Dukngal Rangdrol Vase Consecration

Collections & Cycles › Longchen NyingtikDukngal Rangdrol | Tibetan MastersFourth Dodrupchen Rinpoche

English | བོད་ཡིག

Fourth Dodrupchen Rinpoche

Avalokiteśvara, the Great Compassionate One

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བུམ་སྒྲུབ།

Consecrating the Vase for the Practice of the Great Compassionate One, Natural Liberation of Suffering

compiled by the Fourth Dodrupchen Rinpoche, Tupten Trinlé Pal Zangpo

 

Purify with the mantra:

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་སརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།གིས་སྦྱངས། 

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

བུམ་པ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་ཉིད་ལས། །

bumpa mimik tongpé ngang nyi lé

The vase has the nature of emptiness, beyond any conceptual reference.

མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་གཞལ་མེད་ཁང་དབུས་སུ། །

tsennyi yongdzok zhalmé khang ü su

Within it is the palace of perfect qualities.

ལྷ་ཚོགས་ཀུན་གསལ་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས། །

lhatsok kün sal tukké sabön lé

In its centre all the deities clearly appear and from the seed-syllables at their hearts

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །

ö trö yeshepa nam chendrang gyur

Light radiates, inviting the wisdom deities.

བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ༔

benza samaya dza

vajra-samāja jaḥ

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོ༔

dza hung bam ho

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ

Make offerings with:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་ཝེ་དྱཱ་ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད།

om benza argham padam pupé dhupé aloké gendhé nevidé shapta ah hung

oṃ vajra-arghaṃ pādyaṃ puṣpe dhūpe āloke gandhe naivedye śabda āḥ hūṃ

Offer praise with:

བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །

töpar öpa tamché la

To all those worthy of praise

ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །

zhing dul kün gyi drang nyé kyi

I bow down with as many bodies

ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །

lü tüpa yi namkün tu

As there are atoms in the universe.

མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

chok tu depé chaktsal tö

With steadfast faith, I pay homage!

ཅེས་བསྟོད། གཟུངས་ཐག་ལ་འཇུས་ནས།

Hold the dhāraṇī cord and say:

རང་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གཟུངས་ཐག་ལ། །

rang sok ngak kyi özer zung tak la

From the life-force mantra at your heart light rays radiate,

འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། །

tril té bumpé lhatsok tukgyü kul

Flow through the dhāraṇī cord and invoke the wisdom minds of the deities in the vase.

དེ་དག་སྐུ་ལས་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །

dedak ku lejang sem dütsi gyün

From their bodies a stream of bodhicitta-amṛta

བབ་པས་བུམ་ཆུར་གཉིས་མེད་རོ་གཅིག་གྱུར། །

babpé bum chur nyimé ro chik gyur

Descends and becomes of one taste, beyond any duality, with the water of the vase.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ

om mani padmé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

ཅི་རིགས་དང་། མ་ཎི་དབྱངས་གསལ་སྦྲེལ་བར་བཟླ།

Recite this as many times as appropriate. Then recite the maṇi mantra with the vowels and consonants appended.

བྱེ་ཡུངས་ལ།

For the sand and mustard seeds:1

བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

dak gi tukka né özer trö

From my heart radiate rays of light,

བུམ་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་བསྐུལ།

bumpé lha nam kyi tukdam gyi gyü kul

Invoking the sacred pledges of the deities of the vase.

བདག་དང་ལྷ་རྣམས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས།

dak dang lha nam lé özer trö

From myself and the deities radiate lights rays,

རིགས་དྲུག་གི་གནས་དང་བར་དོ་གང་ན་གནས་པའི་ཚེ་འདས་སམ།

rik druk gi né dang bardo gang na nepé tsedé name of deceased

Touching the body of the object of my focus, the deceased called name of the deceased, whether they remain in the realms of the six classes or in the intermediate state,

དམིགས་ཡུལ་དེའི་ལུས་ལ་ཕོག་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་སངས་ཀྱིས་དག་ཅིང་བྱང་ནས་རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྒྱངས་ཀྱིས་ལྷའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཕྱུངས་ནས་ལུས་སེམས་ལ་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པར་ཡང་ཡང་བསྒོམ་ཞིང་།

mikyul dé lü la pokpé lü ngak yi sum gyi lé dang nyönmongpé dikdrib dukngal tamché sang kyi dak ching jang né nampar shepa gyang kyi lhé kyilkhor dir chung né lü sem la dewa khyepar chen kyepar yangyang gom zhing

And cleansing and purifying all their negative actions, obscurations, suffering, physical, vocal and mental karmas and their negative emotions. Their consciousness enters the divine maṇḍala here and a special bliss arises in their body and mind. Meditate on this again and again.

ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿདང་།

om mani padmé hung hrih

oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ

And recite the hundred-syllable mantra:

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས་ཡིག་བརྒྱ།

om benzasato samaya…

oṃ vajrasattva samayam…

The mantra of Sarvavit-Vairochana that purifies the lower realms:

ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་སརྦ་དུརྒ་ཏེ་པཱ་རི་ཤོ་དྷ་ནི་རཱ་ཛ་ཡ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱ་ཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཤོ་དྷ་ནེ་ཤོ་དྷ་ནེ། སརྦ་པཱ་པཾ་བི་ཤོ་དྷ་ནེ། ཤུདྡྷེ་བི་ཤུདྡྷེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤུདྡྷེ་སྭཱ་ཧཱ།

om namo bhagavaté sarva durgaté pari shodhani radza ya, tathagataya, arhaté samyaksam budhaya, teyata, om shodhané shodhané, sarva papam bishodhané, shudhé bishudhé, sarva karma abarana bishudhé soha

oṃ namo bhagavate sarva-durgate pariśodhani-rājāya | tathāgatāya | arhate samyak-saṃbuddhāya | tad yathā | oṃ śodhane śodhane | sarva pāpaṃ viśodhane | śuddhe viśuddhe | sarva-karma-avaraṇa viśodhane svāhā

ཞེས་ངན་སོང་སྦྱོང་བ་ཀུན་རིག་གི་གཟུངས།

The dhāraṇī of the protector Akṣobhya:

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ཀཾ་ཀ་ནི་ཀཾ་ཀ་ནི། རོ་ཙ་ནི་རོ་ཙ་ནི། ཏྲོ་ཊ་ནི་ཏྲོ་ཊ་ནི། ཏྲཱ་ས་ནི་ཏྲཱ་ས་ནི། པྲ་ཏི་ཧ་ན་པྲ་ཏི་ཧ་ན། སརྦ་ཀརྨ་པ་རཾ་པ་རཱ། ཎི་མེ་སརྦ་ས་ཏྭ་ནཱཉྩ་སྭཱ་ཧཱ།

namo ratna trayaya, namo bhagavaté, benza sara pramardhané, tathagataya, arhaté samyak sambuddhaya, teyata, om benzé benzé maha benzé, maha tedzo benzé, maha vidya benzé, maha bodhitsita benzé, maha bodhi mantopa samkramana benzé, sarva karma avarana vishva dhana benzé soha

namo ratna-trayāya | namo bhagavate | vajra-sāra-pramardane | tathāgatāya arhate samyak-saṃbhuddhāya | tad yathā | oṃ vajre vajre mahāvajre | mahā-teja-vajre | mahā-vidyā-vajre | mahā-bodhicitta-vajre mahā-bodhi-maṇḍopa-saṃkramaṇa-vajre | sarva-karm-āvaraṇa-viśodhana-vajre svāhā

ཞེས་མགོན་པོ་མི་འཁྲུགས་པའི་གཟུངས་རྣམས་ཀྱི་མཐར།

Then:

དམིགས་ཡུལ་གྱིའམ།

mikyul gyi am

All the physical, vocal and mental karma, negative actions and obscurations

ཚེ་འདས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཤཱནྟིཾ་ཀུ་རུ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

tsedé kyi lü ngak yi sum gyi lé ngen dikdrib tamché shanting kuru yé soha

Of the object of your focus, the deceased called name of deceased—śāntiṅ-kuruye svāhā.

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་ནས་སྔགས་བཏབ། ལས་བུམ་ལ་དམིགས་ནས།

Recite the mantra as much as you can and then blow [via your hand on the substances]. While focusing on the activity vase:

ལས་བུམ་དུ་ཁྲོ་རྒྱལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་གཡས་དབྱུག་ཏོ་དང་།

lé bum du trogyal tamdrin kudok marpo yé yukto dang

In the activity vase the King of Wrath Hayagrīva instantly appears. His body is red in colour, in his right hand he holds a club,

གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་འདུས་དོན་གཉིས་མཛད།

yön dikdzub dzepa kechik gi salwé tukké özer trodü dön nyi dzé

And his left hand is in the threatening mudrā. From his heart rays of light radiate and re-converge, enacting the twofold benefit.

སྐུ་ཡི་ཆ་ཐམས་ཅད་ནས་དག་བྱེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་གྱུར།

ku yi cha tamché né dakjé dütsi gyün babpé bumpa gangwar gyur

From his entire body flows a stream of purifying amṛta that fills the vase.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་ཏ་ཧྱ་གྷི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza krodha hayagriva hung pé

oṃ vajra-krodha-hayagrīva hūṃ phaṭ

ཅི་རིགས་བཟླས་མཐར། མཆོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་འཚམས་ཀྱིས་མཆོད། ལས་གཞུང་གི་བསྟོད་པའི་མཇུག་ཏུ།

Recite this as many times as appropriate. Then make offerings, either elaborate or brief, and recite the praise from the activity manual. Then:

ཧྲཱིཿ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཆོས་སྐུ་པདྨའི་གདུང་། །

hrih, gyalwa kün gyi chöku pemé dung

Hrīḥ. Dharmakāya of all the victorious ones, progeny of the Lotus Family,

ཆོས་རྗེ་འོད་དཔག་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ཆོས། །

chöjé öpakmépa dorjé chö

Lord of Dharma Amitābha—Buddha of Boundless Light, Vajradharma,

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཧྲི་ལས་རྔམ་པའི་སྐུ། །

chenrezik wang hri lé ngampé ku

Lord Avalokiteśvara, your form arising majestically from hrīḥ,

རྟ་མགྲིན་རྟ་སྐད་བཞད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

tamdrin také zhé la chaktsal tö

And Hayagrīva, making neighing sounds, to you I pay homage!

Make confessions with the hundred-syllable mantra:

ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་

om benza sato samaya…

oṃ vajrasattva samayam…

སོགས་ཡིག་བརྒྱས་བཤགས། འོད་ཞུ་བྱ་བ་ནི།

Then they melt into light:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་དུ་ཕུལ་བས་ལྷ་རྣམས་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་ཞུ་བ་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར།

om ah hung, zhé dungchö kyi chu chöyön du pulwé lha nam detong chenpö ngowor zhuwa bum chu dang yermé du gyur

With oṃ āḥ hūṃ the water of the conch is presented as an offering, causing the deities to melt into the essence of great empty bliss, becoming indivisible with the water of the vase.

ཅེས་དང་།

And:

ལས་བུམ་གྱི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཁྲོ་བོའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར།

lé bum gyi lha ö du zhuwa lé trowö dul tra rabtu gyur

The deities of the activity vase melt into light and emanate infinitely small wrathful deities.

རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བ་ནི།

Tossing the flower of awareness:2

ཨཱོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱོཾ། ཨཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ ཧཱུཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། སྭཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྭཱ། ཧཱ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱ།

om benza samaya om, a benza samaya ah, hung benza samaya hung, so benza samaya so, ha benza samaya ha

oṃ vajrasamaya oṃ | āḥ vajrasamaya āḥ | hūṃ vajrasamaya hūṃ | svā vajrasamaya svā | hā vajrasamaya hā

དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་ཞིང་བསྟིམ་པ་ནི།

Invoking the accomplishments and the dissolution:

ཨཱོཾ། ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་པོ་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །

om, yeshe gyalpo ku sung tuk

Oṃ. King of Wisdom with your wondrous enlightened body,

ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ། །

yönten trinlé mepo ché

Speech, mind, qualities and activity—

དེ་ཉིད་དུ་ནི་མཉམ་སྦྱོར་བས། །

denyi du ni nyamjor bé

With all of those in union,

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བདག་སྦྱོར་ཅིག །

chakgya chenpor dak jor chik

Bring me to the state of mahāmudrā!

ཨཱོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུཾ། ཨཱོཾ་བཛྲ་ས་མ་སྟྭཾ། ཨཱོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧོ

om benza samaya hung, om benza samaya stom, om benza samaya ho

oṃ vajrasamaya hūṃ | oṃ vajrasamaya sthaṃ | oṃ vajrasamaya hoḥ

སློབ་བུ་འཇུག་པར་གནང་བ་ཞུ་བ་ནི།

Request permission for the student to enter the maṇḍala:

ཨཱོཾ། རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱེད་པའི། །

om, dorjé yeshe tob jepé

Oṃ. Please grant your permission for this student of mine

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

dezhin shekpa tamché kyi

To enter this great maṇḍala

སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །

nyingpö kyilkhor chenpo dir

Of the heart of all the thus-gone ones,

བདག་གི་སློབ་མ་འཇུག་པར་འཚལ། །

dak gi lobma jukpar tsal

Who are the source of primordial vajra wisdom.

ཛ་ཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ཨཱོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་

dza hung bam ho, om benza sato samaya

jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | oṃ vajrasattva samayam…

སོགས་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད།

Recite the hundred-syllable mantra.

ཨཱོཾ་ཨཱ་ཧཱུཾ། དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

om ah hung, palden tsawé lama rinpoche

Oṃ āḥ hūṃ. Glorious root guru, precious one,

བདག་གི་སྤྱི་བོར་པདྨའི་གདན་བཞུགས་ལ།

dak gi chiwor pemé den zhuk la

Dwell on the lotus-seat in the depth of my heart,

བཀའ་དྲིན་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རྗེས་བཟུང་སྟེ། །

kadrin chenpö goné jezung té

Look upon me with the grace of your great compassion,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་བསྐུར་དུ་གསོལ། །

ku sung tuk kyi wang chok kur du sol

Grant me the supreme empowerments of body, speech and mind!

 

| Translated by Han Kop, 2022, for the Longchen Nyingtik Project, based on a teaching given by Khenchen Pema Sherab in France, 2022.

 

Source: 'Jigs med gling pa. "thugs rje chen po sdug bsngal rang grol gyi bum sgrub", in klong snying gsang sgrub thugs rje chen po sdug bsngal rang grol 'don chog skor. (BDRC W2KG210385). Gangtok, Sikkim: mchod rten dgon pa, 2016. 67-72.

 

Version: 1.0-20220616

  1. Khenchen Pema Sherab comments that the sand is to purify the negativity of the lower realms and the mustard seeds are to expel the negative forces.
  2. Khenpo Pema Sherab Rinpoche explains that tossing the flower is a form of receiving empowerment, whereby you realize that your own awareness and the generated deities are one in essence.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept