Prayer to Ārya Tārā

Deities › Tārā | Practices › Prayers | Collections & Cycles › Compendium of Sādhanas | Tibetan MastersDromtön Gyalwe Jungne | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Dromtön Gyalwe Jungne

Tārā

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་འདོད་གསོལ།

Prayer to Noble Tārā

by Dromtön Gyalwé Jungné

 

འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མཛད་ཡུམ། །

pakma drolma drol dzé yum

Noble Tārā, Mother who Brings Liberation,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་འཕེལ་མ། །

yizhin khorlo tsé pel ma

Wish-Fulfilling Wheel, extender of life,

ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་ནི། །

lhamo khyö la solwa ni

Divine lady, I pray to you:

བདག་གི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་དང་། །

dak gi tsé yi barché dang

Protect me from life-threatening obstacles

ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ལས། །

né dang dukngal tamché lé

And all forms of sickness and sorrow!

ནུས་ལྡན་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

nüden khyö kyi kyab tu sol

Protect me, O powerful one, I pray,

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་ཀུན། །

chok dang tünmong ngödrub kün

Grant the supreme and common siddhis,

མ་ལུས་བདག་ལ་གནང་བར་མཛོད། །

malü dak la nangwar dzö

Each and every single one!

 

འཕགས་མ་ཁྱེད་ལ་དད་བྱེད་པ། །

pakma khyé la dé jepa

Noble lady, you always look upon those

དེ་ལ་རྟག་ཏུ་བུ་བཞིན་དགོངས། །

dé la taktu bu zhin gong

With faith in you as your own children.

བདག་ཀྱང་ཁྱོད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཀྱི། །

dak kyang khyö la soldeb kyi

Now, as I too appeal to you in prayer,

ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་གཟུང་དུ་གསོལ། །

tukjé chakkyü zung du sol

Catch me with your hook of compassion.

 

ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་ཟླ་འདྲའི་མདོག །

lhamo kudok da dré dok

Goddess of moon-coloured form,

སྒེག་ཅིང་དུལ་བའི་ཆ་བྱད་ཅན། །

gek ching dulwé chajé chen

Elegant and graceful in dress,

གཟུགས་ལྡན་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

zukden rinchen gyen gyi tré

Beautiful, with jewelled ornaments,

མཛེས་པ་དར་གྱི་སྨད་གཡོགས་ཅན། །

dzepa dar gyi mé yokchen

And attractive lower garment of silk,

པདྨ་ཟླ་བའི་དབུས་གནས་སུ། །

pema dawé ü né su

Seated at the heart of a lotus and moon disc

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་མཛད། །

zhab nyi dorjé kyiltrung dzé

With two legs crossed in vajra posture,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་འཛུམ་བག་ཅན། །

zhal chik chak nyi dzum bakchen

Smiling, with one face and two hands,

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་སྐྱེད་པའི་ཡུམ། །

dü sum sangye kyepé yum

Goddess, mother of the buddhas of the three times,

ལྷ་མོ་ཁྱོད་ལ་རྟག་ཏུ་འདུད། །

lhamo khyö la taktu dü

To you I bow down eternally in homage!

 

ཁྱེད་ལ་ཆ་ཙམ་བསྟོད་པ་ཡིས། །

khyé la cha tsam töpa yi

Through this praise of you, however limited,

བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ། །

dakchak changchub drubpa la

For me and all who strive toward awakening,

དུས་འདི་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར། །

dü di né zung changchub bar

From this moment forth, until we reach the goal,

མི་མཐུན་རྐྱེན་རྣམས་ཞི་གྱུར་ཏེ། །

mitünkyen nam zhi gyur té

Let unfavourable circumstances be pacified

མཐུན་རྐྱེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །

tünkyen pünsum tsokpar shok

And favourable conditions abound!

 

འདོད་གསོལ་འདི་འབྲོམ་སྟོན་པའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་གྲགས་སོ།། །།

This prayer is universally renowned as the blessed speech of Dromtönpa.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "'phags ma sgrol ma 'dod gsol." In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 453. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.0-20231106

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept