Aspiration Prayer

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྨོན་ལམ་ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་མ།

Prayer of Aspiration

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

ཆོས་ཀུན་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ།  །

chö kün den nyi yermé pa

Wherein all things, the two truths indivisible,

རྡུལ་བྲལ་མཁའ་ལྟར་དག་པ་ཡི།  །

duldral kha tar dakpa yi

Are as pure as an immaculate sky—

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ།  །

changchub sem kyi dorjé la

To the vajra of the awakening mind

འདུ་འབྲལ་མེད་པར་ཕྱག་བགྱིའོ།  །

dudral mepar chak gyi’o

Beyond union and separation, I pay homage.

 

ལྷ་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི།  །

lha dang chepé jikten gyi

Siddhārtha, great sage

ཐུབ་ཆེན་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་དང་།  །

tub chen dön kün drubpa dang

For the whole world including the gods,

བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་འོད་དཔག་མེད།  །

chomden gönpo öpakmé

Blessed protector Amitābha,

བདེ་གཤེགས་བདུན་དང་མཚན་ཐོས་པས།  །

deshek dün dang tsen töpé

Seven bliss-gone buddhas, Bhaiṣajya Guru,

ངན་སོང་ཀུན་སྐྱོབས་སྨན་གྱི་བླ།  །

ngensong kün kyob men gyi la

Whose name alone protects from the lower realms,

མི་འཁྲུགས་པ་སོགས་སངས་རྒྱས་དང་།  །

mitrukpa sok sangye dang

Akṣobhya and all the other buddhas,

འཕགས་མཆོག་སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ།  །

pakchok nyingjé wangchuk ché

Sublime and noble Lord of Compassion,

རྒྱལ་སྲས་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སོགས།  །

gyalsé jampal pawo sok

Valiant son of the victors, Mañjuśrī,

སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ།  །

sempa ché nam gong su sol

And all the other great bodhisattvas, turn your attention towards me!

བདག་གི་སྨོན་ལམ་འདི་དག་རྣམས།  །

dak gi mönlam didak nam

Cause these aspirations of mine

མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།  །

nyurdu drubpar dzé du sol

To be swiftly fulfilled, I pray.

 

བྱེ་བ་བདག་ལུས་གྲངས་མེད་ཀྱི།  །

jewa dak lü drangmé kyi

May all sentient beings, my very own mothers,

མ་གྱུར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་།  །

magyur semchen tamché dang

Who have borne my countless billions of bodies in the past,

ཁྱད་པར་དལ་འབྱོར་འདི་ཉིད་ཀྱི།  །

khyepar daljor di nyi kyi

And especially my gracious mother of this lifetime,

རྟེན་བཟང་བསྐྱེད་པའི་དྲིན་མོ་ཆེ།  །

ten zang kyepé drinmo ché

Who bore this excellent support with its freedoms and advantages,

བར་དོའི་འཇིགས་ལས་གྲོལ་བར་ཤོག  །

bardö jik lé drolwar shok

Be delivered from the terrors of the intermediate state!

 

སྐྱེ་གནས་ངན་པའི་རྒྱུན་ལྡོག་ཅིང་།  །

kyené ngenpé gyün dok ching

May they avoid all wretched states of rebirth

དག་པའི་ཞིང་དུ་པདྨོ་ལས།  །

dakpé zhing du pemo lé

And instead take birth miraculously from a lotus

བརྫུས་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་ཞལ་མཐོང་ནས།  །

dzü kyé gyalwé zhal tong né

In a pure realm, there to behold the Buddha’s face

བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག  །

changchub lungten tobpar shok

And receive the prophecy of their own awakening.

 

གལ་ཏེ་འཁོར་བར་སྐྱེས་གྱུར་ཀྱང་།  །

galté khorwar kyé gyur kyang

Even if they must take rebirth within saṃsāra,

རིགས་བཟང་དལ་འབྱོར་ལུས་ཐོབ་ཅིང་།  །

rik zang daljor lü tob ching

May they join a good family and gain the freedoms and advantages,

སྐྱེས་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་དང་འཕྲད།  །

kyé ma tak tu chö dang tré

Meet the Dharma as soon as they are born,

ཡང་དག་བཤེས་དང་འཕྲད་གྱུར་ཅིག  །

yangdak shé dang tré gyur chik

And encounter a pure, authentic spiritual teacher.

 

འཕགས་པའི་ནོར་གྱི་ཕྱུགས་པ་དང་།  །

pakpé nor gyi chukpa dang

May they be rich with the treasures of nobility

མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་དཔལ་མངའ་ཞིང་།  །

tori yönten pal nga zhing

And possess all the splendid qualities of the higher realms.

སྐྱེ་བ་དེ་ཡི་སྲིད་རྒྱུན་གཅོད།  །

kyewa dé yi si gyün chö

May they put an end to further rebirth in conditioned existence

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག  །

chirmidokpé sa tob shok

And attain the level from which regression is impossible.

 

བདག་ཀྱང་མ་གྱུར་སེམས་ཅན་རྣམས།  །

dak kyang magyur semchen nam

May I bring sentient beings, my past mothers,

སངས་རྒྱས་ས་ལ་འགོད་པ་དང་།  །

sangye sa la göpa dang

To the state of enlightenment.

ཚུལ་ཁྲིམས་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ནི།  །

tsultrim chökyi drolma ni

And until Tsultrim Chökyi Drolma1

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མ་ཐོབ་བར།  །

changchub dampa matob bar

Attains the sacred state of awakening,

དེ་སྲིད་བདག་ནི་འཁོར་བ་འདིར།  །

desi dak ni khorwa dir

May I too remain here in saṃsāra,

མི་ངལ་དོན་རབ་སྒྲུབ་པ་དང་།  །

mi ngal dön rab drubpa dang

And strive untiringly to be of benefit.

སྲིད་པའི་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་།  །

sipé kyön gyi ma gö shing

Untouched by the flaws of worldly existence,

ཕྲིན་ལས་མཁའ་དང་མཉམ་པར་ཤོག  །

trinlé kha dang nyampar shok

May my activity be as vast as space itself.

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་།  །

tsa gyü lamé jinlab dang

Through the blessings of the root and lineage gurus,

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས།  །

sé ché gyalwé den tob kyi

And the power and truth of the victors and their heirs,

ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་འདི་རྣམས།  །

jitar mönpé né dinam

May all these points of aspiration

འབད་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

bemé nyurdu drub gyur chik

Be swiftly and effortlessly accomplished.

 

བདག་ནི་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཀུན།  །

dak ni tong tö dren rek kün

May the seed of liberation be planted in all who see me,

ཐར་པའི་ས་བོན་ཐེབས་པ་དང་།  །

tarpé sabön tebpa dang

Hear me, think of me, or come in contact with me in any way.

བྱང་ཆུབ་མྱུ་གུ་རབ་སྨིན་ནས།  །

changchub nyugu rab min né

May the shoots of their awakening develop and mature

སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བཟང་ཐོབ་པར་ཤོག  །

ku zhi dré zang tobpar shok

And yield the excellent fruit of the four kāyas.

 

ཅེས་པའང་སྙིང་ཐག་པ་ནས་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་འདི་ཡང་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཟླ་བ་གྲོ་བཞིན་གྱི་འགྲུབ་སྦྱོར་ལའོ།།   །།

This heartfelt prayer of aspiration was made on the twenty-sixth day of the second month during the conjunction of Śrāvaṇa.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 263–264

 

Version: 1.2-20220508

  1. Likely another name for Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö’s mother, who is elsewhere referred to simply as Tsultrim Tso.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept