Daily Practice of Vajraṇakhī (Dorje Dermo)

Deities › Vajraṇakhī | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Vajraṇakhī

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

A Daily Practice of Vajraṇakhī

by Dudjom Rinpoché

 

ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །

namo, lama chok sum yidam lhar

Namo! In the guru, the Three Jewels, and the yidam deity,

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །

güpé kyab chi khanyam dro

With the deepest devotion I take refuge.

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །

lamé changchub chok tob chir

So that all beings, as limitless as the sky, may attain supreme, unsurpassed awakening,

རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་བསྒོམ་པར་བགྱི། །

dorjé dermo gompar gyi

I shall meditate on Vajraṇakhī, ‘Vajra Claw’.

ལན་གསུམ།

Three times.

དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཧཱུྃ་ཡིག་འབར། །

ying yé zungjuk hung yik bar

The union of basic space and wisdom is the blazing syllable hūṃ,

དེ་ལས་དུར་ཁྲོད་གཞལ་ཡས་སུ། །

dé lé durtrö zhalyé su

From which, within an immense charnel ground,

བདག་ཉིད་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ། །

daknyi lé kyi khandroma

I appear as the activity ḍākinī,

མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །

tingnak zhal chik chak nyipa

Dark blue in colour, with one face and two hands.

གཡས་པས་རལ་གྲི་བསམ་གཅོད་ཕྱར། །

yepé raldri sam chö char

Her right hand wields a sword that cuts through thoughts,

གཡོན་པས་རྡོ་རྗེ་ཕུར་བུ་འདྲིལ། །

yönpé dorjé purbu dril

And her left rolls a vajra-kīla, an indestructible dagger.

ཞབས་གཉིས་གར་སྟབས་དགྲ་བགེགས་བརྫིས། །

zhab nyigar tab dragek dzi

Her two legs, in the dancing posture, trample enemies and obstructors.

དུར་ཁྲོད་འབར་བའི་ཆས་རྣམས་རྫོགས། །

durtrö barwé ché nam dzok

Her body is adorned with charnel ground ornaments and

ཡེ་ཤེས་མེ་ཡི་ཀློང་ན་རོལ། །

yeshe mé yi long na rol

She stands within an expanse of blazing wisdom fire.

ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐིང་མཐར། །

tukkar nyi teng hung ting tar

In her heart upon a sun disk

སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས། །

ngak kyi trengwé korwa lé

Is hūṃ, dark blue and encircled by the mantra garland,

འོད་ཟེར་མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོས། །

özer mé yi tsatsa trö

From which light radiates, shooting out sparks of flame,

ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེག །

nedön dikdrib tamché sek

That burn away all sickness, harmful influences, negativity and obstruction.

སྐུ་ལས་སྐུ་འཕྲོས་འཇིག་རྟེན་གང་། །

ku lé ku trö jikten gang

From her body emanate further forms that fill the universe completely;

གསུང་གི་དྲག་སྔགས་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས། །

sung gi drakngak druk tar drok

Her speech reverberates with thunderous wrathful mantras;

ཐུགས་ནི་སྒྲོལ་མཛད་ཡེ་ཤེས་འབར། །

tuk ni drol dzé yeshe bar

And her mind is ablaze with liberating wisdom.

བྱད་མ་ལྷ་དང་བཅས་པ་དང་། །

jema lha dang chepa dang

All sorcerous gods and spirits,

བདུད་བགེགས་དགྲ་དང་དམ་སྲིའི་ཚོགས། །

dü gek dra dang damsi tsok

All demons, obstructors, enemies and samaya corruptors are

ཕུར་བུས་གདབ་ཅིང་ཐོ་བས་བརྡུང་། །

purbü dab ching towé dung

Struck with the kīla, pounded with the hammer,

ཕྱག་རྒྱས་མནན་ཅིང་བརླག་པར་གྱུར། །

chakgyé nen ching lakpar gyur

Suppressed beneath the seal and thus completely annihilated!

ཨོཾ་གྷ་གྷ་གྷཱ་ཏ་ཡ་གྷཱ་ཏ་ཡ་སརྦ་དུཥྚན་བཛྲ་དྷ་རོ་ད་ཨ་ཛྙཱ་པ་ཡ་ཏི་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཀཱ་ཡ་ཝ་ཀ་ཙིཏྟ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ༔

om gha gha ghataya ghataya sarwa dushten benza dharoda ajna payati sarwa bighanen kaya waka tsitta benza kili kilaya hung hung pé pé

oṃ gha gha ghātaya ghātaya sarvaduṣṭān vajradharodājñāpayati sarva vighnān kāya vāk cittaṃ vajrakīli kīlaya hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ ||

ཅེས་བཟླས་མཐར།

At the end of the mantra recitation, continue with:

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་བསྡུ།

hung hung hung

With hūṃ hūṃ hūṃ everything dissolves.

ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱིས་ལྡང་།

pé pé pé

With phaṭ phaṭ phaṭ I rearise as the deity.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བསྲུང་།

om ah hung

With oṃ āḥ hūṃ I am protected.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

རྡོ་རྗེ་སྡེར་མོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

dorjé dermo drub gyur né

Attain the realization of Vajraṇakhī, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡིས་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach her state of perfection too.

 

ཅེས་ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་ཟབ་ཆ་ལག་ལས་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་པ་པོ་ཛྙཱ་ནའོ།། །།

Jñāna extracted this from the supplementary practice of The Profound Long-Life Practice of the Three Roots from the Sevenfold Profundity.1

 

| Samye Translations, 2019 (trans. Stefan Mang).

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "rdo rje sder mo'i rgyun khyer" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 235–236.

 

Version: 1.2-20221230

  1. The Profound Long-Life Practice of the Three Roots from the Sevenfold Profundity or Zabdün Tsasum Tse Zab (zab bdun rtsa gsum tshe zab) is a treasure revelation of Chokgyur Dechen Lingpa (mchog gyur bde chen gling pa, 1829-1870).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept