicated them with these seven verses, renowned as A Prayer to Tārā: A Sevenfold Supplication for Protection, which carry great blessing.

 

| Translated by Sean Price, 2020

 

Source: skyob pa ʼjig rten gsum mgon. “sgrol bstod skyabs bdun ma.” In bKaʼ brgyud paʼi zhal ʼdon phyogs bsgrigs, Par gzhi dang po, Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1997, pp. 143–144

 

Version: 1.2-20230206

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept