Long-Life Prayer for Dodrupchen Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDudjom Rinpoche | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dodrupchen Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Kyabjé Dodrupchen Rinpoche

by Kyabje Dudjom Rinpoche

 

བསླུ་མེད་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་མཐུ་ཡིས། །

lumé kyabné gyatsö jin tu yi

Through the power of the ocean-like, unfailing sources of refuge,

འཇིགས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར་གྱི། །

jikmé tubten trinlé palbar gyi

May Jikmé Tubten Trinlé Palbar’s

ཞབས་པད་མི་ཤིགས་བསྐལ་བརྒྱར་རབ་བརྟན་ནས། །

zhabpé mishik kal gyar rabten né

Lotus feet remain indestructible and stable for hundreds of aeons,

རླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་བཞེད་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

lab chen ten drö zhedön tarchin shok

And may he accomplish his vast purpose for the teaching and for sentient beings!

 

ཅེས་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་དུ་བྱ་བྲལ་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་ལྷ་རྫས་རིན་པོ་ཆེའི་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་འདུན་སྨོན་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

In accordance with a request, accompanied by the gift of a precious silken scarf, from the renunciant Lama Changchub Dorje, Jikdral Yeshe Dorje wrote this as a prayer of aspiration for the long life of Dodrupchen Rinpoche. Siddhirastu!

 

| Rigpa Translations

 

Source: 'jigs bral ye shes rdo rje. "zhabs brtan phyogs bsdebs nang gses le tshan brgya dang bzhi" in gsung 'bum/_'jigs bral ye shes rdo rje. BDRC W20869. 25 vols. Kalimpong: Dupjung Lama, 1979–1985. Vol. 25: 386

 

Version: 1.4-20221223

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept