Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Further information:
Download this text:

༄༅། །ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་སྨྲས་པའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer for Ngawang Sherab1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti.

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ།    །

chok dü gyalwa kün gyi yeshe ku

Embodiment of the wisdom of all the victors throughout the whole of space and time,

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཉིན་མོ་བྱེད།    །

khyabdak jampal dorjé nyinmo jé

Omnipresent lord, sun-like Mañjuvajra,

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་མཆོག  །

yongdzok tenpa gyatsö ngadak chok

Supreme sovereign of the oceanic teachings in their entirety,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khyentsé wangpö zhab la solwa deb

Khyentse Wangpo, at your feet I pray.

 

གང་གི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་ལས།    །

gang gi yeshe gyumé namrol lé

The magical play of his primordial wisdom,

ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་མགོན།    །

trinlé gyatso drowa dulwé gön

The protector who trains beings through ocean-like activity,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ།    །

jamyang lama chökyi lodrö la

Mañjughoṣa guru, Chökyi Lodrö, to you

སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

nying né soldeb dak gyü jingyi lob

I pray from the depths of my heart: inspire me with your blessings!

 

བདག་ཅག་དད་དང་དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག  །

dakchak dé dang damtsik nampar dak

May our faith and samaya commitment remain utterly pure,

རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ཏེ།    །

rim nyi lam gyi dröpa tarchin té

May we complete the path of the two stages,2

ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་སྙིང་ལ་འཆར།    །

lhenkyé yeshe nyima nying la char

May the sun of co-emergent wisdom dawn within our hearts,

དོན་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

dön nyi ta ru chinpé tashi shok

And may all be auspicious for the twofold aim to be perfectly fulfilled.3

 

ཅེས་པའང་དད་ལྡན་ངག་དབང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་པའོ།།    །།

Chökyi Lodrö spoke these words himself at the request of the faithful Ngawang Sherab.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 288

 

Version: 1.0-20221123

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. The generation stage (bskyed rim) and perfection stage (rdzogs rim).
  3. The twofold aim is the benefit of oneself and others.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept