Serkyem and Torma Offering

Deities › Dharma Protectors | Practices › OfferingTorma Offering | Tibetan MastersDudjom Lingpa

English | བོད་ཡིག

Dudjom Lingpa

Dudjom Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་འབུལ་བཞུགས༔

Golden Drink (Serkyem) and Torma Offering

by Dudjom Lingpa

 

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔

könchok sum dang tsa sum chökyong tsok

Hosts of the Three Jewels, Three Roots and Dharma protectors,

ཕྱི་ཡི་སྡེ་བརྒྱད་ནང་གི་སྡེ་བརྒྱད་དང་༔

chi yi dé gyé nang gi dé gyé dang

The outer eight classes, the inner eight classes,

གསང་བའི་སྡེ་བརྒྱད་མཆོག་གི་སྡེ་བརྒྱད་དང་༔

sangwé dé gyé chok gi dé gyé dang

The secret eight classes, the supreme eight classes,

སྤྲུལ་པའི་སྡེ་བརྒྱད་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་སོགས༔

trulpé dé gyé nangsi dé gyé sok

The emanating eight classes, the eight classes of all that appears and exists and so forth,

སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་བཅས༔

trulpé yangtrul kadö drenyok ché

Together with your further emanations, attendants and servants,

འདིར་གཤེགས་གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་མའི་མཆོད་འབུལ་བཞེས༔

dir shek serkyem tormé chö bul zhé

Please come here, accept this offering of golden drink and torma!

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་བསྒྲུབ་ལ་འགལ་རྐྱེན་བཟློག༔

tünkyen samdön drub la galkyen dok

Avert bad circumstances, bring us favorable conditions, let our wishes and aims be fulfilled,

རབ་འབྱམས་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་ཡོངས་གྲུབ་མཛོད༔

rabjam trinlé malü yongdrub dzö

And accomplish all the infinite enlightened activities, I pray!

བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ༔

ka dang dam lé ma da samaya

Do not transgress the sacred vows and commands! Samaya!

 

ཞེས་པའང་བདུད་འཇོམས་པས་སོ༎ ༎

Written by Dudjom.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: bdud 'joms gling pa. "sde brgyad gser skyems/." In gter chos/_bdud 'joms gling pa. Thimphu, Bhutan: Lama Kuenzang Wangdue, 2004. TBRC W28732. Vol. 15: 513

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept