Peaceful Guru Lineage Prayer

Practices › Lineage Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersNyangral Nyima Özer

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Peaceful Guru Maṇḍala

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཞི་བའི་བརྒྱུད་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།

The Beautiful String of Jewels

A Prayer to the Lineage of the Peaceful Guru from the Treasures of Nyang

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་།    །

dechen chöku nangwa tayé dang

Amitābha, Boundless Light, the dharmakāya of great bliss,

ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་པདྨ་གར་གྱི་དབང་།    །

longchö dzok ku pema gar gyi wang

Sambhogakāya Pema Gargyi Wangchuk, Lotus Lord of Dance,

ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་།    །

tukjé tulku guru pema jung

Compassionate nirmāṇakāya, Guru Padmākara,

བདེ་ཆེན་མཚོ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dechen tsogyal zhab la solwa deb

And Tsogyal, Lady of Great Bliss, at your feet I pray.

 

ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད།    །

zabter ngadak nyang ral nyima ö

Sovereign of profound treasures, Nyangral Nyima Özer,

མངའ་བདག་འགྲོ་མགོན་ནམ་ལང་བྱང་ཆུབ་མགོན།    །

ngadak dro gön nam lang changchub gön

Ngadak Drogön, Namlang, Changchub Gönpo,

སློབ་དཔོན་བསྟན་སྲུང་ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་པ།    །

lobpön tensung künkhyen longchenpa

Master Tenpa Sung, omniscient Longchenpa,

བདེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

delek gyatso nam la solwa deb

And Delek Gyatso, to you all I pray.

 

བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་སང་དོན་ཀུན་སྤངས་པ།    །

jadral chöjé sang dön künpang pa

Chatral Chöjé, Sangye Wönpo,1 Kunpangpa,

སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས།    །

sangye yeshe sangye gyaltsen zhab

Sangye Yeshe, venerable Sangye Gyaltsen,

ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་སྣ་ཚོགས་རང་སར་གྲོལ།    །

kün ga tashi natsok rang sar drol

Kunga Tashi, Natsok Rangdrol,

བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tendzin drakpa nam la solwa deb

And Tendzin Drakpa, to you all I pray.

 

པདྨ་ཕྲིན་ལས་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རྗེའི་མཚན།    །

pema trinlé tsultrim dorjé tsen

Pema Trinlé, the one named Tsultrim Dorje,

ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་གཏེར་བདག་གླིང་པ་དང་།    །

trinlé lhündrub terdak lingpa dang

Trinlé Lhundrup, Terdak Lingpa,

རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཨོ་ཌཱི་ཡ་ནིའི་ཞབས།    །

rinchen namgyal o di ya ni zhab

Rinchen Namgyal,2 venerable Oḍḍiyāna,3

པདྨ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

pema tendzin nam la solwa deb

And Pema Tendzin,4 to you all I pray.

 

ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དྷརྨ་དི་པཾ་དང་།    །

trinlé namgyal dharma dipam dang

Trinlé Namgyal,5 Lamp of Dharma,6

སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་།    །

sangye kün ga jam gön khyentsé wang

Sangye Kunga,7 gentle lord Khyentse Wangpo,

བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སི་ཏུ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།    །

lodrö tayé situ chö gyatso

Lodrö Thayé,8 Situ Chökyi Gyatso,9

རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tsawé lama nam la solwa deb

And my root guru, to you all I pray.

 

བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་གིས་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་།    །

lamé jinlab wang gi gyü min ching

May I receive the guru’s blessings, be matured through empowerment,

དམ་ཚིག་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པ་དང་།    །

damtsik dompa nampar dakpa dang

Maintain the samaya commitments and vows with total purity,

རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བསྒྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།    །

rim nyi lam gyi dröpa tarchin né

Traverse completely the path of the two stages,

ཁྱབ་བདག་ཀུན་བཟང་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག  །

khyabdak kunzang gopang nyur tob shok

And swiftly attain the level of the sovereign Samantabhadra.

 

ཅེས་པའང་འབྲི་གུང་སྒྱུ་ར་གཏེར་སྟོན་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་གུས་སློབ་ཚེ་རིང་དབང་གི་རྒྱལ་པོས་ཡི་གེ་བྲིས་པ་དགེ།    །།

Thus, in response to a request from Drikung Kyura10 Tertön Ösel Dorje, this was dictated by Jamyang Chökyi Lodrö and transcribed by the devoted student Tsering Wangyal. May it prove virtuous!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. "nyang gter bla ma zhi ba'i brgyud 'debs rin chen phreng mdzes brgyud 'debs". In rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. Vol. 3: 387–388.

 

Version: 1.0-20230307

  1. Reading sang don as sangs dbon
  2. Rin chen rnam rgyal, 1694–1758
  3. Orgyen Tendzin Dorje (o rgyan bstan 'dzin rdo rje, 1742–1789?)
  4. 1731–1761
  5. 1765–1812
  6. Minling Jetsün Trinlé Chödrön (smin gling rje btsun 'phrin las chos sgron).
  7. Gyurme Sangye Kunga
  8. Jamgön Kongtrul Lodrö Thayé (1813–1899)
  9. Katok Situ Chökyi Gyatso (1880–1925).
  10. The original reads sgyu ra, here corrected to skyu ra.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept