Sukhāvatī Prayer and Aspiration

Deities › Amitābha | Practices › Aspiration PrayersSukhāvatī Aspirations | Collections & Cycles › Dudjom Tersar | Tibetan MastersDudjom Lingpa

English | Français | བོད་ཡིག

Dudjom Lingpa

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further information:
Download this text:

༄༅། །དག་སྣང་ཡེ་ཤེས་དྲྭ་བ་ལས༔ བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་བཞུགས་སོ༔

A Sukhāvatī Prayer and Aspiration

From the Pure Vision Net of Wisdom

revealed by Dudjom Lingpa

 

ན་མོ་གུ་རུ༔

Namo guru!1

གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་ནི༔

Pray and aspire as follows:

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani pemé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ༔

nubchok dewachen gyi zhingkham su

In the pure land of bliss in the west,

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད༔

drowé gönpo sangye öpakmé

Is the protector of beings, Buddha Amitābha,

སྤྲུལ་པའི་བྱང་སེམས་དགེ་འདུན་འཕགས་པའི་ཚོགས༔

trulpé changsem gendün pakpé tsok

And the noble Saṅgha assembly of emanated bodhisattvas—

བཟོད་མེད་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས༔

zömé dungshuk drakpö solwa deb

To all of you I pray with unbearably intense and fervent longing!

 

བདག་ནི་ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ༔

dak ni namzhik chiwé dü jung tsé

When the time of my death eventually arrives,

མཚོ་རྒྱལ་དང་ནི་ཡོན་ཏན་མགོན་པོ་ལྟར༔

tsogyal dang ni yönten gönpo tar

May I be taken directly by the hand,

མངོན་སུམ་ལག་པའི་སོར་མོ་ནས་བཟུང་སྟེ༔

ngönsum lakpé sormo né zung té

Just like Tsogyal and Yönten Gönpo,

བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་དེར་འདྲེན་པར་ཤོག༔

dewachen gyi zhing der drenpar shok

And guided to the realm of bliss!

ཨོཾ་ཨ་མི་ཏ་བྷ་ཧྲཱིཿ

om amitabha hrih

oṃ amitābha hrīḥ

 

རྟག་ཏུ་འདིར་བརྩོན་གྲོལ་བ་ཐོབ༔ སྔགས་པ་བདུད་འཇོམས་དཔའ་བོ་ཡིས༔ དད་ལྡན་ཆུང་ལི་མ་ལ་གདམས༔ དགེའོ༎ ༎

If you exert in this prayer without interruption, you will gain liberation. The mantra adept Dudjom Pawo told this to the devoted Chunglima. Virtue!

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: bdud 'joms gling pa. "dag snang ye shes drwa ba las/ snang mthas mngon sum gsungs pa'i smon lam/." In gter chos/_bdud 'joms gling pa. Thimphu, Bhutan: Lama Kuenzang Wangdue, 2004. TBRC W28732. Vol. 16: 74–75

 

Version: 1.1-20240320

  1. Homage to the Guru!
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept