The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Calling the Guru From Afar

English | Español | བོད་ཡིག

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Calling the Guru From Afar

A Prayer to Pierce the Heart with Devotion

by Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

 

ན་མོ་གུ་རུ་བེ།

Namo gurave!1

བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀུན་ལ་གྲགས་ཆེའང༌། བྱིན་རླབས་བསྐུལ་བའི་གནད་སྐྱོ་ཤས་ངེས་འབྱུང་གིས་བསྐུལ་བའི་མོས་གུས་ཁ་ཙམ་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྙིང་གི་དཀྱིལ། རུས་པའི་གཏིང་ནས་བསྐྱེད། བླ་མ་ལས་ལྷག་པའི་སངས་རྒྱས་གཞན་ན་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པའི་ངེས་ཤེས་དང་ལྡན་པས་དབྱངས་རྟ་སྙན་པོས། །

The practice of calling the guru from afar is well known to everyone, but the key to invoking blessings is to arouse a devotion that is not mere lip service but inspired by disenchantment and renunciation. It should be felt in the depths of the heart, the very marrow of one’s bones. So, chant this to a beautiful melody, in the certain conviction that there is no buddha greater than the guru.

 

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

lama khyen no lama khyen no

Guru, watch over me. Guru, watch over me.

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

drinchen tsawé lama khyen no

Kind root guru, watch over me!

 

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་བོ། །

dü sum sangye kyi ngowo

Essence of the buddhas of the three times;

ལུང་རྟོགས་དམ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

lungtok damchö kyi jungné

Source of the sacred Dharma’s scripture and realization;

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག །

pak tsok gendün gyi ngadak

Lord of the Saṅgha’s noble assembly:

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

tsawé lama khyé khyen no

Root guru, watch over me.

 

བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་ཡི་གཏེར་ཆེན། །

jinlab tukjé yi terchen

Great treasure of compassionate blessings,

དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་འབྱུང་གནས། །

ngödrub nam nyi kyi jungné

Source of the two types of siddhi,

ཕྲིན་ལས་ཅི་འདོད་ཀུན་སྩོལ་མཛད། །

trinlé chi dö kün tsol dzé

Accomplisher of all the activities we might wish for:

རྩ་བའི་བླ་མ་ཁྱེད་མཁྱེན་ནོ། །

tsawé lama khyé khyen no

Root guru, watch over me.

 

བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་པ་མཁྱེན་ནོ། །

lama öpakmé pa khyen no

Guru Amitābha, watch over me:

སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

trödral chökü long né zik shik

Look upon me from the field of dharmakāya’s simplicity.

བདག་སོགས་ལས་ངན་འཁོར་བར་འཁྱམས་རྣམས། །

dak sok lé ngen khorwar khyam nam

Lead me and others with negative karma who wander through saṃsāra

བདེ་ཆེན་དག་པའི་ཞིང་དུ་དྲོངས་མཛོད། །

dechen dakpé zhing du drong dzö

To the pure land of Great Bliss.

 

བླ་མ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཁྱེན་ནོ། །

lama chenrezik wang khyen no

Guru Avalokiteśvara, watch over me:

འོད་གསལ་ལོངས་སྐུའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ösal longkü long né zik shik

Look upon me from the field of sambhogakāya’s luminosity.

རིགས་དྲུག་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་ཞི་ཞིང༌། །

rik druk dukngal tsené zhi zhing

Thoroughly pacify the suffering of the six classes

ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་མཛོད། །

kham sum khorwa dong né truk dzö

And empty saṃsāra’s three realms from their very depths.

 

བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་མཁྱེན་ནོ། །

lama pema jungné khyen no

Guru Padmasambhava, watch over me:

རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ngayab pema ö né zik shik

Look upon me from Cāmara’s Lotus Light.

སྙིགས་དུས་སྐྱབས་མེད་བོད་འབངས་ཉམ་ཐག །

nyikdü kyabmé bö bang nyamtak

Swiftly protect us with your compassion—

ཐུགས་རྗེས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྐྱོབས་མཛོད། །

tukjé nyurwa nyi du kyob dzö

We, the helpless, miserable beings of this dark age.

 

བླ་མ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་མཁྱེན་ནོ། །

lama yeshe tsogyal khyen no

Guru Yeshé Tsogyal, watch over me:

མཁའ་སྤྱོད་བདེ་ཆེན་གྲོང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khachö dechen drong né zik shik

Look upon me from the celestial city of great bliss.

སྡིག་ལྡན་བདག་སོགས་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས། །

dikden dak sok sipé tso lé

Deliver us harm-doers from saṃsāra’s ocean

ཐར་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་སྒྲོལ་མཛོད། །

tarpé drongkhyer chenpor drol dzö

To the magnificent citadel of liberation.

 

བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

kater gyüpé lama khyen no

Gurus of the kama and terma lineages, watch over me:

ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

zungjuk yeshe long né zik shik

Look upon me from the field of unified wisdom.

བདག་རྒྱུད་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས། །

dak gyü trulpé münkhang tol né

Break through the dark dungeon of my deluded mind,

རྟོགས་པའི་ཉི་མ་ཤར་བར་མཛོད་ཅིག །

tokpé nyima sharwar dzö chik

And cause the sun of realization to dawn.

 

ཀུན་མཁྱེན་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་མཁྱེན་ནོ། །

künkhyen drimé özer khyen no

Omniscient Drimé Özer, watch over me:

ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

lhündrub ö ngé long né zik shik

Look upon me from the field of the spontaneous five lights.

ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ནས། །

kadak gongpé tsal chen dzok né

Help me achieve the full strength of realizing original purity,

སྣང་བཞི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

nang zhi ta ru chinpar dzö chik

And thereby bring the four visions to completion.

 

མཉམ་མེད་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་མཁྱེན་ནོ། །

nyammé jowo yabsé khyen no

Peerless father Lord Atiśa and your heirs, watch over me:

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་དབུས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ganden lha gyé ü né zik shik

Look upon me from Tuṣita, amidst its hundred deities.

སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་གྱི། །

tongnyi nyingjé nyingpochen gyi

Let emptiness suffused with compassion—

བྱང་སེམས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་མཛོད་ཅིག །

changsem gyü la kyewar dzö chik

Bodhicitta—be born within my mind.

 

གྲུབ་མཆོག་མར་མི་དྭགས་གསུམ་མཁྱེན་ནོ། །

drub chok mar mi dak sum khyen no

Three supreme siddhas, Marpa, Mila, and Gampopa, watch over me:

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

dechen dorjé ying né zik shik

Look upon me from the vajra space of great bliss.

བདེ་སྟོང་ཕྱག་ཆེན་མཆོག་དངོས་གྲུབ་ཅིང༌། །

detong chakchen chok ngödrub ching

Help me attain bliss-emptiness, the supreme siddhi of Mahāmudrā,

ཆོས་སྐུ་སྙིང་དབུས་སད་པར་མཛོད་ཅིག །

chöku nying ü separ dzö chik

And awaken dharmakāya in the depths of my heart.

 

འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཀརྨ་པ་མཁྱེན་ནོ། །

jikten wangchuk karma pa khyen no

Karmapa, mighty lord of the world, watch over me:

མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་འདུལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khakhyab drodul ying né zik shik

Look upon me from the space in which infinite beings are tamed.

ཆོས་ཀུན་བདེན་མེད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་ནས། །

chö kün denmé gyumar tok né

Help me realize how all things are unreal and illusory,

སྣང་སེམས་སྐུ་གསུམ་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

nang sem ku sum charwar dzö chik

And let mind and appearance arise as the three kāyas.

 

བཀའ་བརྒྱུད་ཆེ་བཞི་ཆུང་བརྒྱད་མཁྱེན་ནོ། །

kagyü chezhi chung gyé khyen no

Kagyü masters of the four major and eight minor lineages, watch over me:

རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིང༌། །

rangnang dakpé zhing né zik shing

Look upon me from the realm of pure self-appearances.

གནས་སྐབས་བཞི་ཡི་འཁྲུལ་པ་སངས་ནས། །

nekab zhi yi trulpa sang né

Help me clear away the delusion of the four states,

ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་མཛོད་ཅིག །

nyamtok ta ru chinpar dzö chik

And bring experience and realization to perfection.

 

རྗེ་བཙུན་གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མཁྱེན་ནོ། །

jetsün gongma nam nga khyen no

Five Sakya forefathers,2 watch over me:

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khordé yermé long né zik shik

Look upon me from the field of saṃsāra and nirvāṇa’s inseparability.

རྣམ་དག་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་འབྲེལ་ནས། །

namdak ta gom chö sum drel né

Help me combine pure view, meditation, and conduct,

གསང་བའི་ལམ་མཆོག་བགྲོད་པར་མཛོད་ཅིག །

sangwé lam chok dröpar dzö chik

And thus traverse the supreme secret path.

 

མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་མཁྱེན་ནོ། །

nyammé shangpa kagyü khyen no

Peerless Shangpa Kagyü masters, watch over me:

རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་ཞིང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

namdak sangye zhing né zik shik

Look upon me from the realm of pure awakening.

ཐབས་གྲོལ་ཉམས་ལེན་ཚུལ་བཞིན་འབྱོངས་ནས། །

tab drol nyamlen tsulzhin jong né

Help me train well in means and liberation,

མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་བརྙེས་པར་མཛོད་ཅིག །

mi lob zungjuk nyepar dzö chik

And thereby attain the unity of no-more-learning.

 

གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

drubchen tangtong gyalpo khyen no

Great siddha Tangtong Gyalpo, watch over me:

རྩོལ་མེད་ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

tsolmé tukjé long né zik shik

Look upon me from the field of effortless compassion.

བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་ནས། །

denmé tokpé tulzhuk drub né

Help me achieve the discipline of realizing unreality,

རླུང་སེམས་རང་དབང་འདུ་བར་མཛོད་ཅིག །

lungsem rangwang duwar dzö chik

And thereby gain mastery over prāṇa and mind.

 

ཕ་གཅིག་དམ་པ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ། །

pa chik dampa sangye khyen no

Padampa Sangyé, sole father, watch over me:

ལས་རབ་གྲུབ་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

lerab drubpé ying né zik shik

Look upon me from the space of supreme action.

བརྒྱུད་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས་ནས། །

gyüpé jinlab nying la zhuk né

Let the blessings of the lineage seep into my heart

རྟེན་འབྲེལ་ཕྱོགས་མེད་འཆར་བར་མཛོད་ཅིག །

tendrel chokmé charwar dzö chik

And auspicious connections arise without limit.

 

མ་གཅིག་ལབ་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁྱེན་ནོ། །

ma chik lab kyi drönma khyen no

Machik Labdrön, sole mother, watch over me:

ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

sherab parchin long né zik shik

Look upon me from the field of the perfection of wisdom.

བདག་འཛིན་སྙེམས་བྱེད་རྩད་ནས་ཆོད་ཅིང༌། །

dakdzin nyem jé tsené chö ching

Help me to annihilate this maddening ego-clinging

བདག་མེད་སྤྲོས་བྲལ་བདེན་མཐོང་མཛོད་ཅིག །

dakmé trödral den tong dzö chik

And see the truth of selflessness beyond constructs.

 

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་མཁྱེན་ནོ། །

künkhyen dolpo sangye khyen no

Omniscient Dolpo Sangyé, watch over me:

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

namkün chokden ying né zik shik

Look upon me from the space supreme in all aspects.

འཕོ་བའི་དབུགས་རྣམས་དབུ་མར་འགགས་ནས། །

powé uk nam umar gak né

Help me still breath’s movement in the central channel,

འཕོ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་མཛོད་ཅིག །

podral dorjé ku tob dzö chik

And thus attain the immutable vajra-kāya.

 

རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་མཁྱེན་ནོ། །

jetsün tara nata khyen no

Venerable Tāranātha, watch over me:

རྣམ་གསུམ་ཕོ་ཉའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

nam sum ponyé ying né zik shik

Look upon me from the space of the three emissaries.3

རྡོ་རྗེའི་གསང་ལམ་གེགས་མེད་བགྲོད་ནས། །

dorjé sang lam gekmé drö né

Help me traverse the secret vajra path unhindered,

འཇའ་ལུས་མཁའ་སྤྱོད་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །

jalü khachö drubpar dzö chik

And thus accomplish the celestial rainbow body.

 

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་མཁྱེན་ནོ། །

jamyang khyentsé wangpo khyen no

Jamyang Khyentse Wangpo, watch over me:4

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

khyen nyi yeshe ying né zik shik

Look upon me from the space of twofold wisdom.

མི་ཤེས་བློ་ཡི་མུན་པ་སངས་ནས། །

mi shé lo yi münpa sang né

Dispel the mental darkness of unknowing,

མཁྱེན་རབ་སྣང་བ་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག །

khyen rab nangwa gyepar dzö chik

And make the light of supreme knowledge shine.

 

འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁྱེན་ནོ། །

ösal trulpé dorjé khyen no

Ösal Trülpé Dorjé, watch over me:

འཇའ་ཟེར་འོད་ལྔའི་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

jazer ö ngé long né zik shik

Look upon me from the field of five-coloured rainbow light.

ཐིག་རླུང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དག་ནས། །

tik lungsem kyi drima dak né

Help me cleanse all stains of bindu, prāṇa, and mind,

གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུར་བྱང་ཆུབ་མཛོད་ཅིག །

zhönnu bumkur changchub dzö chik

And thus awaken as the youthful vase body.

 

པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

pema do ngak lingpa khyen no

Pema Do-Ngak Lingpa, watch over me:

བདེ་སྟོང་འགྱུར་མེད་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

detong gyurmé long né zik shik

Look upon me from the field of unchanging empty bliss.

རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་དགོངས་པ་མཐའ་དག །

gyal dang gyalsé gongpa tadak

Enable me to fulfil completely

བདག་གིས་ཡོངས་སུ་སྐོང་ནུས་མཛོད་ཅིག །

dak gi yongsu kong nü dzö chik

All the intentions of the victors and their heirs.

 

ངག་དབང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་མཁྱེན་ནོ། །

ngawang yönten gyatso khyen no

Ngawang Yönten Gyatso, watch over me:5

དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་ཀློང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

ying yé zungjuk long né zik shik

Look upon me from the field of wisdom-space unity.

སྣང་བའི་བདེན་འཛིན་ཧྲུལ་གྱིས་ཞིག་ནས། །

nangwé dendzin hrul gyi zhik né

Help me to break through the reifying of appearance,

གང་བྱུང་ལམ་དུ་འཁྱེར་ནུས་མཛོད་ཅིག །

gang jung lam du khyer nü dzö chik

And thus bring whatever occurs onto the path.

 

རྒྱལ་སྲས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་མཁྱེན་ནོ། །

gyalsé lodrö tayé khyen no

Lodrö Tayé, son of the victors, watch over me:

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེའི་ངང་ནས་གཟིགས་ཤིག །

jam dang nyingjé ngang né zik shik

Look upon me from the state of love and compassion.

འགྲོ་ཀུན་དྲིན་ཅན་ཕ་མར་ཤེས་ནས། །

dro kün drinchen pamar shé né

Help me to recognize all beings as my kind parents

གཞན་ཕན་སྙིང་ནས་སྒྲུབ་ནུས་མཛོད་ཅིག །

zhenpen nying né drub nü dzö chik

And wholeheartedly accomplish the welfare of others.

 

པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་མཁྱེན་ནོ། །

pema gar gyi wangchuk khyen no

Pema Gargyi Wangchuk, watch over me:

བདེ་ཆེན་འོད་གསལ་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

dechen ösal ying né zik shik

Look upon me from the space of luminous great bliss.

དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་གྲོལ་ནས། །

duk nga yeshe nga ru drol né

Let the five poisons be liberated as the five wisdoms,

སྤང་ཐོབ་གཉིས་འཛིན་ཞིག་པར་མཛོད་ཅིག །

pang tob nyidzin zhikpar dzö chik

So I may break through the duality of riddance and gain.

 

བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་མཁྱེན་ནོ། །

ten nyi yungdrung lingpa khyen no

Tennyi Yungdrung Lingpa, watch over me:

སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

sizhi nyamnyi ying né zik shik

Look upon me from the space of saṃsāra and nirvāṇa’s equality.

མོས་གུས་རྣལ་མ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ནས། །

mögü nalma gyü la kyé né

Let natural devotion be born within my mind

རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་ཆེན་པོར་མཛོད་ཅིག །

tok drol dünyam chenpor dzö chik

And realization and liberation occur simultaneously.

 

དྲིན་ཅན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །

drinchen tsawé lama khyen no

Kind root guru, watch over me:

སྤྱི་གཙུག་བདེ་ཆེན་གནས་ནས་གཟིགས་ཤིག །

chitsuk dechen né né zik shik

Look upon me from my crown, the abode of great bliss.

རང་རིག་ཆོས་སྐུའི་རང་ཞལ་མཇལ་ནས། །

rangrig chökü rang zhal jal né

Help me to see my true face, self-aware dharmakāya,

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །

tsé chik sangye drubpar dzö chik

And thus accomplish buddhahood in a single lifetime!

 

ཀྱེ་མ།

kyema

Alas!

བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་སྡིག་ཏོ་ཅན། །

dak dré semchen lé ngen dik tochen

I and beings like me, with negative karma and misdeeds,

ཐོག་མེད་དུས་ནས་འཁོར་བར་ཡུན་རིང་འཁྱམས། །

tokmé dü né khorwar yün ring khyam

Have long wandered in saṃsāra, from time immemorial.

ད་དུང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་མེད་མྱོང་འགྱུར་བས། །

dadung dukngal tamé nyong gyurwé

Our suffering is constant; it knows no end,

སྐྱོ་ཤས་སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་སྐྱེས་པས། །

kyoshé kechik tsam yang makyepé

Yet we feel not the slightest disillusion, not even for a moment.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngejung tingné kyewar jingyi lob

Bless me that renunciation may arise deep within my heart.

 

དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་མི་ཚེ་སྟོང་ཟད་མཁན། །

daljor tob kyang mitsé tong zé khen

Though I’ve obtained the freedoms and riches, I waste my time,

དོན་མེད་ཚེ་འདིར་བྱ་བས་རྟག་ཏུ་གཡེང༌། །

dönmé tsé dir jawé taktu yeng

Perpetually distracted by the trivial concerns of this life.

དོན་ཆེན་ཐར་པ་སྒྲུབ་ལ་ལེ་ལོས་ཁྱེར། །

dön chen tarpa drub la lelö khyer

Laziness prevents my pursuit of what is meaningful, liberation,

ནོར་བུའི་གླིང་ནས་ལག་སྟོང་ལོག་གྱུར་པས། །

norbü ling né laktong lok gyurpé

So I must return empty-handed from this island of jewels.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

མི་ལུས་དོན་ལྡན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

milü dönden drubpar jingyi lob

Bless me that my human birth may yet prove significant.

 

མ་ཤི་ས་སྟེང་ལུས་པ་གཅིག་ཀྱང་མེད། །

ma shi sateng lüpa chik kyangmé

Death spares no one upon this earth:

ད་ལྟ་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཕ་རོལ་འགྲོ། །

danta chik jé nyi tü parol dro

Beings depart even now, one after another.

རང་ཡང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འཆི་དགོས་ཀྱང༌། །

rang yang nyurwa nyi du chi gö kyang

And though I too must pass very soon,

ཡུན་རིང་སྡོད་གྲབས་བྱེད་པའི་སྙིང་རུལ་པོ། །

yün ring dö drab jepé nying rulpo

My foolish heart still expects to endure.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

longmé lona tungwar jingyi lob

Bless me that I may curtail my impossible plans.

 

སྙིང་དུ་སྡུག་པའི་མཛའ་བཤེས་སོ་སོར་བྲལ། །

nying du dukpé dzashé sosor dral

Friends and family, held so dear, must go their separate ways;

སེར་སྣས་བསགས་པའི་ནོར་རྫས་གཞན་གྱིས་སྤྱོད། །

serné sakpé nordzé zhen gyi chö

My wealth, hoarded so jealously, will be enjoyed by others.

གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བོར་ནས་སུ། །

chepé lü kyang shul du bor né su

Even my cherished body will be cast aside,

རྣམ་ཤེས་བར་དོ་གཏོལ་མེད་འཁོར་བར་འཁྱམས། །

namshé bardo tolmé khorwar khyam

As my consciousness wanders aimlessly through the bardo.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཅིས་ཀྱང་དགོས་མེད་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chikyang gömé tokpar jingyi lob

Bless me that I may realize the futility of it all.

 

འཇིགས་པའི་མུན་པ་ནག་པོས་སྔོན་ནས་བསུ། །

jikpé münpa nakpö ngön né su

Terrifying, pitch-black darkness looms before me,

ལས་ཀྱི་རླུང་དམར་དྲག་པོས་རྒྱབ་ནས་དེད། །

lé kyi lungmar drakpö gyab né dé

While the ferocious winds of karma lash at my back.

མི་སྡུག་གཤིན་རྗེའི་ཕོ་ཉས་བརྡེག་ཅིང་བཙོག །

mi duk shinjé ponyé dek ching tsok

Yama’s gruesome minions strike and assault me—

བཟོད་དཀའ་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོས་ན། །

zö ka ngendrö dukngal nyong gö na

When I’m subjected to the lower realms’ unbearable pain,

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངན་སོང་གཡང་ལས་ཐར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngensong yang lé tarwar jingyi lob

Bless me that I may escape the abyss of the lower realms.

 

རང་སྐྱོན་རི་བོ་ཙམ་ཡང་ཁོང་དུ་སྦས། །

rang kyön riwo tsam yang khong du bé

My own faults, though mountainous, I conceal within;

གཞན་སྐྱོན་ཏིལ་འབྲུ་ཙམ་ཡང་སྒྲོགས་ཅིང་སྨོད། །

zhen kyön tildru tsam yang drok ching mö

Others’ flaws, though negligible, I proclaim and condemn.

ཡོན་ཏན་ཅུང་ཟད་མེད་ཀྱང་བཟང་པོར་རློམ། །

yönten chungzé mé kyang zangpor lom

I lack even the slightest qualities but consider myself great;

ཆོས་པའི་མིང་བཏགས་ཆོས་མིན་ཁོ་ནར་སྤྱོད། །

chöpé ming tak chö min khonar chö

I call myself a Dharma practitioner but act only to the contrary.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་འདོད་ང་རྒྱལ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang dö ngagyal zhiwar jingyi lob

Bless me that I may quell my selfishness and pride.

 

གཏན་ཕུང་བདག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་བཅུག །

ten pung dakdzin gongpo khong du chuk

I keep the ruinous demon of ego-clinging hidden within,

བསམ་ཚད་ཐམས་ཅད་ཉོན་མོངས་འཕེལ་བའི་རྒྱུ། །

sam tsé tamché nyönmong pelwé gyu

While all my thoughts cause the kleśas to increase,

བྱས་ཚད་ཐམས་ཅད་མི་དགེའི་འབྲས་བུ་ཅན། །

jé tsé tamché mi gé drebu chen

And whatever I do bears the fruit of non-virtue.

ཐར་པའི་ལམ་དུ་ཕྱོགས་ཙམ་མ་ཕྱིན་པས། །

tarpé lam du chok tsam machinpé

Since I’ve not made the slightest progress on the path to liberation,

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ངར་འཛིན་རྩད་ནས་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngardzin tsené chöpar jingyi lob

Bless me that ego-clinging may be severed at its root.

 

བསྟོད་སྨད་ཙམ་ལ་དགའ་དང་མི་དགའ་སྐྱེ། །

tö mé tsam la ga dang mi ga kyé

The slightest praise or blame delights or depresses me.

ཚིག་ངན་ཙམ་ལ་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་ཤོར། །

tsik ngen tsam la zöpé gocha shor

Harsh words alone detach the armour of my patience.

ཉམ་ཐག་མཐོང་ཡང་སྙིང་རྗེའི་སེམས་མི་སྐྱེས། །

nyamtak tong yang nyingjé sem mi kyé

Even seeing the wretched does not stir my compassion;

སྦྱིན་ཡུལ་བྱུང་དུས་སེར་སྣའི་མདུད་པས་བཅིང༌། །

jin yul jung dü serné düpé ching

When encountering the needy, I am constrained by greed.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

སེམས་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

semgyü chö dang drepar jingyi lob

Bless me that the Dharma may suffuse my mind.

 

འཁོར་བ་སྙིང་པོ་མེད་ལ་སྙིང་པོར་བཟུང༌། །

khorwa nyingpo mé la nyingpor zung

Although saṃsāra is hollow, I take it to be meaningful.

ལྟོ་གོས་ཕྱིར་དུ་གཏན་འདུན་ལིང་གིས་བོར། །

to gö chirdu ten dün ling gi bor

For the sake of food and clothing, I forsake the lasting goal.

མཁོ་རྒུ་ཚང་ཡང་དགོས་དགོས་ཕྱི་ཕྱིར་མང༌། །

khogu tsang yang gö gö chi chir mang

Though I have all that I need, I still crave even more.

མི་བདེན་སྒྱུ་མའི་ཆོས་ཀྱིས་རང་སེམས་བསླུས། །

mi den gyumé chö kyi rangsem lü

My mind is beguiled by these unreal, illusory phenomena.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཚེ་འདི་བློ་ཡིས་ཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé di lo yi tongwar jingyi lob

Bless me that I may give up the concerns of this life.

 

ལུས་སེམས་སྡུག་བསྔལ་ཕྲ་མོའང་མི་བཟོད་ཀྱང༌། །

lü sem dukngal tramo ang mi zö kyang

I cannot bear the slightest pain, physical or mental,

ངན་འགྲོར་འགྲོ་ལ་མི་འཚེར་སྙིང་རྡོས་ཅན། །

ngendror dro la mi tser nying döchen

Yet my stony heart does not fear the lower realms.

རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མངོན་སུམ་མཐོང་བཞིན་དུ། །

gyundré lumé ngönsum tong zhindu

Though I can see that cause and effect are unfailing,

དགེ་བ་མི་འགྲུབ་སྡིག་པའི་ཡོ་ལང་འཕེལ། །

gewa mi drub dikpé yolang pel

I neglect the practice of virtue and persist in my misdeeds.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lé la yiché kyewar jingyi lob

Bless me that I may develop trust in the karmic process.

 

དགྲ་ལ་སྡང་སེམས་གཉེན་ལ་ཆགས་སེམས་སྐྱེ། །

dra la dang sem nyen la chaksem kyé

With hatred for my enemies and attachment to my friends,

བླང་དོར་གནས་ལ་གཏི་མུག་མུན་ལྟར་འཐོམ། །

langdor né la timuk mün tar tom

I am lost in the dark, confused as to what to adopt and avoid.

ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཚེ་བྱིངས་རྨུགས་གཉིད་དབང་ཤོར། །

chö zhin chö tsé jing muk nyi wang shor

When practicing the Dharma I succumb to dullness and sleep;

ཆོས་མིན་སྤྱོད་ཚེ་དབང་པོ་གསལ་ཅིང་གྲུང༌། །

chö min chö tsé wangpo sal ching drung

But when otherwise engaged my senses are keen and alert.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཉོན་མོངས་དགྲ་བོ་ཆོམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyönmong drawo chompar jingyi lob

Bless me that I may conquer the enemy, disturbing emotions.

 

ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ཡང་དག་ཆོས་པའི་གཟུགས། །

chi né té na yangdak chöpé zuk

From the outside, I may seem a genuine practitioner,

ནང་དུ་རང་སེམས་ཆོས་དང་མ་འདྲེས་པས། །

nang du rangsem chö dang madrepé

But inside, my mind has not merged with the Dharma.

སྦྲུལ་གདུག་བཞིན་དུ་ཉོན་མོངས་ཁོང་ན་སྦས། །

drul duk zhindu nyönmong khong na bé

Like a poisonous snake, I hide my afflictions within;

རྐྱེན་དང་འཕྲད་ཚེ་ཆོས་པའི་མཚང་རྟགས་སྟོན། །

kyen dang tré tsé chöpé tsang tak tön

Then, when conditions are ripe, my faults are exposed.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་རྒྱུད་རང་གིས་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ranggyü rang gi tulwar jingyi lob

Bless me that I may tame my own mind.

 

རང་སྐྱོན་ངན་པ་རང་གིས་མ་རྟོགས་པས། །

rang kyön ngenpa rang gi matokpé

Since I cannot see my own rotten faults,

ཆོས་པའི་གཟུགས་བཟུང་ཆོས་མིན་སྣ་ཚོགས་སྤྱོད། །

chöpé zuk zung chö min natsok chö

I adopt a practitioner’s guise and flout the Dharma.

ཉོན་མོངས་མི་དགེའི་ལས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས། །

nyönmong mi gé lé la shuk kyi gom

Disturbing emotions and non-virtue are now so ingrained

དགེ་བློ་ཡང་ཡང་སྐྱེད་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཆད། །

gé lo yang yang kyé kyang yang yang ché

That positive intentions, though repeatedly kindled, only subside.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་སྐྱོན་རང་གིས་མཐོང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rang kyön rang gi tongwar jingyi lob

Bless me that I may see my own shortcomings.

 

ཞག་རེ་སོང་བཞིན་འཆི་ལ་ཕར་ཕར་ཉེ། །

zhak ré song zhin chi la par par nyé

With each day that passes, death comes ever closer;

ཉིན་རེ་ལོན་བཞིན་རང་རྒྱུད་ཕྱིར་ཕྱིར་གྱོང༌། །

nyin ré lön zhin ranggyü chir chir gyong

With each day that goes by, mind grows ever wilder.

བླ་མ་བསྟེན་བཞིན་མོས་གུས་རིམ་གྱིས་འགྲིབ། །

lama ten zhin mögü rimgyi drib

While following the guru, my devotion has gradually waned,

མཆེད་ལ་བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་ཇེ་ཆུང་སོང༌། །

ché la tsedung daknang jé chung song

My affection and pure regard for Dharma siblings declined.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རྨུ་རྒོད་རང་རྒྱུད་ཐུལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mu gö ranggyü tulwar jingyi lob

Bless me that I may tame this troublesome mind.

 

སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་གསོལ་འདེབས་བྱས་ན་ཡང༌། །

kyamdro semkyé soldeb jé na yang

Though I take refuge, generate bodhicitta, and supplicate,

མོས་གུས་སྙིང་རྗེ་གཏིང་ནས་མ་སྐྱེས་པས། །

mögü nyingjé tingné makyepé

Devotion and compassion are not deeply felt from within.

ཚིག་ཙམ་དབང་གྱུར་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་སྦྱོར་རྣམས། །

tsik tsam wang gyur chöchö gejor nam

Dharma practice and virtuous deeds are merely routine;

བྱས་ལོ་ཙམ་ལས་རྒྱུད་ཐོག་མ་ཁེལ་བས། །

jé lo tsam lé gyü tokma khelwé

Going through the motions leaves my character untouched.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཅི་བྱས་ཆོས་སུ་འགྲོ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chi jé chö su drowar jingyi lob

Bless me that whatever I do may become the Dharma.

 

བདག་བདེ་འདོད་ལས་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང༌། །

dak dé dö lé dukngal tamché jung

All suffering is born from seeking happiness for oneself,

གཞན་ཕན་སེམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་གསུངས་ཀྱང༌། །

zhenpen sem kyi sangye drub sung kyang

While buddhahood, it’s taught, springs from wishing others well.

སེམས་མཆོག་བསྐྱེད་ཅིང་རང་འདོད་ཕུག་ཏུ་བཅུག །

sem chok kyé ching rang dö puk tu chuk

I have formed the supreme resolve but retain my selfish aims.

གཞན་ཕན་ལྟ་ཅི་གཞན་གནོད་ཞོར་ལ་སྒྲུབ། །

zhenpen tachi zhen nö zhorla drub

Never mind helping others; I somehow cause them harm.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

བདག་གཞན་བརྗེ་བར་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dakzhen jewar nüpar jingyi lob

Bless me that I may be able to exchange myself for others.

 

སངས་རྒྱས་དངོས་སྣང་བླ་མ་མི་རུ་བཟུང༌། །

sangye ngö nang lama mi ru zung

I see the guru, a Buddha in the flesh, as a mere human being,

གདམས་ཟབ་སྟོན་པའི་བཀའ་དྲིན་ངང་གིས་བརྗེད། །

dam zab tönpé kadrin ngang gi jé

And constantly forget the kindness of his profound instruction.

རང་འདོད་མ་བྱུང་ཚེ་ན་ཡི་ཆད་བསྒོམ། །

rang dö ma jung tsé na yiché gom

I am disappointed whenever my expectations are not met,

མཛད་སྤྱོད་རྣམས་ལ་ཐེ་ཚོམ་ལོག་ལྟས་སྒྲིབ། །

dzechö nam la tetsom lokté drib

And beset by wrong views and mistrust of activity and conduct.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

མོས་གུས་འགྲིབ་མེད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

mögü dribmé pelwar jingyi lob

Bless me that my devotion may not diminish but increase.

 

རང་སེམས་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཀྱང་ངོ་མ་ཤེས། །

rangsem sangye yin kyang ngoma shé

Although my mind is the buddha, I fail to recognize this.

རྣམ་རྟོག་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཀྱང་དོན་མ་རྟོགས། །

namtok chöku yin kyang dön ma tok

Although my thoughts are dharmakāya, I do not realize it.

མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཡིན་ཀྱང་སྐྱོང་མ་ནུས། །

machö nyukma yin kyang kyong manü

Although simplicity is the genuine state, I cannot sustain it.

རང་བབས་གནས་ལུགས་ཡིན་ཀྱང་ཡིད་མ་ཆེས། །

rangbab neluk yin kyang yi ma ché

Although natural repose is the way of abiding, I distrust it.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

རང་རིག་རང་སར་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangrig rang sar drolwar jingyi lob

Bless me that self-awareness may be liberated within itself.

 

ཡོང་ངེས་འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་མ་ཐུབ། །

yong ngé chiwa nying né dren ma tub

Though death will surely come, I cannot take this to heart.

ཕན་ངེས་དམ་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་མ་ནུས། །

pen ngé damchö tsulzhin drub manü

Though Dharma surely helps, I cannot practice it as I should.

བདེན་ངེས་ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་མེད། །

den ngé lé dré langdor tsulzhin mé

Though karmic laws are surely real, I do not act accordingly.

དགོས་ངེས་དྲན་ཤེས་མ་བརྟེན་གཡེང་བས་ཁྱེར། །

gö ngé dren shé ma ten yengwé khyer

Though mindfulness is surely needed, I am lost in distraction.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཡེངས་མེད་དྲན་པས་ཟིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

yengmé drenpé zinpar jingyi lob

Bless me that I may maintain undistracted mindfulness.

 

སྔོན་ལས་ངན་པས་སྙིགས་མའི་དུས་མཐར་སྐྱེས། །

ngön lé ngenpé nyikmé dü tar kyé

Due to past misdeeds, I was born at the dark age’s end:

སྔར་བྱས་ཐམས་ཅད་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་རུ་སོང༌། །

ngar jé tamché dukngal gyu ru song

All my previous actions are now the causes of suffering.

གྲོགས་ངན་རྣམས་ཀྱིས་སྡིག་པའི་གྲིབ་མས་གཡོགས། །

drok ngen nam kyi dikpé dribmé yok

Errant companions cast the shadow of their misdeeds.

དོན་མེད་གླེང་མོས་དགེ་སྦྱོར་གཡེང་བས་ཁྱེར། །

dönmé leng mö gejor yengwé khyer

Meaningless chatter draws me away from virtuous acts.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

ཆོས་ལ་སྙིང་རུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö la nyingrü nüpar jingyi lob

Bless me with the strength of heart to practice Dharma.

 

དང་པོར་བསམ་རྒྱུ་ཆོས་ལས་མེད་པ་ལ། །

dangpor sam gyu chö lé mepa la

In the beginning, all my thoughts were of the Dharma;

ཐ་མ་གྲུབ་འབྲས་འཁོར་བ་ངན་སོང་རྒྱུ། །

tama drub dré khorwa ngensong gyu

In the end, I’ve achieved saṃsāra and the lower realms.

ཐར་པའི་ལོ་ཏོག་མི་དགེའི་སད་ཀྱིས་བཅོམ། །

tarpé lotok mi gé sé kyi chom

Liberation’s crop has been ravaged by the frost of non-virtue:

གཏན་འདུན་ཉེས་པའི་རྨུ་རྒོད་བདག་འདྲ་རྣམས། །

ten dün nyepé mu gö dak dra nam

Ill-disciplined brutes like me sabotage our ultimate aims.

བླ་མ་མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་མྱུར་དུ་གཟིགས། །

lama khyen no tukjé nyurdu zik

Guru, watch over me: swiftly look upon me with compassion!

དམ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

damchö ta ru chinpar jingyi lob

Bless me that I may follow the sacred Dharma to the end.

 

སྐྱོ་ཤས་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyoshé tingné kyewar jingyi lob

Bless me that I may feel weariness from deep within my heart.

ལོང་མེད་བློ་སྣ་ཐུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

longmé lona tungwar jingyi lob

Bless me that I may curtail plans, as there’s no time to waste.

འཆི་བ་སྙིང་ནས་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chiwa nying né drenpar jingyi lob

Bless me that I may take the imminence of death to heart.

ལས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lé la yiché kyewar jingyi lob

Bless me that I may trust the cause and effect of karma.

 

ལམ་ལ་བར་ཆད་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lam la barché mepar jingyi lob

Bless me that no obstacles may arise on my path.

སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ནུས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

drub la tsöndrü nüpar jingyi lob

Bless me that I may be diligent in practice.

རྐྱེན་ངན་ལམ་དུ་ལོང་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyen ngen lam du longpar jingyi lob

Bless me that I may transform adversity into the path.

གཉེན་པོ་རང་ཚུགས་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nyenpo rang tsuk tubpar jingyi lob

Bless me that I may steadfastly apply the remedies.

 

བཅོས་མིན་མོས་གུས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chömin mögü kyewar jingyi lob

Bless me that I may develop uncontrived devotion.

གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གིས་རློབས། །

neluk rang zhal jalwar jin gi lob

Bless me that I may see my true face, the natural state.

རང་རིག་སྙིང་དབུས་སད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangrig nying ü separ jingyi lob

Bless me that self-awareness may awaken in my heart.

འཁྲུལ་སྣང་གཞི་རྩ་ཆོད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

trulnang zhi tsa chöpar jingyi lob

Bless me that I may cut deluded perception at its root.

ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé chik sangye drubpar jingyi lob

Bless me that I may attain buddhahood in this very life.

 

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །

solwa deb so lama rinpoche

Precious guru, to you I pray;

གདུང་བས་འབོད་དོ་དྲིན་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །

dungwé bö do drinchen chö kyi jé

With longing I call upon you, kindly lord of Dharma.

སྐལ་མེད་བདག་ལ་རེ་ས་ཁྱོད་ལས་མེད། །

kalmé dak la resa khyö lé mé

I have no other hope but you, wretched as I am:

ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tuk yi yermé drepar jingyi lob

Bless me that wisdom and mind may merge as one!

 

ཚུལ་འདི་མོས་ལྡན་དགེ་སྦྱོང་འགའ་ཞིག་གིས་སྔ་སོར་ནས་བསྐུལ་ཡང་རིམ་ལུས་སུ་གྱུར་པ། ཉེ་ཆར་རིགས་ལྡན་ཆོས་མཛད་མ་བསམ་འགྲུབ་སྒྲོན་མ་དང༌། དེ་བ་རཀྵི་ཏ་ཟུང་གིས་ནན་ཏན་བསྐུལ་ངོར་སྙིགས་དུས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་འཛིན་པ་༧བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་རྫོང་ཤོད་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ནས་ཆེན་པོར་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Some time ago, several devoted practitioners requested me to compose something along these lines, but I was delayed in doing so. More recently, when Samdrup Drönma, a female practitioner of noble family, and Deva Rakṣita made their entreaties, I, Lodrö Tayé, someone who merely maintains the appearance of a guru in this degenerate age, wrote this at the great practice center of Dzongshö Deshek Düpa. May virtue and goodness spread!

 

| Translated by Samye Translations (Laura Swan and Oriane Lavolé, revised by Peter Woods) and edited for Lotsawa House by Adam Pearcey, 2021. With grateful acknowledgement of all previous translations.

 

Version: 1.2-20230509

  1. The Sanskrit means: Homage to the Guru!
  2. The five founding fathers of the Sakya School were: Sachen Kunga Nyingpo (1092–1158), Sönam Tsemo (1142–1182), Drakpa Gyaltsen (1147–1216), Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen (1182–1251) and Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen (1235–1280).
  3. Emissaries (pho nya) here are outer, inner and secret yoginīs.
  4. This and the subsequent two verses invoke Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892) by different names.
  5. This and the subsequent three verses invoke Jamgön Kongtrul (1813–1899) by different names.
Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye

Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé

Further information:

Download this text:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept