Long-Life Prayer for Jamyang Chökyi Lodrö

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersGatön Ngawang Lekpa | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Gatön Ngawang Lekpa

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Prayer for the Long Life of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

by Gatön Ngawang Lekpa

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་གདུང་འཛིན་ཅིང་། །

dü sum gyalwa kün gyi dung dzin ching

Heir to all the victorious buddhas of the three times,

ཐེག་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་མཁས་པ། །

tek sum chö kyi gatön gyé khepa

Expert in offering a Dharma feast of the three vehicles,

ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་འདྲེན་གཅིག་གྱུར་པ། །

kham sum drowé dren chik gyurpa

And sole guide for beings of the three realms—

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །

jamyang chökyi lodrö zhabten sol

Jamyang Chökyi Lodrö, may your life remain secure!

 

ཞེས་པའང་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ངག་དབང་ལེགས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་སྟེ་བྲིས་པའོ། ། དགེའོ།།

The Buddhist monk Ngawang Lekpa offered this prayer and wrote it down. May it be virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Sources:

Ngag dbang legs pa. gsung thor bu/_sga ston ngag dbang legs pa. New Delhi: T. G. Dhongthog Rinpoche, 1978. Vol. 1: 27

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 567

 

Version: 1.2-20220119

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept