Gathering Auspiciousness

Practices › Pilgrimage | Places › India | Deities › Buddha Śākyamuni | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö at the Bodhi Tree, Bodhgaya

༄༅། །འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་བ་བཞུགས་སོ།།

Gathering Auspiciousness

A Prayer of Aspiration Made in the Presence of the Sacred Mahābodhi Temple and its Imagery, Magadha, Land of the Āryas

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ།

Namo bhagavate śākyamunaye!

སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁྱེན་ཟས་གཙང་སྲས། །

tob chü wangchuk kunkhyen zé tsang sé

Master of the ten powers, all-knowing son of Śuddhodana,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་པད་དཀར་ལྟར། །

gyalwa kun gyi ü na pé kar tar

You who are praised as a white lotus among the victorious ones,

རབ་བསྔགས་ལྷ་མིའི་བླ་མ་རྐང་གཉིས་གཙོ། །

rab ngak lha mi lama kang nyi tso

Foremost of the two-legged, such as gods and human beings,

ཐུབ་དབང་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tubwang nyima chok la chak tsal lo

Supreme sun, lord of sages, to you I pay homage!

 

མཆོག་ཟུང་གཏད་རབས་བདུན་དང་གནས་བརྟན་ཆེ། །

chok zung té rab dün dang neten ché

With the roar of a fearless lion, amidst the inconceivable assembly

ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སེམས་འཁོར་གྱི་ཚོགས། །

nyentö rang gyel chang sem khor gyi tsok

That includes the supreme pair,1 seven patriarchs2 and great elders,3

བསམ་ཡས་དབུས་ན་འཇིགས་མེད་སེངྒེའི་སྒྲས། །

samyé ü na jikmé sengé dré

Śrāvakas, pratyekabuddhas and bodhisattvas,

ཚངས་དབྱངས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tsang yang chö dra drok la chak tsal lo

You proclaim the Dharma in the divine voice of Brahmā—to you I pay homage!

 

རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་སྐུ་ཡི་བཀོད་པས་ཁྱབ། །

rabjam zhing kun ku yi köpé khyab

Your forms are present throughout infinite realms,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཀའ་བགྲོས་ཤིང་། །

dé zhin shekpé tsok dang ka drö shing

Where they converse with hosts of thus-gone buddhas,

འདུལ་བ་རྣམ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཕ་མཐའ་ཡས། །

dülwa nam zhi chotrul pa ta yé

And display infinite miracles as they tame in the four ways—4

ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

shakya sengé zhab la chak tsal lo

Lion of the Śākyas, to you I pay homage!

 

བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་གནས། །

chang chub dampa ngön du nyepé né

At this site where you attained perfect awakening,

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི། །

dorje den gyi jikmé sengé tri

Upon the fearless lion’s throne, the Vajra Seat,

བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་ཤིང་གིས་མཛེས་པ་དེར། །

chang chub jönpé shing gi dzepa der

In the shade of the beautiful bodhi tree,

ཐུབ་དབང་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

tubwang dön kün drup la chak tsal lo

Siddhārtha, Lord of Sages, to you I pay homage!

 

གང་གི་རྣམ་ཐར་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཇིངས། །

gang gi namtar kha dang gyatsö jing

Your liberation, which is as vast as space or an ocean,

འཕགས་པའི་བློས་ཀྱང་གཞལ་དཀའི་གནས་གྱུར་ན། །

pakpé lö kyang zhal ké né gyur na

Would be difficult even for the mind of an Ārya to fathom,

བྱིས་བློའི་སྐྲ་རྩེས་འཐོར་བའི་ངལ་བས་ཅི། །

chi lö tra tsé torwé ngalwé chi

So why exhaust oneself with the smatterings of an undeveloped mind?

འོན་ཀྱང་ཆ་ཤས་དད་པས་བསྟོད་པའི་མཐུས། །

ön kyang cha shé depé töpé tü

Yet, through devoted praise based on partial comprehension,

བདག་སོགས་འདི་བཟུང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །

dak sok di zung kyewa tamché du

May I and others in this and all our future lives,

ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་དམ་པར་འཕྲད་པ་དང་། །

yong dzin shenyen dampar trepa dang

Encounter noble spiritual guides and teachers,

ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

kün khyen tubpa chenpö jé zung né

Be accepted by the great all-knowing Sage,

ཐེག་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །

tek chok dampé chö la chöpar shok

And savour the noble Dharma of the supreme vehicle!

 

ནམ་ཞིག་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་མགོན་པོ་ཡིས། །

nam zhik gyaltsab mapam gönpo yi

In future, when the invincible Lord Maitreya

བཛྲ་སཱ་ནར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས། །

bendza sanar chökhor korwé dü

Turns the wheel of dharma at the Vajra Seat,

འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུངས་ཐོབ། །

khor gyi tokmar lungten uk yung tob

May we attain a prophecy in the very first assembly,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

chang chub chöpa gyatso tarchin shok

And perfect an ocean of enlightened conduct!

 

དལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རྫོགས། །

dal jor ten tob tsultrim pungpo dzok

May we always enjoy a free, well-favoured human form and maintain perfect ethical discipline,

བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་མཛོད་རབ་འཛིན་ཏེ། །

dewar shekpé chö dzö rab dzin té

And may we master the treasury of the bliss-gone buddhas’ Dharma.

རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤོ་ལ་མངོན་འཚང་རྒྱ། །

dorje den gyi po la ngön tsang gya

Having become fully awakened upon the vajra seat,

ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །

namkha nyampé dro nam drolwar shok

May we liberate beings, who are as innumerable as space is vast!

 

གནས་འདིར་དད་མོས་འབྲེལ་བས་བསྡུས་པ་ཡི། །

né dir dé mö drelwé düpa yi

May the foremost of those gathered here through ties of faith and devotion,

གཙོ་བྱས་མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། །

tso ché ma gyur rik druk semchen nam

Beings of the six classes, my very own past mothers,

འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ། །

khorwa ngen song dukngal lé drol té

Be freed from the sufferings of saṃsāra and the lower realms,

བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །

dé den zhing du dzü té kyewar shok

And take miraculous birth in the blissful realm of Sukhāvatī!

 

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་སྐུ་ཚེའི་ལྗོན་བཟང་བརྟན། །

tendzin kyé nam ku tsé jön zang ten

May all be auspicious, so that the lives of the teachers remain firmly rooted,

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་དབུ་རྨོག་རབ་ཏུ་བཙན། །

tenpé jindak u mok rabtu tsen

Dharma patrons enjoy prestigious status and perfect wealth,

དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས། །

gendün düpa litri chu ter gyé

Saṅgha communities flourish and expand like a vermilion sea,

རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gyal ten dar zhing gyṕé trashi shok

And the teachings of the victorious one spread far and wide!

 

ཅེས་པའང་རང་སློབ་གཡག་ཟེ་བ་འགྱུར་མེད་གྲགས་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་དབྱིག་རྡོ་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན། མེ་བྱ་ལོ་ཟླ ༡༡ ཚེས ༣༠ ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དྲུང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གུས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

Jamyang Chökyi Lodrö spoke these words before the Mahābodhi temple in Bodhgayā on the 30th day of the 11th month of the Fire Bird year (1957/8) in response to a request from his own student, Yakzewa Gyurme Drakpa, who offered an auspicious silken scarf, silver coins and a jewel-shaped stone. The secretary Tsering Tashi then respectfully wrote what was said.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation, 2018.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'phags yul ma gad+ha'i byang chub chen po'i bzhugs gnas rten dang brten par bcas pa'i gsol smon/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 10: 349–351

  1. Śāriputra and Maudgalyāyana
  2. Mahākāśyapa, Ānanda, Śāṇavāsika, Upagupta, Dhītika, Kṛṣṇa and Sudarśana
  3. i.e., the Sixteen Elders.
  4. i.e., through the great merit of the buddha's body, directly through enlightened mind, through inconceivable miraculous abilities, and through knowledge conveyed in speech.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept