Prayer for the Spread of the Nyingma Teachings

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Nyingma | Schools & Systems › Nonsectarianism | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava

༄༅། །ཞིང་འདིའི་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བ་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྒྲ་དབྱངས་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་དགྱེས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཞེས་བྱ་བ།  །

Clouds to Delight Amitābha, Melody of the Realm of Great Bliss

Aspiration and Auspicious Verses for the Spread of the Teachings of the Lake-Born Vajra of Oḍḍiyāna, Second Teacher of this World

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

Oṃ svasti.

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཆེ།  །

tubpé wangpo rik sum sempa ché

Lord of Sages, great bodhisattvas of the Three Families,

རྒྱལ་ཚབ་གནས་བརྟན་གཏད་རབས་ཆེན་པོ་དང་།  །

gyaltsab neten té rab chenpo dang

The regent, Sthaviras and senior patriarchs,

རྒྱན་དྲུག་ལ་སོགས་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས།  །

gyen druk lasok pak bö khedrub kyi

Six Ornaments and the rest—all the scholars and adepts of India and Tibet,

བཀྲལ་བའི་ལམ་བཟང་ཇི་སྙེད་བྱོན་པ་ཡི།  །

tralwé lamzang jinyé jönpa yi

Who came to elucidate the excellent path—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

སྤྱོད་པ་དྲི་མེད་ལྟ་བ་རྣམ་དག་གཉིས།  །

chöpa drimé tawa namdak nyi

Emerging from the tradition that combines

ཟུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་པའི་བཀའ་སྲོལ་ལས་བྱོན་པ།  །

zungdrel gyüpé kasol lé jönpa

Immaculate conduct and utterly pure view,

གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་སྔ་འགྱུར་བའི།  །

gangchen tenpé sol jé ngagyur bé

Pioneers of Dharma in the Land of Snows, followers of the Early Translations—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གངས་ཅན་སྐྱོབས་པའི་མགོན།  །

changchub sempa gangchen kyobpé gön

Bodhisattvas and protectors guarding this Snowy Land,

ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་བསྟན་པའི་བདག་པོར་བསྔགས།  །

lha chödün den tenpé dakpor ngak

Praised as custodians of the teachings of Seven Divine Dharmas,

བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་འབྱུང་གནས་བཀའ་གདམས་པའི།  །

tendzin jewé jungné kadampé

Source of many legions of holders of the doctrine, Kadampas—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

མདོ་སྔགས་བཞེད་གཞུང་ཇི་བཞིན་བཀྲལ་བ་ལ།  །

do ngak zhé zhung jizhin tralwa la

Unrivalled by legions of scholars and adepts in India and Tibet

འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བས་འགྲན་མི་བཟོད།  །

pak bö khedrub jewé dren mi zö

At perfectly elucidating the views and texts of sūtra and mantra,

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་པའི།  །

yongdzok tenpé ngadak sakyapé

Masters of the doctrine in its entirety, Sakyapas—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

གྲུབ་དབང་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཕྱུང་ཞིང་།  །

drubwang gyatsö tuk kyi chü chung zhing

Extracting the wisdom essence of countless lords among siddhas

རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་སྙིང་པོ་གཅིག་དྲིལ་བ།  །

gyüdé gyatsö nyingpo chik drilwa

And combining the ocean of tantras into a single essential core,

ཟླ་མེད་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ་བཀའ་བརྒྱུད་པའི།  །

damé drubpé seng lam kagyü pé

The peerless, direct path to accomplishment, Kagyüpas—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མི་ཡི་གཟུགས་སུ་སྣང་།  །

jampal yang ngö mi yi zuk su nang

Mañjughoṣa himself appearing in human form,

བསླབ་གསུམ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོའི་དྲི་ལྡན་པ།  །

lab sum tsultrim zangpö dri denpa

Finely scented with the ethical discipline of threefold training,

འཛམ་གླིང་འདུས་པའི་དབུས་མཛེས་ཙོང་ཁ་པའི།  །

dzamling düpé ü dzé tsongkhapé

Splendour at the heart of the community of Jambudvīpa, Tsongkhapa—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

སྔ་འགྱུར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།  །

ngagyur tenpa gyatsö khorlö gyur

Sovereign of the oceanic teachings of the Ancient Translations,

ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེ།  །

zabter ngadak pemé gyaltsab ché

Master of profound treasures, great regent of Padma,

ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་ཡི།  །

orgyen chokgyur dechen lingpa yi

Orgyen Chokgyur Dechen Lingpa—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

གངས་ལྗོངས་རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་བདག  །

gangjong rimé tenpa gyatsö dak

Master of the ocean of non-sectarian teachings in the Land of Snows,

ངོ་མཚར་བཀའ་བབས་བདུན་གྱི་འཁོར་ལོས་བསྒྱུར།  །

ngotsar kabab dün gyi khorlö gyur

Sovereign authority of the seven wondrous forms of transmission,

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི།  །

jampal yang ngö khyentsé wangpo yi

Mañjughoṣa in person, Jamyang Khyentse Wangpo—1

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་བདག  །

do ngak kater chö tsul gyatsö dak

Master of an ocean of Dharma teachings—sūtra and mantra, kama and terma,

མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན།  །

dzö ngé shingta gangchen drowé gön

Pioneer of the Five Treasuries and guardian of beings in the Land of Snows,

ངག་གི་དབང་ཕྱུག་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ་ཡི།  །

ngak gi wangchuk yönten gyatso yi

Mighty lord of Speech, Yönten Gyatso—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས།  །

mawé sengé gyé zhal taktu zik

You continually beheld the smiling face of the Lion of Speech

སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་ལ་མངའ་དབང་འབྱོར།  །

pobpé terchen gyé la nga wangjor

And mastered the eight great treasures of courageous eloquence,2

ལུང་དང་རིགས་པའི་སེངྒེ་ཨ་ཛཱི་ཏའི།  །

lung dang rikpé sengei adzi té

Lion of scripture and reasoning, Ajita—3

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

འདི་ནས།  །

འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་བི་མ་ལའི།  །

chimé drubpé rigdzin bimalé

You are the wisdom play, the vajra dance of the secret body, speech and mind

གསང་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་གར།  །

sang sum yeshe gyutrul dorjé gar

Of the immortal vidyādhara Vimalamitra;

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི།  །

jampal yang ngö chökyi lodrö kyi

You are Mañjughoṣa himself, Chökyi Lodrö—

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

As your teachings flourish and endure long into the future,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!4

འདི་བར་ཞལ་སྐོང་བའོ།  །

དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན།  །

detar soltab jitar mönpa zhin

Through praying in this way, as the teachings

བསྟན་པ་འཕེལ་རྒྱས་ཡུན་རིང་གནས་པ་ལས།  །

tenpa pelgyé yün ring nepa lé

Flourish and endure according to our aspiration,

བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པའི་གདུང་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང་།  །

ten drö güpé dungwa kün zhi zhing

May all the ills that beset the teachings and beings be pacified,

ཆོས་ཚུལ་དྲི་མེད་ཡུན་དུ་གནས་པ་ཡི།  །

chö tsul drimé yündu nepa yi

And with the continuation of the immaculate Dharma,

མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

tsokyé gyalwé tenpa gyé gyur chik

May the Lake-Born Buddha’s teachings spread far and wide!

 

ཅེས་མཚོ་སྐྱེས་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་འདིའང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁྱད་པར་ཅན་མཐོང་ནས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་པའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས་བགྱིས་པའོ།།   །།

This aspiration for the spread of the Lake-Born Buddha’s teachings was spoken by Jamyang Chökyi Lodrö, who saw the critical need for it, and put into writing by Jigme Lodrö Drayang.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. "zhing 'di'i ston pa gnyis pa o rgyan mtsho skyes rdo rje'i bstan pa dar zhing rgyas pa'i smon lam shis brjod dang 'brel ba bde chen zhing gi sgra dbyangs 'od snang mtha' yas dgyes pa'i sprin phung." In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 12: 307–309. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.

 

Version: 1.0-20220401

  1. These lines reproduce the famous prayer for the spread of the Khyentse tradition composed by Khyentse Wangpo himself. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/aspiration-for-spread-khyentse-tradition
  2. eight treasures of courageous eloquence are: 1) treasure of recollection; 2) treasure of intelligence; 3) treasure of realization; 4) treasure of retention (dhāraṇī); 5) treasure of courageous eloquence; 6) treasure of Dharma; 7) treasure of bodhicitta; 8) treasure of accomplishment.
  3. Ajita is Sanskrit for Mipham (mi pham), the Invincible One. This verse refers to Jamgön Mipham Namgyal Gyatso (1846–1912). Reading sang+gai as seng+ge.
  4. A note in the Tibetan makes clear that this verse was added after the original composition.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept