Amitābha Purification

Deities › Amitābha | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersChögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further information:
Download this text:

༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྡིག་སྦྱོང་བཞུགས་སོ།  །

Purification of Negativity through Amitābha

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྒོ་ནས་སྡིག་པ་སྦྱོང་ཞིང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་འདོད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་སྟན་བདེ་བ་ལ་བསྡད་ནས།  མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པར་བསམ་ལ།

Practitioners who wish to purify negativity through Buddha Amitābha and to be reborn in the pureland of Sukhāvatī should remain on a comfortable seat and consider that the guru and protector Amitābha remain before them as the embodiment of all sources of refuge. Then:

འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ཡི།  །

dro nam dral dö sampa yi

Motivated by the wish to free all beings,

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ལ།  །

sangye chö dang gendün la

Continually, I shall take refuge

བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་མཆིས་ཀྱི་བར།  །

changchub nyingpor chi kyi bar

In the Buddha, Dharma and Saṅgha,

རྟག་པར་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

takpar dak ni kyab su chi

Till the essence of enlightenment is reached.1

ཞེས་གྲངས་ཅི་མང་དང་།

Recite this as many times as possible. Then:

བླ་མ་མཆོག་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ།  །

lama chok dang könchok rinpoche

Supreme guru and Three Precious Jewels,

རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

nampa sum la chaktsal kyab su chi

I pay homage to and take refuge in you.

ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།  །

khyé kyi dak dang semchen tamché kyi

Infuse my own and all other sentient beings’

ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།  །

lü ngak yi sum jingyi lab tu sol

Body, speech and mind with blessings, I pray.

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ནི།

Set your mind upon supreme awakening with:

ཤེས་རབ་སྙིང་བརྩེ་དང་བཅས་པས།  །

sherab nying tsé dang chepé

With wisdom and with heartfelt love,

བརྩོན་པས་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག  །

tsönpé semchen döndu dak

Diligently, for the sake of sentient beings,

སངས་རྒྱས་མདུན་དུ་གནས་བཅས་ཏེ།  །

sangye dündu né ché té

I shall place myself before the buddhas,

རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་བགྱི།

dzokpé changchub semkyé gyi

And generate the perfect mind of bodhicitta.2

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་བྱ།

semchen tamché kyi döndu sangye tobpar ja

For the sake of sentient beings, I shall attain buddhahood.

དེའི་དོན་དུ་འོད་དཔག་མེད་སྒོམ་པར་བགྱིའོ།  །

dé döndu öpakmé gompar gyi o

To that end, I shall meditate on Amitābha.

ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད།

Generate bodhicitta by reciting this three times.

རང་གང་དུ་གནས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པས་ཡོངས་སུ་མཛེས་པར་བྱས་པའི་རང་གི་མདུན་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་ཆེན་པོ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་དང་བཅས་པའི་སྟེང་ན་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་གྱུར།

rang gangdu nepé jikten gyi kham dewachen gyi zhing gi köpa tsemepé yongsu dzepar jepé rang gi dündu rinpoche tri chenpo pema dang dawé den dang chepé teng na sangye ö pak tu mepa la chok chü sangye dang changchub sempa tamché kyi kor né ngönsum zhindu zhukpar gyur

The whole area around me is the beautifully arrayed realm of Sukhāvatī, and before me, actually present upon a great jewelled throne and seats of lotus and moon disc is the Buddha Amitābha, surrounded by all the buddhas and bodhisattvas of the ten directions.

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཨ་མི་ཏ་བྷཱ་ཡ་

namo bhagawaté amitabhaya

Namo bhagavate amitābhāya

ཞེས་པས་ཕྱག་འཚལ།

With this, pay homage.

ཇི་སྙེད་སུ་དག་སོགས་བཟང་སྤྱོད་ནས་འབྱུང་བའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་།

Then recite the seven-branch practice from the Zangchö Mönlam:

1. Prostration

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

 

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

2. Offering

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

 

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

3. Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

4. Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

5. Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye machak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

6. Requesting the Buddhas not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

7. Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

 

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།  །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye ö pak tu mepa la kyab su chi o

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha Amitābha, in you I take refuge.

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས་སོ།  །

dikpa tamché sosor shak so

I confess each and every one of my negative deeds.

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་།  །

sönam tamché la jesu yi rang ngo

I rejoice in all forms of merit.

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ།  །

sangye tamché la chö kyi khorlo korwar kul lo

I implore all the buddhas to turn the Wheel of Dharma

མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།  །

nya ngen lé mi dawar solwa deb so

And beseech them not to pass into nirvāna.

དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག  །

gewé tsawa di sangye ö pak tu mepé gopang tobpar gyur chik

Through these sources of virtue may we attain the level of Buddha Amitābha.

ཅེས་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་དང་།

Perform these more extensive seven branches once, then recite the following twice:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye ö pak tu mepa la chaktsal lo

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha Amitābha, to you I pay homage.

མཆོད་དོ།  །

chö do

To you I offer.

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།  །

kyab su chi o

In you I take refuge.

སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས།  སོགས་མན་ཆོད་གོང་ལྟར་ལ་ལན་གཉིས་བྱའོ།  །

dikpa tamché sosor shak

I confess each and every one of my negative deeds.

བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་།  །

sönam tamché la jesu yi rang ngo

I rejoice in all forms of merit.

སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ལོ།  །

sangye tamché la chö kyi khorlo korwar kul lo

I implore all the buddhas to turn the Wheel of Dharma

མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ།  །

nya ngen lé mi dawar solwa deb so

And beseech them not to pass into nirvāna.

དགེ་བའི་རྩ་བ་འདིས་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག  །

gewé tsawa di sangye ö pak tu mepé gopang tobpar gyur chik

Through these sources of virtue may we attain the level of Buddha Amitābha.

དེ་ནས།

Then continue with:

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བདག་གི་སྡིག་པ་དང་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་ཞིང་བདེ་བ་ཅན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་སྐྱེས་ནས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

chomdendé dezhin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye ö pak tu mepé dak gi dikpa dang dribpa tamché jong zhing dewachen gyi jikten gyi kham su kyé né changchub tu lungtenpa tobpar dzé du sol

Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha Amitābha, purify all my negativity and obscurations, I pray, and help me to be reborn in the world of Sukhāvatī and there receive the prophecy of my awakening.

ཞེས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ།

Recite this as a prayer three times.

དབུགས་ཕྱིར་རྒྱུ་དང་ལྷན་གཅིག་ཏུ།  །རྣམ་ཤེས་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ནི།  །རང་གི་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཐོན།  བཅོམ་ལྡན་ཤངས་བུག་གཡས་སུ་ཞུགས།  །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར།  །རླུང་ནི་ནང་དུ་འཇུག་པའི་ཚེ།  །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས།  །འོད་ཟེར་ཤངས་བུག་གཡོན་ནས་ཐོན།  །རང་གི་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཞུགས།  །སྙིང་ཁར་ཐིམ་པའི་དམིགས་པ་བཅས།  །དེ་ལྟར་ཡང་ཡང་བསྐྱར་ལ་འབད།  །ཐུན་གྱི་མཐར་དབུགས་ནང་དུ་འཇུག་པ་དང་བསྟུན་ནས།

As you breathe out, your consciousness, in the form of light, emerges through your left nostril. It enters the Blessed One’s right nostril, and becomes indivisible from the Conqueror’s wisdom mind. As you breathe in, rays of light emanate from the Blessed One’s heart and emerge from his left nostril. They enter your own left nostril and dissolve into your heart. Make an effort to repeat this visualization again and again. At the end of the session, as you breathe in:

མདུན་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ཉིད་ཀྱང་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གྱུར་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གི་བཞུགས་པ།

dün gyi chomdendé rang la timpé rangnyi kyang ö pak tu mepar gyurpa ni rinpoche tri pema dang dawé den gyi tengdu dorjé kyilmo trung gi zhukpa

The Blessed One in front dissolves into me, and I myself become Amitābha, seated in the vajra posture upon the jewelled throne and lotus and moon-disc seats.

སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ།

kudok marpo zhal chik chak nyipa

My body is red. I have one face and two hands.

ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་པ།

chak nyi kyi ting ngé dzin gyi chakgya dzepa

With both my hands I make the gesture of samādhi.

མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་།

tsenzangpo sumchu tsa nyi dang

I have the thirty-two major marks

དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་སྤྲས་ཤིང་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ནམ་མཁའི་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་གསལ་བར་གྱུར།

pejé zangpo gyechü tré shing nang la rangzhin mepa namkhé jatsön tabur salwar gyur

And the eighty minor signs of excellence, and I appear while lacking true reality, like a rainbow in the sky.

ལྷ་སྐུ་ལ་དམིགས་པ་གཏད་དེ།

While focusing on the deity’s form, recite:

ཨོཾ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷ་ཧྲཱིཿསྭཱ་ཧཱ་

om amitabha hrih soha

oṃ amitābha hrīḥ svāhā

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ།

Repeat this as many times as possible.

ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན།  འཕགས་པ་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་འམ།  མི་ནུས་ན།

When rising from the session, recite the Noble Aspiration to Good Actions (Zangchö Mönlam). If this is not possible, recite only the following verse:

རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་ཞིང་དགའ་བ་དེར། །

gyalwé kyilkhor zang zhing gawa der

Born there in a beautiful lotus flower,

པདྨོ་དམ་པ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ལས་སྐྱེས། །

pemo dampa shintu dzé lé kyé

In that excellent and joyous buddha realm,

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་བས་མངོན་སུམ་དུ། །

nangwa tayé gyalwé ngönsum du

May the Buddha Amitābha himself

ལུང་བསྟན་པ་ཡང་བདག་གིས་དེར་ཐོབ་ཤོག །

lungtenpa yang dak gi der tob shok

Grant me the prophecy foretelling my enlightenment!

ཅེས་དང་།

Then recite:

དགེ་བ་འདི་ཡི་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན།  །

gewa di yi dak sok semchen kün

Through this virtue, may I and all other sentient beings,

ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཆོས་ལྡན།  །

tsé dir tsering nemé damchö den

Enjoy a long life in good health and with the sacred Dharma,

ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས།  །

chima dewachen gyi zhing kyé né

And in future may we be reborn in Sukhāvatī

འོད་དཔག་མེད་མགོན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །

öpakmé gön gopang nyur tob shok

And swiftly attain the level of the protector Amitābha.

ཅེས་པས་བསྔོ་བ་བྱས་ནས།

Having dedicated the merit in this way, continue with:

ཨོཾ་བཛྲ་མུཿཞེས་པས་རང་ལ་བསྟིམས་པའི་སངས་རྒྱས་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད་བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་པར་བསམ་ལ།  རང་གི་དཔྲལ་བ།  མགྲིན་པ།  སྙིང་ག་རྣམས་སུ།

om benza muh zhepé rang la timpé sangye gönpo öpakmé dewachen du shekpar sam la rang gi tralwa drinpa nyingga nam su

With "Oṃ vajra muḥ", the protector Buddha Amitābha, who had dissolved into me, departs for Sukhāvatī.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

བཀོད་པས་བསྲུང་ལ།  སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།  །གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་རང་འདུག་པའི་གནས་བདེ་ཆེན་ཞིང་དང་།  སྟོན་པ་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ཡང་ཡང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྒོམ་ཞིང་།  དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཞིང་དེར་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་བསྔོ་བར་རྣམས་དང་མི་འབྲལ་བར་གལ་ཆེ་ཞིང་འགྲོ་བའི་ཚེ་རང་གི་མདུན་ན་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བཞུགས་པ་དེ་ཡི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་བསམ་མོ།  །

Your forehead, throat and heart centres are protected by these syllables, and you engage in ordinary daily activities. At all times, consider your surroundings to be the realm of Sukhāvatī, repeatedly bring to mind the teacher, Buddha Amitābha, cultivate bodhicitta, and dedicate sources of virtue as a cause for taking birth within that realm. It is very important never to be without these. Whenever you travel consider that the Buddha Amitābha resides before you and that you are proceeding towards him.

དེ་ལྟར་དད་བརྩོན་དྲག་པོས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་བརྩོན་ན་ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ཞིང་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་།  ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ།  །

If you can exert yourself in this practice with intense faith and diligence and without doubt, then you will lead a long life and pacify obstacles, and in the next life you will certainly be reborn in the pure-realm of Sukhāvatī.

 

ཅེས་པའང་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པའི་མན་ངག་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་གསུངས་རབ་ལ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་།  འབྲེལ་ཚད་བདེ་བ་ཅན་དུ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །།།

Thus, Chökyi Lodrö wrote this by offering a few clarifications to adorn the instructions of Jetsün Sakyapa in the writings of Chögyal Pakpa. May it become a source of vast benefit for sentient beings, a cause for anyone with a connection to be reborn in Sukhāvatī.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "’Od dpag med kyi sgo nas sdig sbyong byed tshul" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 7: 532–535.

 

Version: 1.0-20220802

  1. This verse is by Śākyaśrībhadra. See https://www.lotsawahouse.org/indian-masters/shakyashribhadra/verses-refuge-and-bodhichitta
  2. This verse is by Śākyaśrībhadra. See https://www.lotsawahouse.org/indian-masters/shakyashribhadra/verses-refuge-and-bodhichitta

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept