Chimé Pakmé Nyingtik Supplement

Collections & Cycles › Khyentse KababChimé Pakmé Nyingtik | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Chimé Pakmé Nyingtik

༄༅།  །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཀྱི་ཟུར་རྒྱན་ཉུང་ངུ་བཞུགས་སོ།  །

Brief Supplementary Text for Intensive Practice (Drupchö) of the Sublime Lady of Immortality (Chimé Pakmé Nyingtik)

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཏཱ་རཱ་ཙིནྡྷ་ཙཀྲ་ཡ།

Namo gurvī-tārā-cintācakrāyai!1

དེ་ལ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་སུ་ལྷ་སྟ་གོན་དང་།  བུམ་པ་སྟ་གོན་གཉིས་ལས་

When performing intensive practice2 of the Sublime Lady of Immortality,3 there are the preparations, the main part, and the conclusion.

1. Preparations

For the first, there is the preparation of the deity and the preparation of the vase.

1. Preparation of the Deity

དང་པོ་ཐོག་མར།  བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་དག་པའི་གནས་སུ་བྱང་བགྲོད་ཡར་ངོའི་ཚེས་བརྒྱད་ལྟ་བུའི་དུས་བཟང་པོར།  དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་སོགས་རྟེན་དང་རྒྱན་གྱི་ཡོ་བྱད་དུ་མས་སྤྲས་པའི་གུང་དུ།  བདག་བསྐྱེད་མཆོད་པ་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད།  སྨན་གཏོར་རཀྟ་རྣམས་ཇི་ལྟར་བདེ་བར་བཤམ།

First go to a pure, auspicious, and blessed place. Then, during an excellent time, for example when the sun is moving north4 on the 8th day of the waxing moon, gather the following articles and ornaments. A representation of the deity, such as a painting [that is a support for your] samayas. In front of that place the daily offerings of the two waters and the five sense offerings, and the ambrosia,5 torma, and rakta for the self-visualization. You can place them wherever is convenient.

སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་གྱི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པ་ལ་མེ་ཏོག་གམ་འབྲུ་དཀར་གྱི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག  །ཕྱོགས་བཞིར་དེ་ལས་དམའ་བ་བཞི།  དེ་རྒྱབ་ཆུང་བ་བཞི་བཅས་གཙོ་འཁོར་དགུ་བཀོད།  མདུན་རྒྱབ་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་དང་།  ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་གཡོན་བསྐོར་དུ་བཤམ།  སྔོན་འགྲོ་དཀར་གཏོར་དང་།  གཞན་ཡང་ཉེར་མཁོའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཚོགས་པར་བྱའོ།  །

In the middle of a small stand covered with a cloth, arrange a precious maṇḍala with scented drops and then place heaps of flowers or white grains. This maṇḍala represents the main deity and her retinue, and should thus consist of nine heaps; a large heap in the centre, four slightly smaller heaps in the four directions, and on the outside of each of those four heaps, place a small heap (making four small heaps in total). In front or behind, wherever is convenient, place the ambrosia, torma, and rakta, and the two waters and the five sense offerings, arranged clockwise. Also gather the white preliminary torma6 and anything else you might need.

དེ་ནས་ཐོག་མར་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་བརྒྱུད་འདེབས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་སེམས་ནས་བརྩམས་བདག་བསྐྱེད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལྟར་བྱས་ལ།  བཟླས་པ་རྣམས་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པར་བྱ།  དེ་ནས་དཀར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་བཤམས་ལ།  བསང་སྦྱང་བྱིན་བརླབས་མགྲོན་དྲངས་ཤིང་སྔགས་བཟླས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ།

Then start with the seven-line prayer and the lineage prayers, followed by the self-visualization based on the daily practice. Start with taking refuge and recite all the way through, up to and including the mantra recitation. Then arrange a white torma and a golden drink.7 Cleanse, purify, and bless them, invite the guests, and recite the mantras as usual. Request them to perform their activities with the verse starting with:

གང་དག་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །

gangdak dir né lha dang lu

All those who dwell in this place—gods and nāgas,

གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །

nöjin sinpo am zhendak la

Yakṣas, rākṣasas, and others—

དཀྱིལ་འཁོར་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །

kyilkhor döndu sachok di

For the sake of this maṇḍala, in this place,

བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །

dak zhu khyé kyi tsal du sol

I pray: please grant us the space!

གང་དག་འདིར་གནས་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི་ས་སློང་གི་དོན་ཡང་ཚང་ངོ་།  །

With this, the ritual for requesting the use of the land is complete.

དེ་ནས་ལས་གཞུང་ལྟར་བྱིན་བརླབ།  ཚོམ་བུ་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་།

Then bless the offerings according to the main sādhana. Purify the heaps [representing the maṇḍala] with the activity mantra.

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza amrita kundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛta-kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

Purify with:

ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ས་སྦྱང་།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་རྟེན༔

tongpé ngang lé dün gyi ten

Out of emptiness arises the front visualization.

འབྱུང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་ཀློང་དུ༔

jung nga yum gyi khalong du

Within the expanse of the five elements—the five consorts—

ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་སོགས

norbu chushel...

Stands the celestial mansion of great liberation, formed of precious crystal...etc.

ཕྲིན་ལས་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད།  ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམ།  ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་དཀྱུས་ལྟར་བཏང་།

Generate the samayasattva according to the activity manual.8 Dissolve the wisdom deity, perform the homage, and continue as usual, up to and including the offerings and praise.

རྡོར་དྲིལ་དང་སྤོས་ཐོགས།  པུས་བཙུག་ཐལ་མོ་སྦྱར་ལ།

Kneel, and while holding vajra, bell, and incense, with hands folded together, pray in the following way:

ཨོཾ༔  སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་ཡུམ༔

om, sangye tamché kyepé yum

Oṃ! Deities of the maṇḍala of Immortal Tārā,

འཆི་མེད་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔

chimé drolmé lhatsok nam

Mother of all the buddhas,

སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་ཆེན་པོ་ཡིས༔

ngön gyi tukdam chenpo yi

Please remember the sacred pledge you took earlier

བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

dak la gongpar dzé du sol

And think of me!

རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི༔

rigpa dzinpa dak gi ni

I, a vidyādhara,

ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པས༔

yojé nampa tamchépé

By using all the various substances,

བདེ་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རབ་སྦྱར་ཏེ༔

dewé longchö rabjar té

Will enjoy the wealth of great bliss,

ལྷ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མཆོད་པ་དང་༔

lhanam yongsu chöpa dang

And thus make offerings to the deities.

སྣོད་ལྡན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར༔

nöden nam la pendak chir

For the benefit of beings

སྔགས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཐབས་ཆེན་པོས༔

ngak kyi chogé tab chenpö

I will accomplish the maṇḍala of the essence

སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྒྲུབ་པ་དང་༔

nyingpö kyilkhor drubpa dang

Through the great method of this mantric ritual

རང་གཞན་དོན་ཀུན་བགྱིད་འཚལ་ན༔

rangzhen dön kün gyi tsal na

When beseeching you to accomplish the benefit of myself and others,

ཡེ་ཤེས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས༔

yeshe nyingjé chenpo yi

Through your great wisdom and compassion,

བཟོད་པར་མཛད་དེ་གནང་ནས་ཀྱང་༔

zöpar dzé dé nang né kyang

Bear with me and accomplish it!

སྣོད་བཅུད་འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ་ཡི༔

nöchü chimé drolma yi

Please grant your blessings so I may realize

རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་དབྱེར་མེད་པར༔

dorjé sum dang yermé par

The world and all beings

བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔

jingyi labpar dzé du sol

As indivisible from the three vajras of Immortal Tārā!

ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ།  ཅེས་གསོལ་བས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས།  རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་ཅི་ལྟར་འོས་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་བཀའི་གནང་བ་སྩལ་ནས་སྒྲུབ་པའི་ས་གཞི་ལ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་ལྷག་པར་འབར་བར་གྱུར།  ཅེས་དམིགས་ལ་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བཅས་བསྡུ།

Through this prayer, the deities are utterly delighted, and they grant permission by saying: ‘You, a vidyādhara, may perform whichever of the maṇḍala’s activities is appropriate!’ They dissolve in the place of practice, which then blazes with wisdom’s extraordinary splendour. After visualizing this, dissolve the maṇḍala and clean up the heaps that represent it.

2. Preparation of the Vase

གཉིས་པ་ནི་རིན་ཆེན་བུམ་པ་དྲིའི་ཆབ་དང་ཉེར་ལྔའི་བཅུད་ལྡན་གཉིས་ཁ་རྒྱན་མགུལ་ཆིངས་བཅས་པ་བཀོད་ནས།  མཆོད་པ་རྣམས་སྔར་ལྟར་གསར་དུ་བཤམ་པའམ་ཁ་གསོ།  དུང་ཞལ་གཟུངས་ཐག་འདུ་བྱས་ལ།

Arrange two precious vases, ornamented and with a ribbon tied around the neck, filled with scented water and containing the twenty-five vital essences. Also arrange a conch and a dhāraṇi-cord, and new offerings in the same way as before. You may also simply replenish the offerings that are already present.

བསང་

Cleanse with:

ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza amrita kundali hana hana hung pé

oṃ vajrāmṛta-kuṇḍali hana hana hūṃ phaṭ

སྦྱང་།

And purify with:

ཨོཾ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ།

om sobhava shuddha sarva dharma sobhava shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་༔

tongpé ngang lé pé dé teng

From the state of emptiness, upon a lotus and moon disc,

ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ཡི་གེ་བྷྲཱུྃ༔

khadok ngaden yigé droom

Arises a five-coloured syllable bhrūṃ,

ཡོངས་གྱུར་ཕྱི་ནི་རིན་པོ་ཆེའི༔

yong gyur chi ni rinpoche

Which transforms into an excellent vase,

རང་བཞིན་བུམ་པ་བཟང་པོ་ཆེ༔

rangzhin bumpa zangpo ché

Its exterior made from precious jewels,

མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་འོད་དུ་འབར༔

tsennyi yongdzok ö du bar

Perfect in its design, and blazing with light.

ནང་ནི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་གནས༔

nang ni lhatsok zhukpé né

Inside, the deities abide

རིན་ཆེན་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར༔

rinchen zhalmé khang chenpor

In a vast, immeasurable palace made of jewels.

དབུས་སུ་པདྨ་འདབ་བཞིའི་སྟེང་༔

ü su pema dab zhi teng

In its centre, on a four-petalled lotus, are…etc.

སོགས་ཕྲིན་ལས་ལྟར་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད།  ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་འདྲེན་བཞུགས་གསོལ་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པའི་བར་བཏང་།

Follow the activity manual, and continue with inviting the wisdom deity, requesting to remain, offering homage, and making offerings and praise. Then recite the following:

བུམ་ནང་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔

bum nang pakmé tukka ru

Inside the vase, in the heart of the Noble Lady,

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད༔

yeshe sempa tsepakmé

Is the wisdom being9 Amitāyus.

དཀར་གསལ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན༔

karsal nyamzhak tsebum dzin

He is brilliant white and holds a long-life vase, in the mudrā of meditative equipoise,

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔

dar dang rinchen gyen gyi dzé

And is adorned with silks and jewelled ornaments.

རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་པད་ཟླར་བཞུགས༔

dorjé kyiltrung pé dar zhuk

He is seated resplendently in vajra posture upon a lotus and moon-disc seat

འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ཡི༔

ö dang özer trowa yi

Amidst radiating rays of light.

ཐུགས་དབུས་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་དབུས༔

tuk ü chukyé nyidé ü

In the centre of his heart is a lotus, sun, and moon-disc seat,

ཏཱཾ་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར༔

tam tar ngak kyi trengwé kor

Upon which is tāṃ encircled by the mantra garland.

བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔

depé tukdam gyü kul té

Reciting the mantra evokes his wisdom mind,

འོད་ཀྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ༔

ö kyi nangwa tayepa

Causing a stream of boundless light to burst out

གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་ནས་འཐོན༔

tsuktor norbü tsé né tön

From the tip of the uṣṇīṣa’s jewel.

དེ་ལས་འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ༔

dé lé pakma nampargyal

From it appears the sublime Vijayā,

ཆུ་ཤེལ་མདོག་ཅན་ཕྱག་གཡས་ཀྱིས༔

chushel dokchen chak yé kyi

The colour of crystal.

སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱས་ལྕགས་ཀྱུ་དང༔

kyabjin chakgyé chakkyu dang

Her right hand holds an iron hook with the gesture of granting refuge,

གཡོན་པས་མཆོག་སྦྱིན་ཚེ་བུམ་བསྣམས༔

yönpé chokjin tsebum nam

And her left holds a long-life vase with the gesture of supreme giving.

འོད་དང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ༔

ö dang özer dang chepa

Along with brilliant rays of light,

གྲངས་མེད་ཉི་ཟེར་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔

drangmé nyizer dul tar trö

Limitless forms of herself stream out like specks of dust in sunlight.

རང་གི་ཐུགས་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་༔

rang gi tuk né ngak kyi treng

From my heart the mantra garland flows

རྡོ་རྗེའི་གཟུངས་ཐག་ལས་བརྒྱུད་དེ༔

dorjé zung tak lé gyü dé

Through the dhāraṇī-cord,

བུམ་ལྷའི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས༔

bum lhé tukdam gyü kulwé

Which invokes the wisdom minds of the deities of the vase.

བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲིན༔

detong rolpé özer trin

Clouds of light rays—the play of bliss and emptiness—

མཁའ་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཡིས༔

khakhyab küntu nangwa yi

Completely illuminate the whole of space,

འཕགས་མཆོད་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་བསྒྲུབས༔

pak chö drowé dön kün drub

Make offerings to the noble ones, and fulfil all beings’ aims.

ཚུར་འདུས་ཐུགས་ཀྱི་དྭངས་བར་འཁྱིལ༔

tsur dü tuk kyi dangwar khyil

Gathering back, they coil around the vital essence of her heart.

སྐུ་དང་སྔགས་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔

ku dang ngak lé dütsi gyün

From her body and the mantra, a boundless flow of ambrosia

དཔག་མེད་བྱུང་ནས་བུམ་པའི་བཅུད༔

pakmé jung né bumpé chü

Gushes forth and transforms the contents of the vase

དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོར་གྱུར༔

ngödrub kün gyi nyingpor gyur

Into the essence of all accomplishments.

ཅེས་པས་ཏིང་འཛིན་གསལ་བཏབ།  གཟུངས་ཐག་བླངས་ལ་གཙོ་བོ་གསུམ་དང་ཚེ་ཤམ་ཅན་རྣམས་སུམ་བརྒྱ་རེ་ལས་མི་ཉུང་བ་དང་།  ལས་བཞི་བརྒྱ་རྩ་རེ།  སྒོ་བཞི་ཉེར་གཅིག་རེ་ལས་མི་ཉུང་བ་བཟླ།  མཐར།

Clearly visualize like this. Take hold of the dhāraṇī-cord, and recite the mantra of the three main deities and the combined mantra10 at least three hundred times, the mantras of the four activity Tārās about one hundred times each, and the mantras of the four gatekeeper Tārās at least twenty-one times. At the end, offer the water of the conch with:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཞེས་དུང་ཞལ་གྱི་ཆུ་མཆོད་ཡོན་ཏུ་ཕུལ་བས།

ལྷ་ཚོགས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་བས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར་བའི་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་དུ་གྱུར།

lhatsok dewa chenpö ngowor ö du zhuwé chimé tsé dang yeshe kyi ngödrub terwé dorjé dütsi chugyün du gyur

The deities —the essence of great bliss— dissolve into light and become a stream of vajra-ambrosia that grants the accomplishments of immortal life and primordial wisdom.

ཅེས་མོས།

ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་༔

lé bum nang du pé nyi teng

In the activity vase on a lotus and sun-disc

པདྨ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར༔

pema tamdrin kudok mar

Is Padma Hayagrīva, red in colour.

ཕྱག་གཉིས་པདྨ་དྲིལ་བུ་འཛིན༔

chak nyi pema drilbu dzin

He has two hands which hold a lotus and bell,

དུར་ཁྲོད་ཆས་རྫོགས་དོར་སྟབས་བཞུགས༔

durtrö ché dzok dortab zhuk

Is adorned with all the charnel ground ornaments, and stands in striding posture.

སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན༔

ku lé dorjé dütsi gyün

From his body flows a stream of vajra-ambrosia,

བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམ༔

babpé bumpa gangwar gyur

Which fills the vase.

ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲི་ཏ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ༔

om hrih padmantakrita sarva bighanen hana hana hung pé

oṃ hrīḥ padmāntakṛta sarva-vighnān hana hana hūṃ phaṭ

ཅེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླ།

Recite this 108 times.

དཔལ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་གྱིས་དབང་བསྐུར་གྱི་བྱ་བ་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་བར་གཅོད་ཀྱི་བགེགས་ཐམས་ཅད་བཟློག་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ།

pal trowö gyalpo tamdrin gyi wangkur gyi jawa ma drub kyi bardu barchö kyi gek tamché dokpé trinlé dzé du sol

Hayagrīva, glorious king of wrathful ones, please enact your activity of averting all obstacle-making demons until the activities of granting empowerments has been accomplished!

ཅེས་ལས་བཅོལ་ནས་བཞག  །སྐུ་རྟེན་ཙཀླི་དབུ་རྒྱན་རྡོར་དྲིལ་བདུད་རྩི་སོགས་དབང་རྫས་རྣམས་ཀྱང་སྐབས་འདི་རུ་ཚོགས་པར་བྱས་ལ།

Entrust the activity like this. Now gather the empowerment substances, such as an image or other representation of enlightened body, the empowerment images,11 the crown, vajra and bell, and ambrosia.

དབང་རྫས་རྣམས་ངོ་བོ་རྣམ་པར་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་བའི་དབྱིག་ཏུ་གྱུར་པར་

wang dzé nam ngowo nampar dakpa chö kyi ying rangzhin yeshe kyi nangwa chiryang charwé jinlab dang ngödrub jungwé yik tu gyur

Imagine that the empowerment substances transform into wisdom appearances which have the nature of the completely pure essence, the basic space of phenomena, and become like a jewel that grants accomplishment and blessing.

མོས་པ་རྣམས་ནི་སྟ་གོན་གྱི་བྱ་བའོ།  །

This concludes the preparations.

2. Main Part

དངོས་གཞིའི་སྒྲུབ་མཆོད་སྐབས་ཛབ྄་ཁང་དབྱེ་བ་ནི།

During the main part of the intensive practice, divide the maṇḍala house with the following mantra:

བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ།  ཏཱྃ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ༔  ཏཱྃ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ།  ཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔  ཕཊ་ཛཿ

droom bisho bishuddhé | tam hrih droom | tam droom hrih hung | dza hung bam ho | pé dza

bhrūṃ viśva vishuddhe | tāṃ hrīḥ bhrūṃ | tāṃ bhrūṃ hrīḥ hūṃ | jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | phaṭ jaḥ

ཞེས་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་མདུན་རྟེན་གྱི་གོ་ས་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་གྱིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱེས་ཏེ་མེ་རི་འདབས་འབྱོར་ཙམ་དུ་བཞུགས་པར་བསྒོམ་ལ་བཟླས་པར་བྱའོ།།  །།

Visualize that the maṇḍala of the self-visualization, both surroundings and deities, divides, and in the space in front arises the maṇḍala of the front-visualization, like one candle lighting another, with rings of fire-mountains at the edges of the maṇḍalas just touching each other. Then do the mantra recitation.

3. Conclusion

མཇུག་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་བཟླས་དམིགས་ནི།

The visualization for receiving the accomplishments is as follows. First divide the maṇḍala with this mantra.

བྷྲཱུཾ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སརྦ་མཎྜ་ལ་ཕཊ་ཛཿ

droom bisho bishuddhé | om taré tuttaré turé sarva mandala | pé dza

bhrūṃ viśva vishuddhe | oṃ tāre tuttāre ture sarva-maṇḍala | phaṭ jaḥ

ཞེས་ཛབ྄་ཁང་ཕྱེ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།

རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་འཕྲོས།

rang gi tukka né özer marpo trö

From my heart radiate red rays of light,

དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ།

kyilkhor gyi lhatsok nam kyi tukgyü kul

Invoking the wisdom minds of the deities.

དེ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས།

dé lé özer sam gyi mi khyabpa trö

From them, inconceivable rays of light burst forth

འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་པའི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ།

khordé kyi dangchü tamché dü té kyilkhorpé tukkar tim

And gather the vital essences of saṃsāra and nirvāṇa, which dissolve into the deities' hearts.

དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བ་ལ་མངོན་དུ་ཕྱོགས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་འབར་བཞིན་བཞུགས་པར་གྱུར།

ngödrub tsolwa la ngön du chokpé yeshe kyi zijin bar zhin zhukpar gyur

The deities are about to grant the accomplishments, and remain ablaze with wisdom’s splendour.

Then recite the following mantra as much as you can:

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཧྲཱིཿ  བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ༔  ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔  མཱུྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ༔  སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་མ་ཧཱ་པུཎྱེ་ཏིཥྛ་ཨོཾ༔  ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧོ༔

om taré tuttaré turé hrih droom benza jnana ayukhé soha | om ah hung soha | mum lam mam pam tam | sarva tathagata ayujnana maha punyé tishta om | kaya waka tsitta guna karma sarva siddhi pala ho

oṃ āḥ hūṃ svāhā | mūṃ lāṃ māṃ pāṃ tāṃ | tāre tutāre tūre sarva-tathāgata āyurjñāna māha-puṇye tiṣhṭha oṃ | kāya vāka citta guna karma sarva-siddhi phala hoḥ

ཅི་ནུས་སུ་བཟླའོ།  །

དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་བསྡུ་ན་རང་གཞུང་ལྟར་ལ།  ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་ཡོངས་རྫོགས་འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་ལས་འབྱུང་བ་འདིས་ཀྱང་བསྐུལ་ཏེ།

Now comes invoking the accomplishments. Should you wish to be concise, simply follow the main practice text. To elaborate slightly, perform the following invocation from The Completely Perfect Immortal Heart Essence.12

ཧྲཱིཿ  རང་བྱུང་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བཅུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ༔

hrih, rangjung önang chok chü kyilkhor khyab

Hrīh! Naturally arising light suffuses the maṇḍalas of the ten directions

མི་འགྱུར་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བསྡུས༔

mingyur tsé yi ngödrub malü dü

And gathers all the accomplishments of unchanging life.

བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དངོས་གྲུབ་རྫས་ལ་ཐིམ༔

dütsi rangzhin ngödrub dzé la tim

They dissolve into the accomplishment substances, which have the nature of ambrosia,

ཡེ་ཤེས་བསོད་ནམས་ཚེ་ཡི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ༔

yeshe sönam tsé yi gyatsor khyil

And swirl in an ocean of wisdom, merit, and longevity.

 

ཧྲཱིཿ  འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ལུས་པ༔

hrih, chimé dorjé kyilkhor malüpa

Hrīh! All the immortal vajra-maṇḍalas

གཞན་དུ་མི་བཞུགས་རང་གི་དབྱིངས་སུ་གསལ༔

zhendu mi zhuk rang gi ying su sal

Are found nowhere but in your own basic space.

མ་རིག་འཁོར་བའི་མུན་ཁྲོད་ལས་གྲོལ་ཏེ༔

marik khorwé mün trö lé drol té

Having been liberated from the darkness of samsāra’s ignorance,

དག་པ་ཡེ་ཤེས་སྒོ་ཆེན་རང་སར་བྱེ༔

dakpa yeshe gochen rangsar jé

The great door of immaculate wisdom opens in its own place.

ཆོས་ཉིད་དག་པའི་སྐྱ་རེངས་དང་པོར་ཤར༔

chönyi dakpé kyareng dangpor shar

At first the pure dharmatā dawns;

ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བའི་ནམ་ཡང་ལངས༔

nyamnang gong du pelwé namyang lang

Then the daylight of increase in experience breaks;

རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པའི་ཉི་མ་ཤར༔

rigpa tsé la pebpé nyima shar

And the sun of awareness reaching full maturity arises;

རྣམ་རྟོག་འཆི་བདག་མུན་པ་ཀུན་ཟད་ནས༔

namtok chidak münpa kün zé né

Finally, when the darkness of conceptual thoughts, the Lord of Death, is completely exhausted

ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་འཕེལ་བའི་གྲངས་རྫོགས་པས༔

yeshe nangwa pelwé drang dzokpé

The increase of wisdom appearances is perfected.

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔

danta nyi du ngödrub tsal du sol

This very moment, grant us accomplishment!

ད་ནི་ནང་དབྱིངས་ཆེན་པོར་དབྱེར་མེད་པར༔

dani nang ying chenpor yermé par

Now, lead me into the great inner space indivisible from

ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་ས་ཆེན་པོར་འཇུག༔

chöying kunzang gyalsa chenpor juk

The dharmadhātu, the great kingdom of Samantabhadra.

སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དབང་ཆེན་སྐུར༔

ku nga lhün gyi drubpé wangchen kur

Bestow the great empowerment of the spontaneously present five kāyas.

ཡོན་ཏན་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔

yönten mizé gyen gyi ngödrub tsol

Bestow the accomplishment of the ornament of inexhaustible qualities.

རིས་མེད་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔

rimé gyalwé trinlé kün la khyab

Make the unbiased activities of the victorious ones spread far and wide,

རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་འགྲོ་དོན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔

gyünché mepé dro dön lhün gyi drub

And spontaneously accomplish the benefit of beings, without interruption!

དེ་ནས་རང་གཞུང་གི་བསྐུལ་ཚིག་ལ་འཇུག་གོ  །

Then recite the invoking accomplishments section from the main text.

མར་མེའི་སྨོན་ལམ་སྤྱི་ལྟར་རམ།  འཆི་མེད་སྙིང་ཐིག་ལས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱས་ཀྱང་འབྲེལ་ཆེ་སྟེ།

Finally, recite a light aspiration prayer13 in the usual way, or, preferably, recite the one from the Heart Essence of Immortality itself.

Aspiration Prayer

ཧཱུྃ༔  ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔

hung, ngowo rangzhin tukjé kyilkhor du

Hūṃ! In this maṇḍala of the essence, nature, and compassion,

ཚེ་མཐའ་ཡས་དངོས་བླ་མས་དབུ་བཟུང་ནས༔

tsétayé ngö lamé u zung né

Headed by the teacher, Amitāyus in person,

ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་འབྲེལ་བའི་མཆེད་ལྕམ་རྣམས༔

lugu gyü du drelwé checham nam

We remain connected with our spiritual siblings.

མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་གིས༔

mindral drokpé tingdzin tsechik gi

With this samādhi of one-pointed accompaniment,

སྣང་གསལ་མར་མེ་འདི་ཡིས་མཚོན་ནས་ཀྱང་༔

nangsal marmé di yi tsön né kyang

Exemplified by this illuminating candlelight,

ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་སྟོང་རྩ་ཤར་བའི་མཐུས༔

yeshe drönmé tong tsa sharwé tü

And through the strength of a thousand wisdom lights,

མ་རིག་མུན་པའི་ནང་དུ་མི་འཁྱམས་ཤིང་༔

marik münpé nang du mi khyam shing

May we not stray into the darkness of ignorance.

འཆི་བདག་གཅན་གཟན་གདུག་པའི་སྐད་མི་ཐོས༔

chidak chenzen dukpé ké mi tö

May we never hear the cry of the vicious beast of the Lord of Death.

ཉོན་མོངས་དུག་ལྔ་ལྡང་བ་ཀུན་སོལ་ལ༔

nyönmong duk nga dangwa kün sol la

Having dispelled all risings of the five poisonous emotions,

འཁོར་བ་སྐྱེ་འཆིའི་འཕྲང་ལ་འགྲིམ་གྲབ་ཚེ༔

khorwa kyechi trang la drim drab tsé

When we are about to wander in the abyss of saṃsāra—life and death—

ཡེ་ཤེས་སྒྲོན་མེ་ཐུགས་རྗེ་དེར་མ་ཆུང་༔

yeshe drönmé tukjé der ma chung

May your lamp of wisdom and compassion be not weak.

ཚེ་ལམ་པདྨ་ཅན་གྱིས་སྣ་ཁྲིད་ནས༔

tsélam pemachen gyi natri né

May Pemachen lead us along the path of longevity,

འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཚེ་སྩོལ་ལ༔

chimé pakmé tsok kyi tsé tsol la

The hosts of Immortal Ladies grant us long life,

ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་བརྟན་ཅིག༔

tsedak yabyum nam kyi sok ten chik

And the Lord of Life and his consort stabilize our life-force.

དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ་པོས་བར་ཆད་སོལ༔

wangchen tamdrin gyalpö barché sol

May the mighty king Hayagrīva remove all obstacles,

མགྱོགས་མ་མཆོད་པའི་ལྷ་མོས་མཐའ་ནས་སྐྱོངས༔

gyok machöpé lhamö ta né kyong

And the swift offering goddesses protect us all around.

འོད་གསལ་སྣང་བཞི་རིམ་པར་བགྲོད་ནས་ཀྱང་༔

ösal nang zhi rimpar drö né kyang

Gradually traversing the four visions of luminosity,

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་འགྲུབ་པར་ཤོག༔

chimé dorjé ku ru drubpar shok

May we attain the immortal vajra body!

ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ།    །

 

དེ་ལྟར་སྒྲུབ་མཆོད་ཉེར་མཁོའི་ཟུར་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པའོ།།  །།

This supplementary text for intensive practice was compiled by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Han Kop, 2020, with many thanks to Khenpo Tashi from Namdroling for his clarifications. Verses from The Completely Perfect Immortal Heart Essence adapted from a translation by Steve Cline.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'chi med 'phags ma'i sgrub mchod skabs kyi zur rgyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 5: 519–527

 1. This form of White Tārā is called Cintāmaṇicakrā, ‘Wish-Fulfilling Wheel’.
 2. Drupchö (sgrub mchod).
 3. Chime Pakme Nyingtik (’chi med ’phags ma’i snying thig).
 4. This means the period after the winter solstice, when the days become longer again.
 5. Skt. amṛta
 6. Tib. Kator
 7. Tib. serkyem
 8. The Light of Wisdom.
 9. Skt. Jñānasattva.
 10. Literally ‘the mantra with the longevity mantra attached’
 11. Tib. tsakli
 12. yongs rdzogs 'chi med snying thig, from the Chokling Tersar.
 13. Tib. marme mönlam (mar me smon lam).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept