Khenpo Sodargye Long-Life Prayer

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersDzongsar Khyentse Rinpoche | Tibetan MastersKhenpo Sodargye

English | 中文 | བོད་ཡིག

Dzongsar Khyentse Rinpoche

Khenpo Sodargye

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

An Abundant Gift of Good Fortune

A Long-Life Prayer for Khenpo Sodargye

by Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ svasti

འཆི་མེད་ཚེ་དཔག་མེད་དང་རྣམ་རྒྱལ་མ ། །

chimé tsepakmé dang namgyalma

Immortal Amitāyus and Vijayā,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལི། །

yizhin khorlo tsé yum tsenda li

Wish-fulfilling Wheel and Tseyum Chaṇḍālī,

འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དབང་ཕྱུག་པད་འབྱུང་གིས། །

chimé tsé yi wangchuk pejung gi

And Padmasambhava, master of deathless longevity—

དེང་འདིར་འཆི་མེད་རྟག་པའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབ། །

dengdir chimé takpé jin chen pob

Let them grant their blessing of everlasting immortality, here and now.

 

གདུལ་བྱའི་བསོད༵་ནམ༵ས་དཔལ་ལས་གྲུབ་པ་ཡི། །

duljé sönam pal lé drubpa yi

Your very form, caused by the abundant merit of disciples,

གང་སྐུ་ཉི་འོད་འབར་བའི་གཟི་འོད་ཀྱིས། །

gang ku nyi ö barwé zi ö kyi

Is a brilliant shining sun, its radiant light causing

ཕན་བདེའི་པད་ཚལ་ད༵ར་ཞིང་རྒྱ༵ས་མཛད་པ།

pendé petsal dar zhing gyé dzepa

The lotus garden of happiness and bliss to grow and flourish:

མཚུངས་མེད་མཁས་པའི་དབང་པོ་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །

tsungmé khepé wangpo tak zhuk sol

Peerless lord among scholars, remain forever, I pray.

 

རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་དུ། །

gyalwé tenpa chi dang khyepardu

So that the buddhas’ universal teaching and particularly

མཚུངས་མེད་རྔ་ཡབ་གླིང་པའི་བསྟན་པ་འདི། །

tsungmé ngayab lingpé tenpa di

The incomparable teaching of the Guru in Ngayab Ling

སྲིད་པའི་མཐར་ཡང་མི་ནུབ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར། །

sipé tar yang mi nub gyepé chir

Will grow and never decline, even at the very end of samsara,

གང་ཁྱོད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་རྟག་བཞུགས་གསོལ། །

gang khyö kalpa gyatsor tak zhuk sol

Remain forever, for countless aeons, I pray.

 

ཞེས་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པའི་ཁུར་ཆེན་ལྷུར་བཞེས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས་མཆོག་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དགེ་ལེགས་དཔལ་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་སློབ་རྣམས་ཀྱིས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ཆུ་ཡོས་ཟླ་བ་༧པའི་ཚེས་༥བཟང་པོར་རྫོང་སར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག། །།

This long-life prayer, called ‘An Abundant Gift of Good Fortune’, is for the esteemed Khen Rinpoche Sonam Dargye, someone who has devoted himself to the all-important responsibility of maintaining the unbiased, non-sectarian teaching. At the request of his disciples, along with offerings, on the ‘excellent’ fifth day of the seventh month of the Water Hare year of the seventeenth cycle (21st August 2023), Dzongsar Jamyang Khyentse Thubten Chökyi Gyatso made this prayer, and may its meaning be completely accomplished!

 

| Rigpa Translations, 2023

 

Version: 1.0-20231025

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept